0

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Khoa học cây trồng: Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật che sáng đến năng suất, chất lượng chè xanh giống chè Kim Tuyên

29 8 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2023, 02:18

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN XUÂN CƯỜNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CHE SÁNG ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CHÈ XANH GIỐNG CHÈ KIM TUYÊN Ngành: Khoa học trồng Mã số: 9.62.01.10 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG THÁI NGUYÊN - 2019 Luận án hoàn thành tại: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Trần Ngọc Ngoạn TS Đặng Văn Thư Người phản biện 1: Người phản biện 2: Người phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường Họp tại: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Vào hồi giờ, ngày tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia - Trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên - Thư viện Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Ngun DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Nguyễn Xuân Cường, Trần Ngọc Ngoạn (2018), Nghiên cứu ảnh hưởng kỹ thuật tủ lưới che ánh sáng trước hái đến suất, chất lượng chè xanh cho giống Kim Tun vụ hè thu Tạp chí Nơng nghiệp phát triển nông thôn (ISSN: 1859-4581, số 22/2018) Nguyễn Xuân Cường, Đặng Văn Thư (2018), Ảnh hưởng bón phân, kết hợp tủ lưới che sáng đến suất, chất lượng giống Kim Tuyên vụ hè thu Tạp chí Nơng nghiệp phát triển nơng thơn (ISSN: 1859-4581, số 23/2018) MỞ ĐẦU Tính cấp thiết Cây chè cơng nghiệp dài ngày, có nguồn gốc nhiệt đới Á nhiệt đới, sinh trưởng, phát triển tốt vùng cận nhiệt đới có điều kiện khí hậu nóng ẩm, tập trung chủ yếu Châu Á Châu Phi Tuy nhiên, nhờ tiến khoa học kỹ thuật, chè trồng nhiều nước giới, từ 330 vĩ Bắc đến 490 vĩ Nam Miền Bắc Việt Nam có 21 tỉnh trồng chè với diện tích 89.289 chiếm 70% tổng diện tích trồng chè nước, tổng sản lượng thu 104.612 Tuy nhiên điều kiện khí hậu miền Bắc phân hóa theo mùa với mùa đơng lạnh giá mùa hè nắng nóng mưa nhiều nên sản lượng chất lượng chè miền Bắc phân bố không năm, tập trung chủ yếu vào tháng vụ hè (chiếm tới 60 – 70% tổng sản lượng năm), chất lượng chè kém, giá bán thấp Còn vụ xuân, thu - đông sản lượng thấp (chiếm 30- 40%) chè lại có chất lượng cao, giá bán chè thành phẩm cao gấp 2, lần so với vụ hè Việc nghiên cứu biện pháp nâng cao chất lượng chè vụ hè mang ý nghĩa quan trọng cho ngành hè Hiện nhu cầu sản phẩm chè xanh ngày cao năm qua nhiều giống chọn tạo nguyên liệu chế biến sản phẩm chè xanh để đáp ứng yêu cầu thị trường Giống Kim Tuyên có nguồn gốc Đài Loan nhập nội năm 1994, công nhận giống năm 2008 Cây sinh trưởng khỏe, tuổi giao tán, mật độ búp dày Chế biến chè xanh chè ôlong cho chất lượng tốt Hiện trồng nhiều tỉnh Lâm Đồng, Lạng Sơn, Yên Bái, Phú Thọ Thái Nguyên, diện tích đạt 2.000 Như vậy, để tạo sản phẩm chè xanh chất lượng từ nguyên liệu giống chè Kim Tuyên có giá trị hàng hóa cao phục vụ nội tiêu xuất Nghiên cứu sinh thực đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng biện pháp kỹ thuật che sáng đến suất, chất lượng chè xanh giống chè Kim Tuyên” Nhằm góp phần nâng cao chất lượng, giá trị hiệu sản xuất chè Mục tiêu nghiên cứu - Xác định ảnh hưởng cường độ ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ khơng khí đến suất, chất lượng nguyên liệu giống chè Kim Tuyên để chế biến chè xanh - Xác định kỹ thuật che sáng hợp lý (Thời gian che sáng, cường độ ánh sáng, chiều cao che ánh sáng) cho giống chè Kim Tuyên vụ hè - Xác định cơng thức bón phân hợp lý cho giống chè kim tuyên điều kiện che sáng vụ hè - Áp dụng kết đề tài xây dựng mơ hình ngồi sản xuất để đề xuất kỹ thuật khuyến cáo cho sản xuất Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Giống chè Kim Tuyên tuổi 10, Lưới che ánh sáng - Phân bón: Phân đạm Ure Hà Bắc (46%N), phân lân Lâm Thao (supe lân 16% P2O5), phân kaliclorua (60% K2O), MgSO4, phân chuồng hoai mục… 3.2 Phạm vi nghiên cứu Từ kết nghiên cứu thăm dò từ năm trước, kế thừa thí nghiệm phân bón, kỹ thuật canh tác có Đề tài nghiên cứu kỹ thuật che sáng: Mức độ che sáng, thời gian che sáng, chiều cao giàn che bón phân điều kiện che sáng giống Kim Tuyên vụ hè (từ tháng đến tháng 8) Nghiên cứu số tổ hợp phân bón điều kiện có che sáng giống chè Kim Tuyên vụ hè điều kiện Phú HộPhú Thọ Điểm luận án - Đã xác định ảnh hưởng cường độ ánh sáng đến suất giống chè Kim Tuyên - Đã xác định mức độ ảnh hưởng cường độ ánh sáng đến chất lượng (hàm lượng tanin, axit amin, đường khử số hợp chất thơm) giống chè Kim Tuyên - Đã xác định với giống chè Kim Tuyên che ánh sáng vụ hè làm giảm hàm lượng tanin tích lũy nhiều axit amin từ chất lượng chè tăng lên đáng kể - Đã xác định độ cao giàn che thời gian che sáng trước thu hoạch để làm tăng chất lượng nguyên liệu giống chè kim tuyên vụ hè - Đã xác định mức phân bón điều kiện có che ánh sáng cho giống Kim Tuyên vụ hè để làm tăng chất lượng nguyên liệu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học Đã phân tích xác định mối quan hệ cường độ ánh sáng với yếu tố sinh thái vườn chè nhiệt độ, ẩm độ khơng khí, nối quan hệ cường độ ánh sáng suất, chất búp chè từ làm tăng chất lượng sản phẩm chè xanh, làm sở khoa học cho việc điều chỉnh cường độ ánh sáng vụ hè theo hướng có lợi cho việc chế biến chè xanh với giống Kim Tuyên 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Đã xác định kỹ thuật che sáng thích hợp (độ cao che sáng, phần trăm che sáng, thời gian che sáng) lượng phân bón thích hợp điều kiện có che sáng để làm tăng chất lượng nguyên liệu với giống chè kim tuyên vụ hè, làm sở cho việc đề xuất quy trình kỹ thuật cho sản xuất nguyên liệu để chế biến chè xanh chất lượng cao từ giống chè Kim Tuyên Chương VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Vật liệu nghiên cứu - Giống chè Kim Tuyên tuổi 10, Lưới che ánh sáng - Phân bón: Phân đạm Ure Hà Bắc (46%N), phân lân Lâm Thao (supe lân 16% P2O5), phân kaliclorua (60% K2O), MgSO4, phân chuồng hoai mục… 2.2 Nội dung nghiên cứu 2.2.1 Nghiên cứu mối quan hệ cường độ ánh sáng, nhiệt độ ẩm độ đến suất, chất lượng chè Kim Tuyên Phú Thọ 2.2.2 Nghiên cứu ảnh hưởng kỹ thuật che sáng đến suất, chất lượng nguyên liệu giống chè Kim Tuyên vụ hè - Nghiên cứu ảnh hưởng che sáng giảm cường độ ánh sáng đến suất, chất lượng nguyên liệu giống chè giống Kim Tuyên vụ hè - Nghiên cứu độ cao giàn che sáng đến suất, chất lượng nguyên liệu giống chè Kim Tuyên vụ hè - Nghiên cứu ảnh hưởng thời gian che ánh sáng đến suất, chất lượng nguyên liệu giống chè giống Kim Tuyên vụ hè 2.2.3 Nghiên cứu xác định cơng thức phân bón hợp lý cho giống chè Kim tuyên điều kiện che sáng vụ hè 2.2.4 Ứng dụng kết nghiên cứu đề tài xây dựng mơ hình ngồi sản xuất 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm Nội dung 1: Mối quan hệ cường độ ánh sáng, nhiệt độ ẩm độ đến suất, chất lượng chè Kim Tuyên Phú Thọ Nội dung 2: Nghiên cứu ảnh hưởng kỹ thuật che sáng đến suất, chất lượng giống chè Kim Tuyên - Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng chế độ che sáng trước thu hoạch đến suất, chất lượng nguyên liệu giống chè Kim Tuyên vụ hè + Thí nghiệm gồm công thức: CT1: Không che nắng (để ánh sáng tự nhiên) (Đ/C) CT2: Che lớp lưới loại mỏng (Giảm cường độ chiếu sáng 50%) CT3: Che lớp lưới loại dầy (Giảm cường độ chiếu sáng 70%) CT4: Che lớp lưới loại mỏng + lớp loại dầy (Giảm cường độ chiếu sáng 90%) + Thí nghiệm bố trí theo phương pháp khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD), với lần nhắc lại Diện tích thí nghiệm 45m 2/ x 12 + diện tích hàng rào phân cách = 600m2 - Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng chiều cao che sáng đến suất, chất lượng nguyên liệu giống chè Kim Tuyên vụ hè + Thí nghiệm gồm cơng thức: CT1: Không che nắng (để ánh sáng tự nhiên) (Đ/C) CT2: Che lớp lưới loại dầy (Giảm cường độ chiếu sáng 70%), chiều cao 0,5m so với mặt tán chè CT3: Che lớp lưới loại dầy (Giảm cường độ chiếu sáng 70%), chiều cao 1m so với mặt tán chè CT4: Che lớp lưới loại dầy (Giảm cường độ chiếu sáng 70%), chiều cao 1,5m so với mặt tán chè + Thí nghiệm bố trí theo phương pháp khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD), với lần nhắc lại Diện tích thí nghiệm 45m 2/ x 12 x + diện tích hàng rào phân cách = 600m2 - Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng thời gian che sáng trước hái đến suất, chất lượng nguyên liệu giống Kim Tuyên vụ hè + Thí nghiệm gồm cơng thức: CT1: Khơng che nắng (để ánh sáng tự nhiên) (Đ/C) CT2: Che lớp lưới loại dầy (Giảm cường độ chiếu sáng 70%), ngày trước thu hoạch CT3: Che lớp lưới loại dầy (Giảm cường độ chiếu sáng 70%), 14 ngày trước thu hoạch CT4: Che lớp lưới loại dầy (Giảm cường độ chiếu sáng 70%), 21 ngày trước thu hoạch + Thí nghiệm bố trí theo phương pháp khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD), với lần nhắc lại Diện tích thí nghiệm 45m 2/ ô x 12 ô x + diện tích hàng rào phân cách = 600m2 Nội dung 3: Nghiên cứu xác định cơng thức phân bón hợp lý cho giống chè Kim tuyên điều kiện che sáng vụ hè - Thí nghiệm 4: Ảnh hưởng số cơng thức phân bón đến suất, chất lượng nguyên liệu giống chè Kim tuyên điều kiện có che sáng vụ hè + Thí nghiệm gồm công thức: Các công thức 30 phân chuồng/ha + 75 kg MgSO4/ha CT1: Bón 30 N/tấn sản phẩm theo tỷ lệ 3:1:1 + không che sáng (Đ/C) CT2: Bón 30 N/tấn sản phẩm theo tỷ lệ 3:1:1 + che bớt 70% ánh sáng CT3: Bón 30 N/tấn sản phẩm theo tỷ lệ 3:1:2 + che bớt 70% ánh sáng CT4: Bón 40 N/tấn sản phẩm theo tỷ lệ 3:1:1 + che bớt 70% ánh sáng CT5:Bón 40 N/tấn sản phẩm theo tỷ lệ 3:1:2 + che bớt 70% ánh sáng + Thí nghiệm bố trí theo phương pháp khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD), với lần nhắc lại Diện tích thí nghiệm 45m /ơ x 15 + diện tích hàng rào phân cách = 750 m2 Nội dung 4: Ứng dụng kết đề tài triển khai mơ hình với giống chè Kim Tuyên vụ hè 2.3.2 Phương pháp theo dõi 2.3.2.1 Các tiêu khí hậu Theo dõi cường độ ánh sáng, nhiệt độ khơng khí ẩm độ khơng khí: 2.3.2.2 Các tiêu cấu thành suất, thành phần giới búp phẩm cấp nguyên liệu búp * Chỉ tiêu suất: Mật độ búp (búp/m2), Chiều dài búp tôm (cm), Khối lượng búp tôm (g) 2.3.2.3 Đánh giá chất lượng chè nguyên liệu chè - Xác định hàm lượng tanin theo Lewenthal - Xác định hàm lượng axit amin theo V.R Papova (1966) - Xác hàm lượng đường khử theo phương pháp Betrald - Xác định Chỉ số hợp chất thơm theo phương pháp Kharepbava (1960) - Đánh giá chất lượng chè xanh: 2.3.2.4 Tính suất hiệu kinh tế mơ hình - Năng suất thực thu = Lượng búp thu hái (Tấn/ ha) 2.3.2.5 Phương pháp phân tích xử lý số liệu Các số liệu thí nghiệm xử lý theo chương trình xử lý thống kê IRRISTART 5.0 phần mềm Excel 2010 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Kết nghiên cứu ảnh hưởng kỹ thuật che sáng đến suất, chất lượng nguyên liệu giống chè Kim Tuyên vụ hè 3.1.1 Ảnh hưởng mức độ giảm cường độ ánh sáng đến suất, chất lượng nguyên liệu giống chè Kim Tuyên vụ hè 3.1.1.1 Ảnh hưởng mức độ giảm cường độ ánh sáng đến số yếu tố cấu thành suất suất giống chè Kim Tuyên Qua bảng số liệu 3.5 cho thấy: Mật độ búp trung bình vụ hè (tháng 5, 6, 7, 8) công thức khác mức chắn (P0,05) dao động từ 0,94- 0,98g Sở dĩ tiêu liên quan đến đặc điểm di truyền, biến động, cơng thức khơng có biến đơng nhiều Ở cơng thức che sáng khác có chiều dài búp cao đối chứng mức chắn (P
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận án tiến sĩ Khoa học cây trồng: Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật che sáng đến năng suất, chất lượng chè xanh giống chè Kim Tuyên,