0

Vui cùng máy ảnh DSLR canon EOS

122 1,069 0
  • Vui cùng máy ảnh DSLR canon EOS

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2014, 09:35

Bạn là người mới vỡ lòng trong môn nhiếp ảnh? Bạn đang lo lắng vì không biết cách sử dụng một máyDSLR? Bạn không biết chụp ngoại cảnh thì sử dụngống kính gì, chụp chân dung thì sử dụngống kính gì? Bạn bối rối vì không biết ISO là gì, ảnh RAW là gì? Bây giờ bạn đã có thể yên tâm vì học viện EOS xin gửi đến bạn bộ tài liệu “Vui cùngmáy ảnh DSLRCanon EOS”. Rất nhiều thắc mắc của bạn có thể sẽ có câu trả lời ở trong bộ tài liệu này. Đây là bộ là cẩm nang cơ bản vềmáy ảnh kỹ thuật sốống kính rờiDSLR doCanon phát hành. Sách đã phát hành ở nhiều quốc gia trên thế giới và được đánh giá cao bởi các nhiếp ảnh gia nhiều kinh nghiệm cũng như cộng đồng nhiếp ảnh Contents Part 1 About the D-SLR Camera Part 2 Ways to Shoot Part 3 Quick-and-Easy Great Shots Part 4 Using Camera Features Part 5 Printing Photos Digital SLR Terminology A digital SLR is power and control, enriching your life. This easy-to-read book teaches beginners how fun and easy a digital SLR is. Take photography to a higher plane, and experience the true joy of photography. Make Photography More Fun! Enjoy! Digital SLR Camera First printing November 1, 2008 Published by Canon Singapore Pte Ltd Compiled and edited by GAKKEN Co., Ltd. Unauthorized copying or distribution of this publication, in whole or in part, is strictly prohibited. [...]... hiïíu mấy ẫnh k thåt sưë DSLR Cấc phđm àún giẫn Ba thânh phêìn chđnh ca mấy DSLR cho chêët lûúång ẫnh cao PHÊÌN 1 Mấy ẫnh DSLR ûu tiïn tưëi àa khẫ nùng chp ẫnh h Thêëy àûúåc gò, chp àûúåc nêëy Khung ngùỉm ca mấy ẫnh DSLR Bẩn cố thïí nhòn thêëy nhûäng gò mâ mấy ẫnh nhòn thêëy Qua khung ngùỉm, bẩn cố thïí thêëy àûúåc khung cẫnh nhû lâ nố sệ àûúåc chp ÚÃ chïë àưå Live View, mấy ẫnh DSLR vêån hânh nhû mưåt... sưë SLR PHÊÌN 1 Tòm hiïíu vïì mấy ẫnh DSLR Hậy nhòn vâo cêëu trc ca mấy ẫnh DSLR vúái cấc bưå phêån chđnh vâ hậy tòm hiïíu nhûäng ûu àiïím ca nố Tòm hiïíu mấy ẫnh k thåt sưë DSLR Cấc thânh phêìn ca mấy ẫnh Flash tđch húåp (Flash cốc) Cẫm biïën hònh ẫnh Nt chp ẫnh (Nt sêåp mân trêåp) ƯËng kđnh thấo rúâi Bïn trong mấy ẫnh SLR Àûúåc lùỉp rêët nhiïìu linh kiïån Mấy ẫnh DSLR thiïët kïë vúái ûu tiïn viïåc... Sûã dng cấc loẩi ưëng kđnh tưët àïí chp ẫnh Mấy ẫnh DSLR cố thïí chp àûúåc nhiïìu thïí loẩi ẫnh hún Mấy ẫnh du lõch thûúâng àûúåc thiïët kïë nhỗ gổn mưåt cấch tưëi àa vò thïë nố àûúåc chïë tẩo nhỗ vâ nhể Vúái mấy ẫnh DSLR, khẫ nùng chp ẫnh àûúåc ûu tiïn hún Àïí cố thïí chp nhanh, thao tấc dïỵ vâ àấp ûáng viïåc chp nhiïìu thïí loẩi khấc nhau, mấy ẫnh DSLR cố thïí sûã dng nhiïìu loẩi ưëng kđnh khấc nhau... ẫnh DSLR àûúåc thiïët kïë àïí bẩn cố thïí chp ẫnh nhanh chống vâ àểp Mưåt àùåc àiïím nûäa cêìn nhùỉc lẩi àố lâ Autofocus nghơa lâ lêëy nết tûå àưång Mấy ẫnh DSLR àûúåc chïë tẩo vúái cấc àưång cú rêët tưët vâ tđch húåp nhûäng bưå vi xûã lđ àïí cố thïí lêëy nết rêët nhanh Mấy ẫnh vò thïë sệ lêëy nết nhanh hún nhiïìu so vúái bẩn tûå xoay vông lêëy nết trïn ưëng kđnh 025 Tòm hiïíu mấy ẫnh k thåt sưë DSLR. .. ưëng kđnh (single lens) vâ mưåt gûúng phẫn xẩ (reflex mirror) cho nïn àûúåc gổi lâ mấy ẫnh K Thåt Sưë ƯËng Kđnh Àún Phẫn Xẩ (Digital Single-Lens Reflex hay mấy ẫnh DSLR) 021 PART 1 Nhû xem phim mân ẫnh rưång Khung ngùỉm Tòm hiïíu vïì mấy ẫnh DSLR Thay àưíi ưëng kđnh Rêët nhiïìu ưëng kđnh khấc nhau cho bẩn sûã dng Àưå dâi tiïu cûå (mm) câng ngùỉn, hònh ẫnh bẩn thêëy câng rưång Vâ tiïu cûå câng dâi, hònh... loâi cấ Lâ ưëng kđnh cố thïí lâm cho cấc àûúâng thùèng ca hònh ẫnh cưng trònh trúã nïn vng vûác, ko bõ sai lïåch do gốc chp ẫnh 023 Tòm hiïíu mấy ẫnh k thåt sưë DSLR ƯËng kđnh Macro Dng àïí chp cêån cẫnh nhûäng ch thïí nhỗ Tòm hiïíu vïì mấy ẫnh DSLR Bùỉt lêëy nhûäng khoẫnh khùỉc quët àõnh Autofocus Mấy ẫnh cố thïí lêëy nết tûác thúâi Bùçng cấch nhêën nt chp ẫnh bẩn cố thïí lêëy nết vâ chp ẫnh Chp liïn... tiïët ca ch thïí, mâu sùỉc, cẫ nhûäng biïíu cẫm ca ch thïí, v.v, vâ rộ nết hún so vúái bẩn ngùỉm trïn mân hònh ca mấy ẫnh du lõch, àưi khi rêët khố nhòn dûúái trúâi nùỉng Vò sao gổi lâ mấy ẫnh DSLR? Trong mấy ẫnh DSLR cố mưåt gûúng phẫn xẩ vâ nố sệ àûúåc lêåt lïn khi bẩn nhêën nt chp ẫnh Nố cho phếp ấnh sấng tûâ ưëng kđnh ài xun qua vâ àêåp vâo cẫm biïën hònh ẫnh àống vai trô nhû phim trong mấy chp phim... bẩn cố thïí lêëy nết vâ chp ẫnh Chp liïn tc Chp nhiïìu têëm mưåt lc trong mưåt giêy Àưëi vúái nhûäng ch thïí chuín àưång nhanh, viïåc chp liïn tc àûúåc nhiïìu ẫnh cng mưåt lêìn lâ lúåi thïë ca mấy ẫnh DSLR 024 Nhanh PHÊÌN 1 Thiïët kïë cho nhûäng khoẫnh khùỉc tûác thúâi Nhêën phđm chp ẫnh, khoẫnh khùỉc àûúåc giûä lẩi ngay lêåp tûác Bẩn sệ thêëy thoẫi mấy khi cêìm mấy ẫnh mưåt cấch vûâa vùån trong tay... nhêët theo mùỉt ca bẩn 018 Mân hònh LCD hiïín thõ cấc thưng sưë thiïët lêåp vâ dng àïí xem lẩi ẫnh chp Nt chp ẫnh Àên Flash Kiïíu dấng Mấy ẫnh du lõch Nhỗ gổn vâ nhể àïí dïỵ mang theo So sấnh vúái mấy DSLR sệ thêëy sûå khấc biïåt lúán nhêët lâ bẩn khưng thïí thay àưíi ưëng kđnh àûúåc ƯËng kđnh tđch húåp Khung cẫnh lc chp hiïån lïn trïn mân hònh Bưå nậo Vộng mẩc Cẫm biïën hònh ẫnh Ấnh sấng àûúåc cẫm... tûå xoay vông lêëy nết trïn ưëng kđnh 025 Tòm hiïíu mấy ẫnh k thåt sưë DSLR Mấy cêìm chùỉc chùỉn Khưng cố thúâi gian trïỵ ca mân trêåp Khoẫnh khùỉc ln ln àûúåc bùỉt kõp ui! âng v cu Nâo Vúái mấy ẫnh DSLR PHÊÌN 2 Cấc cấch chp ẫnh Cố rêët nhiïìu cấch chp mưåt bûác ẫnh Mưåt trong nhûäng sưë àố sệ àûúåc giúái thiïåu trong phêìn nây Cấc cấch chp ẫnh Nết hay Khưng 1 Nối vïì hònh ẫnh cố sùỉc nết hay bõ . rúâi Bưå vi xûã lđ hònh ẫnh Tòm hiïíu mấy ẫnh k thåt sưë DSLR 019 Ba thânh phêìn chđnh ca mấy DSLR cho chêët lûúång ẫnh cao So sấnh vúái mấy DSLR sệ thêëy sûå khấc biïåt lúán nhêët lâ bẩn khưng. thåt sưë DSLR Khung ngùỉm ca mấy ẫnh DSLR Mấy ẫnh du lõch 020 Thêëy àûúåc gò, chp àûúåc nêëy Bẩn cố thïí nhòn thêëy nhûäng gò mâ mấy ẫnh nhòn thêëy. ÚÃ chïë àưå Live View, mấy ẫnh DSLR vêån. 5 Tûâ khốa 118 Cấc thåt ngûä cûãa mấy ẫnh DSLR Cỷỏng caỏp vaõ sựổc neỏt vỳỏi maõu sựổc rỷồc rỳọ tỷõ goỏc naõy ùởn goỏc kia Hũnh aónh chuồp bựỗng maỏy DSLR thờồt laõ ờởn tỷỳồng Photo/ Toru
- Xem thêm -

Xem thêm: Vui cùng máy ảnh DSLR canon EOS, Vui cùng máy ảnh DSLR canon EOS, Vui cùng máy ảnh DSLR canon EOS