0

Thiết lập quyền truy cập tài nguyên của user trên hệ thống

17 700 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2012, 09:15

Thiết lập quyền truy cập tài nguyên của user trên hệ thống - TRUNG TÂM ÀO TO MNG MÁY TÍNH NHT NGH 105 Bà Huyn Thanh Quan (góc Tú Xng), Phng 7 Qun 3 TP. HCM Tel: 9322 735 – 0913 735 906 www.nhatnghe.co TRUNG TÂM ÀO TO MNG MÁY TÍNH NHT NGH 105 Bà Huyn Thanh Quan (góc Tú Xng), Phng 7 Qun 3 TP. HCM Tel: 9322 735 – 0913 735 906 www.nhatnghe.com Email:info@nhatnghe.com 05-1 5. Thit lp quyn truy cp tài nguyên ca user trên h th mc: (thc hin trên Server) MC TIÊU: HoSo: K toán & Nhân s: quyn c HoSoChung : K toán & Nhân s: toàn quyn HoSoKeToan : K toán: toàn quyn HoSoNhanSu : Nhân s: toàn quyn THC HIN: B1. Xây dng tài nguyên My Computer > Click phi > New > Folder > Nhp Hoso M Folder HoSo > Click phi > New > Text Document > Nhp Dulieu.txt TRUNG TÂM ÀO TO MNG MÁY TÍNH NHT NGH 105 Bà Huyn Thanh Quan (góc Tú Xng), Phng 7 Qun 3 TP. HCM Tel: 9322 735 – 0913 735 906 www.nhatnghe.com Email:info@nhatnghe.com 05-2 To folder HoSoChung trong folder HoSo Click phi Dulieu.txt > Copy TRUNG TÂM ÀO TO MNG MÁY TÍNH NHT NGH 105 Bà Huyn Thanh Quan (góc Tú Xng), Phng 7 Qun 3 TP. HCM Tel: 9322 735 – 0913 735 906 www.nhatnghe.com Email:info@nhatnghe.com 05-3 Click phi Folder HoSoChung > Paste Click phi HoSoChung > Copy TRUNG TÂM ÀO TO MNG MÁY TÍNH NHT NGH 105 Bà Huyn Thanh Quan (góc Tú Xng), Phng 7 Qun 3 TP. HCM Tel: 9322 735 – 0913 735 906 www.nhatnghe.com Email:info@nhatnghe.com 05-4 Click phi vào vùng trng > Paste (thc hin 2 ln) Click phi HoSoChung – Copy (2) > Rename > Nhp HoSoKeToan TRUNG TÂM ÀO TO MNG MÁY TÍNH NHT NGH 105 Bà Huyn Thanh Quan (góc Tú Xng), Phng 7 Qun 3 TP. HCM Tel: 9322 735 – 0913 735 906 www.nhatnghe.com Email:info@nhatnghe.com 05-5 Làm tng t  có kt qu nh hình B2. Thit lp quyn truy cp trên th mc HoSo Yêu cu ca công ty trên h th mc: HoSo: K toán & Nhân s: quyn c HoSoChung : K toán & Nhân s: toàn quyn HoSoKeToan : K toán: toàn quyn HoSoNhanSu : Nhân s: toàn quyn B2.1. Hy quyn tha k: Click phi HoSo > Properties TRUNG TÂM ÀO TO MNG MÁY TÍNH NHT NGH 105 Bà Huyn Thanh Quan (góc Tú Xng), Phng 7 Qun 3 TP. HCM Tel: 9322 735 – 0913 735 906 www.nhatnghe.com Email:info@nhatnghe.com 05-6 Hp thoi HoSo Properties: Advanced Hp thoi Advanced Security Settings for HoSo > Edit TRUNG TÂM ÀO TO MNG MÁY TÍNH NHT NGH 105 Bà Huyn Thanh Quan (góc Tú Xng), Phng 7 Qun 3 TP. HCM Tel: 9322 735 – 0913 735 906 www.nhatnghe.com Email:info@nhatnghe.com 05-7 B chn “Include inheritable permission from this object’s parent” > Copy Kim tra kt qu nh hình > OK TRUNG TÂM ÀO TO MNG MÁY TÍNH NHT NGH 105 Bà Huyn Thanh Quan (góc Tú Xng), Phng 7 Qun 3 TP. HCM Tel: 9322 735 – 0913 735 906 www.nhatnghe.com Email:info@nhatnghe.com 05-8 > OK B2.2. Phân quyn cho K toán & Nhân s trên folder HoSo Hp thoi HoSo Properties: Edit TRUNG TÂM ÀO TO MNG MÁY TÍNH NHT NGH 105 Bà Huyn Thanh Quan (góc Tú Xng), Phng 7 Qun 3 TP. HCM Tel: 9322 735 – 0913 735 906 www.nhatnghe.com Email:info@nhatnghe.com 05-9 Hp thoi Permissions for HoSo: Chn Users > Remove Hp thoi Permissions for HoSo:Add Hp thoi Select Users, Computers, or Groups: Object Types TRUNG TÂM ÀO TO MNG MÁY TÍNH NHT NGH 105 Bà Huyn Thanh Quan (góc Tú Xng), Phng 7 Qun 3 TP. HCM Tel: 9322 735 – 0913 735 906 www.nhatnghe.com Email:info@nhatnghe.com 05-10 Hp thoi Object Types: Ch gi li du chn Groups > OK Hp thoi Select Users, Computers, or Groups: Nhp KT;NS > Check Names > OK Hp thoi Permissions for HoSo: Click KT > Kim tra các Permission cp cho KT [...]... quyn truy cp trên th mc HoSoKeToan B4.1. Hy quyn tha k: Thc hin trên folder HoSoKeToan tng t bc 3.1 B4.2. Phân quyn cho K toán và remove Nhân s trên folder HoSoKeToan Hp thoi HoSoKeToan Properties: Tab Security > Edit Hp thoi Permission for HoSoKeToan: - Chn group KT > Click Modify  ct Allow Chn group NS > Remove > OK > OK B5. Thit lp quyn truy. .. HoSoKeToan: - Chn group KT > Click Modify  ct Allow Chn group NS > Remove > OK > OK B5. Thit lp quyn truy cp trên th mc HoSoNhanSu B5.1. Hy quyn tha k: Thc hin trên folder HoSoNhanSu tng t bc 3.1 B5.2. Phân quyn cho Nhân s và remove K toán trên folder HoSoNhanSu Hp thoi HoSoNS Properties: Tab Security > Edit Hp thoi Permission for HoSoNS: - Chn group NS... (góc Tú Xng), Phng 7 Qun 3 TP. HCM Tel: 9322 735 – 0913 735 906 www.nhatnghe.com Email:info@nhatnghe.com 05-9 Hp thoi Permissions for HoSo: Chn Users > Remove Hp thoi Permissions for HoSo:Add Hp thoi Select Users, Computers, or Groups: Object Types TRUNG TÂM ÀO TO MNG MÁY TÍNH NHT NGH 105 Bà Huyn Thanh Quan (góc Tú Xng), Phng 7 Qun 3 TP. HCM Tel: . Email:info@nhatnghe.com 05-1 5. Thit lp quyn truy cp tài nguyên ca user trên h th mc: (thc hin trên Server) MC TIÊU: HoSo: K toán & Nhân. tng t  có kt qu nh hình B2. Thit lp quyn truy cp trên th mc HoSo Yêu cu ca công ty trên h th mc: HoSo: K toán & Nhân s: quyn
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết lập quyền truy cập tài nguyên của user trên hệ thống ,

Hình ảnh liên quan

Làm tng t có kt qu nh hình -  Thiết lập quyền truy cập tài nguyên của user trên hệ thống

m.

tng t có kt qu nh hình Xem tại trang 5 của tài liệu.
Ki m tra kt qu nh hình > OK -  Thiết lập quyền truy cập tài nguyên của user trên hệ thống

i.

m tra kt qu nh hình > OK Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan