Có gì trên thế giới web

25 713 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2012, 16:11

Thế giới web Chương 1Các Dịch Vụ Trên Internet Các Dịch Vụ Trên InternetI. Dịch vụ WebII. Dịch vụ FTPIII. Dịch vụ MAIL I. Dịch vụ World Wide WebLà dịch vụ cung cấp các trang dữ liệuHTML cho phép kếtnối, và cung cấp nhiềuthôngtin dữ liệutrênmạng Internet.1. Mộtsố thuậtngữ2. Giớithiệumôhìnhhoạt động củadịchvụ www3. KhảosátWeb Browser Internet Explorer 4. Tìm kiếm thông tin trên Internet I.1. Mộtsố thuậtngữ sở HTTP Gopher Dịch vụ trựctuyến (Online Service):  HTML (Hypertext Markup Language) WebPage WebSite Home page  HyperLink (link):  URL (Uniform Resource Locator): I.1. Mộtsố thuậtngữ sở IXP (Internet Exchange Provider): là nhà cungcấp đường truyềnvàcổng truy cậpInternet.  ISP (Internet Service Provider): là nhà cungcấpdịch vụ Internet cho ngườidùngtrựctiếpqua mạng điệnthoạinhư là cấpquyềntruycập Internet, cung cấpcácdịch vụ như web, e-mail, chat, telnet…  ICP (Internet Content Provider): là nhà cungcấp thông tin lên Internet, thông tin đượccậpnhật định kỳ hay thường xuyên và thuộc nhiềulĩnh vựcnhư thể thao, kinh tế giáo dục, chínhtrị, quân sự … Các hoạt động chính trên WEB Tìm kiếm thông tin Giải trí: nghe nhạc, xem phim  Trao đổiemail Tán gẩu(chat) Sắpxếp các chuyếndulịch nhưđặt vé máy bay, đăng ký phòng khách sạn Đào tạotừ xa Thương mại điệntử… I.2. Giớithiệumôhìnhhoạt độngcủadịch vụ Web Web server: đượccàitrên máy chủ vớichứcnăng tiếpnhậnvàcungcấpyêucấudạng http từ máy trạm Web client: cài trênmáy trạmtiếpnhânthông tin phảnhồitừmáy server và hiệnlênmàn hình I.3. Khảo sát Web Browser Internet Explorer  IE là chương trình web browser cho phépngười dùng truy xuất(duyệt) thông tin mạng thông qua dịch vụ WWW. Ví dụ dùng IE để truy cậpwebsite: www.fetel.hcmuns.edu.vn I.4. Tìm kiếm thông tin trên internet Search engine là công cụ hỗ trợ việctìmkiếm thông tin dữ liệutrênmạnginternet Mộtsố website cung cấp các Search engine phổ biến:• www.google.com• www.yahoo.com• www.lycos.com I.4. Tìm kiếm thông tin trên internet Ví dụ: tìm kiếmmộttrangweb về công nghệFDDI trong search engine www. google.com [...]... vụ WWW.  Ví dụ dùng IE để truy cập website: www.fetel.hcmuns.edu.vn I.2. Giớithiệumơhìnhhoạt động củadịch vụ Web  Web server: đượccài trên máy chủ vớichức năng tiếpnhậnvàcung cấpyêucấudạng http từ máy trạm  Web client: cài trên máy trạmtiếpnhân thơng tin phảnhồitừ máy server và hiệnlên màn hình I.4. Tìm kiếm thơng tin trên internet  Ví dụ: tìm kiếmmộttrangweb về công nghệ FDDI trong search engine... Language)  WebPage  WebSite  Home page  HyperLink (link):  URL (Uniform Resource Locator): I. Dịch vụ World Wide Web Là dịch vụ cung cấp các trang dữ liệuHTML cho phép kếtnối, và cung cấp nhiềuthơng tin dữ liệutrênmạng Internet. 1. M ộtsố thuậtngữ 2. Giớithiệumơhìnhhoạt động củadịch vụ www 3. KhảosátWeb Browser Internet Explorer 4. Tìm kiếm thơng tin trên Internet I.4. Tìm kiếm thơng tin trên. .. Internet, cung cấpcácdịch vụ như web, e-mail, chat, telnet…  ICP (Internet Content Provider): là nhà cung cấp thông tin lên Internet, thông tin đượccập nhật định kỳ hay thường xuyên và thuộc nhiều lĩnh vựcnhư thể thao, kinh tế giáo dục, chính trị, quân sự … III.3. Sử dụng webmail II.1. Mơ hình hoạt động I.3. Khảo sát Web Browser Internet Explorer  IE là chương trình web browser cho phép người dùng... dụ: tìm kiếmmộttrangweb về công nghệ FDDI trong search engine www. google.com Chương 1 Các Dịch Vụ Trên Internet III. Dịch Vụ Mail Là dịch vụ cung cấpngười dùng giao tiếpvới nhau thơng qua hệ thống thư tín điệntử hay cịn gọi là Email. III.4. Sử dụng Outlook Express Các Dịch Vụ Trên Internet I. Dịch vụ Web II. Dịch vụ FTP III. Dịch vụ MAIL II.3. Sử dụng Windows Commander làm ftp client  Từ màn hình... củadịch vụ www 3. KhảosátWeb Browser Internet Explorer 4. Tìm kiếm thơng tin trên Internet I.4. Tìm kiếm thơng tin trên internet  Search engine là cơng cụ hỗ trợ việctìm kiếm thơng tin dữ liệutrênmạng internet  Mộtsố website cung cấp các Search engine phổ biến: • www.google.com • www.yahoo.com • www.lycos.com I.1. Mộtsố thuậtngữ sở  IXP (Internet Exchange Provider): là nhà cung cấp đường truyềnvàcổng... Commander làm ftp client  Từ màn hình chính củathực đơn Commands chọn FTP New Connection, HộpthoạiFTP xuấthiện, trong mục Connection to bạn nhập địachỉ củaFTP Server sauđóchọnOK. Các hoạt động chính trên WEB  Tìm kiếm thơng tin  Giải trí: nghe nhạc, xem phim  Trao đổiemail  Tán gẩu(chat)  Sắpxếp các chuyếndulịch nhưđặt vé máy bay, đăng ký phòng khách sạn  Đào tạotừ xa  Thương mại điệntử… . điệntử… I.2. Giớithiệumôhìnhhoạt độngcủadịch vụ Web Web server: đượccàitrên máy chủ vớichứcnăng tiếpnhậnvàcungcấpyêucấudạng http từ máy trạm Web client: cài trênmáy. dữ liệutrênmạng Internet.1. Mộtsố thuậtngữ2. Giớithiệumôhìnhhoạt động củadịchvụ www3. KhảosátWeb Browser Internet Explorer 4. Tìm kiếm thông tin trên Internet I.1.

Hình ảnh liên quan

2. Giới thiệu mô hình hoạt động của dịch vụwww - Có gì trên thế giới web

2..

Giới thiệu mô hình hoạt động của dịch vụwww Xem tại trang 3 của tài liệu.
I.2. Giới thiệu mô hình hoạt động của dịch vụWeb - Có gì trên thế giới web

2..

Giới thiệu mô hình hoạt động của dịch vụWeb Xem tại trang 7 của tài liệu.
II.1. Mô hình hoạt động - Có gì trên thế giới web

1..

Mô hình hoạt động Xem tại trang 12 của tài liệu.
ƒ Từ màn hình chính của thực đơn Commands - Có gì trên thế giới web

m.

àn hình chính của thực đơn Commands Xem tại trang 16 của tài liệu.
ƒ Màn hình kết nối từ ftp client tới ftp server - Có gì trên thế giới web

n.

hình kết nối từ ftp client tới ftp server Xem tại trang 17 của tài liệu.
ƒ Cấu hình outlook express bạn cần có - Có gì trên thế giới web

u.

hình outlook express bạn cần có Xem tại trang 24 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan