Quản trị mạng window server 2003 Quản lý tài khoản

14 718 6
Quản trị mạng window server 2003 Quản lý tài khoản

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Quản trị mạng window server 2003 Giới thiệu và cài đặt - Quản lý tài khoản người dùng, tạo lập thư mục

4/13/2010 QU N TR M NG WINDOWS SERVER 2003 Bài QU N LÝ TÀI KHO N NGƯ I DÙNG VÀ NHÓM nh nghĩa tài kho n ngư i dùng tài kho n nhóm Tài kho n ngư i dùng Trên m ng Windows có hai lo i tài kho n ngư i dùng là: Ngư i dùng c c b : Là tài kho n ngư i dùng c t o máy tính c c b Tài kho n ngư i dùng mi n: Là tài kho n c t o máy i u n mi n 4/13/2010 Tài kho n ngư i dùng (t.t) Yêu c u tài kho n ngư i dùng • Username: dài 1-20 ký t (trên Windows Server 2003, username có th dài 104 ký t , nhiên ăng nh p t máy cài h i u hành Windows NT 4.0 v trư c m c nh ch hi u 20 ký t ) • Username m t chu i nh t • Username khơng ch a ký t sau: “ / \ [ ] : ; | = , +*?” • Username có th ch a ký t c bi t: d u ch m câu, kho ng tr ng, d u g ch ngang, d u g ch dư i nh nghĩa tài kho n ngư i dùng tài kho n nhóm (t.t) Tài kho n nhóm Là i tư ng i di n cho m t nhóm user Nhóm b o m t (Security group) • Nhóm b o m t c dùng c p phát quy n h th ng (rights) quy n truy c p (permission) • M i nhóm b o m t có m t SID riêng • Có lo i nhóm b o m t: local (nhóm c c b ), domain local (nhóm c c b mi n), global (nhóm tồn c c hay nhóm tồn m ng) universal (nhóm ph qt) Nhóm phân ph i (distribution group) • Nhóm phân ph i nhóm phi b o m t, khơng có SID khơng xu t hi n ACL (Access Control List) 4/13/2010 nh nghĩa tài kho n ngư i dùng tài kho n nhóm (t.t) Nhóm b o m t (Security group) • Local group lo i nhóm có máy stand-alone Server, member server, Win2K Pro hay WinXP • Domain local group lo i nhóm c c b c bi t chúng local group n m mi m • Global group lo i nhóm n m Active Directory c t o Domain Controller • Universal group lo i nhóm có ch c gi ng global group dùng c p quy n cho i tư ng kh p mi n m t r ng gi a mi n có thi t l p quan h tin c y v i Tài kho n nhóm (t.t) Qui t t gia nh p nhóm T t c nhóm Domain local, Global, Universal u có th t vào nhóm Machine Local T t c nhóm Domain local, Global, Universal u có th d t vào lo i nhóm c a Nhóm Global Universal có th t vào nhóm Domain local Nhóm Global có th t vào nhóm Universal 4/13/2010 Các tài kho n t o s n Các tài kho n ngư i dùng t o s n Administrator Guest ILS_Anonymous_User IUSR_computer-name IWAM_computer-name Krbtgt TSInternetUser Các tài kho n t o s n (t.t) Tài kho n nhóm Domain Local t o s n Administrators Nhóm Domain Admins Enterprise Admins thành viên m c nh c a nhóm Administrators Account Operators Domain Controllers Backup Operators Guests Print Operator Server Operators Users M c nh m i ngư i dùng c t o u thu c nhóm Replicator Incoming Forest Trust Builders Network Configuration Operators Pre-Windows 2000 Compatible Access Remote Desktop User Performace Log Users Performace Monitor Users 4/13/2010 Các tài kho n t o s n (t.t) Tài kho n nhóm Global t o s n Domain Admins Thành viên c a nhóm có th tồn quy n qu n tr máy tính mi n Domain Users M c nh nhóm thành viên c a nhóm c c b Users máy server thành viên máy tr m Group Policy Creator Owners Enterprise Admins Schema Admins Các tài kho n t o s n (t.t) Các nhóm t o s n c bi t Interactive Network Everyone i di n cho t t c m i ngư i dùng System Creator owner i di n cho nh ng ngư i t o Authenticated users i di n cho nh ng ngư i dùng ã c h th ng xác th c Anonymous logon Service Dialup 4/13/2010 Qu n lý tài kho n ngư i dùng nhóm c c b Công c qu n lý tài kho n ngư i dùng c c b Dùng công c Local Users and Groups Có phương th c truy c p n cơng c Local Users and Groups • Dùng m t MMC (Microsoft Management Console) snap-in • Dùng thơng qua công c Computer Management Qu n lý tài kho n ngư i dùng nhóm c cb Các bư c dùng thông qua công c Computer Management Right click vào My Computer ch n Manage Trên hình Computer Management ch n Local Users and Group ch n Users Right click vào kho ng tr ng hình bên ph i ch n New User 4/13/2010 Qu n lý tài kho n ngư i dùng nhóm c c b User must change password at next logon: ăng nh p l n u vào máy c c b ngư i dùng ph i i password User cannot change password: ngư i dùng không c thay i password Password never expires: Password không bao gi b lo i b Account is disabled: tài kho n s b c m truy c p t m th i Qu n lý tài kho n ngư i dùng nhóm c c b Xóa, s a tên, thay i m t kh u ngư i dùng ch c n ch n chu t ph i tương ng v i m c: Delete, Rename, Set Password 4/13/2010 Qu n lý tài kho n ngư i dùng nhóm c c b ưa user vào group T menu ngư i dùng, ch n tab Member of ch n group ưa vào Qu n lý tài kho n ngư i dùng nhóm c c b Các bư c chèn Local Local Users and Groups snap-in vào Vào Start > Run, gõ l nh MMC -> OK-> Xu t hi n hình Console1 4/13/2010 Qu n lý tài kho n ngư i dùng nhóm c c b Các bư c chèn Local Local Users and Groups snap-in vào Vào File > Add/Remove Snap-in >Add Qu n lý tài kho n ngư i dùng nhóm c c b Các bư c chèn Local Local Users and Groups snap-in vào Trong hình Add Standalone Snap-in -> ch n Local users and Groups -> Add 4/13/2010 Qu n lý tài kho n ngư i dùng nhóm Active Directory Cơng c qu n lý tài kho n ngư i dùng Active Directory Công c Active Directory User and Computer Truy xu t công c Active Directory User and Computer thông qua MMC Qu n lý tài kho n ngư i dùng nhóm Active Directory Qu n lý tài kho n user Active Directory T o tài kho n User: t i c a s Active Directory Users and Computers nh p chu t ph i ch n m c User->New->User Nh p thông tin user sau ó Next 10 4/13/2010 Qu n lý tài kho n ngư i dùng nhóm Active Directory Nh p m t kh u cho User l a ch n: Password ph c t p cho tho i u ki n sau:ký t ch thư ng abc ,ký t ch hoa ABC ,ký t s 123 ,ký t c bi c như:!@#$%^ Qu n lý tài kho n ngư i dùng nhóm Active Directory C u hình thu c tính tài kho n ngư i dùng c u hình thu c tính c a tài kho n ngư i dùng hình Active Directory ta nh p ph i chu t vào tài kho n ch n Properties 11 4/13/2010 Qu n lý tài kho n ngư i dùng nhóm Active Directory Tab General, Tab Address, tab Telephones, tab organization: Các thông tin m r ng c a ngư i dùng Tab Account: Khai báo l i username, quy nh gi logon… Tab Profile: ng d n n profile c a tài kho n ngư i dùng Profile m t thư m c ch a thông tin v môi trư ng làm vi c Win2k3 cho t ng ngư i dùng Qu n lý tài kho n ngư i dùng nhóm Active Directory Tab Member Of: c u hình tài kho n ngư i dùng thành viên c a nhóm M t tài kho n có th thành viên nhi u nhóm hư ng t t c quy n c a t t c nhóm ó Tab Dial-in: cho phép c u hình quy n truy c p t xa c a ngư i dùng cho k t n i dial-in ho c VNP 12 4/13/2010 Qu n lý tài kho n ngư i dùng nhóm Active Directory T o m i tài kho n nhóm: S d ng cơng c Active Dirctory Users and Computers Nh p chu t ph i vào m c Users ch n New ch n Group Qu n lý tài kho n ngư i dùng nhóm Active Directory Thêm thành viên cho nhóm: Trên hình Active Directory Users and Computers nh p ph i vào tên nhóm ch n Properties 13 4/13/2010 Qu n lý tài kho n ngư i dùng nhóm Active Directory Thêm thành viên cho nhóm: Nh p th Member Nh p nút Add Qu n lý tài kho n ngư i dùng nhóm Active Directory Thêm thành viên cho nhóm: Ch n tài kho n mu n thành viên c a nhóm ->OK 14 ...4/13/2010 Tài kho n ngư i dùng (t.t) Yêu c u tài kho n ngư i dùng • Username: dài 1-20 ký t (trên Windows Server 2003, username có th dài 104 ký t , nhiên ăng nh p t máy cài h i u hành Windows... Active Directory User and Computer thông qua MMC Qu n lý tài kho n ngư i dùng nhóm Active Directory Qu n lý tài kho n user Active Directory T o tài kho n User: t i c a s Active Directory Users and... như:!@#$%^ Qu n lý tài kho n ngư i dùng nhóm Active Directory C u hình thu c tính tài kho n ngư i dùng c u hình thu c tính c a tài kho n ngư i dùng hình Active Directory ta nh p ph i chu t vào tài kho

Ngày đăng: 14/08/2012, 09:40

Hình ảnh liên quan

Quản lý tài khoản người dùng và nhóm cục bộ - Quản trị mạng window server 2003 Quản lý tài khoản

u.

ản lý tài khoản người dùng và nhóm cục bộ Xem tại trang 6 của tài liệu.
Trên màn hình Computer Management chọn Local Users and Group chọ n Users Right click vào khoảng trố ng trên màn hình bên phải và chọn New User - Quản trị mạng window server 2003 Quản lý tài khoản

r.

ên màn hình Computer Management chọn Local Users and Group chọ n Users Right click vào khoảng trố ng trên màn hình bên phải và chọn New User Xem tại trang 6 của tài liệu.
Vào Start > Run, gõ lệnh MMC -> OK-> Xuất hiện màn hình Console1 - Quản trị mạng window server 2003 Quản lý tài khoản

o.

Start > Run, gõ lệnh MMC -> OK-> Xuất hiện màn hình Console1 Xem tại trang 8 của tài liệu.
Quản lý tài khoản người dùng và nhóm cục bộ - Quản trị mạng window server 2003 Quản lý tài khoản

u.

ản lý tài khoản người dùng và nhóm cục bộ Xem tại trang 8 của tài liệu.
Quản lý tài khoản người dùng và nhóm cục bộ - Quản trị mạng window server 2003 Quản lý tài khoản

u.

ản lý tài khoản người dùng và nhóm cục bộ Xem tại trang 9 của tài liệu.
Trong màn hình Add Standalone Snap-in -> chọn Local users and Groups -> Add - Quản trị mạng window server 2003 Quản lý tài khoản

rong.

màn hình Add Standalone Snap-in -> chọn Local users and Groups -> Add Xem tại trang 9 của tài liệu.
C ấu hình thuộc tính tài khoản người dùng - Quản trị mạng window server 2003 Quản lý tài khoản

u.

hình thuộc tính tài khoản người dùng Xem tại trang 11 của tài liệu.
Để c ấu hình các thuộc tính củ a tài khoản ngườ i dùng trên màn hình Active Directory ta nhấp phải chuột vào tài khoản chọn - Quản trị mạng window server 2003 Quản lý tài khoản

c.

ấu hình các thuộc tính củ a tài khoản ngườ i dùng trên màn hình Active Directory ta nhấp phải chuột vào tài khoản chọn Xem tại trang 11 của tài liệu.
Quản lý tài khoản người dùng và nhóm trên Active Directory - Quản trị mạng window server 2003 Quản lý tài khoản

u.

ản lý tài khoản người dùng và nhóm trên Active Directory Xem tại trang 12 của tài liệu.
Tab Member Of: cấu hình tài khoản người dùng là thành viên của nhóm nào. Một tài khoản có thể là thành viên nhiều nhóm và hưởng tất cả các quyền của tất cả các nhóm đó. - Quản trị mạng window server 2003 Quản lý tài khoản

ab.

Member Of: cấu hình tài khoản người dùng là thành viên của nhóm nào. Một tài khoản có thể là thành viên nhiều nhóm và hưởng tất cả các quyền của tất cả các nhóm đó Xem tại trang 12 của tài liệu.
Trên màn hình Active - Quản trị mạng window server 2003 Quản lý tài khoản

r.

ên màn hình Active Xem tại trang 13 của tài liệu.
Quản lý tài khoản người dùng và nhóm trên Active Directory - Quản trị mạng window server 2003 Quản lý tài khoản

u.

ản lý tài khoản người dùng và nhóm trên Active Directory Xem tại trang 13 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan