0

Tổng quan về quá trình thực tập và cơ quan thực tập

67 1,407 1
  • Tổng quan về quá trình thực tập và cơ quan thực tập

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2013, 14:23

Tổng quan về quá trình thực tập và cơ quan thực tập www.HanhChinhVN.com Phần I: TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP QUAN THỰC TẬP 1. Tổng quan về quá trình thực tập. Thực hiện chương trình đào tạo của Học viện Hành chính về việc tiến hành thực tập cho sinh viên khóa KS6 Đại học Hành chính Tôi xin báo cáo quá trình thực tập như sau: - Nơi thực tập: Văn phòng HĐND & UBND huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. - Thời gian thực tập: từ ngày 16/3/2009 đến ngày 15/5/2009. - Quá trình thực tập: Thời gian Công việc Người hướng dẫn Tuần 1 (ngày 16 /3 đến 20/3) - Học quy chế quan - Tìm hiểu tổng quan về bộ máy hoạt động của Văn phòng - Bước đầu tìm hiểu công việc Văn phòng. Chuyên viên phòng Tổng hợp. Tuần 2 (ngày 23/3 đến 27/3) - Chính thức bước vào công việc của phòng. - Tìm hiểu những công việc liên quan. Chuyên viên phòng Tổng hợp. Tuần 3 (ngày 30/4 đến 3/4) - Tiếp tục công việc được giao tại phòng. Chuyên viên phòng Tổng hợp. www.HanhChinhVN.com Thời gian Công việc Người hướng dẫn - Tìm kiếm tài liệu phục vụ cho báo cáo thực tập. Tuần 4 (ngày 06/4 đến 10/4) - Tiếp tục công việc được giao tại phòng. - Tìm kiếm tài liệu phục vụ cho báo cáo thực tập. - Tập soạn thảo các văn bản hành chính thông thường. Chuyên viên phòng Tổng hợp. Tuần 5 (ngày 13/4 đến 17/4) - Tiếp tục công việc được giao tại phòng. - Bắt đầu tiến hành làm báo cáo thực tập. - Tập soạn thảo các văn bản hành chính thông thường. Chuyên viên phòng Tổng hợp. Tuần 6 (ngày 20/4 đến 24/4) - Tiếp tục công việc được giao tại phòng. - Bắt đầu tiến hành làm báo cáo thực tập. - Tham dự các cuộc họp, ghi chép ý kiến chỉ đạo. Phó Chánh văn phòng www.HanhChinhVN.com Thời gian Công việc Người hướng dẫn Tuần 7 (ngày 02/5 đến 08/5) - Tiếp tục công việc được giao tại phòng. - Tiến hành làm báo cáo thực tập. -Tham dự các cuộc họp, ghi chép ý kiến chỉ đạo. Phó Chánh văn phòng Tuần 8 ( ngày 10/5 đến 16/5) - Tiếp tục công việc được giao tại phòng. - Hoàn thành báo cáo thực tập. - Tổng kết rút kinh nghiệm. Thầy Nguyễn Hữu Thu. Tự đánh giá: nghiêm túc chấp hành nội quy của quan nơi thực tập, đoàn kết, học hỏi các cán bộ công chức tại quan các phòng, ban, thường xuyên liên lạc với giáo viên hướng dẫn của Học viên để xin ý kiến chỉ đạo nhằm hoàn thành tốt đợt thực tập báo cáo thực tập. 2. Tổng quan về quan thực tập - Văn phòng HĐND & UBND huyện Vạn Ninh Văn phòng HĐND & UBND huyện Vạn Ninh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức như sau: 2.1. Vị trí chức năng: www.HanhChinhVN.com Văn phòng là quan chuyên môn thuộc UBND huyện, giúp việc cho Thường trực HĐND, UBND huyện Vạn Ninh. Văn phòng chịu trách nhiệm trước Thường trực HĐND, UBND huyện về điều hoà, phối hợp các hoạt động chung giữa các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn; tổng hợp tham mưu cho UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương; phục vụ hoạt động giám sát của HĐND huyện. Phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND huyện; bảo đảm các điều kiện vật chất cho hoạt động của Thường trực HĐND, UBND huyện; Chủ tịch UBND huyện. Văn phòng tư cách pháp nhân, con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc theo quy định của pháp luật. 2.2 Nhiệm vụ, quyền hạn: 1. Xây dựng chương trình làm việc của Thường trực HĐND, UBND huyện. Tổ chức công tác tư liệu; thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo tổng hợp, báo cáo chuyên đề, đảm bảo kịp thời, chính xác tình hình các mặt hoạt động của huyện nhằm phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND UBND huyện theo quy định của pháp luật. 2. Đôn đốc, kiểm tra các phòng ban, UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý, sáu tháng, cả năm các ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND, UBND huyện. 3. Chủ trì soạn thảo các đề án, văn bản quy phạm pháp luật theo phân công của Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND huyện. Theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các phòng ban, UBND các xã, thị trấn soạn thảo đề án, văn bản quy phạm pháp luật; ý kiến độc lập với các đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình UBND Chủ tịch UBND huyện xem xét quyết định. www.HanhChinhVN.com 4. Trình HĐND, UBND huyện ký tổ chức công bố, ban hành các nghị quyết, quyết định, chỉ thị thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. 5. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giữ mối quan hệ lãnh đạo của Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ với UBND huyện Chủ tịch UBND huyện; mối quan hệ phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND Chủ tịch UBND huyện với UBMT Tổ quốc huyện, các đoàn thể nhân dân các quan của Tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn huyện. 6. Tổ chức công bố, truyền đạt nghị quyết, quyết định của HĐND; quyết định, chỉ thị của UBND huyện; các văn bản quy phạm pháp luật của quan nhà nước cấp trên theo dõi, đôn đốc các phòng ban, UBND xã, thị trấn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đó. 7. Phối hợp với Thanh tra huyện, giúp Thường trực HĐND, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tổ chức tốt việc tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo của các tổ chức, công dân theo quy định của pháp luật. 8. Tổ chức các phiên họp, các buổi làm việc, tiếp khách các hoạt động của Thường trực HĐND, UBND huyện Chủ tịch UBND huyện; bảo đảm các điều kiện nhằm phục vụ hiệu quả mọi hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch UBND huyện. 9. Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện; công văn, giấy tờ, văn thư hành chính, lưu trữ, tin học hoá hành chính nhà nước của UBND huyện. www.HanhChinhVN.com 10. Xây dựng trình UBND, Chủ tịch UBND huyện chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi văn phòng HĐND & UBND huyện. 11. Tổ chức tiếp nhận giao trả hồ sơ theo quy trình Một cửa. Kiểm tra, đôn đốc các quan chuyên môn trong việc giải quyết hồ sơ đúng hạn định, đúng quy trình, đúng thẩm quyền. 12. Hướng dẫn Văn phòng UBND xã, thị trấn về nghiệp vụ hành chính, văn thư, lưu trữ, tin học hoá quản lý hành chính theo quy định của pháp luật. 13. Quản lý cán bộ, công chức người lao động; quản lý tài chính, tài sản của Văn phòng HĐND & UBND huyện theo quy định. Quản lý số cán bộ chuyên môn được UBND huyện giao trách nhiệm ở các lĩnh vực công tác: Thi đua khen thưởng, Tôn giáo, chuyên viên HĐND huyện. 14. Thực hiện những nhiệm vụ khác do UBND huyện Chủ tịch UBND huyện phân công. 15. Được yêu cầu các đơn vị trực thuộc UBND huyện, UBND xã, thị trấn cung cấp số liệu, tư liệu liên quan để phục vụ công tác giám sát, quản lý, chỉ đạo, điều hành của HĐND, UBND huyện. 16. Được ký các văn bản hành chính thông thường, giấy mời họp, thông báo ý kiến chỉ đạo , quản lý, điều hành của UBND huyện, Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND huyện. Đôn đốc, kiểm tra tổng hợp kết quả thực hiện các yêu cầu đó. www.HanhChinhVN.com 2.3 cấu tổ chức biên chế 2.3.1 Lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND: Văn phòng HĐND & UBND huyện Chánh Văn phòng Phó Chánh Văn phòng; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật; Chánh Văn phòng huyện chịu trách nhiệm trước Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch UBND huyện về toàn bộ hoạt động của Văn phòng; Phó Chánh Văn phòng được phân công theo dõi, phụ trách từng khối công việc chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, trước pháp luật về các công việc được phân công. 2.3.2 Các bộ phận giúp việc: - Tổ chuyên viên nghiên cứu tổng hợp; - Tổ tiếp nhận giao trả kết qủa; - Tổ hành chính quản trị ( kể cả văn thư, lưu trữ ); - Thi đua khen thưởng; - Tôn giáo. 2.3.3 Biên chế: Do Chủ tịch UBND huyện quyết định trên sở biên chế hành chính của huyện được UBND tỉnh giao. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ nêu trên, Văn phòng HĐND UBND huyện hình thành các bộ phận công tác lãnh đạo Văn phòng cán bộ công chức giúp việc theo dõi, thực hiện nhiệm vụ đã được phân công, cụ thể như sau: - Tổ chuyên viên nghiên cứu tổng hợp; www.HanhChinhVN.com - Tổ tiếp nhận giao trả kết qủa; - Tổ hành chính quản trị ( kể cả văn thư, lưu trữ ); - Thi đua khen thưởng; - Tôn giáo. Hiện tại cán bộ công chức người lao động của Văn phòng HĐND & UBND huyện Vạn Ninh là 25, trong đó 17 biên chế./. www.HanhChinhVN.com Phần 2: BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ : “HOÀN THIỆN MỐI QUAN HỆ GIỮA VĂN PHÒNG HĐND & UBND HUYỆN CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN VẠN NINH” MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài. Từ khi Nghị quyết số 38 của Chính phủ, công cuộc cải cách hành chính đã những bước tiến rõ nét. chế “ một cửa” với sự tinh giản gọn nhẹ, ít “cửa”, thủ tục giấy tờ đơn giản, rõ ràng đã làm ccho quá trình giải quyết công việc của người dân được tiến hành trôi chảy, làm tăng niềm tin của công dân vào sự quản lý của Nhà nước. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, công cuộc cải cách hành chính cũng còn những trì trệ cần phải kịp thời khắc phục. những hạn chế đó nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân không kém phần quan trọng là sự phối hợp của các quan trong quá trình giải quyết công việc. Trước tình hình đó, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quy định về việc xây dựng chế phối hợp hoạt động giữa các phòng ban, các quan, tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, khắc phục tệ quan liêu, phiền hà, trì trệ. UBND huyện là quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm quản lý trên tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi địa giới hành chính của huyện. Bộ máy tham mưu, giúp việc cho UBND huyện đứng đầu Văn phòng HĐND & UBND huyện là Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, tương đương với một trưởng phòng một phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện www.HanhChinhVN.com trên địa bàn huyện là quan chuyên môn, quan tham mưu của UBND huyện. Đứng đầu phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện là các Trưởng phòng. Giữa Văn phòng các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện mối quan hệ trên nhiều lĩnh vực nhằm tạo ra sự thống nhất trong hoạt động, trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, của Chính phủ của địa phương. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy mối quan hệ này chưa được rõ ràng,chưa dược qui định củ thể. Do đó việc hoàn thiện mối quan hệ giữa Văn phòng HĐND & UBND huyện với các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện cần được đặt ra nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả hoạt động của các quan hành chính nhà nước, đẩy mạnh hơn nữa tiến trình cải cách hành chính, tăng niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đâọ của Đảng, sự quản lí của nhà nước. 2. Mục đích nghiên cứu. Phân tích mối quan hệ giữa Văn phòng HĐND & UBND huyện Vạn Ninh với các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện trên các phương diện lí luận, pháp lí các thực tiễn hoạt động, tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu nhằm đưa ra những giải pháp hoàn thiện mối quan hệ giữa Văn phòng HĐND & UBND huyện Vạn Ninh với các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện nói riêng, hệ thống quan hành chính nhà nước nói chung, nâng cao hiệu quả hoạt động của mình, tạo ra sự phối hợp nhịp nhàng giữa các quan để công việc tiến hành thông suốt . 3. Đối tượng nghiên cứu. Đề tài tập trung nghiên cứu về Văn phòng HĐND & UBND huyện Vạn Ninh, các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện trong việc thực hiện công [...]... phòng , thực hiện công tác công văn giấy tờ trong nội bộ quan, là cầu nối giữa quan mình với các quan khác Theo các văn bản pháp luật hiện hành, tổ chức văn phòng của các quan hành chính nhà nước không theo hệ thống ngành dọc từ Trung ương đến các sở như các Bộ chức năng quản lý nhà nước ở Trung ương đến Ban, Ngành… Ở cấp huyện, văn phòng của quan nào do thủ trưởng quan đó... nhân dân Ủy ban nhân dân 1.3 Sự thiết lập mối quan hệ giữa Văn phòng HĐND & UBND huyện các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện Điều 2 Luật Tổ chức HĐND UBND năm 2003 quy định: UBND là quan chấp hành của HĐND, quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước HĐND cùng cấp quan nhà nước cấp trên UBND chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của quan. .. huyện chương trình, kế hoạch công tác, báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân huyện các báo cáo khác theo sự phân công của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; 2 Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các quan chuyên môn, quan thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, UBND xã, thị trấn các quan, đơn vị liên quan thực hiện các chương trình, kế hoạch... huyện chịu sự kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của quan chuyên môn, quan thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh ( Sau đây gọi tắt là quan chuyên môn cấp tỉnh ) 2 Chịu trách nhiệm chấp hành các quyết định, chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; trường hợp thực hiện chậm hoặc chưa thực hiện được phải kịp thời báo cáo nêu rõ lý do 3 Thủ trưởng quan. .. trạng đó 6 Phương pháp nghiên cứu Trên sở các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thực hiện hoạt động của các quan, đề tài sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu www.HanhChinhVN.com Chương I: Khái quát về mối quan hệ giữa Văn phòng UBND huyện phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện: 1.1 Khái quát về Văn phòng HĐND & UBND Theo Nghị định... www.HanhChinhVN.com Chương 2: Thực trạng mối quan hệ giữa Văn phòng UBND huyện Vạn Ninh các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện Vạn Ninh Quan hệ giữa Văn phòng HĐND & UBND huyện Vạn Ninh các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện Vạn Ninh là mối quan hệ giữa các quan tham mưu giúp việc cho UBND Trong quá trình hoạt động, giữa Văn phòng các Phòng ban thuộc UBND huyện rất nhiều mối quan hệ trên các... cáo; công tác xây dựng thực hiện chương trình www.HanhChinhVN.com công tác của Ủy ban; nghiệp vụ hành chính Văn phòng Đây là những mối quan hệ bản cần được hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của UBND huyện 2.1 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của UBND huyện Vạn Ninh: 2.1.1 Vài nét khái quát về sự hình thành phát triển của UBND huyện Vạn Ninh: Thực hiện Quyết định số... - UBND là quan hành chính Nhà nước ở địa phương, góp phần đảm bảo sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính Nhà nước từ Trung ương đến sở - UBND do HĐND cùng cấp bầu ra, là quan chấp hành của HĐND quan hành chính Nhà nước cấp trên; chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, Luật, các văn bản của quan Nhà nước cấp trên Nghị quyết của HĐND cùng cấp nhằm đảm bảo thực hiện... dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện Khái quát về cấu tổ chức, vị trí, chức năng nhiệm vụ của Văn phòng HĐND & UBND huyện: ( trình bày ở Mục 2 Phần 1) 1.2 Khái quát... tin báo cáo, phối hợp xây dựng trương trình công tác của UBND huyện, thực hiện các chủ trương của UBND huyện về việc hoàn thiện nghiệp vụ hành chính văn phòng… Tuy nhiên, để hoàn thiện mối quan hệ đó, đề tài cũng tập trung nghiên cứu một số vấn đề liên quan đến cấu tổ chức của UBND huyện các quan chức năng liên quan 4 Lịch sử nghiên cứu vấn đề Văn phòng hoạt động của Văn phòng, các phòng . www.HanhChinhVN.com Phần I: TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP VÀ CƠ QUAN THỰC TẬP 1. Tổng quan về quá trình thực tập. Thực hiện chương trình đào tạo của. Hành chính về việc tiến hành thực tập cho sinh viên khóa KS6 Đại học Hành chính Tôi xin báo cáo quá trình thực tập như sau: - Nơi thực tập: Văn phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan về quá trình thực tập và cơ quan thực tập, Tổng quan về quá trình thực tập và cơ quan thực tập, Tổng quan về quá trình thực tập và cơ quan thực tập, Tổng quan về quá trình thực tập., Xây dựng chương trình làm việc của Thường trực HĐND, UBND huyện. Đơn đốc, kiểm tra các phòng ban, UBND các xã, thị trấn trong việc thực Chủ trì soạn thảo các đề án, văn bản quy phạm pháp luật theo phân cơng Trình HĐND, UBND huyện ký , Phối hợp với Thanh tra huyện, giúp Thường trực HĐND, UBND huyện, Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, Xây dựng và trình UBND, Chủ tịch UBND huyện chương trình, biện pháp Thực hiện những nhiệm vụ khác do U, Lãnh đạo Văn phòng HĐND UBND: Các bộ phận giúp việc: Biên chế:, Mục đích nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu. Lịch sử nghiên cứu vấn đề., trình bày ở Mục 2 1, trình cơng tác năm: trình cơng tác q: trình cơng tác tháng:

Từ khóa liên quan