Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về con đường cách

40 8 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2023, 16:24

Hồ Chí Minh “là lãnh tụ chính trị vĩ đại nhất của giai cấp công nhân và của nhân dân ta, đồng thời là một nhà quân sự xuất sắc của dân tộc ta”1. “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu văn hoá nhân loại”2. Tư tưởng Hồ Chí Minh có nội hàm rất rộng, được các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và Đảng ta hệ thống, khái quát trên 9 nhóm vấn đề cơ bản xoay quanh cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; sự vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa MácLênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Trong đó vấn đề xuyên suốt, đóng vai trò chủ đạo là tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam. Sau quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, bằng nhãn quan chính trị sắc sảo, từ kết quả khảo nghiệm thực tế, diễn biến của lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới, xu thế phát triển của thời đại, Nguyễn Ái QuốcHồ Chí Minh đã chỉ ra con đường cách mạng Việt Nam không có con đường nào khác, chính là con đường cách mạng vô sản và Người quyết tâm đưa dân tộc Việt Nam đi theo con đường đúng đắn đó. Nguyễn Ái QuốcHồ Chí Minh quyết tâm đưa cách mạng Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản để thực hiện giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người; đó là sự kết hợp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Thời khắc đó diễn ra đến nay đã hơn một thế kỷ (1920), nhưng quyết định lịch sử của Người vẫn còn nguyên giá trị không chỉ đối với dân tộc Việt Nam, cách mạng Việt Nam mà còn có giá trị đối với nhân 1Trường Chinh: Hồ Chủ tịch và những vấn đề quân sự của cách mạng Việt Nam, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội.1971, tr.5. 2 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 83. dân yêu chuộng hòa bình và nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới. Tuy đến nay, các thế lực thù địch, phản động, chống phá đã tìm mọi cách phủ nhận, xuyên tạc sự thật, nhưng giá trị, ý nghĩa của con đường cách mạng vô sản vẫn sống mãi với thời gian. Là cán bộ chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi nhận thức sâu sắc giá trị, ý nghĩa của con đường cách mạng Việt Nam mà Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn và đưa đến cho dân tộc ta. Mặc dù đã có nhiều nhà khoa học nghiên cứu về vấn đề này; nhưng với tất cả niềm tự hào của người cộng sản chân chính, với lòng khâm phục trước tấm gương và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi quyết định chọn nghiên cứu “Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt NamGiá trị và ý nghĩa trong xây dựng và phát triển đất nước hiện nay” làm chủ đề Tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa với mong muốn góp phần làm sáng tỏ, sâu sắc hơn tư tưởng của Người về con đường cách mạng Việt Nam, đặc biệt là làm rõ giá trị và ý nghĩa của vấn đề đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong tư tưởng của Người đến cán bộ, chiến sĩ trong Lực lượng vũ trang, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng theo tinh thần Nghị quyết số 35NQTW ngày 22 tháng 8 năm 2018. BỘQUỐCPHỊNG HỌCVIỆNCHÍNHTRỊ TIỂULUẬNTỐTNGHIỆP Số phách Họ tên:Nguyễn Văn BắcNgàysinh: 08/7/1979 Bằngchữ Lớp, trường: Hồn chỉnh chương trình Bằngsố Khóa:11 Điểm Ngàynộp:23/8/2022 Chủ đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh đường cáchmạng Việt Nam – Giá trị ý nghĩa xây dựng,pháttriển đất nướchiệnnay Khoa:HồChí Minhhọc Lớp, trường:Hồn chỉnh chương trình cao cấp lýluận chínhtrị/TrườngQSQK7 Khóa:11 Ngàynộp:23/8/2022 Ngườichấm Số phách (Kýghirõhọtên) caocấplýluậnchínhtrị/TrườngQSQK7 TIỂULUẬNTỐTNGHIỆP NỘIDUNG Trang MỞĐẦU NỘIDUNG I.TƯTƯỞNGHỒC H Í M I N H V Ề C O N Đ Ư Ờ N G CÁ CHMẠNGVIỆTNAM 1.Q u a n đ i ể m c o n đ n g c c h m n g V i ệ t N a m 2.Quanđ i ểm vềm ụct i ê u vàn h i ệ m vụcủ a c c h mạn gViệtNam 3.Quanđiểmvềlựclượnglãnhđ o v l ự c l ợ n g ti ếnhànhcáchmạng 4.Q u a n đ i ể m v ề p h n g p h p t i ế n h n h c c h m n g II.G I Á T R Ị V À Ý N G H Ĩ A T R O N G X Â Y D Ự N G , P H Á T TRIỂNĐẤTNƯỚCHIỆNNAY 1.G i t r ị v ý n g h ĩ a đ ố i v i s ự n g h i ệ p đ ấ u t r a n h g i ả i phóngdântộc,giảiphóng giaicấpvà thốngnhấtnướcnhà 2.G i trị ý nghĩa trongxây dựng pháttriểnđấtnướchiệnnay 3.G i t r ị v ý n g h ĩ a đ ố i v i n g i c n b ộ c h í n h t r ị QuânđộinhândânViệtNam 5 10 11 15 17 17 22 26 KẾTLUẬN 33 DANHMỤC TÀILIỆUTHAMKHẢO 34 LỜIM Ở Đ Ầ U HồChíMi nh “là lãnhtụchínhtrịvĩđạinhấtcủa giaicấpcơngnhânvàc ủ a n h â n d â n t a , đ n g t h i l m ộ t n h q u â n s ự x u ấ t s ắ c c ủ a d â n t ộ c ta”1 “Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắcvề vấn đề cách mạng Việt Nam, kết vận dụngvà phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta,kếthừavàpháttriểncácgiátrị truyềnthốngtốtđẹpcủadântộc,tiếpthuvănhoá nhân loại”2 Tư tưởng Hồ Chí Minh có nội hàm rộng, nhàkhoa học, nhà nghiên cứu Đảng ta hệ thống, khái quát nhóm vấn đềcơ xoay quanh cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhândân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; vận dụng phát triển sáng tạo Chủnghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể Việt Nam Trong vấn đề xunsuốt, đóng vai trị chủ đạo tư tưởng Hồ Chí Minh đường cách mạngViệtNam.Sauqtrìnhbơnbatìmđườngcứunước,bằngnhãnquanchínhtrị sắcsảo,từkếtquảkhảonghiệmthựctế,diễnbiếncủalịchsửdântộcvàlịch sử giới, xu phát triển thời đại, Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minhđã đường cách mạng Việt Nam khơng có đường khác,chính đường cách mạng vô sản Người tâm đưa dân tộc ViệtNamđi theo conđườngđúngđắnđó Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh tâm đưa cách mạng Việt Nam đitheo đường cách mạng vơ sản để thực giải phóng dân tộc, giải phónggiaicấpvàgiải phóngconngười;đólàsựkếthợpđộclậpdântộcvàchủnghĩa xã hội Việt Nam Thời khắc diễn đến kỷ(1920), định lịch sử Người ngun giá trị khơng chỉđốivớidântộcViệtNam,cáchmạng ViệtNammàcịn cógiátrị đốivới nhân Trường Chinh:Hồ Chủ tịch vấn đề quân cách mạng Việt Nam,Nxb Quân đội nhân dân, HàNội.1971,tr.5 ĐảngCộngsảnViệtNam:Văn kiệnĐạihộiđạibiểutồnquốclầnthứIX,NhàxuấtbảnChínhtrịquốcgia,HàNội, 2001, tr.83 dân u chuộng hịa bình nhân loại tiến tồn giới Tuy đến nay,các lực thù địch, phản động, chống phá tìm cách phủ nhận, xuyêntạc thật, giá trị, ý nghĩa đường cách mạng vơ sản sốngmãivớithờigian Là cán trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nhận thứcsâu sắc giá trị, ý nghĩa đường cách mạng Việt Nam mà Bác Hồ kínhyêu lựa chọn đưa đến cho dân tộc ta Mặc dù có nhiều nhà khoa họcnghiên cứu vấn đề này; với tất niềm tự hào người cộng sảnchân chính, với lòng khâm phục trước gương đời hoạt động cáchmạng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tơi định chọn nghiên cứu“Tư tưởngHồ Chí Minh đường cách mạng Việt Nam-Giá trị ý nghĩa trongxâydựngvàpháttriểnđấtnướchiệnnay”làm chủ đề Tiểu luận tốt nghiệpcuối khóa với mong muốn góp phần làm sáng tỏ, sâu sắc tư tưởng củaNgườivề đường cáchmạng Việt Nam,đ ặ c b i ệ t l l m r õ g i t r ị v ý nghĩa vấn đề nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc nay; quađógópphầntuyêntruyền,giáodục,lantỏanhữnggiátrị tốt đẹptrongtưtưởng Người đến cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang, góp phần bảovệnềntảngtưtưởngcủa ĐảngtrênkhơnggianmạngtheotinhthầnNghịquyết số35/NQ-TWngày22tháng8năm2018 NỘID U N G I TƯTƯỞNGHỒCHÍMINHVỀCONĐƯỜNGCÁCHM Ạ N G VIỆTN AM Tưt n g H C h í M i n h v ề c o n đ n g c c h m n g V i ệ t N a m l m ộ t b ộp h ậ n q u a n t r ọ n g t r o n g t t n g c ủ a N g i v ề c c h m n g V i ệ t N a m , l tảng đường lối quân củaĐảng Cộng sảnViệtN a m , đ ợ c t h ể h i ệ n trênnhữngnộidungcơbảnnhưsau: Quanđ i ể m v ề c o n đ n g c c h m n g V i ệ t N a m 1.1 Quá trình hình thành, phát triển quan điểmc ủ a C h ủ t ị c h H ChíMinhvềconđườngcáchmạngViệtNam Việt Nam giai đoạn cuối kỷ XIX, đầu kỷ XXl n c thuộc địa phong kiến, nhân dân Việt Nam phải chịu cảnh ba tầng áp bứcbóc lột thực dân, phong kiến Yêu cầu khách quan lịch sử đặtr a l p h ả i tìm đường cứu nước đánh đổ thực dân phong kiến để giải phónggiai cấp, giải phóng dân tộc Việt Nam Trong bối cảnh có nhiều nhà unước,nhiềuconđườngcứunướcđượctìmkiếm,thửnghiệmnhằmtìmrahướng đắn cho dân tộc, thất bại phong trào yêu nướcchống thực dân Pháp Việt Nam cuối kỷ XIX đầu kỷ XX chứng tỏrằng đường giải phóng dân tộc cờ tư tưởng phong kiếnhoặc tư tưởng tư sản không đáp ứng yêu cầu khách quan dân tộcViệt Nam Trưởng thành điều kiện nước mất, nhà tang, người niênNguyễnTấtThànhlnboănkhoănlàlàmsaophảitìmraconđườngcứunướcđúng đắn cho dân tộc,đểgiúpđồngbàotathốtkhỏikiếmnơlệ.Bằngnhãnquan trị, với tinh thần cầu tiến, tôn trọng bậc tiền bối, nên đượchỏi ý kiến đường cứu nước mà nhà tiền bối Việt Nam Thànhkhẳngđịnhôngrất trảinghiệm,đưađếnchodântộcViệtNam,NguyễnTất khâm phục tinh thần cứu nước nhà cách mạng tiền bối, ôngkhông tán thành đường cứu nước ấy, mà tâm tìm conđường cứu nước Chính điều thơi thúc Nguyễn Tất Thành sớm rờiquêhươngđểtìmđườngcứunướcvàongày05tháng6năm1911 Việc Nguyễn Tất Thành khâm phục cụ Phan Đình Phùng, HồngHoa Thám, Phan Châu Trinh Phan Bội Châu, khơng hồn tồn tánthành cách làm người cho thấy Nguyễn Tất Thành nhậnra hạn chế nhà yêu nước đương thời việc xác định mụctiêu,đ ố i t ợ n g , n h i ệ m v ụ c c h m n g ; v ề p h n g t h ứ c , p h n g p h p đ ấ u tranh;vềnhậnthức“bạn-thù”củacuộccáchmạngdântộc,dânchủởViệtNam Đây học,nhữngcơ sở lịchs đ ầ u t i ê n t r o n g q u trình tìm đường cứu nước Nguyễn Tất Thành để có lựa chọn đắnvề đường cách mạng Việt Nam Ở Nguyễn Tất Thành, tình cảm u nướccủa Người gắn liền với lịng thương dân vơ hạn Do đó, mục tiêu qn,xun suốt Nguyễn Tất Thành phải tìm đường đểvừa giành độc lập cho Tổ quốc, vừa mang lại tự hạnh phúc chonhân dân Đây điểm khác Nguyễn Tất Thành với nhàyêu nước đương thời, điều dẫn đến khác tư duy, tronghoạt động thực tiễn việc lựac h ọ n c o n đ n g c c h m n g V i ệ t Nam Cuộc hành trình lịch sử kéo dài 30 năm (1911- ) , t r ả i q u a n ă m châu,b ố n b ể , N g u y ễ n T ấ t T h n h đ ã đ i q u a t r ê n n c v v ù n g l ã n h t h ổ khác nhau, lăn lộn thực tiễn đấu tranh cách mạng, làm nhiều nghề, tiếpxúcv i m ọ i đ ố i t ợ n g , n h ấ t l v i n h ữ n g n g i l a o đ ộ n g n g h è o k h ổ T u y khác màu da, tiếng nói họ chung cảnh ngộ lầm than, nơ lệ dướiáchápbứcbạotàncủađếquốc,thựcdân,cùngchungkhátvọnggiảiphóngđể thay đổisốphậncuộcđờimình.ĐếntậnnướcPhápvàcácnướctưbảnphương Tây - sào huyệt chủ nghĩa thực dân - kẻ xâm lược đặt áchthống trị lêndântộcmình,NguyễnTấtThànhđã nhậnrõbảnchấtcủakẻthù Cùng với giác ngộ chủ nghĩa Mác - Lênin, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Cáchmạng Tháng Mười Nga thời đại mới, người niên họ Nguyễn yêunước - Nguyễn Ái Quốc trở thành người chiến sĩ cách mạng kiên cường,người Cộng sản chân lập trường giai cấp công nhân đấu tranh chođộc lập, tự dân tộc bị áp thuộc địa, tìm đường cáchmạngg i ả i p h ó n g d â n t ộ c m ì n h k h ỏ i p b ứ c c ủ a t h ự c d â n , đ ó l c o n đ n g cáchmạngvô sản,làcon đườngđộclậpdântộcvà chủnghĩaxãhội Cóthểkhẳngđịnh,tưt n g H C h í M i n h v ề c o n đ n g c c h mạng V i ệ t N a m l k ế t q u ả q u t r ì n h t ì m t ị i , đ ấ u t r a n h g i a n k h ổ c ủ a H Chí Minh;từmộtnhàyêunướcđếnvớichủnghĩaMácL ê n i n , H C h í Minhđ ã l ự a c h ọ n c o n đ n g c c h m n g v ô s ả n v q u y ế t t â m đ a d â n t ộ c ViệtNamđitheoconđườngđó Sựk i ệ n đ n h d ấ u l ầ n đ ầ u t i ê n N g u y ễ n Á i Q u ố c t ì m r a c o n đ n g cáchmạng ViệtN a m l t h n g n ă m k h i đ ọ c S t h ả o lần thứ n h ấ t nhữngluậncươngvềvấnđềdânt ộ c v v ấ n đ ề t h u ộ c đ ị a c ủ a L ê n i n , Ngườiđ ã t ì m t h ấ y t r o n g l ý l u ậ n c ủ a L ê n i n m ộ t c o n đ n g c ứ u n c m i , co nđườngcáchmạngvôsản.TrongSơthảol ầ n t h ứ n h ấ t n h ữ n g l u ậ n cươngc ủ a L ê n i n v ề v ấ n đ ề d â n t ộ c v t h u ộ c đ ị a , L ê n i n đ ã k h ẳ n g đ ị n h : "Phảilàmc hovôsảnvàquầnc h ú n g l a o đ ộ n g t ấ t c ả c c d â n t ộ c , c c nướcg ầ n g ũ i n h a u đ ể t i ế n h n h c u ộ c đ ấ u t r a n h c c h m n g c h u n g , n h ằ m lậtđ ổ b ọ n đ ị a c h ủ v g i a i c ấ p t s ả n - n ế u k h n g c ó c h i ế n t h ắ n g đ ó t h ì khơng thể thủ tiêu ách áp dân tộc tình trạng bất bình đẳng"3.Cũngt r o n g s t h ả o L ê n i n v i ế t : " T r o n g t o n b ộ c ô n g t c t u y ê n t r u y ề n v cổ động Đảng Cộng sản- k h ô n g n h ữ n g c ầ n p h ả i luôn k h ô n g ngớtt ố c o n h ữ n g v i ệ c v i p h m t h n g x u y ê n n g u y ê n t ắ c b ì n h đ ẳ nggiữa V.I.Lênin,Toàntập,t.41,NxbMatxcơva,tr.99 cácd â n t ộ c m c ò n p h ả i l u ô n l u ô n c h ứ n g m i n h r õ r ằ n g c h ỉ c ó c h ế đ ộ X Viết l àchế độthật bảođảm quyềnbì nh đẳng gi ữacác dânt ộc" Tư tưởngHồChíM i n h v ề c o n đ n g c c h m n g g i ả i p h ó n g d â n tộcđ ợ c t h ể h i ệ n t r o n g n h i ề u b i n ó i , b i v i ế t c ủ a N g i : Đ ầ u n ă m trongtruyềnđơncổđộngmua báoNgườic ù n g k h ổ , H C h í M i n h v i ế t : "Chỉcóchủnghĩa cộngsảnmớicứunhânloại,đ e m l i c h o m ọ i n g i khôngphânbiệtchủngtộcvàn g u n g ố c s ự t ự d o , b ì n h đ ẳ n g , b c i , đoànkết, ấm notrênquả đất, việc làm chomọin g i v v ì m ọ i n g i , niềmv u i , h o b ì n h , h n h p h ú c " 5.T r o n g C h í n h c n g v ắ n t ắ t , S c h l ợ c vắnt ắ t d o N g u y ễ n Á i Q u ố c s o n t h ả o , đ ợ c t h ô n g q u a t i H ộ i n g h ị t h n h lậpĐảng(03/02/1930)đãxácđịnhc o n đ n g c c h m n g V i ệ t N a m l làmt s ả n d â n q u y ề n c c h m n g v t h ổ đ ị a c c h m n g đ ể t i ế n t i x ã h ộ i cộngs ả n , t ứ c l c o n đ n g c c h m n g v ô s ả n T h n g n ă m t r o n g bàiConđườngcứu nướcvàg i ả i p h ó n g dântộctrongthờiđạingày n a y , HồC h í M i n h đ ã c h ỉ r õ : M u ố n c ứ u n c v g i ả i p h ó n g d â n t ộ c , k h n g c ó conđ n g n o k h c c o n đ n g c c h m n g v ô s ả n N h v ậ y , t t n g H Chí Minh đường giải phóng dân tộc thuộc địa quán từ khiNgườig ặ p C h ủ n g h ĩ a M c L ê n i n c ũ n g n h t r o n g s u ố t q u t r ì n h N g i lãnhđạo,chỉđạocáchmạngV iệtNam 1.2 ConđườngcáchmạngViệtNamlàconđườngcáchmạngvôsản Sauk h i đ ợ c t i ế p x ú c v i S t h ả o n h ữ n g l u ậ n c n g c ủ a V I L ê n i n vềvấnđềdântộcvàvấnđ ề t h u ộ c đ ị a ( / / ) , H C h í M i n h đ ã khẳngđ ị n h : “ M u ố n c ứ u n c v g i ả i p h ó n g d â n t ộ c k h n g c ó c o n đ n g nàok h c c o n đ n g c c h m n g v ô s ả n ” 6.M ụ c t i ê u c ủ a c o n đ n g c c h mạngv ô s ả n l n h ằ m xó a b ỏ c h ủ n g h ĩ a t b ả n , g i ả i p h ó n g g i a i c ấ p v ô s ả n khỏisựá p bức,bóclộtcủagiaicấptư dựngthànhcơngchủ V.I.Lênin,Tồn tập,t.41,NxbMatxcơva, tr.201-202 sản,xây HồChíMinh,Tồntập,Sđd,tập1,tr.496 HồChíMinh,Tồntập,Sđd,tập12,tr.30

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan