Bài thực hành số 2 lớp 12 ppt

10 1.1K 2
Bài thực hành số 2 lớp 12 ppt

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Bµi tËp vµ thùc hµnh sè 2 T¹o cÊu tróc b¶ng KHỞI ĐỘNG Microsoft access.  Cã 2 c¸ch ®Ó kh¬Ø ®éng :  Start/ all program/ Microsoft access.  KÝch ®óp chuét vµo biÓu tîng Microsoft access trªn mµn h×nh T¹o CSDL míi  File/ new/ xuÊt hiÖn khung new file .  Chän blank database / xuÊt hiÖn hép tho¹i file new database .  Chän vÞ trÝ lu tÖp CSDL míi gâ tªn lµ Quanli_HS /create . Bài 2: Chỉ định khoá chính, chỉ định tr- ờng Maso là khoá chính. Chọn trờng làm khoá chính . Nháy nút hình chiếc chìa khoá ( hoặc edit/ primary key ) . Bµi 3  C¸ch thªm trêng : insert/ rows .  Lu b¶ng: file / save sau ®ã gâ tªn b¶ng vµo « table name /ok Bài 3( TIP) Cách 1 : Chọn file/exit. Cách 2 : Alt+F4 . Cách 3 : kích đúp chuột lên nút hình chìa khoá ở góc trái màn hình làm việc Cách 4 : Nhấn nút close ở góc phải màn hình . Các lu ý: Không đặt tên bảng hay mẫu hỏi trùng tên . Tên trờng <= 64 kí tự. Những kí tự không dùng trong tên đối tợng gồm dấu chấm , phảy, chấm than , huyền , [ ]. Và tránh tên trùng với tên hàm có sẵn trong access hoặc tên các thuộc tính của trờng . Các lu ý ( TIP ) Trong chế độ thiết kế để tạo / sửa bảng phím tab hoặc enter để chuyển qua lại giữa các ô . F6 để chuyển qua lại giữa 2 phần của cửa sổ cấu trúc bảng . Khi đã chỉ định khoá . Bµi tËp vÒ nhµ  T¹o thªm b¶ng DS_THI_HSGIOI cÊu tróc nh sau :  Chän kho¸ chÝnh cho b¶ng , chuyÓn tr- êng Mon thi xuèng díi trêng Diem_tbhk . BÀI TẬP VỀ NHÀ (tiếp) STT Tên Trường Mô tả Kiểu dữ liệu 1 MaSo M· häc sinh Auto number 2 Mon thi M«n thi text 3 Diem_tbhk §iÓm trung b×nh häc k× Integer . Bµi tËp vµ thùc hµnh sè 2 T¹o cÊu tróc b¶ng KHỞI ĐỘNG Microsoft access.  Cã 2 c¸ch ®Ó kh¬Ø ®éng :  Start/ all program/ Microsoft access. . hép tho¹i file new database .  Chän vÞ trÝ lu tÖp CSDL míi gâ tªn lµ Quanli_HS /create . Bài 2: Chỉ định khoá chính, chỉ định tr- ờng Maso là khoá chính. Chọn trờng làm khoá chính . Nháy. rows .  Lu b¶ng: file / save sau ®ã gâ tªn b¶ng vµo « table name /ok Bài 3( TIP) Cách 1 : Chọn file/exit. Cách 2 : Alt+F4 . Cách 3 : kích đúp chuột lên nút hình chìa khoá ở góc trái

Ngày đăng: 11/08/2014, 05:22

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan