Ngoại khoá Ca dao - Tục ngữ

30 587 0
Ngoại khoá Ca dao - Tục ngữ

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Cuéc thi Em yªu ca dao – tôc ng÷ viÖt nam NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« C¸c b¹n häc sinh vÒ dù Trong phần khởi động mỗi đội cử một bạn đại diện lên tham gia phần thi. Phần thi dành cho mỗi đội gồm 5 câu hỏi và các bạn đ ợc thực hiện trong vòng 1 phút, mỗi câu trả lời đúng đ ợc 10 điểm. 1 1 2 2 3 3 End c©u hái sè 1 c©u hái sè 1 Tôc ng÷ vÒ con ng êi vµ x· héi ® îc hiÓu theo c¶ nghÜa ®en vµ nghÜa bãng.( §óng hay sai). Sai §óng câu hỏi số 2 câu hỏi số 2 Đúng sai Tâm trạng của ng ời con gái trong bài ca dao: Chiều chiều ra đứng ngõ sau là tâm trạng nhớ th ơng về thời con gái đã qua. ( Đúng hay sai). c©u hái sè 3 c©u hái sè 3 Ba th¸ng tr«ng c©y, ch¼ng b»ng mét ngµy §iÒn tõ thÝch hîp vµo chç trèng trong c©u tôc ng÷ sau: Tr«ng qu¶ c©u hái sè 4 c©u hái sè 4 Th¸ng ba trång cµ, th¸ng hai trång ®ç. ( §óng hay sai). §óng sai câu hỏi số 5 câu hỏi số 5 Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu ca dao sau: Th ơng thay thân phận Kiếm ăn đ ợc mấy phải nằm nhả tơ. Con tằm c©u hái sè 1 c©u hái sè 1 Tôc ng÷ lµ mét thÓ lo¹i cña bé phËn v¨n häc d©n gian. ( §óng hay sai). Sai§óng c©u hái sè 2 c©u hái sè 2 Bµi ca dao: “C«ng cha nh nói Th¸i S¬n “ lµ lêi nãi cña ng êi con nãi víi cha mÑ. ( §óng hay sai). §óng sai [...]...câu hỏi số 3 Câu tục ngữ : Ngày tháng năm cha nằm đã sáng ( Đúng hay sai) Đúng sai câu hỏi số 4 Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu tục ngữ: ma Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì câu hỏi số 5 Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu ca dao: Hạc Thơng thay lánh đờng mây Chim bay mỏi cánh biết ngày nào thôi câu hỏi số 1 Tục ngữ có các vế thờng đối xứng nhau cả về hình... Đúng sai câu hỏi số 2 Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu tục ngữ: lụt Tháng bảy kiến bò chỉ lo lại câu hỏi số 3 Bài ca dao: ở đâu năm cửa nàng ơi thuộc kiểu hát đố hỏi (Đúng hay sai) Đúng sai câu hỏi số 4 Câu tục ngữ : Một con ngựa đau cả tàu ăn cỏ (Đúng hay sai) Đúng sai câu hỏi số 5 Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu ca dao: Con cuốc Thơng thay giữa đồng Dầu kêu ra máu có ngời nào... bằng cách ghi đáp án ra bảng) 1 VCNV 2 5 4 3 Câu 1: Trong những từ ngữ sau, từ ngữ nào không thuộc Chín chữ cù lao ? A Sinh đẻ B Nuôi dỡng C Dạy dỗ D Dựng vợ gả chồng Câu 2: Địa danh nào sau đây không có ở Hồ Gơm A Chùa Ngọc Sơn B Tháp Rùa C Chùa Một Cột D Cầu Thê Húc Câu 3: Điền vào chỗ trống những nhóm từ sao cho phù hợp với câu ca dao: Thân em nh Ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen A Quả da... thì đen A Quả da hấu B Củ khoai lang C Trái bần trôi D Củ ấu gai Câu 4: Nội dung của 2 câu tục ngữ : Không thầy đố mày làm nên và Học thầy không tày học bạncó mối quan hệ nh thế nào ? A Hoàn toàn trái ngợc nhau B Bổ sung ý nghĩa cho nhau C Hoàn toàn giống nhau D Gần nghĩa với nhau Câu 5: Trong các câu tục ngữ sau, câu nào có ý nghĩa giống với câu: Đói cho sạch, rách cho thơm A Đói ăn vụng, túng làm... có quyền lựa chọn các ô chữ hàng ngang Mỗi câu hỏi các bạn đợc chuẩn bị trong vòng 10 giây, trả lời đúng các bạn đợc 10 điểm( nếu không trả lời đợc hoặc sai phải nhờng quyền trả lời cho 2 đội còn lại - đội nào ấn chuông trớc đợc quyền trả lời) Chỉ đợc quyền trả lời ô chữ hàng dọc khi trả lời đợc ít nhất 6 ô chữ hàng ngang, nếu đúng ghi đợc 40 điểm nếu sai mất quyền tham gia phần thi này C ể C C ễ . 2 câu hỏi số 2 Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu tục ngữ: Tháng bảy kiến bò chỉ lo lại lụt câu hỏi số 3 câu hỏi số 3 Bài ca dao: ở đâu năm cửa nàng ơi thuộc kiểu hát đố hỏi (Đúng. hay sai). Sai §óng câu hỏi số 2 câu hỏi số 2 Đúng sai Tâm trạng của ng ời con gái trong bài ca dao: Chiều chiều ra đứng ngõ sau là tâm trạng nhớ th ơng về thời con gái đã qua. ( Đúng hay. §óng hay sai). §óng sai câu hỏi số 5 câu hỏi số 5 Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu ca dao sau: Th ơng thay thân phận Kiếm ăn đ ợc mấy phải nằm nhả tơ. Con tằm c©u hái sè 1 c©u

Ngày đăng: 15/07/2014, 07:00

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Slide 1

 • Slide 2

 • Slide 3

 • Slide 4

 • Slide 5

 • Slide 6

 • Slide 7

 • Slide 8

 • Slide 9

 • Slide 10

 • Slide 11

 • Slide 12

 • Slide 13

 • Slide 14

 • Slide 15

 • Slide 16

 • Slide 17

 • Slide 18

 • Slide 19

 • Slide 20

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan