0

Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 7 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố nông nghiệp ppsx

10 775 0
  • Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 7 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố nông nghiệp ppsx

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2014, 08:21

Giáo án địa lý lớp 9 - Tuần 4 Tiết 7 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố nông nghiệp Ngày so ạn: Ngày dạy: I - Mục đích yêu cầu 1. Giúp học sinh nắm được vai trò của các nhân tố tự nhiên và KT - XH đối với quá trình phát triển và phana bố ngành nông nghiệp 2. Có kỹ năng đánh giá giá trị của nền kinh tế, biết sơ đồ hóa các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp Việt Nam II - Chuẩn bị - Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam - Bản đồ khí hậu Việt Nam - Bản đồ đất đai Việt Nam III - Tiến trình lên lớp A - ổn định tổ chức: B - Kiểm tra bài cũ: ? Phân tích nhưng thành tựu và khó khăn thách thức của nền kinh tế nước ta trong giai đoạn mới? C - Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò ? Tại sao nông nghiệp lại là ngành kinh t ế phụ thuộc vào các y ếu tố tự nhiên? ? Gồm các yếu tố nào? ? Vị trí của yếu tố đất I. Các nhân tố tự nhiên - Đây là nhứng nhân tố quan trọng nhất. Do đặc trưng của ngành nông nghiệp không thể không dựa vào các yếu tố tự nhiên - Gồm: Đất đai, khí hậu, sông ngòi, động thực vật 1. Tài nguyên đất đai đối với ngành nôn g nghiệp? ? Nêu vài nét về đặc điểm đất đai ở nước ta? Đó là thuận lợi hay khó khăn? - Vai trò vô cùng quan trọng v ì nó là tư liệu sản xuất của nông nghiệp, thiếu đến sẽ không có ngành kinh tế này - Nước ta có tổng diện tích đất canh tác khoảng 20 triệu ha. Gồm các loại đất như: + Đất phù sa: ở các đồng bằng và chủ yếu để sản xuất lúa nước và một số cây công nghiệp ngắn ngày. diện tích khoảng 3 triệu ha + Đất Feralit có diện tích khoảng 16 triệu ha với nhiều loại khác nhau tập trung phân bố ở các vùng trung du, vùng núi và cao nguyên. Chủ yếu thích hợp với các loại cây công ? Nguyên nhân của nó? GV treo bản đồ khí hậu, giới thiệu và gi ải thích bản đồ ? Nhận xét về nguồn t ài nguyên này ở nước ta? ? L ấy các ví dụ cụ thể về các lo ại cây trồng thích hợp? ? Khí h ậu gây ra những khó khăn gì? nghiệp -> Đây là những thuận lợi rất lớn cho nông nghiệp ở nước ta - Khó khăn là hiện tượng sói mòn đất và đốt nương làm r ẫy gây thoái hóa đất 2. Tài nguyên khí hậu - Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm nhưng do vị trí và sự đa dạng về địa hình tạo nên các kiểu khí hậu đặc trưng khá phong phú thích hợp cho nhiều loại cây trồng khác nhau. VD: Khí hậu mùa đông lạnh ở Bắc bộ và Bắc trung bộ thích hợp với cây vụ đông ? Tại sao nước cũng l à một nguồn t ài nguyên đối với nông nghiệp? ? Đ ặc điểm của nguồn tài nguyên nước ở nước ta? ? Những hạn chế? ? Tài nguyên sinh vật ở nước ta có đặc điểm gì? - Khí hậu ôn đới núi cao + Những biến động của thời tiết cũng làm ảnh hưởng đến năng suất cây trồng: Bão, sương muối, rét đậm 3. Tài nguyên nước - Nước tưới rất quan trọng đối với nông nghiệp. - Nước ta có hệ thống sông ngòi, ao hồ và đầm lầy phong phú, nguồn nước ngầm nhiều rất thuận lợi cho tưới tiêu trong nông nghiệp. - Lượng mưa trung bình đạt 1500 - 2500 mm/năm + Hạn chế: Lũ lụt về mùa mưa và hạn hán về mùa khô ? Rút ra nhận xét gì v ề các nhân tố tự nhiên? ? Tại sao dân cư và lao động lại là nhân t ố ảnh hởng đến nông nghiệp? ? Đặc điểm của nhân tố này ở nước ta? 4. Tài nguyên sinh vật - Nguồn tài nguyên động thực vật phong phú là điều kiện thuận lợi cho nhân dân thuần chủng và lai tạo giống mới có năng suất cao và chống chịu hạn hán tốt -> Tóm lại: Nước ta có nhiều điều kiện ưu đãi của thiên nhiên, có nhiều nguồn tài nguyên thuanạ lợi cho phát triển nông nghiệp nhưng ben cạnh đó vẫn còn một số khó khăn do điều kiện bất thường của thời tiết và khí hậu II. Các nhân tố kinh tế - xã hội 1. Dân cư và nguồn lao động ? Qua hình 7.1/26 nh ận xét và đánh giá về cơ s ở vật chất kĩ thuật ở nước ta? ? Việc phất triển và hoàn thi ện ấy nhằm mục đích gì? - Sản xuất rất cần có lao động và đây cũng là thị trường tiêu thụ sản phẩm - Nước ta có hơn 80 triệudân trong đó có tới 58.4% trong độ tuổi lao động, đây là lực lượng lao động dối dào cho phát triển nông nghiệp - Lao động Việt Nam giàu kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, cần cù sáng tạo và tiếp thu KHKT nhanh 2. Cơ sở vật chất kỹ thuật - Đang dần được hoàn thiện, các cơ sở phục vụ chăn nuôi, trồng trọt đang phát triển và ? Chính sách phát tri ển nông nghiệp của nư ớc ta qua các thời kì có thay đổi như thế nào? ? Tác đ ộng đến nông nghiệp ra sao? ? Đ ặc điểm của thị trường ảnh hư ởng đến nông nghiệp như th ế nào? ? Đặc điểm của th ị phân bố rộng khắp nhất alf các vùng chuyên canh - Hình thành hệ thống thủy lợi, kênh mương với các thiết bị tưới tiêu hiện đại. - Tăng năng suất và chất lượng các sản phẩm nông nghiệp, giảm dần sự phụ thuộc vào tự nhiên và đang chuyển dịch cơ cấu lao động 3. Chính sách phát triển nông nghiệp + Trước 1986: làm ăn theo lối chung, tập thể, HTX + Sau 1986: Tư nhân hóa, có nhiều chính sách khuyến nông hợp lý, phát triển kinh tế hộ trường trong nước v à ngoài nước? ? Lấy ví dụ cụ thể - Cà phê - Dừa gia đình, kinh tế trang trại hướng ra xuất khẩu 4. Thị trường trong và ngoài nước - Thúc đẩy mở rộng sản xuất và tăng năng suất lao động, thực hiện trao đổi là nhu cầu của thị trường - Tác động trực tiếp đến sự thay đổi cơ cấu cây trồng và sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường - Biến động của thị trường sẽ ảnh hưởng đến người sản xuất D - Củng cố: E - Hướng dẫn học bài: IV/ Rút kinh nghiệm . Giáo án địa lý lớp 9 - Tuần 4 Tiết 7 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố nông nghiệp Ngày so ạn: Ngày dạy: I - Mục đích yêu cầu 1. Giúp học sinh nắm được vai trò của các nhân. nhân tố tự nhiên và KT - XH đối với quá trình phát triển và phana bố ngành nông nghiệp 2. Có kỹ năng đánh giá giá trị của nền kinh tế, biết sơ đồ hóa các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và. và phân bố nông nghiệp Việt Nam II - Chuẩn bị - Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam - Bản đồ khí hậu Việt Nam - Bản đồ đất đai Việt Nam III - Tiến trình lên lớp A - ổn định tổ chức: B - Kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 7 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố nông nghiệp ppsx, Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 7 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố nông nghiệp ppsx, Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 7 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố nông nghiệp ppsx

Từ khóa liên quan