nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong quá trình kiểm định quyền lợi bảo hiểm p8 pdf

9 123 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 06:21

luËn v¨n tèt nghiÖp 64 Kết quả kinh doanh = Tổng phí thu được – (Tổng chi bồi thường + chi quản lý + chi đề phòng và hạn chế tổn thất + chi hoa hồng + chi thuế + chi khác) Để đánh giá chi tiết hơn ta xem số liệu bảng sau luËn v¨n tèt nghiÖp 65 luËn v¨n tèt nghiÖp 66 Trong các năm từ 1996 đến 2001 kết quả kinh doanh nghiệp vụ luôn ổn định năm sau cao hơn năm trước. Năm 1996 tổng chi nghiệp vụ là 3,2827 tỷ chiếm 77,59% doanh thu phí thu được. Trong đó tỷ lệ chi bồi thường chiếm 71,3% so với doanh thu, lãi thu được từ hoạt động kinh doanh nghiệp vụ là 948,523 triệu đồng Năm 1997 tổng chi là 4,233 tỷ đồng. Trong đó chi bồi thường là 3,901 tỷ chiếm tới 92,17% so với tổng chi. Chi đề phòng và hạn chế tổn thất 117,1 triệu chiếm 2,53% so với tổng chi. Lợi nhuận nghiệp vụ là 1121,97 triệu đồng tăng 18,28% so với năm 1996. Năm 2000 thì tổng lợi nhuận đạt 2264,89 triệu đồng tăng 32,55% so với năm 1999. Bước sang năm 2001 tổng chi nghiệp vụ 11857,8 triệu đồng chiếm 75,99% doanh thu phí thu được. Trong đó tỷ lệ bồi thường chiếm 89,53% so với tổng chi, lãi từ hoạt động kinh doanh 3746,204 triệu đồng tăng 65,4% so với năm 2000 Đó là những kết quả đáng mừng mà công ty đạt được trong những năm qua. Để có được những kết quả như vậy là do sự cố gắng nhiệt tình của cán bộ công nhân viên toàn công ty. Kết quả này đã tạo ra một nền tảng vững chắc, sự hứng khởi cho cán bộ công nhân viên toàn công ty phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa nghiệp vụ này trong thời gian tới. 4.2. Hiệu quả kinh doanh Chỉ tiêu kết quả kinh doanh chỉ là những chỉ tiêu bề nổi thì các chỉ tiêu về hiệu quả kinh doanh là chỉ tiêu bề sâu. Bởi vì kết quả kinh doanh chỉ nói nên được một phần trạng thái của các kết quả kinh doanh chứ chưa đề cập đến chi phí. Hiệu quả kinh doanh phản ánh mối quan hệ tương quan giữa chi phí bỏ ra và doanh thu đạt được luËn v¨n tèt nghiÖp 67 Để đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty ta xét bảng sau: Bảng 11: chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh Chỉ tiêu 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Doanh thu (DT) triệu đồng 4234 5355 6058 6795 9732 15604 Tổng chi (TC) triệu đồng 3285,4 7 4233,0 3 4807,7 5086,3 5 7467,1 11857,8 Lợi nhuận (LN) triệu đồng 948,52 3 1121,9 7 1250,2 8 1708,5 6 2264,8 9 3746,20 4 H = LN/ DT (Đ/Đ) 0,224 0,2095 0,206 0,2514 0,2327 0,24 H=DT/ TC (Đ/Đ) 1,288 1,265 1,26 1,335 1,3 1,315 H= LN/TC (Đ/Đ) 0,288 0,26 0,26 0,335 0,303 0,316 Từ bảng số liệu trên ta thấy hiệu quả kinh doanh của nghiệp vụ còn thấp. Chỉ tiêu LN/DT qua các năm có sự biến động nhưng vẫn duy trì ở mức 0,2 nghĩa là cứ khai thác được 1 đồng doanh thu sẽ cho được 0,2 đồng lợi nhuận. Các chỉ tiêu DT/TC thường dao động ở mức 1,28 đến 1,33 tức là cứ 1 đồng chi phí bỏ ra sẽ thu về 1,28 đến 1,33 đồng doanh thu. Đây là mức còn khiêm tốn chứng tỏ hiệu quả nghiệp vụ này là chưa cao. Nâng cao hiệu quả kinh doanh là mối quan tâm lớn nhất của một chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. Tăng thu giảm chi một cách hợp lý và có kế hoặch làm cho hiệu quả kinh doanh được nâng lên. Ngoài các chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế chúng ta còn đề cập các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả về mặt xã hội. Mặc dù chỉ tiêu này không biểu hiện rõ ràng cụ thể bằng các con số thống kê, nhưng nghiệp vụ này đã đóng góp một phần không nhỏ trong việc đảm bảo an toàn xã hội, giúp người bị hại khắc phục khó khăn về vật chất cũng như tinh thần cho chủ xe và người thứ 3 sau những vụ tai nạn. Đây chính là hiệu quả lớn nhất mà nghiệp vụ đã đạt được trong quá trình triển khai. Công ty cần phải duy trì luËn v¨n tèt nghiÖp 68 và nâng cao hơn nữa hiệu quả của nghiệp vụ trong những giai đoạn kế tiếp trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình. luËn v¨n tèt nghiÖp 69 CHƯƠNG III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ 3 TẠI PJICO I. ĐÁNH GIÁ THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CÔNG TY CỦA CÔNG TY Công ty bảo hiểm PJICO là một công ty được thành lập trong hoàn cảnh nền kinh tế nước ta có nhiều những chuyển biến mạnh mẽ, phức tạp trong giai đoạn thị trường bảo hiểm của Việt Nam bắt đầu hình thành và phát triển với nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen nhau trong quá trình hoạt động đó là : 1. NHỮNG THUẬN LỢI. - Nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đang dành được nhiều thành tựu đáng khích lệ sau 10 năm đổi mới, tỷ lệ tăng trưởng GDP đạt trên 9%. Thu nhập đầu người tăng nhanh. Số lượng xe cơ giới tham gia lưu thông ngày càng lớn. T heo ước tính cứ GDP tăng 1% thì số lượng xe cơ giới lưu hành tăng từ 1,2 % đến 1,5%. Như vậy là cho thị trường của nghiệp vụ bảo hiểm này thường xuyên tăng mạnh. - Năm 1995 là năm đánh dấu thị trường bảo hiểm bắt đầu được mở rộng, chủ trương cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước diễn ra mạnh. Đây là công ty cổ phần bảo hiểm được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần. Với sự tham gia góp vốn và sự ủng hộ của các cổ đông lớn đặc biệt là tổng công ty xăng dầu Việt Nam. Đối với công ty đây là thuận lợi, nền tảng và xuyên suốt trong quá trình hoạt động và phát triển. 2. KHÓ KHĂN CƠ BẢN CỦA PJICO. - Đây là công ty bảo hiểm đầu tiên được thành lập dưới hình thức là công ty bảo hiểm cổ phần, công ty không được hưởng bất kì một sự ưu đãi nào của nhà nước (vốn, thuế) . Nhận thức, thái độ của các cơ quan luËn v¨n tèt nghiÖp 70 chức năng, công chúng đối với công ty cổ phần còn có nhiều phân biệt đối xử. Trước đây hoạt động kinh doanh bảo hiểm chủ yếu là do Bảo Việt tiến hành, đây là một công ty lớn được sự ưu đãi đặc biệt của nhà nước. Đội ngũ cán bộ của Bảo Việt có trình độ và kinh nghiệm cao. Công ty còn có mối quan hệ rộng đối với bạn hàng trong nước và quốc tế. Họ đã có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, có nhiều khách hàng quen thuộc điều này tạo điều kiện thuận lợi trong khâu khai thác. Khi PJICO tham gia vào thị trường sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tuyên truyền quảng cáo sản phẩm của mình, bởi vì khách hàng lại thường xuyên có thói quen mua sản phẩm bảo hiểm của công ty cũ mà họ đã từng tham gia. Bảo Việt còn tích cực phối hợp với cơ quan công an đăng ký xe bắt buộc các chủ phương tiện phải mua bảo hiểm khi đăng kí xe. Do đó đã tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các công ty cùng triển khai nghiệp vụ này trong đó có PJICO. - Do mới thành lập nên bộ máy tổ chức cán bộ của PJICO còn chưa đầy đủ và ổn định. Số lượng cán bộ công tác tại các phòng, ban còn thiếu kinh nghiệm và trình độ, đặc biệt là trong khâu khai thác và giám định. Ý thức kỉ luật của cán bộ công nhân viên con chưa cao. Thường xuyên đi làm không đúng giờ, làm việc cá nhân trong giờ. Đặc biệt là tình trạng sử dụng điện thoại không đúng mục đích. - Do sản phẩm bảo hiểm lợi ích của sản phẩm chưa nhìn thấy được ngay ở lúc tham gia bảo hiểm, để đánh giá được phải trải qua thời gian dài do vậy gây nhiều khó khăn trong công tác khai thác. - Thị trường bảo hiểm Việt Nam đã bước sang giai đoạn cạnh tranh gay gắt. Với sự xuất hiện của nhiều công ty bảo hiểm mới(công ty cổ phần, công ty 100%vốn nước ngoài) dẫn đến thị trường bị chia sẻ luËn v¨n tèt nghiÖp 71 - Do nhận thức của nhân dân ta về bảo hiểm còn thấp. Họ chưa thực sự gửi chọn niềm tin cho các doanh nghiệp bảo hiểm. Mặt khác do thu nhập của người dân là thấp dẫn đến nhu cầu tham gia bảo hiểm chưa cao. Những người có thu nhập khá họ thường ý thức được các rủi ro, nguy cơ xảy rủi ro, họ thường tham gia bảo hiểm để nhằm bảo vệ mình trước những rủi ro này - Các phòng ban còn thiếu các trang thiết bị xử lý thông tin, chưa có sự điều hành bằng quản lý mạng từ trụ sở đến các văn phòng khu vực. - Do viếc áp dụng thuế VAT tăng gấp 2,5 lần so với doanh thu trước đây trong đó tỷ lệ phí giảm từ 20 % đến 40 % so với tỷ lệ phí bảo hiểm những năm trước năm 1995 đã gây nhiều khó khăn cho hoạt động khai thác và hiệu quả kinh doanh của công ty. Công ty chưa nhận được sự giúp đỡ tận tình của các cơ quan ban nghành như công an giao thông, chưa có sự phối hợp thông nhất việc kiểm tra giấy chứng nhận bảo hiểm . Các trạm đang kiểm chưa nhiệt tình giúp đỡ các cán bộ khai thác của PJICO. Chưa có những biện pháp sử lý nghiêm minh cho chủ xe tham gia gây thiệt hại cho người thứ 3 mà không mua bảo hiểm. Chính vì chưa có chế tài sử phạt nghiêm minh do vậy các chủ xe thường coi thường pháp luật, coi thường việc tham gia bảo hiểm. II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐÔÍ VỚI NGƯỜI THỨ 3 TẠI PJICO 1. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI Trong thời gian gần đây số lượng xe tham gia hoạt động có xu hướng tăng nhanh. Theo dự báo của các chuyên gia thì trong thập kỷ tới số lượng luËn v¨n tèt nghiÖp 72 phượng tiện cơ giới tiếp tục tăng cao. Nếu căn cứ vào mức tăng trưởng của GDP thì cứ mỗi năm GDP tăng 1% thì tổng lượng vận tải đường bộ tăng từ 1,2 % đến 1,5 %. Theo dự báo đến năm 2010 sẽ có 1,4 triệu ô tô và 12 triệu xe máy, so với năm 2000 chỉ có 750.000 ô tô và gần 6 triệu xe máy. Tức là năm 2010 thì số lượng xe cơ giới sẽ tăng gấp 2 lần so với hiện nay. Điều này tạo ra một xu hướng phát triển bền vững của nghiệp vụ này. Đến năm 2006 Việt Nam sẽ gia nhập AFTA, thực hiện các cam kết cắt giảm thuế và hoàn thành con đường cao tốc xuyên á nối liền các nước Đông Nam Á tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đường bộ qua lại giữa các nước. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao về mọi mặt, sự hiểu biết của họ về các loại hình bảo hiểm nói chung và trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3 là sâu rộng hơn, họ sẽ cảm thấy được bảo hiểm là cần thiết không thể thiếu được trong cuộc sống của mình. Do vậy nhu cầu về bảo hiểm trách nhiệm dân sự sẽ tăng nhanh hơn. Hơn nữa qua thời gian thì nghiệp vụ này sẽ được hoàn thiện hơn về mọi mặt, từ quy trình khai thác đến thụ lý hồ sơ giải quyết bồi thường và ngày càng vừa lòng khách hàng, khuyến khích được họ tự giác tự nguyện tham gia bảo hiểm. Mặc dù vậy trong điều kiện tình hình khai thác hiện nay của PJICO còn gặp nhiều trở ngại ảnh hưởng lớn tới hoạt đông kinh doanh của công ty. Căn cứ vào tình hình thực tế cùng những thuận lợi và khó khăn cũng như những tồn tại và nguyên nhân của nó. Để phát huy những thành quả mà công ty đã đạt được trong hnững năm vừa qua và nhằm phục vụ khác hàng một cánh tốt hơn nữa, trong thời gian tới công ty đã đề ra các mục tiêu sau đây đối với nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3 . gia bảo hiểm. II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐÔÍ VỚI NGƯỜI THỨ 3 TẠI PJICO 1. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TRONG. động kinh doanh của mình. luËn v¨n tèt nghiÖp 69 CHƯƠNG III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI. hình bảo hiểm nói chung và trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3 là sâu rộng hơn, họ sẽ cảm thấy được bảo hiểm là cần thiết không thể thiếu được trong cuộc sống của mình.
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong quá trình kiểm định quyền lợi bảo hiểm p8 pdf, nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong quá trình kiểm định quyền lợi bảo hiểm p8 pdf, nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong quá trình kiểm định quyền lợi bảo hiểm p8 pdf

Từ khóa liên quan