0

bản cáo bạch 2007 công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng hải phòng

111 346 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2014, 00:42

Công ty cổ phần HPCTT Bản cáo bạch Mục lục I. Các nhân tố rủi ro 11 1. Rủi ro kinh tế 11 2. Rủi ro pháp luật 11 3. Rủi ro đặc thù 11 4. Rủi ro tài chính 12 5. Rủi ro khác 12 II. Những ng ời chịu trách nhiệm chính đối với nội dung bản cáo bạch 12 1. Tổ chức niêm yết 12 2. Tổ chức t vấn 12 III. Các khái niệm 13 IV. tình hình và đặc điểm của tổ chức đăng ký 13 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 13 2. Cơ cấu tổ chức 17 3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 17 4. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ 18 Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ Công ty 18 Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 21 Cơ cấu cổ đông Công ty: 24 5. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của tổ chức xin đăng ký, những Công ty mà tổ chức đăng ký nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký 27 6. Hoạt động kinh doanh 30 Công ty cổ phần HPCTT Bản cáo bạch Tích cực huy động mọi nguồn lực, đầu t phát triển ph ơng tiện vận tải, trong giai đoạn 2007 - 2008 đến 2010 Công ty có 10.000 tấn ph ơng tiện vận tải đ ờng sông và đầu t mới mua tàu biển chở hàng loại từ 5.000 đến 7.000 tấn để chủ động trong việc tham gia cung ứng than, vận chuyển xi măng, clinke Bắc Nam cho nhu cầu của ngành xi măng cũng nh các nhu cầu khác của Xã hội. 42 Công ty hiện sở hữu khu đất 9.200 m2 tại 290 Sở dầu-Hồng bàng-Hải Phòng. Hiện nay Công ty đang xem xét lựa chọn và xây dựng ph ơng án đầu t : bãi đỗ xe và nhà xe để kinh doanh, về lâu dài công ty đang xem xét lập dự án đầu t trung tâm dịch vụ, du lịch khu vực Hải Phòng. 42 7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất 46 8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 49 9. Chính sách đối với ng ời lao động 63 10. Chính sách cổ tức 66 11. Tình hình hoạt động tài chính 66 12. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát 78 a. Chủ tịch hội đồng quản trị - Ông Trần văn hòa 78 Họ và Tên: Trần Văn Hoà 78 Số CMTND: 030648007 Ngày cấp: 10/12/1980 78 Ngày tháng năm sinh: 01/03/1951 78 Nơi sinh: Hải Ph ơng, Hải Hậu, Nam Định. 78 Quốc tịch: Việt Nam 78 Dân tộc: Kinh 78 Quê quán: Hải Ph ơng, Hải Hậu, Nam Định. 78 Địa chỉ th ờng trú: 266D Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng. 78 Số điện thoại cơ quan: 031.3775642 78 Trình độ văn hoá: 10/10 78 Công ty cổ phần HPCTT Bản cáo bạch Trình độ chuyên môn: Kỹ s kinh tế 78 Quá trình công tác: 78 Chức vụ công tác hiện nay: Phó giám đốc kinh doanh Công ty xi măng HảI Phòng Chủ tịch HĐQT công ty CPTMDVVT xi măng 81 Chức vụ nắm giữ các tổ chức khác : Phó giám đốc công ty XMHP 81 Số cổ phần đang nắm giữ :312.480 cổ phần ( mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu ) 81 Hành vi vi phạm pháp luật : Không 81 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không 81 Các khoản nợ đối với Công ty: Không 81 b. Thành viên HĐQT ông vũ xuân bằng 81 Họ và Tên: Vũ Xuân Bằng 81 Số CMTND: 030204123 Ngày cấp: 05/11/1999. 81 Ngày tháng năm sinh: 07/04/1955 81 Nơi sinh: Bắc Sơn- Yên Thị - H ng Yên 81 Quốc tịch: Việt Nam 81 Dân tộc: Kinh 81 Quê quán: Bắc Sơn - Ân Thị - H ng Yên 81 Địa chỉ th ờng trú: số 104 Cao Thắng - Hồng Bàng - Hải Phòng 81 Số điện thoại cơ quan: 031.525154 81 Trình độ văn hoá: 10/10 81 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế 81 Quá trình công tác: 81 Công ty cổ phần HPCTT Bản cáo bạch Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc công ty CP Th ơng mại Dịch vụ Vận tải XMHP. 83 Chức vụ nắm giữ các tổ chức khác : Không 83 Số cổ phần đang nắm giữ : 238.380 83 Hành vi vi phạm pháp luật : Không 83 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không 83 Các khoản nợ đối với Công ty: Không 83 c. Thành viên HĐQT- ông đặng văn hải 83 Họ và Tên: Đặng Văn Hải 83 Số CMTND: 031600097 Ngày cấp: 26/06/2006 83 Ngày tháng năm sinh: 30/08/1958 83 Nơi sinh: Hải Phòng 83 Quốc tịch: Việt Nam 83 Dân tộc: Kinh 83 Quê quán: Thái Hà-Thái Thuỵ-Thái Bình 83 Địa chỉ th ờng trú: số 64/20 Trần Nguyên Hãn-Cát Dài-Lê Chân - Hải Phòng. 83 Trình độ văn hoá: 10/10 83 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế kế hoạch. 83 Quá trình công tác: 83 Chức vụ công tác hiện nay: Tr ờng phòng Kế hoạch 84 Chức vụ nắm giữ các tổ chức khác : Không 84 Số cổ phần đang nắm giữ : 560 84 Hành vi vi phạm pháp luật : Không 84 Công ty cổ phần HPCTT Bản cáo bạch Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không 84 Các khoản nợ đối với Công ty: Không 84 d. Thành viên HĐQT - Ông khoa năng tuyên 84 Họ và Tên: Khoa Năng Tuyên 84 Số CMTND: 030947880 Ngày cấp: 16/01/1991 84 Ngày tháng năm sinh: 11/07/1957 84 Nơi sinh: Đằng Lâm-Hải An-Hải Phòng. 84 Quốc tịch: Việt Nam 84 Dân tộc: Kinh 84 Quê quán: Đằng Lâm-Hải An-Hải Phòng. 84 Địa chỉ th ờng trú: Số 62 Ngô Gia Tự, Cát bi, Hải An , Hải Phòng 84 Trình độ văn hoá: 10/10 84 Trình độ chuyên môn: Kỹ s động lựcThạc sỹ quản trị kinh doanh 84 Quá trình công tác: 84 Chức vụ công tác hiện nay: Uỷ viên HĐQT, Phó giám đốc, Chủ tịch công đoàn công ty. 87 Chức vụ nắm giữ các tổ chức khác : Không 87 Số cổ phần đang nắm giữ : 5.600 87 Hành vi vi phạm pháp luật : Không 87 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không 87 Các khoản nợ đối với Công ty: Không 87 e. Thành viên HĐQT- ông Đinh văn liêm 87 Họ và Tên: Đinh Văn Liêm 87 Công ty cổ phần HPCTT Bản cáo bạch Số CMTND: 030648009 Ngày cấp: 18/08/1998 87 Ngày tháng năm sinh: 03/01/1953 87 Nơi sinh: Hải Phòng 87 Quốc tịch: Việt Nam 87 Dân tộc: Kinh 87 Quê quán: Yên Thắng-ý Yên-Nam Định. 87 Địa chỉ th ờng trú: số 11A Phạm Minh Đức-Ngô Quyền - Hải Phòng. 87 Trình độ văn hoá: 10/10 87 Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh công nghiệp. 87 Quá trình công tác: 87 Chức vụ công tác hiện nay: Tr ởng phòng Kinh tế-Kỹ thuật công ty CP Th ơng mại Dịch vụ Vận tải XMHP. 90 Chức vụ nắm giữ các tổ chức khác : Không 90 Số cổ phần đang nắm giữ : 5.600 90 Hành vi vi phạm pháp luật : Không 90 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không 90 Các khoản nợ đối với Công ty: Không 90 A. Tr ởng ban kiểm soát - ông Phạm đăng lợi 90 Họ và Tên: Phạm Đăng Lợi 90 Số CMTND: 031403980 Ngày cấp: 18/06/2003 90 Ngày tháng năm sinh: 16/03/1977 90 Nơi sinh: Nam Sách-Nam Thanh-HảI D ơng 90 Quốc tịch: Việt Nam 90 Công ty cổ phần HPCTT Bản cáo bạch Dân tộc: Kinh 90 Quê quán: An L ơng-Thanh Hà-HảI D ơng. 90 Địa chỉ th ờng trú: Đoạn xá 2-HảI An - Hải Phòng. 90 Trình độ văn hoá: 12/12 90 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 90 Quá trình công tác: 90 Chức vụ công tác hiện nay: Tr ờng phòng Kế hoạch 93 Chức vụ nắm giữ các tổ chức khác : Không 93 Số cổ phần đang nắm giữ : 560 93 Hành vi vi phạm pháp luật : Không 93 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không 93 Các khoản nợ đối với Công ty: Không 93 B. Thành viên ban kiểm soát - ông trần quang hiển 93 Họ và tên : Trần Quang Hiển 93 Số CMTND : 030954956 Cấp ngày 24/10/1991 93 Giới tính : Nam 93 Ngày sinh : 05/07/1954 93 Nơi sinh : Kiến An, Hải Phòng 93 Quốc tịch : Việt Nam 93 Dân tộc : Kinh 93 Quê quán : Hồng Thái, An D ơng, Hải Phòng 93 Địa chỉ th ờng trú : Số 4 C96 Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng 93 Trình độ văn hóa : 10/10 93 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh doanh công nghiệp 93 Công ty cổ phần HPCTT Bản cáo bạch Quá trình công tác: 93 Chức vụ công tác hiện nay: 95 - Tr ởng Phòng TCLĐ Công ty cổ phần TM-DV-VT xi măng Hải Phòng 95 - Uỷ viên Ban kiểm soát 95 - Uỷ viên BCH Đảng bộ, Bí th chi bộ khối văn phòng 95 Uỷ viên BCH Công đoàn công ty 95 Số cổ phần nắm giữ : 4.088 cổ phần 95 Hành vi vi phạm pháp luật ( nếu có) : Không 95 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không 95 C. Thành viên ban kiểm soát bà Hồ thị vân 95 Họ và tên : Hồ Thị Vân 95 Số CMTND : 031011439 95 Ngày sinh : 30/01/1966 95 Nơi sinh : Mễ Sở, Văn Giang, H ng Yên 95 Quốc Tịch : Việt Nam 95 Dân tộc : Kinh 95 Quê Quán : Hành Phong, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 95 Địa chỉ th ờng trú : Đ ờng Bạch Đằng, Thị Trấn Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng 95 Trình độ văn hóa : 10/10 95 Trình độ chuyên môn : Đại học Quản trị kinh doanh 95 Chức vụ công tác hiện nay : 98 Số cổ phần nắm giữ : 1.120 cổ phần 98 Công ty cổ phần HPCTT Bản cáo bạch Hành vi vi phạm pháp luật(nếu có) : Không 98 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không 98 A . Giám đốc - Ông Vũ Xuân Bằng 98 13. Tài sản 98 14. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trong 03 năm tới 101 15. Căn cứ để đạt đ ợc kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 104 16. Đánh giá của tổ chức t vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 104 17. Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có thể ảnh h ởng đến giá cổ phiếu 104 V. Chứng khoán đăng ký 104 1. Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông 104 2. Mệnh giá: 10.000 đồng 104 3. Tổng số cổ phần đăng ký: 1.041.558 cổ phần 105 4. Giá niêm yết dự kiến : 11.900 đồng/cổ phần 105 5. Ph ơng pháp tính giá dự kiến niêm yết 105 Giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2006 (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần): 105 6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với ng ời n ớc ngoài 108 7. Các loại thuế có liên quan 108 VI. Các đối tác liên quan đến việc đăng ký 108 1. Tổ chức t vấn 108 2. Tổ chức kiếm toán 108 VII. Phụ lục 109 1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh 109 2. Phụ lục II: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thơng mại-Dịch vụ- Vận tải xi măng Hải Phòngvề đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 109 3. Phụ lục III: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2006 và Báo cáo tài chính 3 tháng đầu năm 2007. 110 C«ng ty cæ phÇn HPCTT B¶n c¸o b¹ch 111 [...]... trên Bản cáo bạch này đã đợc thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Thơng Mại- Dịch Vụ- Vận Tải xi măng Hải Phòng 12 Công ty cổ phần HPCTT III Các khái Bản cáo bạch niệm Công ty Công ty Cổ phần Thơng Mại- Dịch Vụ- Vận Tải xi măng Hải Phòng HPCTT Phòng Tên tắt của Công ty Cổ phần Thơng Mại- Dịch Vụ- Vận Tải xi măng Hải Điều lệ Công ty: Phòng. .. Cụng ty II Những ngời chịu bản cáo bạch 1 Tổ chức niêm yết trách nhiệm chính đối với nội dung Ông Trần Văn Hòa Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thơng Mại- Dịch V Vận Tải xi măng Hải Phòng Ông Vũ Xuân Bằng Chức vụ: Giám đốc, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thơng Mại- Dịch Vụ- Vận Tải xi măng Hải Phòng Ông Khoa Năng Tuyên Chức vụ: Phó Giám đốc, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thơng Mại- Dịch Vụ- Vận Tải. .. sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ Công ty 18 Công ty cổ phần HPCTT STT Tên cổ đông Bản cáo bạch Địa chỉ Số cp sở hữu Tỷ lệ (%) 19 Công ty cổ phần HPCTT I TCTY Xi măng việt nam Bản cáo bạch 228 Lê Duẩn, quận Đống Đa, Hà Nội 543.020 52,1% 20 Công ty cổ phần HPCTT Bản cáo bạch Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 21 Công ty cổ phần. .. HĐQT Công ty Cổ phần Thơng Mại- Dịch Vụ- Vận Tải xi măng Hải Phòng Ông Nguyễn Đăng Dơng Chức vụ: Trởng phòng Kế toán tài chính Công ty Cổ phần Thơng Mại- Dịch Vụ- Vận Tải xi măng Hải Phòng Ông Phạm Đăng Lợi Chức vụ: Trởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thơng Mại- Dịch Vụ- Vận Tải xi măng Hải Phòng Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi đợc... Nội 29 Công ty cổ phần HPCTT Bản cáo bạch Danh sách những Công ty mà Công ty cổ phần Thơng mại- Dịch vụ- Vận tải xi măng Hải Phòngnắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối: không có 6 Hoạt động kinh doanh 6.1 Giá trị dịch vụ qua các năm a Doanh thu sản phẩm, dịch vụ qua các năm Đơn vị tính: đồng 30 Công ty cổ phần HPCTT Chỉ tiêu Bản cáo bạch Năm 2005 Năm 2006 Doanh thu kinh doanh xi măng 2.330.000.000... HPCTT Bản cáo bạch Cơ cấu cổ đông Công ty: 24 Công ty cổ phần HPCTT Cơ cấu vốn Bản cáo bạch Số lợng cổ phần Giá trị (đồng) Tỷ lệ Vốn Nhà nớc 543.020 5.430.200.000 52,1% Cổ đông trong và ngoài doanh nghiệp 498.538 4.985.380.000 47,8% 25 Công ty cổ phần HPCTT Tổng cộng Bản cáo bạch 1.041.558 10.415.580.000 26 Công ty cổ phần HPCTT 5 Bản cáo bạch Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của tổ chức xin... Nguyễn Quang Vinh Chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Bản cáo bạch này là bản công bố thông tin do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt lập trên cơ sở Hợp đồng t vấn niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số 170 /2007/ BVSC/NV2-TV ký ngày 05/06 /2007 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và Công ty Cổ phần Thơng Mại- Dịch Vụ- Vận Tải xi măng Hải Phòng Chúng tôi đảm... những Công ty mà tổ chức đăng ký nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký Danh sách Công ty nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty 27 Công ty cổ phần HPCTT STT Tên cổ đông Bản cáo bạch Địa chỉ 28 Công ty cổ phần HPCTT 1 Tổng công ty Xi măng việt nam Bản cáo bạch 228 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội 29 Công. .. hội đồng cổ đông Điều lệ Công ty Cổ phần Thơng Mại- Dịch Vụ- Vận Tải xi măng Hải Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội IV tình hình và đặc điểm của tổ chức đăng ký 1 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 1.1 Lịch sử hình thành Công ty cổ phần Thơng mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải `Phòng tiền thân là phân xởng Cơ Giới, phân xởng Sửa chữa sà lan, Đoàn vận tải thuỷ của Nhà máy xi măng Hải Phòng. .. cổ phần hoá từng bộ phận của công ty trớc mắt cổ phần hoá Xí nghiệp vận tải và sửa chữa thuỷ Phơng án cổ phần hoá đã đợc Tổng công ty xi măng Việt Nam và Bộ Xây dựng chấp nhận Bộ trởng Bộ Xây dựng đã ra quyết định số 1753/ QĐ BXD ngày 29/12/2003 về việc: Chuyển Xí nghiệp Vận tải và sửa chữa thuỷ là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty xi măng Hải Phòng thành Công ty cổ phần thơng mại dịch vụ vận tải xi . HPCTT Bản cáo bạch III. Các khái niệm Công ty Công ty Cổ phần Thơng Mại- Dịch Vụ- Vận Tải xi măng Hải Phòng. HPCTT Tên tắt của Công ty Cổ phần Thơng Mại- Dịch Vụ- Vận Tải xi măng Hải Phòng. . hoạt động từ ngày 1/3/2004. 14 Công ty cổ phần HPCTT Bản cáo bạch 1.2. Giới thiệu về Công ty Tên Công ty : Công ty Cổ phần thơng mại- Dịch vụ- Vận tải xi măng hải phòng Tên tiếng Anh : hai phong. Chức vụ: Giám đốc, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thơng Mại- Dịch Vụ- Vận Tải xi măng Hải Phòng. Ông Khoa Năng Tuyên Chức vụ: Phó Giám đốc, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Th- ơng Mại- Dịch Vụ- Vận
- Xem thêm -

Xem thêm: bản cáo bạch 2007 công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng hải phòng, bản cáo bạch 2007 công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng hải phòng, , Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển, Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ, Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của tổ chức xin đăng ký, những Công ty mà tổ chức đăng ký nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký, Hoạt động kinh doanh, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất, Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành, Chính sách đối với người lao động, Tình hình hoạt động tài chính, Số điện thoại cơ quan: 031.3775642, d.Thành viên HĐQT - Ông khoa năng tuyên, e.Thành viên HĐQT- ông Đinh văn liêm, A.Trưởng ban kiểm soát - ông Phạm đăng lợi, C.Thành viên ban kiểm soát bà Hồ thị vân, Số cổ phần nắm giữ : 1.120 cổ phần, Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trong 03 năm tới, Phương pháp tính giá dự kiến niêm yết, Tổ chức kiếm toán

Mục lục

Xem thêm

Trích đoạn