0

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MAIL TRÊN OUTLOOK EXPRESS ppt

11 1,690 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2014, 10:20

D. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MAIL TRÊN OUTLOOK EXPRESS 1 1. Kích hoạt chương trình Outlook Express. Click Tools Accounts 1 2. 2. Click Add Mail 1 3. Nhập tên của bạn (Tên này sẽ hiển thị ở phần From trong mail bạn gửi đi). Click Next 1 4. Internet E-mail Address: Nhập địa chỉ email bạn được cấp. Click Next 1 5. Chọn POP3 ở hộp chọn đầu tiên. Phần Incoming mail và Outgoing mail, điền vào địa chỉ máy chủ mail là mail.thaco.com.vn. Click Next 1 6. Ô Account name: Điền vào tên địa chỉ email của bạn. (Không có phần đuôi @thaco.com.vn) Ô Password: Nhập vào mật khẩu của bạn. Click Next 1 7. Trong cửa sổ vừa xuất hiện, click Finish 1 8. Trở lại màn hình chính của Outlook Express, vào menu Tools Accounts. Click vào dòng mail.thaco.com.vn để chọn, sau đó, click nút Properties 1 9. Trong cửa sổ xuất hiện. Ô Mail Account: điền Mail Thaco. Sau đó click vào nút Servers 1 10. Trong phần Servers, chọn ”My server requires authentication” như hình. Sau đó, click vào nút Advanced 1 11. Trong phần Advanced. Chọn các cài đặt như hình dưới. Sau đó, click OK 1 12. Trở lại màn hình Internet Accounts, click Close 1 13. Trở lại màn hình chính của Outlook Express, click nút Send \ Recv 1 14. Trong thông báo xuất hiện, click Yes 1 15. Outlook Express sẽ kết nối đến máy chủ mail và tải mail về. 1 . D. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MAIL TRÊN OUTLOOK EXPRESS 1 1. Kích hoạt chương trình Outlook Express. Click Tools Accounts 1 2. 2. Click Add Mail 1 3. Nhập tên của. trong mail bạn gửi đi). Click Next 1 4. Internet E -mail Address: Nhập địa chỉ email bạn được cấp. Click Next 1 5. Chọn POP3 ở hộp chọn đầu tiên. Phần Incoming mail và Outgoing mail, . hình chính của Outlook Express, vào menu Tools Accounts. Click vào dòng mail. thaco.com.vn để chọn, sau đó, click nút Properties 1 9. Trong cửa sổ xuất hiện. Ô Mail Account: điền Mail Thaco.
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MAIL TRÊN OUTLOOK EXPRESS ppt, HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MAIL TRÊN OUTLOOK EXPRESS ppt,

Từ khóa liên quan