0

Bài giảng Microsoft Access

161 478 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2014, 07:20

Bài giảng Microsoft Access. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là một hệ thống có khả năng lưu trữ, sắp xếp và truy tìm thông tin, đôi khi còn có khả năng truy cập đồng thời vào nhiều CSDL, thông qua một trường chung (Quản lý CSDL có liên quan). Để tìm hiểu rõ hơn các nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng Microsoft Access sau đây. [...]... hp Relationships Type ch Indeterminate cú ngha l quan h ang thit lp khụng ỳng v cu trỳc khoỏ ca 2 bng (quan h sai) Tu thuc vo kiu khoỏ ca cỏc trng tham gia liờn kt m Access t xỏc nh ra c kiu liờn kt gia 2 bng Di õy l mt s kiu liờn kt c Access t ng xỏc nh: TT Bng A Bng B Kiu liờn kt 1 Khoỏ chớnh Khoỏ chớnh 1-1 2 Khoỏ chớnh 3 Khoỏ ph 4 Khụng khoỏ Khoỏ ph (hoc khụng khoỏ) Khoỏ ph (hoc khụng khoỏ) Khụng... cấu trúc Structure and Data: Cả bảng dữ liệu và cấu dữ trúc Append Data Existing Table: Ghép dữ liệu dữ vào bảng khác 6 Nhập và xuất bảng a Nhập bảng (Import) Chức năng: Nhập một bảng từ CSDL khác như Access, FoxPro, excel về CSDL đang mở Cách thực hiện: File/ Import Hoặc Click phải chuột chọn Import Hộp thoại Import sau xuất hiện: Look in: Tên thư mục hoặc ổ đĩa lưu bảng cần nhập về File Name: Tên . ®éng vµ Tho¸t khái Access. a. Khëi ®éng: Thùc hiÖn mét trong c¸c c¸ch sau:  Start/ Programs/ Microsoft Access.  Start/ Run / T×m ®êng dÉn tíi Access .  Dclick vµo biÓu tîng Access trªn nÒn. nhau. Access tạo ra các Database, xử lý, thay đổi dữ liệu mà không quan tâm đến thuật toán. Access có thể tạo ra các ứng dụng mà không cần biết nhiều về lập trình. 1. Nhng vn c bn ca Access 2 trớc). (3) Mở tệp CSDL đã tồn tại trong máy. 4. Tạo mới CSDL trong Access a. Tạo mới khi khởi động: B1. Khởi động Access. B2. Blank Access Database. B3. Nhập tên Database. B4. Nhấn nút Create. b.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Microsoft Access, Bài giảng Microsoft Access,