Câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử ppsx

11 1,712 17
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:20

. chính trị (3/1975) Câu 2 Câu 2 : : Quân dân Miền Nam đánh bại B52 của mỹ trong 12 ngày đêm trong thời gian nào sau đây ? A. 10 / 1973 B. 10 / 1972 C. 12 / 1973 D. 12 / 1972 Câu 3 Câu 3 : : Hội nghị. (12/1957) D. Hội nghị 15 khóa 2 (01/1959) Câu 4 Câu 4 : : Bộ Chính Trị quyết định thành lập Trung Ương Cục Miền Nam vào năm nào ? A. 1958 B. 1961 C. 1965 D. 1972 Câu 5 Câu 5 : : Tại Đại Hội nào Đảng ta. ĐH lần 2 tháng 2/1951 B. ĐH lần 3 tháng 2 /1960 C. ĐH lần 4 tháng 12/1976 D. Tất cả đều sai. Câu 6 Câu 6 : : Sau khi thất bại trong chiến lược “chiến tranh đơn phương” Mỹ đã chuyển sang thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử ppsx, Câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử ppsx, Câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử ppsx, “Miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, Núi có thể mòn song chân lý đó không bao giờ thay đổi” là của ai?