Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thủy sản1 cái rồng

65 5 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2023, 16:23

Luận văn tốt nghiệp Khoa kế toán MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT .1 Sự cần thiết kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm .1 1.1 Chi phí sản xuất phân loại chi phí sản xuất 1.2 Giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất phân loại giá thành sản phẩm 1.3 Nhiệm vụ kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm .7 Đối tượng kế tốn chi phí sản xuất đối tượng giá thành sản phẩm 2.1 Đối tượng kế tốn chi phí sản xuất 2.2 Đối tượng tính giá thành 2.3 Mối quan hệ đối tượng kế tốn chi phí sản xuất đối tượng kế tốn tính giá thành Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất Phương pháp kế tốn tập hợp chi phí sản xuất 10 4.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .10 4.2 Kế tốn chi phí nhân công trực tiếp 11 4.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung 12 4.4 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 13 Phương pháp tính giá thành sản phẩm .16 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 17 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÁI RỒNG 18 2.1 Tổng quan công ty Cổ Phần Thủy Sản Cái Rồng .18 2.1.1 Lịch sử hình thành trình phát triển 18 2.1.2 Cơ chế quản lý kinh tế - tài của cơng ty .18 2.1.3 Qui trình cơng nghệ chế tạo đặc điểm sản phẩm (Phụ lục 05) 19 2.1.4 Tình hình kết hoạt đợng sản xuất kinh doanh (Phụ lục 06) .20 2.1.5 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty 20 Sinh viên: Phạm Văn Bách MSV: 12402151 Luận văn tốt nghiệp Khoa kế tốn 2.2 Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty Cổ Phần Thủy Sản Cái Rồng 21 2.2.1 Đặc điểm chi phí sản xuất cơng ty 21 2.2.2 Đối tượng kế toán chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành cơng ty 22 2.2.2.1.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 22 2.2.2.2.Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 22 2.2.3.Kế tốn chi phí sản xuất công ty .23 2.2.3.1 Kế tốn tập hợp chi phí ngun vật liệu 23 2.2.3.2 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 24 2.2.3.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung 26 2.2.4 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tồn cơng ty 29 2.2.5 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 29 2.2.5 Tính giá thành sản phẩm công ty 30 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Ở CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÁI RỒNG 31 3.1 Một số ý kiến nhận xét cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty 31 3.1.1 Ưu điểm 31 3.1.2 Tồn 32 3.2 Một số ý kiến đóng góp nhằm nâng cao chất lượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất Cơng Ty Cổ Phần Thủy Sản Cái Rồng .33 3.2.1 Định hướng cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty 33 3.2.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty 33 KẾT LUẬN PHỤ LỤC Sinh viên: Phạm Văn Bách MSV: 12402151 Luận văn tốt nghiệp Khoa kế toán DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa TKĐƯ Tài khoản đối ứng BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế KPCĐ Kinh phí cơng đồn BHTN Bảo hiểm thất nghiệp CCDC Công cụ dụng cụ TK Tài khoản CPSX Chi phí sản xuất CPNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPNCTT Chi phí nhân cơng trực tiếp CPSXC Chi phí sản xuất chung TSCĐ Tài sản cố định NVL Nguyên vật liệu GTGT Giá trị gia tăng KKTX Kê khai thường xuyên KKĐK Kê khai thường xuyên KKĐK Kiểm kê định kỳ Sinh viên: Phạm Văn Bách MSV: 12402151 Luận văn tốt nghiệp Khoa kế toán LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế thị trường đầy cạnh tranh biến động, một doanh nghiệp sản xuất muốn đứng vững, tồn phát triển phải khơng ngừng phấn đấu tự hồn thiện Muốn không có đường khác doanh nghiệp phải tổ chức quản lý chặt chẽ yếu tố của trình sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm Thông qua thông tin chi phí sản xuất giá thành sản phẩm bợ phận kế tốn cung cấp, người quản lý doanh nghiệp nắm tiêu chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, lao vụ tồn bợ q trình sản xuất kinh doanh Từ đó phân tích định mức chi phí dự tốn chi phí, tình hình sử dụng tài sản vật tư, lao đợng tiền vốn tình hình thực kế hoạch giá thành sản phẩm để có định quản lý thích hợp Xuất phát từ ý nghĩa khoa học thực tiễn, thời gian thực tập phòng kế tốn của cơng ty Cổ Phần Thủy Sản Cái Rờng, em đã chọn đề tài “Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty cổ phần Thủy Sản Cái Rồng” cho chuyên đề luận văn của Nội dung luận văn tốt nghiệp bao gồm chương: Chương I: Những vấn đề lý luận chung kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Chương II: Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty Cổ Phần Thủy Sản Cái Rồng Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Cổ Phần Thủy Sản Cái Rồng Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo Trần Minh Trang, thầy cô giáo khoa kế toán trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội, quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo, cán bợ phịng kế tốn cơng ty Cổ Phần Thủy Sản Cái Rờng q trình em hoàn thành luận văn Sinh viên: Phạm Văn Bách MSV: 12402151 Luận văn tốt nghiệp Khoa kế toán CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Sự cần thiết kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.1 Chi phí sản xuất phân loại chi phí sản xuất * Khái niệm chi phí sản xuất Chi phí sản xuất có ý nghĩa quan trọng nó gắn liền với q trình hoạt đợng sản xuất của doanh nghiệp nói chung của đơn vị sản xuất nói riêng Bởi q trình hoạt đợng sản xuất của doanh nghiệp sản xuất thực chất vận động của yếu tố sản xuất đã bỏ biến đổi chúng một cách có ý thức thành sản phẩm cuối Để tiến hành hoạt đợng sản xuất cần có ba yếu tố sản xuất đó là: Lao động, tư liệu lao động, đối tượng lao động Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp sản xuất trình người lao động sử dụng tư liệu lao động tác động vào đối tượng lao động chế tạo sản phẩm để thoả mãn nhu cầu tiêu dùng Sự tham gia của ba yếu tố đó tác động vào đối tượng lao động chế tạo sản phẩm để thoả mãn nhu cầu tiêu dùng Sự tham gia của ba yếu tố đó vào trình sản xuất của doanh nghiệp có khác từ đó hình thành chi phí khác chi phí khấu hao tư liệu lao đợng Nói mợt cách chung đó chi phí lao đợng sống chi phí lao đợng vật hố cụ thể là: Chi phí lao động sống bao gồm tiền lương, tiền thưởng của người lao đợng khoản trích nợp khác bảo hiểm xã hợi, bảo hiểm y tế Chi phí lao đợng vật hố bao gờm chi phí ngun vật liệu, chi phí khấu hao chi phí khác Như vậy, chi phí sản xuất biểu bằng tiền của tồn bợ hao phí lao đợng sống, lao đợng vật hố chi phí khác mà doanh nghiệp đã chi để tiến hành hoạt động sản xuất một thời kỳ định Thực chất chi phí chuyển dịch vốn, chuyển dịch giá trị của yếu tố sản xuất vào đối tượng tính giá (sản phẩm, lao đợng, dịch vụ) Sinh viên: Phạm Văn Bách MSV: 12402151 Luận văn tốt nghiệp Khoa kế tốn * Phân loại chi phí sản xuất Để đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí sản xuất có hiệu để góp phần cho cơng tác kế tốn phù hợp với loại chi phí điều cần thiết phải tiến hành phân loại chi phí sản xuất theo tiêu thức thích hợp - Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế hay gọi phân loại theo yếu tố chi phí Theo tiêu thức phân loại này: vào tính chất, nợi dung kinh tế của chi phí giống xếp vào một yếu tố, không phân biệt chi phí đó phát sinh lĩnh vực đâu q trình sản xuất Tồn bợ chi phí sản xuất của doanh nghiệp chia thành yếu tố sau: + Chi phí nguyên vật liệu: Bao gờm tồn bợ chi phí đối tượng lao đợng ngun vật liệu chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thiết bị xây dựng + Chi phí nhân cơng: Là tồn bợ tiền lương, phụ cấp khoản trích theo lương phải trả cho cán bộ công nhân viên doanh nghiệp + Chi phí khấu hao tài sản cố định: Là tồn bợ số khấu hao kỳ tất loại tài sản doanh nghiệp + Chi phí dịch vụ mua ngồi: Là tồn bợ số tiền trả loại dịch vụ mua phục vụ cho hoạt đợng sản xuất của doanh nghiệp + Chi phí tiền khác: Là tồn bợ số chi phí phát sinh q trình hoạt đợng sản xuất (ngồi yếu tố trên) Việc phân loại theo tiêu thức có tác dụng cho biết kế cấu, tỷ trọng loại chi phí mà doanh nghiệp đã chi trình hoạt đợng sản xuất để lập bảng thuyết minh báo cáo tài (phần chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố) phục vụ yêu cầu thông tin quản trị doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp phân tích tình hình thực dự tốn chi phí sản xuất kinh doanh cho kỳ sau Sinh viên: Phạm Văn Bách MSV: 12402151 Luận văn tốt nghiệp Khoa kế toán - Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, cơng dụng chi phí cịn gọi phân loại chi phí theo khoản mục tính giá thành Trong điều kiện kinh tế thị trường, việc tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm nhiều lĩnh vực hoạt động khác đó loại chi phí sản xuất có cơng dụng kinh tế xếp vào một khoản mục mà không phân biệt tính chất kinh tế của nó Xuất phát từ đặc điểm người ta gọi phân loại chi phí theo khoản mục Chi phí sản xuất gờm: Chi phí ngun vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sản xuất chung Cịn chi phí sản xuất xây lắp gờm khoản mục : chi phí ngun vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí máy thi cơng, chi phí sản xuất chung + Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp + Nợi dung: Là tồn bợ chi phí ngun vật liệu chính, nửa thành phẩm mua ngồi, vật liệu phụ, nhiên liệu sử dụng trực tiếp cho việc sản xuất chế tạo sản phẩm thực lao vụ, dịch vụ + Chứng từ sử dụng: Khi phát sinh khoản chi phí ngun vật liệu kế tốn vào phiếu xuất kho, chứng từ khác có liên quan, để xác định giá vốn của nguyên vật liệu dùng cho sản xuất chế tạo sản phẩm (theo phương pháp tính giá vốn nguyên vật liệu mà doanh nghiệp đã lựa chọn) Trên sở đó, kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho đối tượng kế tốn chi phí sản xuất đối tượng sử dụng doanh nghiệp, công việc thường thực bảng “Bảng phân bổ ngun vật liệu” + Chi phí nhân cơng trực tiếp + Nợi dung: Chi phí nhân cơng trực tiếp khoản tiền phải trả, phải toán cho công nhân trực tiếp sản xuất bao gồm: tiền lương chính, lương phụ, khoản phụ cấp khoản trích theo lương phải trả cho cơng nhân trực tiếp sản xuất + Chứng từ sử dụng: Kế toán sử dụng chứng từ sau: Bảng chấm công Bảng chấm công làm thêm Sinh viên: Phạm Văn Bách MSV: 12402151 Luận văn tốt nghiệp Khoa kế toán Bảng phân bổ tiền lương bảo hiểm xã hợi + Chi phí sản xuất chung + Nợi dung: chi phí phục vụ sản xuất phát sinh phân xưởng đợi sản xuất gờm: Chi phí tiền lương của nhân viên quản lý phân xưởng Chi phí vật liệu dùng cho quản lý phân xưởng Chi phí cơng cụ, đờ dùng cho quốc phịng phân xưởng Chi phí khấu hao tài sản cố định phục vụ cho phân xưởng Chi phí dịch vụ mua ngồi phục vụ cho phân xưởng Chi phí khác bằng tiền phục vụ cho phân xưởng + Chứng từ sử dụng: Tuỳ vào nợi dung của chi phí sản xuất chung doanh nghiệp mà kế toán sử dụng chứng từ phù hợp Bảng phân bổ tiền lương BHXH, BHYT Bảng tính phân bổ KHTSCĐ Phiếu chi, giấy báo của Ngân hàng, hố đơn GTGT Phân loại chi phí theo mục đích, cơng dụng của chi phí để tổ chức cơng tác kế tốn tập hợp chi phí đã chi cho lĩnh vực hoạt đợng của doanh nghiệp, làm sở cho việc tính giá thành thực tế theo khoản mục chi phí Trên sở kiểm tra tình hình thực khốn giá thành phân tích mức đợ ảnh hưởng của khoản mục chi phí đến giá thành sản phẩm để từ đó xác định kết sản xuất kinh doanh lĩnh vực hoạt động, tạo sở cho lập kế hoạch giá thành sản phẩm theo khoản mục chi phí cho kỳ kinh doanh - Phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt động Việc phân loại dựa vào mối quan hệ chi phí sản xuất với khối lượng sản phẩm, lao vụ dịch vụ hoàn thành Theo cách chi phí sản xuất chia thành hai loại chi phí cố định, chi phí biến đổi chi phí hỗn hợp + Chi phí cố định (cịn gọi định phí) khoản chi phí khơng biến đổi mức độ hoạt động thay đổi tức khối lượng sản phẩm, lao vụ, dịch vụ thay đổi Sinh viên: Phạm Văn Bách MSV: 12402151 Luận văn tốt nghiệp Khoa kế tốn như: Chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí bảo hiểm, chi phí bảo hợ lao đợng, chi phí phịng chống cháy nổ, chi phí bảo vệ mơi trường, chi phí th mặt bằng + Chi phí biến đổi (biến phí) chi phí thay đổi tổng số tỷ lệ so với khối lượng cơng việc hồn thành chẳng hạn chi phí ngun liệu, nhân cơng trực tiếp + Chi phí hỗn hợp: Là chi phí mà thân nó gờm yếu tố định phí biến phí Cách phân loại giúp nhà doanh nghiệp đánh giá hiệu của hoạt động sản xuất kinh doanh Tuy có nhiều cách phân loại tựu chung nhằm đưa mợt phương pháp thích hợp cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất của doanh nghiệp 1.2 Giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất phân loại giá thành sản phẩm * Khái niệm Giá thành sản phẩm (công việc, lao vụ) biểu bằng tiền chi phí sản xuất tính cho một khối lượng sản phẩm (công việc, lao vụ) định đã hồn thành Mục đích sản xuất kinh doanh hay nói cách khác mục đích bỏ chi phí của doanh nghiệp tạo nên giá trị sử dụng định để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội Trong điều kiện của kinh tế thị trường, doanh nghiệp quan tâm đến hiệu chi phí bỏ để với chi phí bỏ thấp thu giá trị sử dụng lớn ln tìm biện pháp để hạ thấp chi phí nhằm mục đích thu lợi nhuận tối đa Giá thành sản phẩm chứa đựng hai mặt khác bên đó chi phí sản xuất đã bỏ lượng giá trị sử dụng thu cấu thành khối lượng sản phẩm cơng việc, lao vụ đã hồn thành Như vậy, chất của giá thành sản phẩm chuyể dịch giá trị của yếu tố chi phí vào sản phẩm, cơng việc, lao vụ đã hồn thành Giá thành tiêu phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất, kết sử dụng yếu tố đầu vào của trình sản xuất mà cịn để tính tốn xác định hiệu kinh tế hoạt động sản xuất của doanh nghiệp Sinh viên: Phạm Văn Bách MSV: 12402151 Luận văn tốt nghiệp Khoa kế toán * Phân loại giá thành sản phẩm Để đáp ứng yêu cầu hoạch toán quản lý kế hoạch hoá giá thành yêu cầu xây dựng hàng hoá, giá thành xem xét nhiều góc đợ, nhiều phạm vi tính toán khác nhau, lý luận thực tế, ngồi khái niệm giá thành xã hợi, giá thành cá biệt có khái niệm giá thành cơng xưởng giá thành tồn bợ + Xét theo thời điểm tính nguồn số liệu để tính giá thành Giá thành chia thành giá thành kế hoạch, giá thành định mức giá thành thực tế - Giá thành kế hoạch: Được xây dựng trước bước vào kinh doanh sở giá thành thực tế kỳ trước định mức dự tốn chi phí của kỳ kế hoạch - Giá thành định mức: Cũng giá thành kế hoạch, giá thành định mức xác định trước bắt đầu sản xuất sản phẩm Tuy nhiên khác đối tượng hạch tốn chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành sản phẩm.Vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt, đặc biệt lý luận thực tiễn hạch tốn nợi dung của tổ chức hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Xác định khối lượng tập hợp chi phí sản xuất khâu dầu tiên tồn bợ cơng tác hạch tốn q trình sản xuất, đó việc xác định nợi dung, chi phí, phạm vi giới hạn cần tập hợp chi phí đó + Xét theo phạm vi phát sinh chi phí Giá thành chia thành giá thành sản xuất giá thành tiêu thụ: - Giá thành sản xuất hay gọi giá thành công xưởng tiêu phản ánh tất chi phí liên quan đến việc sản xuất, chế tạo sản phẩm phạm vi phân xưởng sản xuất (chi phí vật liệu trực tiếp, nhân cơng trực tiếp, chi phí sản xuất chung) giá thành sản xuất cịn có tên gọi giá thành cơng xưởng - Giá thành tiêu thụ (giá thành tồn bợ): tiêu phản ánh tồn bợ chi phí sản xuất sản phẩm (chi phí sản xuất, quản lý, bán hàng) Do giá thành tiêu thụ gọi giá thành tồn bợ tính theo cơng thức: Giá thành tồn bợ sản phẩm tiêu thụ = Giá thành sản xuất sản phẩm Sinh viên: Phạm Văn Bách + Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý doanh nghiệp MSV: 12402151

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan