0

Đồ án tốt nghiệp thực tập triển khai mail exchange

80 438 3
  • Đồ án tốt nghiệp thực tập triển khai mail exchange

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2014, 16:01

LỜI NÓI ĐẦU5CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÔNG TÂY6I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP61.Quá trình hình thành, phát triển của công ty TNHH Công Nghệ Đông Tây62.Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp63.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty6II. PHÒNG BAN THỰC TẬP.81. Nhiệm vụ phòng kỹ thuật82. Sơ đồ phòng kỹ thuật9III. THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG, NHÀ CUNG CẤP VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC9IV. KHẢO SÁT HỆ THỐNG MẠNG VÀ MỘT SỐ PHẦN MỀM CỦA CÔNG TY ĐANG SỬ DỤNG.10CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU11I.Giới thiệu đề tài11II. Lý do chọn đề tài11CHƯƠNG III:TỔNG QUAN VỀ MAIL SERVER11I.CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN111.Hệ điều hành Windows Server 2003112.DNS là gì?123.IIS là gì?124.Các loại server phổ biến hiện nay.135.Mail server145.1 Mail server là gì?145.2 Các bước triển khai một hệ thống mail server cho một doanh nghiệp14CHƯƠNG IV. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG MAIL EXCHANGE 200315I.GIỚI THIỆU MỘT SỐ GIAO THỨC ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG MAIL.151.SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)152.Post Office Protocol.153.Internet message Access.154.MIME155.X.400.16II. GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG MAIL.161.Mail Gateway.162.MailHost.163.MailServer.174.MailClient17III. MỘT SỐ Hệ THỐNG MAIL THƯỜNG DÙNG171.Hệ thống Mail cục bộ.172.Hệ thống Mail cục bộ có kết nối ngoài.173.Hệ thống 2 domain và một Gateway.18IV. MỘT SỐ KHÁI NIỆM.181.Mail User Agent.182.Mail Transfer.183.MailBox.194.Hàng đợi Mail(Mail Queue).195.Alias mail.19V. MAIL EXCHANGE 2003 SERVER.19Một số phiên bản chính thức của Exchange.191.Yêu cầu cài đặt.202.Kiểm tra Active Directory.203.Cấu hình Microsoft Exchange 2003.213.1Khởi động các dịch vụ trong Exchange 2003.213.2Administrative và Routing Group.213.3Microsoft Outlock Web Access.214.Một số thao tác quản lý Mail Exchange Server.214.1Lập chính sách nhận thư.214.2Quản lý Storage Group.215.Một số tiện ích cần thiết của Mail Exchange Server.22CHƯƠNG IV: CAI ĐẶT MAIL EXCHANGE 200322I. CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS SERVER 200322II. CÀI ĐẶT ANTIVIRUT30III. UPDATE WINDOWS, UPDATE ANTIVIRUS, DISABLE CÁC DỊCH VỤ KHÔNG CẦN THIẾT,30IV. CÀI ĐẶT DNS, CẤU HÌNH DNS311.Tiến hành các bước sau để cấu hình DNS server:312.Cài đặt First Domain Controller333.Cài đặt IIS, và các component: SMTP, NNTP, ASP.NET354.Cài đặt Active Directory375.Cài đặt Microsoft Exchange Server 200341CHƯƠNG V: KIỂM THỬ53I. KẾT QUẢ CHẠY THỬ CHƯƠNG TRÌNH53II. MỘT SỐ LỖI TRONG QUÁ TRÌNH CÀI ĐẶT VÀ CÁC KHẮC PHỤC53III. LỖI TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG53CHƯƠNG VI: VẬN HÀNH MAIL SERVER54I. TẠO TÀI KHOẢN MAIL54II. QUẢN LÝ TÀI KHOẢN MAIL58III. QUẢN LÝ HỆ THỐNG MAIL60IV PUBLIC FOLDER71CHƯƠNG VII: KẾt luẬn chung77I. ƯU ĐIỂM77II. NHƯỢC ĐIỂM77III. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA Đồ ÁN77NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN78TÀI LIỆU THAM KHẢO78     !!" #$%&'()*(&+,- ./,0123' 45-6"6 CNTT.CĐ3.K2 7 Thực hiện từ 17/07/2014 đến 10/09/2014 86 &,(9&:,'()*';5 - Họ và tên: Hà Văn Quyết - Lớp : CNTT.CĐ3.K2 ( khóa 2011 – 2014 ) - Ngành: Công nghệ thông tin 6 &<=9&:,($4,#>?, - Họ và tên: Phan Duy Ninh - Học vị: . . . . - Ngành: Công nghệ thông tin - Đơn vị: Trường cao đẳng nghề Viglacera "6 @,9A'()*';5 - Công ty TNHH Công Nghệ Đông Tây - Tên viết tắt: DONGTAY TECHNO CO.,LTD - B6 C&>1,#'()*';5 - Chuyên đề: triển khai hệ thống mail exchange server 2003 cho doanh nghiệp CNTT.CĐ3.K2 DD LỜI NÓI ĐẦU 5 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÔNG TÂY 6   !"#!$%&$%%'($%)& *+!,%'-./!"#01#%' 2(3!4 -5!+!67-&89:;!"#!$%& <=>?@ '-./A%BCD@ *EF4GA%BCD@ HIJKKLKJ(MNOIJP IQEJMRSKRTEMURRVHW(EXYZ CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU 11 ['4\ ];01!^4\ CHƯƠNG III:TỔNG QUAN VỀ MAIL SERVER 11 JIJR_=Q '4\`01abEc.c*ZZ2 *E:%d* 2E:%d* e!:1fbc.c56g'#&2 hR#:bc.ce hR#:bc.c:%de h*!6i[! B#-7'j%-#:bc.c!1-701#%'e CHƯƠNG IV. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG MAIL EXCHANGE 2003 15 RTEMk(NOEXYlMR]h ERmE-:cR#:#bnc11!1:oh *1bp!c11!1:h 2cc-cbb#%c!!cbbh eRRqh hreZZ MR] R#:#ca#& *R#:1b 2R#:Ec.cs eR#::cs 'j%R#:!/!67s *'j%R#:!/!67!tBgj%1s 2'j%*01-#.-7#ca#&@ RTEMIJR@ R#:bc%c@ *R#:#bnc@ 2R#:=1u@ e%4vR#:mR#:ccoP h:#b-#:P R]qrq*ZZ2EqlqlP R7bjw69!x+!!"#qu!#%cP Ww!y!43P *I -#!z.cc!1&*Z CNTT.CĐ3.K2 2{R!1b1|qu!#%c*ZZ2*Z 2I}47%!!0~!./1%qu!#%c*ZZ2* 2*0-b#z.c.l1z%1* 22R!1b1|:1!B`c6!!cbb* eR7bj#1!89:;R#:qu!#%cEc.c* e]D!xb!Di* e*9:;E1#%c1* hR7bjz'x!!yg!"#R#:qu!#%cEc.c* CHƯƠNG IV: CÀI ĐẶT MAIL EXCHANGE 2003 22 K(•(K``EEqlql*ZZ2** K(•l2Z K(•EL€E2 g!!6i[!b#4 !{Ebc.c•2 *43‚b1-#11::c22 243E.!!!1-1c•EREq2h e43!z.cc!1&2s h43R!1b1|qu!#%cEc.c*ZZ2e CHƯƠNG V: KIỂM THỬ 53 IƒQSWXN_l€h2 RTEM]„lJl€K(•KJI…Yh2 ]„lJl€EXYh2 CHƯƠNG VI: VẬN HÀNH MAIL SERVER 54 SKIQR]he Q]†KIQR]h@ Q]†MR]Z =]‚]qlsZ 77 CHƯƠNG VII: KẾt luẬn chung 77 N(‡Rs@ NO(‡Rs@ NJl‡V(GJs@ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 CNTT.CĐ3.K2 EFG Thế kỷ 21 được mệnh danh là thế kỷ của công nghệ thông tin, với sự bùng nổ mạnh mẻ về khoa học công nghệ. Đây là kỷ nguyên của nền văn minh dựa trên cơ sở công nghiệp trí tuệ . Ngày nay, tin học đã trở thành một môn khoa học quan trọng trên thế giới. Email có vẻ như vô hình. Bề ngoài Ta không thể biết được rằng sự phân phối email quả thực là một hệ thống phức tạp với rất nhiều thao tác cần phải thực hiện. Đó thưc sự là một câu chuyện thú vị? Tuy nhiên nếu Ta phải đứng ra chịu trách nhiệm về vấn đề phân phối email hoặc quản lý công việc nặng nhọc như các quản trị viên email thì Ta cần phải biết được những vấn đề tối thiểu về công nghệ này. Trong báo cáo này chúng em sẽ tập trung giới thiệu các công nghệ của email. Ta sẽ không đi sâu vào vấn đề quản lý mail cũng như các chính sách công ty hay các vấn đề có liên quan đến hành vi con người. Báo cáo này cũng không nhắm đến các vấn đề chính trong cuộc chiến chống spam, mặc dù cuộc chiến spam đang dần trở thành một công việc quan trọng đối với các quản trị viên email ngày nay. Báo cáo này cũng dự tính sẽ không đi sâu vào chuyên môn kỹ thuật: với những kiến thức ABC, không có nghĩa là toàn bộ từ A đến Z. Hầu như trong số đó lại quá khó hiểu cho đại đa số người dùng. Mặc dù vậy nếu email là quan trọng đối với doanh nghiệp thì ta phải làm sao cho các nhân viên trong công ty của mình có những kiến thức nhất định về email cùng với một số người có trách nhiệm quan trọng với nó. Báo cáo này sẽ giới thiệu những cơ sở nền tảng công nghệ vì vậy ta sẽ có được hiểu biết về quá trình làm việc của nó như thế nào và những gì có thể diễn ra. Do thời gian thực hiện đồ án ngắn, nên sẽ có nhiều hạn chế và sai sót trong qúa trình thực hiện, mong thầy cô và các bạn đóng góp ý kiến để đề tài của chúng em được hoàn chỉnh hơn. Từ đó làm cơ sở để chúng em có thể củng cố và phát triển thêm . Cuối cùng, chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và bạn bè đã giúp đỡ chúng em thực hiện thành công đồ án này CNTT.CĐ3.K2 H-IGGJ KJ 6IGGL 86 01<'MN,((N,('(.,(O5(<''M&P,*QR*S,#'2S,##(+S,# T2 Công ty TNHH Công Nghệ Đông Tây là doanh nghiệp tư nhân, được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104367468 do Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.Nắm bắt được nhu cầu sử dụng máy vi tính, các phần mềm tin học trên thị trường ngày càng gia tăng, công ty TNHH Công Nghệ Đông Tây đã ra đời, đã có chỗ đứng trên thị trường. Công ty TNHH Công Nghệ Đông Tây được thành lập ngày 08/08/2010. Trải qua hơn 3 năm hoạt động, Đông Tây đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Bằng tinh thần phục vụ tận tụy, luôn lấy khách hàng làm trung tâm, Đông Tây đã và đang từng bước khẳng định thương hiệu và tạo sự tín nhiệm, niềm tin trong lòng khách hàng.  Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Công Nghệ Đông Tây.  Tên giao dịch quốc tế: DONGTAY TECHNOLOGY COMPANY LIMITED.  Tên viết tắt: DONGTAY TECHNO CO.,LTD  Trụ sở: Trung Tiến - Thụy Hương - Chương Mỹ - Hà Nội.  Địa chỉ bán hàng: 12 Yên Sơn – Chúc Sơn – Chương Mỹ - Hà Nội  Mã số thuế: 0104367468  Đại diện: Giám đốc Bùi Xuân Hà. Công ty TNHH Công Nghệ Đông Tây được thành lập doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của mình. Với số vốn điều lệ ban đầu là 2.000.000.000 đồng, công ty đã phát triển dần từ quy mô nhỏ, giờ đã lớn mạnh hơn và đã có chỗ đứng trên thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận. 6 (U*,/,#O,(&+V9W*QR>=R,(,#(&+5 Công ty TNHH Công Nghệ Đông Tây ra đời với chức năng chính là cung cấp nguồn linh kiện máy tính cho thị trường, bao gồm các phần mềm ứng dụng tin học, thiết bị ngoại vi, máy vi tính, linh kiện máy tính, thiết bị viễn thông, sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi. Trong quá trình hoạt động, công ty có những nhiệm vụ như sau: X Tìm kiếm các đơn đặt hàng với quy mô từ nhỏ đến lớn; X Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, ký kết hợp đồng có quy mô lớn và dài hạn X Phương châm hành động “ Kỷ luật và sáng tạo – Tự do và trách nhiệm – thời gian khách hàng là vàng” cùng hệ thống quy trình làm việc chuẩn mực và hiệu quả đảm bảo mục tiêu cao nhất của công ty là đáp ứng nhu cầu của khách hàng với chất lượng tốt nhất, tốc độ nhanh nhất và chi phí thấp nhất. "6 Y*Z&PV'[*(U*\CV<2]1^,_`*QR*S,#'2 CNTT.CĐ3.K2 Công ty TNHH Công Nghệ Đông Tây là doanh nghiệp tư nhân, với quy mô nhỏ nên bộ máy quản lý, điều hành của công ty được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Hình thức này phù hợp với công ty để quản lý và điều hành tốt quá trình kinh doanh, quyền lực của doanh nghiệp tập trung chủ yếu vào giám đốc công ty. Ngoài giám đốc ra, tổng số CBCNV trong công ty gồm 23 người. Trong đó 23 người đều có bằng Đại Học với chuyên môn của mình và có kinh nghiệm làm việc. Dưới đây là sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty. Sơ đồ 1: Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Công Nghệ Đông Tây Mỗi phòng ban trong bộ máy quản lý của công ty đảm nhiệm các chức năng khác nhau như sau: Giám đốc: là người có đủ tư cách pháp nhân để mở tài khoản của doanh nghiệp với nhà nước. Giám đốc là người đứng đầu, có quyền hành chỉ đạo mọi hoạt động của công ty, chịu trách nhiệm bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ công nhân viên trong toàn công ty. Phó giám đốc: chịu trách nhiệm trước giám đốc về những việc, những phần hành được phân công. Phó giám đốc có nhiệm vụ thay giám đốc điều hành các phòng ban, tập hợp những chứng từ sổ sách trước khi trình ban giám đốc. Phòng kinh doanh: gồm 8 người, có trách nhiệm tìm kiếm thị trường, theo dõi những thay đổi về giá cả, mặt hàng linh kiện cần nhập; tìm kiếm các nguồn cung cấp chất lượng cho công ty cũng như những khách hàng tiềm năng. Phòng kinh doanh cũng là nơi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, chăm sóc và giải đáp các thắc mắc của khách hàng đến những sản phẩm họ sẽ mua, hoặc về những chương trình khuyến mại, bảo hành, quản lý website… Phòng kế toán: gồm 4 người, thực hiện các chức năng thống kê số liệu, sổ sách về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính, về tiền lương, chế độ thưởng phạt và phần hành thuế cho nhà nước. Phòng kế toán cũng có trách nhiệm thanh toán các khoản nợ phải trả từ nhà cung cấp, cũng như các khoản phải thu từ các khách hàng. Phòng kỹ thuật-gồm 6 người, Hỗ trợ các công việc liên quan đến thiết kế đồ họa, thiết kế website, mạng nội bộ, domain, hosting, quản lý website nội bộ, email, các CNTT.CĐ3.K2 Phòng kỹ thuật Bộ phận khoPhòng kế toánPhòng kinh doanh Phó Giám đốc Giám đốc vấn đề liên quan đến kỹ thuật. Hỗ trợ các phòng ban khác các vấn đề về kỹ thuật chuyên môn. Bộ phận kho: gồm 4 người, khi phòng kế toán thông báo về lượng hàng chuẩn bị nhập, xuất của công ty, bộ phận kho có nhiệm vụ viết phiếu nhập, xuất kho, thẻ kho cho từng mặt hàng, kiểm kê lượng hàng thực nhập, thực xuất. Bộ phận kho cũng có nhiệm vụ thường xuyên kiểm kê hàng hóa về số lượng, sắp xếp hàng hóa trong kho có hệ thống và logic. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Công Nghệ Đông Tây với cấu trúc đơn giản nhưng mỗi bộ phận, phòng ban lại có sự kết hợp rất ăn ý, thúc đẩy quá trình kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận của doanh nghiệp ngày càng hiệu quả hơn. 6a76 86(&+V9W5(b,#cd'(1;' - Hỗ trợ nhân viên kinh doanh web, giải đáp thắc mắc, giá cả, kỹ thuật, công nghệ liên quan. - Nhận yêu cầu từ nhân viên kinh doanh web, lập kế hoạch, phân tích, thiết kế, xây dựng, phản hồi website. - Quản lý hệ thống mạng nội bộ, phần mềm chuyển giao của công ty. - Quản lý, đăng ký, gia hạn, khắc phục sự cố, sao lưu, phục hồi các vấn đề liên quan đến domain và hosting, email. - Lập kế hoạch, nâng cấp các sản phẩm kinh doanh của công ty. - Quản lý về kỹ thuật các website nội bộ của công ty. - Khắc phục sự cố máy tính nội bộ của công ty về mặt tổng thể của công ty (không chịu trách nhiệm cho các phần mềm dùng riêng – cá nhân hoặc linh tinh). - Tư vấn chuyên sâu đối với các khách hàng có nhu cầu thiết lập mạng nội bộ. Hỗ trợ hành chánh nhân sự đào tạo nhân viên về: giới thiệu tính năng – thông số kỹ thuật của các công cụ kinh doanh, đào tạo sử dụng phần mềm tin học hóa công ty, hướng dẫn nhân viên mới sử dụng email nếu họ chưa biết.   6@Ze5(b,#cd'(1;' CNTT.CĐ3.K2 Trưởng phòng: Quản lý, sắp xếp công việc. Chịu trách nhiệm chung về phòng kỹ thuật. Xem xét tiến độ các dự án ngắn hạn và dự án đầu tư, Hoạch định các sản phẩm kinh doanh. Hỗ trợ lập trình, kỹ thuật. Báo cáo Giám đốc điều hành. Phó phòng: Sắp xếp công việc, định hướng các dòng sản phẩm. Hỗ trợ thiết kế, lập trình, công nghệ kỹ thuật. Báo cáo trưởng phòng hoặc thay mặt trưởng phòng báo cáo Giám đốc điều hành. Thiết kế: Thiết kế đồ họa liên quan: website, software, banner, html, các thành phần của bộ xây dựng thương hiệu, hình ảnh, video, CSS. Báo cáo trưởng hoặc phó phòng. Lập trình: Nhận, phân tích, phản hồi yêu cầu, thiết kế hệ thống, lập trình, kiểm lỗi, triển khai. Báo cáo trưởng phòng hoặc phó phòng. Quản trị: Administrator, IT, Email marketing, SEO. Báo cáo trưởng phòng hoặc phó phòng. 6fOfGgf h Trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của mình, công ty đã tìm kiếm được các nhà cung cấp và nguồn khách hàng như sau: Về nhà cung cấp: - Công ty TNHH phân phối FPT: Là một trong những công ty đạt đỉnh cao trong lĩnh vực phân phối, dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông tại Việt Nam, được đánh dấu bước phát triển bởi những con số doanh thu kỷ lục - FPT chính là một trong những nhà phân phối sản phẩm lâu dài cho công ty. - Công ty TNHH thương mại Quốc tế Thuỷ Linh: là một trong 500 doanh nghiệp tư nhân có doanh số lớn nhất Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc và bền vững trong suốt hơn 10 năm qua. Hiện nay, công ty thương mại Quốc tế Thuỷ Linh là đối tác chiến lược và phân phối độc quyền của các hãng sản xuất phần cứng máy tính có uy tín trên thế giới. CNTT.CĐ3.K2 TRƯỞNG PHÒNG PHÓ PHÒNG THIẾT KẾ LẬP TRÌNH QUẢN TRỊ - Công ty TNHH tin học Mai Hoàng: là một công ty đã có tên tuổi trên thị trường Hà Nội trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Mai Hoàng là nhà cung cấp linh kiện, thiết bị cho công ty từ khi công ty mới thành lập, đảm bảo về giá cả và chất lượng bảo hành. Ngoài ra công ty còn có các nhà cung cấp khác như: - Công ty TNHH Máy tính Hưng Thịnh - Chi nhánh công ty TNHH thương mại và dich vụ Ánh Minh Cường tại Hà Nội - Công ty TNHH thương mại kỹ thuật tin học Anh Ngọc - Cty TNHH Thương mại NET IT… Về khách hàng: - Trung tâm tin học PT: 91B Thợ Nhuộm – Hoàn Kiếm – Hà Nội là khách hàng tiềm năng và thường xuyên của công ty. Là trung tâm cung cấp thiết bị cũng như mở lớp dạy tin học, công nghệ thông tin…nên lượng linh kiện công ty cần nhập về là thường xuyên. Trung tâm đã chọn Đông Tây là nguồn cung cấp thân thuộc của mình. - Công ty TNHH máy tính Hoàng Nguyễn: cũng là một bạn hàng thân thuộc của công ty. Nguồn hàng, linh kiện và thiết bị giữa công ty Long Nguyễn và công ty thường được trao đổi qua lại. Ngoài ra, công ty còn có các nguồn khách hàng thân thuộc như: - Công ty TNHH máy tính Hoàng Cường; - Công ty TNHH thiết bị văn phòng Hoàng Long; - Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tuấn Lộc; - Công ty TNHH Huy Hoàng; - Công ty TNHH đầu tư và thương mại Minh Hải. Công ty TNHH công nghệ Đông Tây đang ngày càng mở rộng thị trường trong thời gian tới và sẽ được mở rộng hơn với khu vực miền Trung và miền Nam Là một sinh viên sắp ra trường với những kinh nghiêm thực tế còn hạn hẹp,khi được tiến nhận thực tâp tại công ty,ban đầu còn nhiều khó khăn và sự bỡ ngỡ nhưng khi bước vào một môi trường làm việc thực sự em cảm thấy bản thân còn phải học hỏi rất nhiều. 6ijfkFl JmLD6 Xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất, tính chất và quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, sự phân cấp quản lý, tình trạng trang bị phương tiện kỹ thuật tính toán va thông tin.Hiện tại: Công ty đang sử dụng hệ thống mạng Lan bao gồm 10 server và 30 máy client. Sử dụng hệ điều hành Window server 2003,Window XP. Mỗi nhân viên đều có một tài khoản riêng để đăng nhập. Các phần mềm chủ yếu:  Microsoft office 2003, office 2007 và office 2010.  Dùng phần mềm Vietkey 2000, Unikey. CNTT.CĐ3.K2 [...]... cầu đó - Đề tài tìm hiểu và triển khai hệ thống Email cho doanh nghiệp sẽ đi tìm hiểu về hệ thống mail server và triển khai trong môi trường doanh nghiệp, đi vào tìm hiểu các hoạt động của hệ thống mail và cách triển khai hệ thống mail cho doanh nghiệp II Lý do chọn đề tài - Với mong muốn tìm hiểu thêm các công nghệ áp dụng thực tiễn vào môi trường hoạt động của doanh nghiệp thực tế Được sự hỗ trợ tận... UUCP dùng đường dây thoại Mail host cũng có thể là máy chủ đóng vai trò router giữa mạng nội bộ và mạng Internet 3 MailServer Mail Server chứa mailbox của người dùng Mail Server nhận mail từ mail Client gửi đến và đưa vào Mail Server nhận mail từ Mail Host gửi đến và đưa vào mailbox của người dùng Người dùng sử dụng NFS (Network File System) để mount thư mục chứa mailbox trên Mail Server để đọc Nếu NFS... ánh xạ tên miền thành địa chỉ IP 5 Mail server 5.1 Mail server là gì? Mail server là máy chủ dùng để nhận và gửi mail, với các chức năng chính: - Quản lý account - Nhận mail của người gửi (của những người có account) và gửi cho người nhận hoặc mail server của người nhận - Nhận mail từ mail server của người gửi (từ bên ngoài) và phân phối mail cho người trong hệ thống tùy thuộc vào việc cài đặt mà mail- server... thống đồng thời sẽ tạo ra một mailbox cho người dùng đó Thông thường, tên của mailbox trùng với tên đăng nhập của người dùng Khi có Mail gửi đến cho người dùng, chương trình xử lý Mail của Server cục bộ sẽ phân phối Mail này vào mailbox tương ứng 4 Hàng đợi Mail( Mail Queue) Các Mail gởi đi có thể được chuyển đi ngay khi gởi hoặc cũng có thể được chuyển vào hàng đợi Có nhiều nguyên nhân khiến một Mail. .. downloader: Một số Mail Servers như Exchange Server và Lotus Notes, không thể download mail từ POP3 mailboxes GFI MailEssentials cung cấp tiện ích này để có thể chuyển Mail và phân phối Mail từ POP3 mailboxes tới mailbox server nội bộ - Mail monitoring: cung cấp một số cơ chế giúp theo dõi và giám sát hệ thống CHƯƠNG IV: CÀI ĐẶT MAIL EXCHANGE 2003 I CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS SERVER 2003 1 Đưa đĩa CD cài đặt... Mail Client còn tích hợp giao thức IMAP, HTTP để hỗ trợ chức năng nhận thư cho Mail Client Các chương trình Mail Client thường sử dụng như: Microsoft Outlook Express, Microsoft Office Outlook, Eudora,… III MỘT SỐ Hệ THỐNG MAIL THƯỜNG DÙNG 1 Hệ thống Mail cục bộ Cấu hình hệ thống Mail đơn giản gồm một hoặc nhiều trạm làm việc kết nối vào một Mail Server Tất cả Mail đều chuyển cục bộ 2 Hệ thống Mail. .. Hệ thống Mail cục bộ có kết nối ngoài Hệ thống Mail trong một mạng nhỏ gồm một Mail Server, một Mail Host và một Mail Gateway kết nối với hệ thống bên ngoài Không cần DNS Server CNTT.CĐ3.K2 Hệ thống Mail có kết nối ra ngoài 3 Hệ thống 2 domain và một Gateway Cấu hình dưới đây gồm 2 domain và một Mail Gateway Trong cấu hình này Mail Server, Mail Host, và Mail Gateway (hoặc gateways) cho mỗi domain hoạt... động như một hệ thống độc lập Để quản trị và phân phối Mail cho 2 domain thì dịch vụ DNS buộc phải có Hệ thống kết nối mail thông qua Mail gateway IV MỘT SỐ KHÁI NIỆM 1 Mail User Agent MUA : là những chương trình mà người sử dụng dùng để đọc, soạn thảo và gửi Mail 2 Mail Transfer MTA : là chương trình chuyển thư giữa các máy Mail Hub Exchange là một Mail Transfer Agent (MTA) dùng giao thức SMTP để đóng... phối Email, X.400 sử dụng định dạng nhị phân do đó nó không cần giải mã hóa nội dung khi truyền dữ liệu trên mạng II GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG MAIL Một hệ thống Mail yêu cầu phải có ít nhất hai thành phần, nó có thể định vị trên hai hệ thống khác nhau hoặc trên cùng một hệ thống, Mail Server và Mail Client Ngoài ra, nó còn có những thành phần khác như Mail Host, Mail Gateway Sơ đồ về một hệ thống Email... Microsoft Exchange 2003 CNTT.CĐ3.K2 3.1 Khởi động các dịch vụ trong Exchange 2003 Một số dịch vụ liên quan tới Exchange 2003 Server: Tên dịch vụ Ý nghĩa Microsoft Exchange Event Quản lý và theo dõi sự kiện cho Exchange Microsoft Exchange IMAP4 Cung cấp dịch vụ Internet Message Access Protocol 4 (IMAP4) cho Client Microsoft Exchange Information Store Quản lý các thông tin lưu trữ cho Exchange như: Mailbox . !!" #$%&'()*(&+,- ./, 0 12 3' 45-6"6 CNTT.CĐ3.K2 7 Thực hiện từ 17 /07 /2 014 đến 10 /09 /2 014 86 &,(9&:,'()*';5 - Họ và tên: Hà Văn Quyết - Lớp : CNTT.CĐ3.K2. !{Ebc.c• 2 *43‚b 1- # 1  1: :c 22 2 43E.!! !1- 1 c•EREq2h e43!z.cc! 1 &2s h43R!1b1|qu!#%cEc.c*ZZ2e CHƯƠNG. 15 RTEMk(NOEXYlMR]h ERmE-:cR#:#bnc 1 1! 1:oh *1bp!c 1 1! 1:h 2 cc-cbb#%c!!cbbh eRRqh hreZZ MR] R#:#ca#& *R#:1b 2 R#:Ec.cs eR#::cs 'j%R#:!/!67s *'j%R#:!/!67!tBgj %1 s 2 'j%* 01- #.-7#ca#&@ RTEMIJR@ R#:bc%c@ *R#:#bnc@ 2 R#:=1u@ e%4vR#:mR#:ccoP h:#b-#:P R]qrq*ZZ2EqlqlP R7bjw69!x+!!"#qu!#%cP Ww!y!43P *I
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp thực tập triển khai mail exchange, Đồ án tốt nghiệp thực tập triển khai mail exchange, Đồ án tốt nghiệp thực tập triển khai mail exchange

Từ khóa liên quan