0

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu ppsx

5 385 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2014, 13:20

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu Thông tin Lĩnh vực thống kê: Y tế dự phòng và môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh, thành phố (đối với các tỉnh/thành phố có Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế)/ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh/thành phố (đối với các tỉnh/thành phố không có Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế). Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp cho kiểm dịch viên y tế tại cửa khẩu. Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận hồ sơ. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. - Kiểm tra y tế hàng hóa xuất cảnh đường hàng không, đường thủy: Lô hàng từ 10 kg trở xuống: 1 USD/lô Lô hàng từ 10 kg - 50 kg : 3 USD/lô Lô hàng trên 50 kg -100kg: 5USD/lô Lô hàng từ 100 kg - 1 tấn: 10 USD/lô Lô hàng từ 1tấn - 10 tấn: 30 USD/lô Lô hàng từ 10 tấn - 100 tấn: 70 USD/lô Lô hàng từ 100 tấn: 80 USD/lô Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC 2. - Kiểm tra vệ sinh thực phẩm cung ứng cho tàu thủy, tàu 12 USD/lần kiểm tra. Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC Tên phí Mức phí Văn bản qui định bay: 3. - Kiểm tra y tế hàng trên xe và cấp giấy chứng nhận: Dưới 5 tấn: 20.000 đ/xe Từ 5 tấn - 10 tấn: 30.000 đ/xe Từ trên 10 tấn -15 tấn: 40.000 đ/xe Trên 15 tấn: 50.000 đ/xe Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ cho kiểm dịch y tế biên giới tại cửa khẩu. Tên bước Mô tả bước 2. Bước 2: Nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ. 3. Bước 3: Kiểm tra thực tế. 4. Bước 4: Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy khai kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (01 bản) Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Giấy khai kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Quyết định sô 171/2003/QĐ-BY Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . 2: Nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ. 3. Bước 3: Kiểm tra thực tế. 4. Bước 4: Gi y chứng nhận kiểm dịch y tế hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Gi y khai kiểm dịch. Cấp Gi y chứng nhận kiểm dịch y tế hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu Thông tin Lĩnh vực thống kê: Y tế dự phòng và môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế Cơ quan. dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (01 bản) Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Gi y khai kiểm dịch y tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu ppsx, Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu ppsx,