Lập trình dự án hướng đối tượng

23 711 0
Lập trình dự án hướng đối tượng

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Lập trình dự án hướng đối tượng

Chương Bắt đầu dự án Chương Bắt đầu dự án 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Nội dung Quá trình lập kế hoạch chiến lược tầm quan trọng người quản lý CNTT Các lý dự án HTTT yếu tố ảnh hưởng đến dự án Xem lại yêu cầu hệ thống vai trò Hội đồng xét duyệt hệ thống Các yếu tố bên bên ngồi ảnh hưởng đến dự án HTTT Tính khả thi kỹ thuật, tính khả thi kinh tế tính khả thi vận hành Chương Bắt đầu dự án 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Nội dung Các bước sản phẩm cuối nghiên cứu sơ Chương Bắt đầu dự án 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Kế hoạch chiến lược Từ kế hoạch chiến lược đến kết nghiệp vụ Phát biểu sứ mạng (mission statement) Các mục đích công ty Các giá trị, sản phẩm, dịch vụ, … Hướng phát triển cơng ty Người có quyền lợi liên quan (stakeholder) Khách hàng Nhà cung cấp Nhân viên Cổ đông thành viên khác Các mục tiêu (goal) Các mục tiêu cụ thể khoảng thời gian ngắn Các kế hoạch chuyển thành hoạt động ngày Chương Bắt đầu dự án 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Kế hoạch chiến lược Kế hoạch chiến lược lâu dài cần có: Tài ngun kỹ thuật, cơng nghệ Tài Con người Tài nguyên thông tin Chương Bắt đầu dự án 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Kế hoạch chiến lược Hình 4.1 Trong trình lập kế hoạch chiến lược, mục đích, tầm nhìn giá trị công ty dùng để viết phát biểu sứ mạng mà dẫn đến mục tiêu, hoạt động nghiệp vụ kết ảnh hưởng đến người có quyền lợi liên quan Chương Bắt đầu dự án 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Bắt đầu dự án Dự án hệ thống bắt đầu từ: Các vấn đề công ty Các hội để cải tiến Các vấn đề tổ chức Xác định vấn đề thông qua biểu Kiểm tra kết xuất so với tiêu chí hiệu suất Quan sát hành vi nhân viên Lắng nghe phản hồi từ khách hàng, nhà cung cấp Chương Bắt đầu dự án 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Bắt đầu dự án Các hội để cải tiến Cải tiến trình Cải tiến nhập /xuất Nâng cao tích hợp hệ thống hệ thống Chương Bắt đầu dự án 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Chọn dự án Chọn dự án gặp nhiều khó khăn có nhiều dự án cần thiết Các tiêu chí quan trọng để chọn dự án Sự chấp thuận ban quản lý Thời điểm thích hợp Đạt mục tiêu kinh doanh Có thể thực Quan trọng Chương Bắt đầu dự án 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Mục tiêu dự án Phải xác định rõ ràng mục tiêu dự án Các mục tiêu chấp nhận Các mục tiêu không chấp nhận Chương Bắt đầu dự án 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT 10 Hình 4.4 Các yếu tố bên trong, bên ngồi ảnh hưởng đến dự án CNTT Chương Bắt đầu dự án 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT 11 Tầm quan trọng lập kế hoạch Phân tích SWOT Điểm mạnh (Strength) Điểm yếu (Weakness) Cơ hội (Opportunity) Mối đe dọa (Threat) Chương Bắt đầu dự án 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT 12 Yêu cầu hệ thống Yêu cầu hệ thống system request Mở rộng hệ thống Sửa lỗi sai hệ thống Xây dựng hệ thống Các lý yêu cầu hệ thống Dịch vụ cải tiến Hiệu tốt Thông tin nhiều Điều khiển mạnh Giảm chi phí Chương Bắt đầu dự án 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT 13 Yêu cầu hệ thống Hình 4.6 Năm lý yêu cầu hệ thống Chương Bắt đầu dự án 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT 14 Yêu cầu hệ thống Các biểu mẫu yêu cầu hệ thống Tổ chức tốt q trình Bảo đảm tính qn Phải dễ hiểu dễ sử dụng Phải bao gồm dẫn rõ ràng Chương Bắt đầu dự án 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT 15 Hình 4.7a Biểu mẫu dùng để ghi yêu cầu hệ thống Chương Bắt đầu dự án 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT 16 [Date] SYSTEM REQUEST Project Name: Project Sponsor: Name: Department: Phone: Email: Business Need: Functionality: Expected Value: Tangible: Intangible: Special Issues or Constraints: Hình 4.7b Biểu mẫu dùng để ghi yêu cầu hệ thống Chương Bắt đầu dự án 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT 17 Đánh giá yêu cầu hệ thống Đánh giá dự án Hội đồng xét duyệt hệ thống (systems review committee) Đánh giá yêu cầu hệ thống (system request) Thiết lập độ ưu tiên yêu cầu hệ thống Đánh giá tính khả thi Tổng quan tính khả thi feasibility Nghiên cứu sử dụng tiêu chuẩn chính: Tính khả thi kỹ thuật Tính khả thi kinh tế Tính khả thi vận hành Chương Bắt đầu dự án 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT 18 Đánh giá yêu cầu hệ thống Development Costs Development team salaries Consultant fees Development training Hardware and software Vendor installation Office space and equipment Data conversion costs Operational Costs Software upgrades Software licensing fees Hardware repairs Hardware upgrades Operational team salaries Communications changes User training Hình 4.9 Ví dụ chi phí cho tính khả thi kinh tế Chương Bắt đầu dự án 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT 19 Đánh giá yêu cầu hệ thống Xác định tính khả thi Bước xác định tính khả thi Mục đích: xác định dự án khơng khả thi sớm tốt Tính khả thi thay đổi theo thời gian Các dự án khơng khả thi đề nghị lại Các dự án khả thi lúc ban đầu bị loại bỏ sau Chương Bắt đầu dự án 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT 20 Đánh giá yêu cầu hệ thống Các tiêu chí dùng để đánh giá yêu cầu hệ thống Giảm chi phí Tăng lợi ích Tạo nhiều thơng tin kết tốt Phục vụ khách hàng công ty tốt Khung thời gian hợp lý kết lâu dài Tài nguyên có sẵn Cần thiết tùy ý Các yếu tố hữu hình yếu tố vơ hình Chương Bắt đầu dự án 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT 21 Đánh giá yêu cầu hệ thống Các dự án thực khơng thực Tính cần thiết dự án Hội đồng khơng cần xét duyệt dự án không thực Chương Bắt đầu dự án 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT 22 Dự án bị thất bại Có thể tránh cho dự án bị thất bại (project failure) cách: Đào tạo Kinh nghiệm Tìm hiểu dự án khác bị thất bại Chương Bắt đầu dự án 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT 23 ... Bắt đầu dự án 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT 21 Đánh giá yêu cầu hệ thống Các dự án thực khơng thực Tính cần thiết dự án Hội đồng khơng cần xét duyệt dự án không thực Chương Bắt đầu dự án 2006... Trung Trực - Khoa CNTT 22 Dự án bị thất bại Có thể tránh cho dự án bị thất bại (project failure) cách: Đào tạo Kinh nghiệm Tìm hiểu dự án khác bị thất bại Chương Bắt đầu dự án 2006 Nguyễn Trung Trực... đầu dự án 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT 17 Đánh giá yêu cầu hệ thống Đánh giá dự án Hội đồng xét duyệt hệ thống (systems review committee) Đánh giá yêu cầu hệ thống (system request) Thiết lập

Ngày đăng: 16/08/2012, 11:49

Hình ảnh liên quan

Hình 4.1. Trong quá trình lập kếhoạch chiến lược, mụ c  - Lập trình dự án hướng đối tượng

Hình 4.1..

Trong quá trình lập kếhoạch chiến lược, mụ c Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 4.9. Ví dụ các chi phícho tính khả thi kinh t ế. - Lập trình dự án hướng đối tượng

Hình 4.9..

Ví dụ các chi phícho tính khả thi kinh t ế Xem tại trang 15 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan