0

Lập trình dự án hướng đối tượng

23 686 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2012, 11:49

Lập trình dự án hướng đối tượng Chương 4. Bắt đầu dự án20061Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTChương 4Bắt đầu dự ánChương 4. Bắt đầu dự án20062Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTNội dungQuá trình lập kế hoạch chiến lược và tầm quan trọng đối với những người quản lý CNTT.Các lý do của dự án HTTT và các yếu tốảnh hưởng đến dự án.Xem lại các yêu cầu hệ thống và vai trò của Hội đồng xét duyệt hệ thống.Các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến các dự án HTTT.Tính khả thi kỹ thuật, tính khả thi kinh tế vàtính khả thi vận hành.Chương 4. Bắt đầu dự án20063Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTNội dungCác bước và sản phẩm cuối cùng của nghiên cứu sơ bộ.Chương 4. Bắt đầu dự án20064Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTKế hoạch chiến lượcTừ kế hoạch chiến lược đến các kết quảnghiệp vụfPhát biểu sứ mạng (mission statement)yCác mục đích của công tyyCác giá trị, sản phẩm, dịch vụ, …yHướng phát triển của công tyfNgười có quyền lợi liên quan (stakeholder)yKhách hàngyNhà cung cấpyNhân viênyCổ đông và các thành viên khácfCác mục tiêu (goal)yCác mục tiêu cụ thể trong khoảng thời gian ngắnyCác kế hoạch được chuyển thành các hoạt động hằng ngàyChương 4. Bắt đầu dự án20065Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTKế hoạch chiến lượcKế hoạch chiến lược lâu dài cần có:fTài nguyên về kỹ thuật, công nghệfTài chínhfCon ngườifTài nguyên về thông tinChương 4. Bắt đầu dự án20066Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTKế hoạch chiến lượcHình 4.1. Trong quá trình lập kế hoạch chiến lược, mục đích, tầm nhìn và các giá trịcủa công ty dùng để viết ra phát biểu sứ mạng mà nó dẫn đến các mục tiêu, các hoạt động nghiệp vụ và các kết quảảnh hưởng đến những người có quyền lợi liên quan.Chương 4. Bắt đầu dự án20067Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTBắt đầu dự ánDự án về hệ thống được bắt đầu từ:fCác vấn đề của công ty.fCác cơ hội để cải tiếnCác vấn đề về tổ chứcfXác định các vấn đề thông qua các biểu hiện.fKiểm tra kết xuất so với các tiêu chí hiệu suất.fQuan sát hành vi của nhân viên.fLắng nghe phản hồi từ khách hàng, nhà cung cấp.Chương 4. Bắt đầu dự án20068Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTBắt đầu dự ánCác cơ hội để cải tiếnfCải tiến các quá trình.fCải tiến nhập /xuất.fNâng cao sự tích hợp của các hệ thống vàcác hệ thống con.Chương 4. Bắt đầu dự án20069Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTChọn dự ánChọn dự án có thể gặp nhiều khó khăn vìcó nhiều dự án đều cần thiết.Các tiêu chí quan trọng để chọn dự ánfSự chấp thuận của ban quản lý.fThời điểm thích hợp.fĐạt các mục tiêu kinh doanh.fCó thể thực hiện được.fQuan trọng hơn.Chương 4. Bắt đầu dự án200610Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTMục tiêu của dự ánPhải xác định rõ ràng mục tiêu của dự án.Các mục tiêu chấp nhậnCác mục tiêu không chấp nhận[...]... dự án 20061Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTChương 4Bắt đầu dự án Chương 4. Bắt đầu dự án 20069Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTChọn dự án Chọn dự án có thể gặp nhiều khó khăn vìcó nhiều dự án đều cần thiết.Các tiêu chí quan trọng để chọn dự án fSự chấp thuận của ban quản lý.fThời điểm thích hợp.fĐạt các mục tiêu kinh doanh.fCó thể thực hiện được.fQuan trọng hơn. Chương 4. Bắt đầu dự. .. hơn. Chương 4. Bắt đầu dự án 20063Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTNội dungCác bước và sản phẩm cuối cùng của nghiên cứu sơ bộ. Chương 4. Bắt đầu dự án 200623Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Dự án bị thất bạiCó thể tránh cho dự án bị thất bại (project failure) bằng cách:fĐào tạo.fKinh nghiệm.fTìm hiểu tại sao các dự án khác bị thất bại. Chương 4. Bắt đầu dự án 200610Nguyễn Trung Trực... - Khoa CNTTMục tiêu của dự án Phải xác định rõ ràng mục tiêu của dự án. Các mục tiêu chấp nhậnCác mục tiêu không chấp nhận Chương 4. Bắt đầu dự án 200615Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTYêu cầu hệ thốngCác biểu mẫu yêu cầu hệ thốngfTổ chức tốt q trình. fBảo đảm tính nhất qn.fPhải dễ hiểu và dễ sử dụng.fPhải bao gồm các chỉ dẫn rõ ràng. Chương 4. Bắt đầu dự án 200616Nguyễn Trung...Chương 4. Bắt đầu dự án 200611Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTHình 4.4. Các yếu tố bên trong, bên ngồi ảnh hưởng đến các dự án CNTT Chương 4. Bắt đầu dự án 200619Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTĐánh giá các yêu cầu hệ thốngDevelopment Costs Operational CostsDevelopment team salariesConsultant feesDevelopment... đầu dự án 200613Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTYêu cầu hệ thốngYêu cầu hệ thốngfsystem requestfMở rộng hệ thống hiện tại.fSửa các lỗi sai của hệ thống hiện tại.fXây dựng hệ thống mới.Các lý do của các yêu cầu hệ thốngfDịch vụ được cải tiếnfHiệu quả tốt hơnfThông tin nhiều hơnfĐiều khiển mạnh hơnfGiảm chi phí Chương 4. Bắt đầu dự án 200622Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTĐánh... hơnfĐiều khiển mạnh hơnfGiảm chi phí Chương 4. Bắt đầu dự án 200622Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTĐánh giá các yêu cầu hệ thốngCác dự án được thực hiện và khơng được thực hiện.fTính cần thiết của dự án. fHội đồng có thể khơng cần xét duyệt các dự án không được thực hiện. ... hệthống. Chương 4. Bắt đầu dự án 200614Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTYêu cầu hệ thốngHình 4.6. Năm lý do của các yêu cầu hệ thống Chương 4. Bắt đầu dự án 20064Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTKế hoạch chiến lượcTừ kế hoạch chiến lược đến các kết quảnghiệp vụfPhát biểu sứ mạng (mission statement)yCác mục đích của công tyyCác giá trị, sản phẩm, dịch vụ, …y Hướng phát triển của cơng tyfNgười... khácfCác mục tiêu (goal)yCác mục tiêu cụ thể trong khoảng thời gian ngắnyCác kế hoạch được chuyển thành các hoạt động hằng ngày Chương 4. Bắt đầu dự án 200621Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTĐánh giá các yêu cầu hệ thốngCác tiêu chí dùng để đánh giá các yêu cầu hệ thốngfGiảm các chi phí.fTăng lợi ích.fTạo ra nhiều thơng tin hơn và các kết quả tốt hơn.fPhục vụ khách hàng và công ty . Bắt đầu dự án2 0061Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTChương 4Bắt đầu dự án Chương 4. Bắt đầu dự án2 0062Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTNội dungQuá trình lập kế. thống con.Chương 4. Bắt đầu dự án2 0069Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTChọn dự án Chọn dự án có thể gặp nhiều khó khăn vìcó nhiều dự án đều cần thiết.Các tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập trình dự án hướng đối tượng, Lập trình dự án hướng đối tượng, , 4. Bắt đầu dự án 2006 4 4. Bắt đầu dự án 2006 4. Bắt đầu dự án 2006 4. Bắt đầu dự án 2006 4. Bắt đầu dự án 2006 4. Bắt đầu dự án 2006 4. Bắt đầu dự án 2006, 4. Bắt đầu dự án 2006 4. Bắt đầu dự án 2006 4. Bắt đầu dự án 2006 4. Bắt đầu dự án 2006 4. Bắt đầu dự án 2006 4. Bắt đầu dự án 2006 4. Bắt đầu dự án 2006 4. Bắt đầu dự án 2006 4. Bắt đầu dự án 2006 4. Bắt đầu dự án 2006, 4. Bắt đầu dự án 2006 4. Bắt đầu dự án 2006 4. Bắt đầu dự án 2006 4. Bắt đầu dự án 2006 4. Bắt đầu dự án 2006 4. Bắt đầu dự án 2006

Hình ảnh liên quan

Hình 4.1. Trong quá trình lập kếhoạch chiến lược, mụ c  - Lập trình dự án hướng đối tượng

Hình 4.1..

Trong quá trình lập kếhoạch chiến lược, mụ c Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 4.9. Ví dụ các chi phícho tính khả thi kinh t ế. - Lập trình dự án hướng đối tượng

Hình 4.9..

Ví dụ các chi phícho tính khả thi kinh t ế Xem tại trang 15 của tài liệu.