Chuyển đổi mô hình lớp trong UML sang quan hệ và ứng dụng pptx

43 492 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:20

1 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO – TRƯỜNG ĐH DÂN LẬP HẢI PHÒNG BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Chuyển đổi mô hình lớp trong UML sang quan hệ và ứng dụng Giáo viên hướng dẫn: ThS. Vũ Anh Hùng Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thu Thuỷ Mã số sinh viên : 10306 Lớp : CT 701 – Khóa 7 Hải Phòng, 8/2007 2 NỘI DUNG BÁO CÁO I. Tìm hiểu về biểu đồ lớp trong UML và mô hình EER. II. Tìm hiểu về thuật toán chuyển đổi từ mô hình lớp trong UML sang mô hình quan hệ. III. Tìm hiểu về thuật toán chuyển đổi từ mô hình EER sang biểu đồ lớp thiết kế trong UML. IV. Ứng dụng 3 I.1 BIỂU ĐỒ LỚP TRONG UML  Biểu đồ lớp chỉ một tập các lớp,các giao diện, các sự cộng tác và các mối quan hệ giữa các lớp.  Biểu đồ lớp thiết kế gồm các thành phần:  Các lớp  Các mối quan hệ 4 I.1 BIỂU ĐỒ LỚP ( tiếp…) 1.1.1 LỚP  Lớp là mô tả thuộc tính, hành vi và ngữ nghĩa của một kiểu đối tượng.  Tên lớp: Thường là danh từ đặc tả đối tượng  Thuộc tính: Là bộ phận thông tin liên kết với lớp.  Thao tác: Là hành vi kết hợp với mỗi lớp, xác định trách nhiệm của lớp. Hình 1.1 : Lớp đối tượng 5 I.1 BIỂU ĐỒ LỚP ( tiếp…) 1.1.2 CÁC MỐI QUAN HỆ 1.2.1 Quan hệ kết hợp 1.2.2 Quan hệ kết tập 1.2.3 Quan hệ tổng quát hoá 1.2.4 Quan hệ hiện thực 6 a) Quan hệ kết hợp  Quan hệ kết hợp: là kết nối ngữ nghĩa giữa hai lớp. Khi có quan hệ kết hợp mỗi lớp có thể gửi thông điệp đến lớp khác trong biểu đồ tương tác. 7 a1) Quan hệ kết hợp có lớp kết hợp  Quan hệ kết hợp có lớp kết hợp: Lớp kết hợp là lớp được gắn vào một quan hệ nhằm bổ sung thông tin cho quan hệ đó. 8 a2) Quan hệ đệ qui  Quan hệ kết hợp đệ qui: cho thấy một hiện thực của lớp có quan hệ với một hiện thực khác của cùng lớp đó. 9 a3) Quan hệ phụ thuộc  Quan hệ phụ thuộc: Là một sự liên quan ngữ nghĩa giữa hai lớp, một mang tính độc lập và một mang tính phụ thuộc. Mọi sự thay đổi trong phần tử độc lập sẽ ảnh hưởng đến phần tử phụ thuộc. 10 b) Quan hệ kết tập  Quan hệ kết tập: chỉ ra mối quan hệ toàn thể và bộ phận giữa các lớp.  Một đối tượng trong lớp tổng thể được tạo bởi nhiều đối tượng trong lớp bộ phận. [...]...     UML Lớp Đối tượng Thuộc tính Miền giá trị của thuộc tính Quan hệ Bản số EER Kiểu thực thể Thực thể Thuộc tính Miền giá trị của thuộc tính Kiểu liên kết Lực lượng        17 II CHUYỂN ĐỔI TỪ BIỂU ĐỒ LỚP SANG MÔ HÌNH QUAN HỆ 2.1 Tìm hiểu thuật toán chuyển đổi từ UML sang mô hình EER  2.2 Tìm hiểu thuật toán chuyển đổi từ EER sang mô hình quan hệ  18 2.1 UNL  EER BƯỚC 1 Mỗi lớp trong biểu...c) Quan hệ tổng quát hóa  Quan hệ tổng quát hóa: Là quan hệ kế thừa giữa hai lớp Nó cho phép một lớp con kế thừa các thuộc tính và thao tác của lớp cha 11 d) Quan hệ hiện thực    Là quan hệ chỉ ra mối quan hệ giữa lớp tham số và lớp hiện thực Lớp tham số có các tham số hình thức và các tham số này dùng để tạo ra các lớp thực sự Lớp hiện thực được tạo ra từ lớp tham số bằng cách thay thế tham số hình. .. THUOC Ngay sinh Gioi tinh Ten PT Quan he 24 BƯỚC 5 Quan hệ tổng quát hóa  Quan hệ tổng quát hoá giữa 2 lớp thì được chuyển thành quan hệ chuyên biệt hoá giữa 2 kiểu thực thể biểu diễn lớp cha và lớp con NGHIEN CUU SINH Thoi gian d Du an TRO LY NC Khoa hoc TRO LY GD 25 2.2 CHUYỂN ĐỔI TỪ MÔ HÌNH EER SANG QUAN HỆ    Bao gồm các bước chuyển đổi từ mô hình ER sang quan hệ ngoài ra còn bổ sung thêm bước... thể này được gọi là lớp cha của chuyên biệt hoá  Tổng quát hoá: Là quá trình bỏ qua sự khác nhau giữa một vài kiểu thực thể, xác định đặc trưng và tổng quát chúng vào trong một lớp cha đơn lẻ 15 I.3 SỰ TƯƠNG THÍCH GIỮA UML VÀ MÔ HÌNH EER Mô hình Liên kết thực thể EER Chuyển đổi Biểu đồ lớp trong UML Thiết kế Biểu diễn Thiết kế Biểu diễn CSDL Hướng đối tượng CSDL Quan hệ Chuyển đổi 16 I.3 SỰ TƯƠNG... Dia chi qua n lý 21 BƯỚC 3 Quan hệ kết hợp có lớp kết hợp Lớp kết hợp được chuyển thành mối quan hệ giữa các kiểu thực thể  Thuộc tính của lớp kết hợp chuyển thành các thuộc tính của mối quan hệ  22 BƯỚC 3 ( tiếp) Ho ten Mapb Manv Gioi tinh Ngay sinh NHAN VIEN Dia chi (0,1) (1,1) Quan ly PHONG BAN Ten_PB 23 BƯỚC 4 Quan hệ kết tập  Quan hệ kết tập được chuyển thành mối quan hệ “1-n” giữa 2 kiểu thực... trong biểu đồ lớp ta tạo ra 1 kiểu thực thể tương ứng  Các thuộc tính của lớp được chuyển thành các thuộc tính của kiểu thực thể  Bổ sung thuộc tính định danh để làm thuộc tính khoá Gioi tinh Ngay sinh NHAN VIEN Ho ten Man v Dia chi 19 BƯỚC 2 Quan hệ kết hợp một hay hai chiều được chuyển đổi thành các quan hệ  Tuỳ thuộc vào cơ số của quan hệ kết hợp mà quan hệ tương ứng trong quan hệ thực thể là... THÀNH PHẦN TRONG MÔ HÌNH EER  Mô hình liên kết thực thể mở rộng EER bao gồm các khái niệm của mô hình ER Ngoài ra nó còn bao hàm khái niệm về: 1.2.1 Lớp cha, lớp con, sự kế thừa 1.2.2 Chuyên biệt hoá và tổng quát hoá 13 1.2.1 LỚP CHA, LỚP CON, SỰ KẾ THỪA   Một kiểu thực thể có nhiều nhóm con bởi ý nghĩa của chúng đối với CSDL Nhóm đó là một lớp con của các thực thể thuộc vào tập thực thể và kiểu thực... bước sau:  atts(R): thuộc tính của quan hệ R  PK(R): khoá chính của R Chuyên biệt hoá với m lớp con {S1, S2, …., Sm} và (tổng quát hoá) lớp cha C, các thuộc tính của C là {k, a1, a2, … an }và k là khoá chính thành các sơ đồ quan hệ sử dụng thuật toán sau Tạo một quan hệ L cho C với các thuộc tính Atts(L) = { k, a1, a2, , an} và PK(L ) = k Tạo một quan hệ Li cho từng lớp con Si, 1 . biểu đồ lớp trong UML và mô hình EER. II. Tìm hiểu về thuật toán chuyển đổi từ mô hình lớp trong UML sang mô hình quan hệ. III. Tìm hiểu về thuật toán chuyển đổi từ mô hình EER sang biểu đồ lớp thiết. lượng 18 II. CHUYỂN ĐỔI TỪ BIỂU ĐỒ LỚP SANG MÔ HÌNH QUAN HỆ  2.1 Tìm hiểu thuật toán chuyển đổi từ UML sang mô hình EER.  2.2 Tìm hiểu thuật toán chuyển đổi từ EER sang mô hình quan hệ. 19 2.1. 7 a1) Quan hệ kết hợp có lớp kết hợp  Quan hệ kết hợp có lớp kết hợp: Lớp kết hợp là lớp được gắn vào một quan hệ nhằm bổ sung thông tin cho quan hệ đó. 8 a2) Quan hệ đệ qui  Quan hệ kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyển đổi mô hình lớp trong UML sang quan hệ và ứng dụng pptx, Chuyển đổi mô hình lớp trong UML sang quan hệ và ứng dụng pptx, Chuyển đổi mô hình lớp trong UML sang quan hệ và ứng dụng pptx

Từ khóa liên quan