MÔI TRƯỜNG LAO ÐỘNG pptx

24 184 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:21

MÔI TRƯỜNG LAO ÐỘNG TÓM TẮT Đặt vấn đề: May công nghiệp là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam trong giai đoạn phát triển kinh tế hiện nay. Việc nghiên cứu điều kiện môi trường lao động tại các công ty may cũng như những diễn biến môi trường tại công ty thay đổi như thế nào trong ngày và giữa 2 mùa mưa và mùa khô là cần thiết trong việc xác định các yêú tố nguy cơ của công nhân ngành may mặc. Mục tiêu đề tài: Ðánh giá thực trạng môi trường lao động của Công ty May Đồng Nai Phương pháp nghiên cứu: Ðề tài được triển khai nghiên cứu tại Đồng Nai theo phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang trong năm 2006-2007. Kết quả nghiên cứu: Vào mùa khô, 50% tổng số mẫu đo nhiệt độ vượt tiêu chuẩn cho phép, 54,4% số mẫu đo tốc độ gió thấp, chưa đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh. Tuy nhiên, tất cả các mẫu đo độ ẩm đều đảm bảo TCVSCP. Vào mùa mưa, chỉ có 12,1% tổng số mẫu đo nhiệt độ và 67,2% tổng số mẫu đo độ ẩm vượt TCVSCP; 39,7% tổng số mẫu đo tốc độ gió không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh. Vào buổi chiều, nhiệt độ tại hầu hết các khu vực đều tăng từ 0,8 - 2,4 o C so với buổi sáng. Có 42,6% tổng số mẫu đo tại vị trí bàn máy may công nghiệp có cường độ chiếu sáng thấp, chưa bảo đảm TCVSCP; 13,3% tổng số mẫu đo tiếng ồn vượt TCVSCP từ 1- 4 dBA. Trong khi hầu hết mẫu đo khí CO 2 trong các vị trí làm việc phần lớn đạt TCVSCP, vẫn còn 53,3% tổng số mẫu đo khí CO 2 ở khu vực cuối phân xưởng vượt TCVSCP. 100% mẫu đo bụi đạt tiêu chuẩn cho phép. Kiến nghị: Công ty nên có chương trình thường xuyên giám sát các vị trí lao động có nhiều yếu tố môi trường không bảo đảm TCVSCP và chương trình gián sát sức khỏe cho những người thường xuyên phải tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ độc hại. ABSTRACT REAL SITUATION OF WORKING ENVIRONMENT AT DONG NAI GARMENT COMPANY IN THE SOUTH AREA Trinh Hong Lan and et al. * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 12 - Supplement of No 4 - 2008: 234 – 239 Background: Garment industry is one of the key industries of Vietnam in its economic development stage at present. Researching working environments at garment companies and their changes during a day and between two seasons, dry and rainy, is necessary to identify the health risks of garment workers. Objectives: to evaluate the real situation of working environment at Dong Nai Garment Company Method: a cross-sectional study was carried out in 2006 - 2007 in Dong Nai province Results: In the dry season, 50% of temperature samples exceeded permissible standards, 54.4% of air velocity samples was low speed and did not ensure the permissible level but all humidity samples did not exceed the permissible standards. In the rainy season, only 12.1% of temperature samples and 67.2% humidity samples exceeded the permissible standards; 39.7% air velocity samples did not ensure the permissible level. The temperature at almost all areas of the company in the afternoon increased from 0.8% to 2.4% compared with the temperature in the morning. 42.6% of illumination samples was too low in some places of sew machines lines (under permissible level); 13.3% of noise samples exceeded permissible standards from 1-4 dB. While most of the CO 2 samples at different working areas ensured the permissible standards, there was 53.3% of CO 2 gaz samples at the end of the workshop did not. 100% of dust samples met permissible standards Conclusion: Company should carry out regularly monitoring programmes at working places that have a lot of criteria that did not meet TLV and health mornitoring programmes for workers who exposed harmful factors ÐẶT VẤN ÐỀ May công nghiệp là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam trong giai đoạn phát triển kinh tế hiện nay. Ngành may mặc đã có những đóng góp vô cùng quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Trong những năm gần đây, để đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập, nhiều công ty may trong cả nước đã không ngừng có những đầu tư lớn về dây truyền thiết bị và nhà xưởng để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đáp ứng với những đòi hỏi ngày càng khắt khe và đầy tính cạnh tranh của thị trường trong và ngoài nước. Đồng thời, những yêu cầu đặt ra với người lao động cũng ngày một cao hơn. Tại những nơi này, cường độ lao động cao với các chế độ tăng ca, tăng kíp, làm thêm giờ đã trở thành hiện tượng khá phổ biến ở hầu khắp các doanh nghiệp để kịp đáp ứng với các đơn hàng xuất khẩu lớn. Những điều kiện sản xuất như vậy đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe người lao động, nhất là những người lao động nữ. Việc nghiên cứu điều kiện môi trường lao động tại các công ty may cũng đã được một số tác giả nghiên cứu tuy nhiên những nghiên cứu này chủ yếu chỉ dựa trên các kết quả khảo sát môi trường lao động định kỳ và không có phân tích đánh giá liên tục theo nhiều thời điểm trong ngày và theo mùa. Xuất phát từ những điều kiện thực tiễn đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này nhằm trả lời cho câu hỏi đặt ra là trong giai đoạn hiện nay, điều kiện môi trường lao động tại các phân xưởng may của một công ty may tại khu vực các tỉnh thành phía Nam như thế nào? Diễn biến môi trường tại các công ty thay đổi như thế nào trong ngày và giữa 2 mùa mưa và mùa khô? Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này nhằm các mục tiêu sau: -Ðánh giá thực trạng môi trường lao động của Công ty May Đồng Nai thuộc khu vực phía Nam -Ðề xuất một số giải pháp kiểm soát môi trường dự phòng các tác hại nghề nghiệp cho người lao động ÐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Ðối tượng nghiên cứu Môi trường lao động tại tất cả các phân xưởng trong Công ty Cỡ mẫu 1 công ty may Ðịa điểm nghiên cứu Đồng Nai Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu mô tả cắt ngang KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN Các kết quả khảo sát về yếu tố vật lý Về vi khí hậu vào 2 mùa Mùa khô và mùa mưa Bảng 1: Kết quả đo Vi khí hậu của Công ty May Đồng Nai giữa 2 mùa Nhiệt độ ( o C) Ðộ ẩm (%) Tốc độ gió (m/s) TT Ðịa điểm đo Mùa khô Mùa mưa Mùa khô Mùa mưa Mùa khô Mùa mưa Tiêu chu ẩn vệ sinh cho phép (TCVSCP) (TC 3733/2002/QÐ- BYT)  32  80  0,5  2 Nhiệt độ ( o C) Ðộ ẩm (%) Tốc độ gió (m/s) TT Ðịa điểm đo Mùa khô Mùa mưa Mùa khô Mùa mưa Mùa khô Mùa mưa 1 Khu v ực cắt 32,9 – 35,9 29,3 – 33,4 69,1 – 76,5 71,8 – 72,8 0,3 – 0,5 0,4 – 0,7 2 Khu v ực các bàn may 26,9 – 33,1 26,8 – 31,9 72,6 – 80,0 73,6 – 96,4 0,2 – 0,6 0,3 – 0,8 3 Khu v ực làm khuy 32,2 – 32,3 30,0 – 30,5 79,0 – 80,0 89,8 – 90,0 0,4 – 0,5 0,3 – 0,4 4 Khu v ực máy vắt sổ 26,8 – 33,0 29,8 – 31,9 78,0 – 80,0 88,1 – 89,0 0,4 – 0,5 0,3 – 0,5 5 Khu v ực ủi 33,5– 36,9 32,5 – 34,5 67,9 – 78,8 71,3 – 76,9 0,5 – 0,7 0,5 – 1,4 Nhiệt độ ( o C) Ðộ ẩm (%) Tốc độ gió (m/s) TT Ðịa điểm đo Mùa khô Mùa mưa Mùa khô Mùa mưa Mùa khô Mùa mưa 6 Khu v ực kiểm hóa 33,2 – 34,5 30,5 – 33,3 67,7 – 79,6 69,7 – 80,2 0,5 – 0,6 0,5 – 0,7 7 Khu v ực bao gói s ản phẩm 33,2 – 34,6 32,2 – 33,9 68,2 – 79,0 69,8– 76,2 0,4 – 0,5 0,5 – 0,6 8 Khu v ực đóng ki ện thành phẩm 33,1 – 34,5 32,0 – 33,6 68,0 – 78,0 70,7 – 78,2 0,4 – 0,5 0,5 – 0,6 Ngoài trời - 09gi ờ 00 – 14giờ 30 30,0 – 34,3 29,5 - 33,2 68,9 – 74,9 69,1 – 79,6 1,4 – 1,8 1,4 – 1,6 Bảng 2: Kết quả đo Vi khí hậu của Công ty May Đồng Nai giữa 2 thời điểm sáng và chiều Nhiệt độ ( o C) Ðộ ẩm (%) Tốc độ gió (m/s) TT Ðịa điểm đo Bu ổi sáng Bu ổi chiều Bu ổi sáng Bu ổi chiều Bu ổi sáng Bu ổi chiều Tiêu chu ẩn vệ sinh cho phép (TCVSCP) (TC 3733/2002/QÐ- BYT)  32  80  0,5  2 1 Khu v ực cắt 29,3 – 33,5 34,5 – 35, 9 69,1 - 73,8 66,2 – 66,3 0,3 – 0,5 0,4 – 0,6 2 Khu v ực các bàn may 26,8 – 31,1 30,8 – 33,6 72,8 – 80,0 70,6 – 74,9 0,2 – 0,6 0,3 – 0,7 3 Khu v ực làm khuy 30,0 – 30,5 31,0 – 32,2 78,0 – 79,1 71,7 – 78,8 0,4 – 0,5 0,3 – 0,5 4 Khu v ực máy vắt sổ 29,8 – 31,9 30,4 – 33,6 72,8 – 80,0 71,0 – 73,4 0,4 – 0,5 0,3 – 0,5 5 Khu v ực ủi 31,1 – 34,5 35,0 – 36,9 67,9 - 68,2 67,1 – 67,2 0,5 – 0,7 0,5 – 0,8 6 Khu v ực kiểm hóa 30,5 – 33,3 34,0 – 34,5 67,9 - 68,2 67,1 – 67,3 0,5 – 0,6 0,5 – 0,7 7 Khu v ực bao gói s ản phẩm 32,2 – 33,9 34,1 – 34,3 67,8 - 68,0 67,3 – 67,5 0,4 – 0,5 0,4 – 0,5 8 Khu v ực đóng ki ện thành phẩm 32,0 – 33,6 34,0 – 34,4 67,6 - 68,1 67,0 – 67,2 0,4 – 0,5 0,4 – 0,6 [...]... hơi khí độc này cũng tương tự kết quả nghiên cứu của Nguyễn Trinh Hương (2001)(Error! Reference source not found.) KẾT LUẬN Môi trường lao động của Công ty May Đồng Nai còn có nhiều vị trí có các yếu tố môi trường chưa bảo đam và có thể ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe người lao động: Vào mùa khô khá nhiều vị trí nhiệt độ vẫn cao vượt TCVSCP từ 0,2 – 4,9 oC (34/68 mẫu đo, chiếm tỉ lệ 50% tổng số mẫu... trí đo từ trường trường (V/m) (mG) Máy 2,5 – 42,5 – 1 may Juki 2,7 45,5 Máy 8,4 – 2 đánh bọ 8,5 Brother 23,4 – 26,2 Mật độ Cường từ Vị TT thông của độ điện trí đo từ trường trường (V/m) (mG) Máy 9,5 – may 116,5 3 Brother 11,6 – 126,0 (mới) Máy 0,66 may 430,9 4 Brother – 0,74 – 460,7 (cũ) Máy 2,4 – 5 Juki SC 2,6 120N 305,6 – 310,4 Mật độ Cường từ Vị TT thông của độ điện trí đo từ trường trường (V/m) (mG)... người lao động nếu liên tục phải tiếp xúc kéo dài với mức ồn này và không có thiết bị bảo vệ tai thích hợp (nút tai, chụp tai chống ồn) Kết quả khảo sát này khác hoàn toàn kết quả nghiên cứu của Nguyễn Trinh Hương (2001)(Error! Reference source not found.) Về điện từ trường tần số công nghiệp Bảng 5: Cường độ điện từ trường tại Công ty May Đồng Nai Mật độ Cường từ Vị TT thông của độ điện trí đo từ trường. .. từ trường tần số công nghiệp cho thấy tất cả các mẫu đo đều bảo đảm TCVSCP Nồng độ khí CO2 trong các vị trí làm việc phần lớn khá thấp, đạt TCVSCP (thấp hơn 900 mg/m3), tuy nhiên kết quả đo cho thấy một số vị trí ở khu vực cắt, ủi và một số bàn may ở khu vực cuối phân xưởng vẫn có nồng độ khí CO2 vượt cao so với TCVSCP (53,3% tổng số mẫu đo KIẾN NGHỊ Để cải thiện điều kiện lao động nói chung và môi trường. .. nồng độ khí CO2 vượt cao so với TCVSCP (53,3% tổng số mẫu đo KIẾN NGHỊ Để cải thiện điều kiện lao động nói chung và môi trường lao động nói riêng, chúng tôi xin có một số kiến nghị sau: Công ty nên có chương trình thường xuyên giám sát các vị trí lao động có nhiều yếu tố môi trường không bảo đảm TCVSCP và chương trình gián sát sức khỏe cho những người thường xuyên phải tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ... trường (V/m) (mG) Máy 52,4 6 vắt 24,5 – sổ – 66,7 26,7 PEGASLIS TCVSLĐ 25.000 (Theo QĐ 2000 (Tần số 0 – 3733/2002/QĐ– 100 Hz) YBT) Kết quả khảo sát điện từ trường tần số công nghiệp cho thấy tất cả các mẫu đo đều bảo đảm TCVSCP Kết quả khảo sát điện từ trường này thấp hơn nhiều so với nghiên cứu của Robin Herbert and el al(Error! Reference source not found.) Các kết quả khảo sát về yếu tố hóa học và bụi... chung của xưởng không gần hệ thống màn hơi nước do vậy hầu hết cũng có nhiệt độ tăng khá cao, vượt TCVSCP từ 1,1 – 2,6 oC Ngược lại, vào mùa mưa, khi nhiệt độ ngoài trời mát mẻ hơn thì phần lớn các vị trí lao động trong các phân xưởng may có nhiệt độ khá dễ chịu, đảm bảo TCVSCP (có 51/58 mẫu đo, chiếm 87,9% tổng số mẫu đo là bảo đảm TCVSCP) Tuy vậy, một số vị trí như khu vực là ủi, kiểm hóa và bao gói thành... khô thấp hơn nhưng vào mùa mưa lại cao hơn nhiều so với kết quả nghiên cứu tại một số công ty May ở phía Bắc của Nguyễn Đình Dũng(Error! Reference source not found.) Về tốc độ gió Còn khá nhiều vị trí lao động ở xa các quạt gió công nghiệp có tốc độ gió chưa bảo đảm TCVSCP Về mùa khô có 37/68 mẫu, tương ứng với 54,4% tổng số mẫu đo có tốc độ lưu chuyển không khí thấp chưa bảo đảm TCVSCP, gây ra tình... tổng số mẫu đo có tốc độ gió thấp chưa bảo đảm TCVSCP Tốc độ gió giữa 2 thời điểm sáng và chiều trong ngày nhìn chung có thay đổi không đáng kể Kết quả nghiên cứu này cho thấy tốc độ gió tại nhiều vị trí lao động ở các phân xưởng đã tốt hơn nhiều so với kết quả nghiên cứu trước đây của Nguyễn Đình Dũng tại các công ty May ở phía Bắc khi kết quả khảo sát cho thấy có tới 100% mẫu đo tốc độ gió không đảm... việc ở các vị trí có cường độ tiếng ồn quá cao vượt TCVSCP (khu vực máy đính bọ, dập khuy…), đồng thời định kỳ tổ chức đo thính lực cho những đối tượng này để phòng chống bệnh điếc nghề nghiệp cho người lao động . giá thực trạng môi trường lao động của Công ty May Đồng Nai thuộc khu vực phía Nam -Ðề xuất một số giải pháp kiểm soát môi trường dự phòng các tác hại nghề nghiệp cho người lao động ÐỐI TƯỢNG. xuất như vậy đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe người lao động, nhất là những người lao động nữ. Việc nghiên cứu điều kiện môi trường lao động tại các công ty may cũng đã được một số tác giả. trong giai đoạn hiện nay, điều kiện môi trường lao động tại các phân xưởng may của một công ty may tại khu vực các tỉnh thành phía Nam như thế nào? Diễn biến môi trường tại các công ty thay đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: MÔI TRƯỜNG LAO ÐỘNG pptx, MÔI TRƯỜNG LAO ÐỘNG pptx, MÔI TRƯỜNG LAO ÐỘNG pptx