0

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC ACCESS

34 793 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2014, 06:26

Thực hành Access1. Tạo bảng dữ liệu đơn giản1.1 Khởi động Access và tạo mới một CSDLAccess nằm trong bộ MS Office của Microsoft. Ta khởi động bằng cách chọn Start Programs Microsoft Office Microsoft Access 2003. Để thuận tiện cho các lần sử dụng sau, ta cũng có thể tạo Shortcut cho Access và để nó trên màn hình nền Windows. [...]...Bài giảng Access 1.5 Sử dụng help của Access Nhấn F1 hoặc chọn trên menu Help 2 Bảng và biểu mẫu (form) 2.1 Các kiểu dữ liệu Nhấn vào nút có biểu tượng chiếc Ê ke để chuyển sang chế độ thiết kế Khoa Công nghệ thông tin, ĐH Bách Khoa Hà Nội 11 Bài giảng Access Trong chế độ thiết kế: Các kiểu dữ liệu: Kiểu dữ liệu Mô tả Text Dạng dữ liệu phổ biến nhất Có thể chứa chữ cái,... thể nhập vào Nếu nhập quá, Access sẽ xén phần còn lại o Đối với kiểu số: kích thước được xác định qua định dạng Format Nếu nhập vào ba số 0 thì sẽ ra lệnh cho Access tự điền chữ số 0 vào bên trái khi không đủ 3 chữ số • Xác định mặt nạ nhập liệu (Input Mask): Kiểm soát quá trình hiển thị dữ liệu Đây là một mẫu kí tự xác định cách thể hiện dữ liệu trên màn hình và loại dữ liệu được nhập vào Danh sách... viễn thông, hóa học, cơ khí, kinh tế quản lý, ngoại ngữ, tại chức Bảng Class gồm có các trường sau: • ClassID: mã lớp, là khóa chính • ClassName: tên lớp • Monitor: trưởng lớp Bảng Subjects gồm có các trường sau: • SubjectID: mã môn học, là khóa chính • SubjectName: tên môn học Bảng Learn gồm: • LecturerID: mã giảng viên • ClassID: mã lớp • SubjectID: mã môn học • Time: thời gian biểu học Khoa Công nghệ... chữ hoa \ bổ sung kí tự đứng liền sau nó vào mục dữ liệu ! căn phải cả mục dữ liệu Chúng ta sử dụng các kí tự trên để sửa mặt nạ nhập liệu cho phù hợp với cách ghi số điện thoại hiện thời ở Việt Nam: Phần 3 chữ số đầu là dành cho các tổng đài di động, ví dụ (090) 1234 567 hoặc (091) 1234 567 Khoa Công nghệ thông tin, ĐH Bách Khoa Hà Nội 13 Bài giảng Access Phần 7 chữ số sau của máy di động hoặc toàn... windows có hỗ trợ OLE Đối tượng có thể được nhúng vào trường hay được kết nối (link) với trường Có thể là đường dẫn đến một tập tin trong ổ cứng hay trên máy chủ của mạng hay một địa chỉ URL dẫn đến một đối tượng trên mạng Access sẽ chuyển đến đối tượng đó khi nhấn vào link Không phải một dạng dữ liệu Đồ thuật được sử dụng để tạo một trường cho phép tra cứu các giá trị trong một bảng hay chọn giá trị từ... Nội 17 Bài giảng Access Tạo các mối quan hệ cho các bảng như hình dưới: Khoa Công nghệ thông tin, ĐH Bách Khoa Hà Nội 18 Bài giảng Access 2.4 Sử dụng form (biểu mẫu) để nhập và xem dữ liệu 2.4.1 Tạo một form tự động Trong tab Tables, chọn bảng cần tạo form tự động, sau đó nhấn chọn Autoform Kết quả, ta sẽ được một form như sau: Khoa Công nghệ thông tin, ĐH Bách Khoa Hà Nội 19 Bài giảng Access Lần lượt... Access Bổ sung tựa đề (Caption): khi sử dụng thuộc tính Caption, bạn có thể dùng một đoạn văn bản khác để thay thế cho tên trường khi hiển thị bảng Ví dụ: sửa tựa đề cho StudentsID thành "Mã sinh viên": Chuyển sang chế độ View để xem kết quả Khoa Công nghệ thông tin, ĐH Bách Khoa Hà Nội 15 Bài giảng Access Ấn định giạ trị ngầm định: Thuộc tính default value cho phép bạn xác định giá trị trường mà Access. .. Bắt buộc nhập liệu: Thuộc tính Required chuyển thành Yes • Thuộc tính tạo chỉ mục Indexed: giúp tìm kiếm và sắp xếp dựa trên trường này nhanh hơn • Thuộc tính Validation Rule: quy tắc hợp lệ • Thuộc tính Validation Text: văn bản hợp lệ (gợi nhắc) • Thuộc tính Unicode Compression: giảm lượng bộ nhớ cần thiết để lưu trữ cơ sở dữ liệu Khoa Công nghệ thông tin, ĐH Bách Khoa Hà Nội 16 Bài giảng Access 2.3... bổ sung bảng này vào danh sách các bảng dữ liệu nền cho truy vấn Sau đó, nhấn nút Close Kết quả là, trên cửa sổ màn hình xuất hiện một cửa sổ thiết kế truy vấn với thanh tựa đề cho biết đây thuộc loại bộ 31 Khoa Công nghệ thông tin, ĐH Bách Khoa Hà Nội Bài giảng Access hỏi chọn lọc (Select Query) Khoa Công nghệ thông tin, ĐH Bách Khoa Hà Nội 32 Bài giảng Access Nửa bên trên, ta thấy có hộp Students... hiện: Nhấn OK, hộp thoại tiếp theo xuất hiện: Khoa Công nghệ thông tin, ĐH Bách Khoa Hà Nội 20 Bài giảng Access Chọn bảng Class và đưa tất cả các trường trong mục "Available Fields" sang mục "Selected Fields" Nhấn Next, hộp thoại sau xuất hiện: Khoa Công nghệ thông tin, ĐH Bách Khoa Hà Nội 21 Bài giảng Access Lần lượt check vào các radio button để xem giao diện của form khi hình thành sẽ như thế nào Nhấn . Bài giảng Access 1 Khoa Công nghệ thông tin, ĐH Bách Khoa Hà Nội Thực hành Access 1. Tạo bảng dữ liệu đơn giản 1.1 Khởi động Access và tạo mới một CSDL Access nằm trong bộ MS Office. Microsoft Office / Microsoft Access 2003. Để thuận tiện cho các lần sử dụng sau, ta cũng có thể tạo Shortcut cho Access và để nó trên màn hình nền Windows. Đây là màn hình Access 2003: Nhấn chọn Blank. Nội Bài giảng Access Ta đặt tên CSDL là tck45.mdb và định vị cho nó được đặt tại thư mục mong muốn D:TailieuGiangdayCSDLHeQTCSDLAccess (cái này tùy bạn!). Các bạn lưu ý, phần mở rộng của Access là
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC ACCESS, TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC ACCESS,