0

Quản trị mạng window server 2003 Quản lý tài khoản

14 710 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2012, 09:40

Quản trị mạng window server 2003 Giới thiệu và cài đặt - Quản lý tài khoản người dùng, tạo lập thư mục 4/13/20101Bài 3QUẢN TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓMWINDOWS SERVER 2003QUẢN TRỊ MẠNGĐịnh nghĩa tài khoản người dùng và tài khoản nhómTài khoản người dùngTrên mạng Windows có hai loại tài khoản người dùng là: Người dùng cục bộ: Là tài khoản người dùng được tạo ra trên máy tính cục bộ.  Tài khoản người dùng miền: Là tài khoản được tạo ra trên máy điều khiển miền. 4/13/20102Tài khoản người dùng (t.t) Yêu cầu tài khoản người dùng• Username: dài 1-20 ký tự (trên Windows Server 2003, username có thể dài 104 ký tự, tuy nhiên khi đăng nhập từ các máy cài hệ điều hành Windows NT 4.0 về trước thì mặc định chỉ hiểu 20 ký tự )• Username là một chuổi duy nhất• Username không chứa các ký tự sau: “ / \ [ ] : ; | = , + * ? < > ”• Username có thể chứa các ký tự đặc biệt: dấu chấm câu, khoảng trắng, dấu gạch ngang, dấu gạch dưới.Định nghĩa tài khoản người dùng và tài khoản nhóm (t.t)Tài khoản nhómLà đối tượng đại diện cho một nhóm user Nhóm bảo mật (Security group)• Nhóm bảo mật được dùng để cấp phát các quyền hệ thống (rights) và quyền truy cập (permission).• Mỗi nhóm bảo mật có một SID riêng.• Có 4 loại nhóm bảo mật: local (nhóm cục bộ), domain local (nhóm cục bộ miền), global (nhóm toàn cục hay nhóm toàn mạng) và universal (nhóm phổ quát). Nhóm phân phối (distribution group).• Nhóm phân phối là nhóm phi bảo mật, không có SID và không xuất hiện trong ACL (Access Control List).4/13/20103Định nghĩa tài khoản người dùng và tài khoản nhóm (t.t) Nhóm bảo mật (Security group)• Local group là loại nhóm có trên các máy stand-alone Server, member server, Win2K Pro hay WinXP.• Domain local group là loại nhóm cục bộ đặc biệt vì chúnglà local group nhưng nằm trên miềm• Global group là loại nhóm nằm trong Active Directory vàđược tạo trên các Domain Controller.• Universal group là loại nhóm có chức năng giống nhưglobal group nhưng nó dùng để cấp quyền cho các đốitượng trên khắp các miền trong một rừng và giữa các miềncó thiết lập quan hệ tin cậy với nhau.Tài khoản nhóm (t.t) Qui tắt gia nhập nhóm Tất cả các nhóm Domain local, Global, Universal đều có thể đặt vào trong nhóm Machine Local. Tất cả các nhóm Domain local, Global, Universal đều có thể dặt vào trong chính loại nhóm của mình. Nhóm Global và Universal có thể đặt vào trong nhóm Domain local. Nhóm Global có thể đặt vào trong nhóm Universal.4/13/20104Các tài khoản tạo sẵnCác tài khoản người dùng tạo sẵn Administrator Guest ILS_Anonymous_User IUSR_computer-name IWAM_computer-name Krbtgt TSInternetUserCác tài khoản tạo sẵn (t.t) Tài khoản nhóm Domain Local tạo sẵn Administrators Nhóm Domain Admins và Enterprise Admins là thành viên mặc định của nhóm  Administrators.  Account Operators Domain Controllers Backup Operators Guests  Print Operator Server Operators  Users Mặc định mọi người dùng được tạo đều thuộc nhóm này Replicator  Incoming Forest Trust Builders  Network Configuration Operators  Pre-Windows 2000 Compatible Access  Remote Desktop User  Performace Log Users  Performace Monitor Users 4/13/20105Các tài khoản tạo sẵn (t.t)Tài khoản nhóm Global tạo sẵn Domain Admins Thành viên của nhóm này có thể toàn quyền quản trị các máy tính trong miền Domain Users Mặc định nhóm này là thành viên của nhóm cục bộ Users trên các máy server thành viên và máy trạm Group Policy Creator Owners Enterprise Admins Schema Admins Các tài khoản tạo sẵn (t.t)Các nhóm tạo sẵn đặc biệt Interactive  Network Everyone đại diện cho tất cả mọi người dùng  System Creator owner đại diện cho những người tạo ra Authenticated users đại diện cho những người dùng đã được hệ thống xác thực Anonymous logon Service  Dialup 4/13/20106Quản tài khoản người dùng và nhóm cục bộCông cụ quản tài khoản người dùng cục bộ Dùng công cụ Local Users and Groups Có 2 phương thức truy cập đến công cụ Local Users and Groups• Dùng như một MMC (Microsoft Management Console) snap-in.• Dùng thông qua công cụ Computer ManagementQuản tài khoản người dùng và nhóm cục bộ Các bước dùng thông qua công cụ Computer ManagementRight click vào My Computer chọn ManageTrên màn hình Computer Management chọn Local Users and Group chọn UsersRight click vào khoảng trống trên màn hình bên phải và chọn New User4/13/20107Quản tài khoản người dùng và nhóm cục bộ User must change password at next logon: đăng nhập lần đầu vào máy cục bộ người dùng phải đổi password. User cannot change password: người dùng không được thay đổi password. Password never expires: Password không bao giờ bị loại bỏ. Account is disabled: tài khoản sẽ bị cấm truy cập tạm thờiQuản tài khoản người dùng và nhóm cục bộ Xóa, sửa tên, thay đổi mật khẩu người dùng chỉ cần chọn chuột phải tương ứng với các mục: Delete, Rename, Set Password4/13/20108Quản tài khoản người dùng và nhóm cục bộ Đưa user vào trong group Từ menu người dùng, khi chọn tab Member of chọn group đưa vàoQuản tài khoản người dùng và nhóm cục bộCác bước chèn Local Local Users and Groups snap-in vào trongVào Start > Run, gõ lệnh MMC -> OK-> Xuất hiện màn hình Console14/13/20109Quản tài khoản người dùng và nhóm cục bộCác bước chèn Local Local Users and Groups snap-in vào trongVào File > Add/Remove Snap-in >AddQuản tài khoản người dùng và nhóm cục bộCác bước chèn Local Local Users and Groups snap-in vào trongTrong màn hình Add Standalone Snap-in -> chọn Local users and Groups -> Add4/13/201010Quản tài khoản người dùng và nhóm trên Active DirectoryCông cụ quản tài khoản người dùng trên Active DirectoryCông cụ Active Directory User and ComputerTruy xuất công cụ Active Directory User and Computer thông qua MMCQuản tài khoản người dùng và nhóm trên Active DirectoryQuản tài khoản user trên Active DirectoryTạo tài khoản User: tại cửa sổ Active Directory Users and Computers nhấp chuột phải chọn mục User->New->UserNhập thông tin user sau đó Next[...]... cụ Active Directory User and Computer thông qua MMC Quản tài khoản người dùng và nhóm trên Active Directory Quản tài khoản user trên Active DirectoryTạo tài khoản User: tại cửa sổ Active Directory Users and Computers nhấp chuột phải chọn mục User->New->UserNhập thơng tin user sau đó Next 4/13/201012 Quản tài khoản người dùng và nhóm trên Active Directory Tab General,... Print Operator Server Operators  Users Mặc định mọi người dùng được tạo đều thuộc nhóm này Replicator  Incoming Forest Trust Builders  Network Configuration Operators  Pre-Windows 2000 Compatible Access  Remote Desktop User  Performace Log Users  Performace Monitor Users 4/13/201010 Quản tài khoản người dùng và nhóm trên Active DirectoryCông cụ quản tài khoản người dùng... username, quy định giờ logon… Tab Profile: đường dẫn đến profile của tài khoản người dùng Profile là một thư mục chứa thông tin về môi trường làm việc Win2k3 cho từng người dùng Quản tài khoản người dùng và nhóm trên Active Directory Tab Member Of: cấu hình tài khoản người dùng là thành viên của nhóm nào. Một tài khoản có thể là thành viên nhiều nhóm và hưởng tất cả các quyền của... tồn mạng) và universal (nhóm phổ qt). Nhóm phân phối (distribution group).• Nhóm phân phối là nhóm phi bảo mật, khơng có SID và khơng xuất hiện trong ACL (Access Control List). 4/13/201013 Quản tài khoản người dùng và nhóm trên Active Directory Tạo mới tài khoản nhóm: Sử dụng cơng cụ Active Dirctory Users and Computers Nhấp chuột phải vào mục Users chọn New và chọn Group Quản lý. .. Dial-in: cho phép cấu hình quyền truy cập từ xa của người dùng cho kết nối dial-in hoặc VNP 4/13/20102 Tài khoản người dùng (t.t) Yêu cầu tài khoản người dùng• Username: dài 1-20 ký tự (trên Windows Server 2003, username có thể dài 104 ký tự, tuy nhiên khi đăng nhập từ các máy cài hệ điều hành Windows NT 4.0 về trước thì mặc định chỉ hiểu 20 ký tự )• Username là một chuổi duy nhất• Username...4/13/20104Các tài khoản tạo sẵnCác tài khoản người dùng tạo sẵn Administrator Guest ILS_Anonymous_User IUSR_computer-name IWAM_computer-name Krbtgt TSInternetUserCác tài khoản tạo sẵn (t.t) Tài khoản nhóm Domain Local tạo sẵn Administrators Nhóm Domain Admins và Enterprise Admins là thành viên... chuổi duy nhất• Username không chứa các ký tự sau: “ / \ [ ] : ; | = , + * ? < > ”• Username có thể chứa các ký tự đặc biệt: dấu chấm câu, khoảng trắng, dấu gạch ngang, dấu gạch dưới.Định nghĩa tài khoản người dùng và tài khoản nhóm (t.t) Tài khoản nhómLà đối tượng đại diện cho một nhóm user Nhóm bảo mật (Security group)• Nhóm bảo mật được dùng để cấp phát các quyền hệ thống (rights)... tài khoản người dùng và nhóm trên Active Directory Tạo mới tài khoản nhóm: Sử dụng cơng cụ Active Dirctory Users and Computers Nhấp chuột phải vào mục Users chọn New và chọn Group Quản tài khoản người dùng và nhóm trên Active Directory Thêm thành viên cho nhóm: Trên màn hình Active Directory Users and Computers nhấp phải vào tên nhóm và chọn Properties. . 3QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓMWINDOWS SERVER 2003QUẢN TRỊ MẠNGĐịnh nghĩa tài khoản người dùng và tài khoản nhóm Tài khoản người dùngTrên mạng Windows. Computer thông qua MMCQuản lý tài khoản người dùng và nhóm trên Active Directory Quản lý tài khoản user trên Active DirectoryTạo tài khoản User: tại cửa
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị mạng window server 2003 Quản lý tài khoản, Quản trị mạng window server 2003 Quản lý tài khoản,

Hình ảnh liên quan

Quản lý tài khoản người dùng và nhóm cục bộ - Quản trị mạng window server 2003 Quản lý tài khoản

u.

ản lý tài khoản người dùng và nhóm cục bộ Xem tại trang 6 của tài liệu.
Trên màn hình Computer Management chọn Local Users and Group chọ n Users Right click vào khoảng trố ng trên màn hình bên phải và chọn New User - Quản trị mạng window server 2003 Quản lý tài khoản

r.

ên màn hình Computer Management chọn Local Users and Group chọ n Users Right click vào khoảng trố ng trên màn hình bên phải và chọn New User Xem tại trang 6 của tài liệu.
Vào Start > Run, gõ lệnh MMC -> OK-> Xuất hiện màn hình Console1 - Quản trị mạng window server 2003 Quản lý tài khoản

o.

Start > Run, gõ lệnh MMC -> OK-> Xuất hiện màn hình Console1 Xem tại trang 8 của tài liệu.
Quản lý tài khoản người dùng và nhóm cục bộ - Quản trị mạng window server 2003 Quản lý tài khoản

u.

ản lý tài khoản người dùng và nhóm cục bộ Xem tại trang 8 của tài liệu.
Quản lý tài khoản người dùng và nhóm cục bộ - Quản trị mạng window server 2003 Quản lý tài khoản

u.

ản lý tài khoản người dùng và nhóm cục bộ Xem tại trang 9 của tài liệu.
Trong màn hình Add Standalone Snap-in -> chọn Local users and Groups -> Add - Quản trị mạng window server 2003 Quản lý tài khoản

rong.

màn hình Add Standalone Snap-in -> chọn Local users and Groups -> Add Xem tại trang 9 của tài liệu.
C ấu hình thuộc tính tài khoản người dùng - Quản trị mạng window server 2003 Quản lý tài khoản

u.

hình thuộc tính tài khoản người dùng Xem tại trang 11 của tài liệu.
Để c ấu hình các thuộc tính củ a tài khoản ngườ i dùng trên màn hình Active Directory ta nhấp phải chuột vào tài khoản chọn - Quản trị mạng window server 2003 Quản lý tài khoản

c.

ấu hình các thuộc tính củ a tài khoản ngườ i dùng trên màn hình Active Directory ta nhấp phải chuột vào tài khoản chọn Xem tại trang 11 của tài liệu.
Quản lý tài khoản người dùng và nhóm trên Active Directory - Quản trị mạng window server 2003 Quản lý tài khoản

u.

ản lý tài khoản người dùng và nhóm trên Active Directory Xem tại trang 12 của tài liệu.
Tab Member Of: cấu hình tài khoản người dùng là thành viên của nhóm nào. Một tài khoản có thể là thành viên nhiều nhóm và hưởng tất cả các quyền của tất cả các nhóm đó. - Quản trị mạng window server 2003 Quản lý tài khoản

ab.

Member Of: cấu hình tài khoản người dùng là thành viên của nhóm nào. Một tài khoản có thể là thành viên nhiều nhóm và hưởng tất cả các quyền của tất cả các nhóm đó Xem tại trang 12 của tài liệu.
Trên màn hình Active - Quản trị mạng window server 2003 Quản lý tài khoản

r.

ên màn hình Active Xem tại trang 13 của tài liệu.
Quản lý tài khoản người dùng và nhóm trên Active Directory - Quản trị mạng window server 2003 Quản lý tài khoản

u.

ản lý tài khoản người dùng và nhóm trên Active Directory Xem tại trang 13 của tài liệu.

Từ khóa liên quan