0

Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh tham khảo

7 193,239 2,717

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2014, 09:33

1 sống chiến đấu lao động học tập theo gơng bác hồ vĩ đại ! bản thu hoạch tự liên hệ phơng hớng phấn đấu rèn luyện của đảng viên, công chức họ tên: nguyễn mạnh đờng đơn vị: trung tâm gdtx thị xã cao bằng Qua học tập nghiên cứu về tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh, tôi xin trình bày những thu hoạch về nhận thức tự liên hệ về việc rèn luyện tu dỡng đạo đức, lối sống của bản thân nh sau: Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta, đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng nhân dân ta. Ngời đã để lại tài sản vô giá là t tởng tấm gơng đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại thời đại. Học tập làm theo tấm gơng đạo đức của Bác là niềm vinh dự tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên mỗi ngời Viêt Nam. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức việc học tập làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh là một nhiện vụ quan trọng thờng xuyên, qua đó để tự giáo dục rèn luyện mình, xứng đáng là công dân của nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Về nhận thức: Về sự cần thiết phải học tập, rèn luyện tu dỡng đạo đức, lối sống theo tấm gơng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay: Nh chúng ta đã biết, sinh thời Bác Hồ của chúng ta đã khẳng định: Đạo đức là gốc của cách mạng. Bác coi đạo đức của con ngời nh gốc của cây, nh nguồn của sông. Ngời luôn luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng tích cực của đạo đức trong đời sống xã hội. Bởi vậy, học tập, rèn luyện tu dỡng đạo đức, lối sống theo tấm gơng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là điều rất cần thiết quan trọng. Mỗi chúng ta hiểu rằng trong quá trình chúng ta hội nhập sâu hơn về kinh tế giao lu văn hoá, khoa học kỹ thuật ngày càng mạnh mẽ hơn với bên ngoài, bên cạnh những thời cơ thuận lợi thì cũng có những thách thức không nhỏ, trong đó thách thức về đạo đức lối sống do những luồng t tởng văn hoá ngoại du nhập, vì thế có câu "Mở cửa sổ để đón ánh nắng ban mai thì bụi bẩn cũng tràn vào". Mặt khác, thực tiễn cuộc sống cho ta thấy đã đang xảy ra tình trạng suy thoái về đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức 2 trong các tầng lớp nhân dân. Vì vậy, với đợt học tập này càng có ý nghĩa to lớn về nhiều mặt. "Học tập làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh" là học tập làm theo tấm gơng của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một ngời cộng sản chân chính, đồng thời cũng là đạo đức của một con ngời bình dị, gần gũi, ai cũng có thể học tập, noi theo, để trở thành một ngời cách mạng, ngời công dân tốt trong xã hội. Đó là tấm gơng trọn đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con ngời, lý tởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Là tấm gơng của ý chí, nghị lực, phi thờng, năng động, sáng tạo, vợt qua mọi khó khăn, thách thức để đi tới thắng lợi. Là tấm gơng tuyệt đối tin t- ởng vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Là tấm gơng của một con ngời nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, hết lòng vì đồng bào, đồng chí, anh em. Là tấm gơng cần kiệm, liêm chính, chí công vô t, hy sinh hạnh phúc riêng vì hạnh phúc chung của dân tộc. Là nếp sống giản dị đức khiêm nhờng, nói đi đôi với làm, luôn luôn học tập, rèn luyện, cống hiến, làm điều tốt, nêu gơng sáng, từ việc lớn đến việc nhỏ. Là tấm gớng suốt đời tu dỡng đạo đức, lối sống để "ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong". Những đức tính cao cả, tốt đẹp ấy chung đúc trong một con ngời đã làm cho tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh trở nên cao thợng tuyệt vời, mặt khác gần gũi, thân thơng, giàu sức thuyết phục, cảm hoá. Thực hiện Cuộc vận động "Học tập làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh", một mặt, thể hiện sự biết ơn ngỡng vọng vô hạn của toàn Đảng, toàn dân ta đối với t tởng đạo đức tấm gơng đạo đức sáng ngời của Bác Hồ; mặt khác, làm cho mọi ngời nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tấm gơng đạo đức tấm gơng đạo đức mà Bác để lại cho hôm nay muôn đời sau. Qua học tập, rèn luyện theo tấm gơng đạo đức sáng ngời của Bác mà tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác tu dỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của mọi ngời, nhất là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh; nâng cao đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô t; xây dựng, vun đắp các giá trị đạo đức của CNXH; xây dựng con ngời Việt Nam có nhân cách cao đẹp, bản lĩnh vững vàng, trí tuệ vơn tới tầm cao của 3 nhân loại; góp phần quan trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm sạch các quan hệ xã hội, đẩy lùi sự thoái hoá về chính trị, đạo đức, lối sống các tệ nạn xã hội; đa đất nớc vững bớc trên con đờng CNH, HĐH, vì dân giàu, nớc mạnh xã hội công bằng văn minh. Những phẩm chất đạo đức cách mạng tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh mà cán bộ, đảng viên, công chức thờng xuyên phải học tập làm theo: Tinh thần yêu nớc nồng nàn, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc phục vụ nhân dân, toàn tâm, toàn ý cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nớc, xây dựng CNXH. "Cần kiệm, liêm chính, chí công vô t" là chuẩn mực đạo đức truyền thống trong quan hệ "đối với mình", đợc Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, vận dụng phát triển phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, trở thành chuẩn mực của đạo đức cách mạng. Tinh thần dân chủ, tôn trọng tập thể, tôn trọng quần chúng nhân dân, luôn quan tâm đến mọi ngời, gắn bó với nhân dân. Phát huy chủ nghĩa yêu nớc gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc trong điều kiện toàn cầu hoá, chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên những nguyên tắc xây dựng nền đạo đức mới: - Nói đi đôi với làm, phải nêu gơng về đạo đức. - Xây phải đi đôi với chống. - Phải tu dỡng đạo đức suốt đời. Tự liên hệ bản thân: Ưu điểm: Về ý thức tu dỡng rèn luyện thờng xuyên: Đối với một giáo viên, việc rèn kuyện tu dỡng đạo đức thờng xuyên là hết sức cần thiết. Nhận thức đợc điều đó bản thân tôi luôn tự rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, biết kính trên nhờng dới, c xử đúng mực, hoà nhã với mọi ngời; đặc biệt luôn là tấm gơng cho học sinh noi theo, luôn kiên định t tởng lập trờng 4 của Đảng; đồng cảm sẵn sàng giúp đỡ những ngời có hoàn cảnh đặc biệt; không kiêu căng tự cao, tự đại trong mọi trờng hợp. Đặc biệt không tham gia vào các tệ nạn xã hội. Về ý thức trách nhiệm, tâm huyết với công việc: Đối với nỗi ngời giáo viên công việc chính là giảng dạy truyền thụ tri thức rèn luyện nhân cách cho học sinh, một công việc hết sức khó khăn nhng cũng đầy tự hào. Thấm nhuần đạo đức, t tởng mong ớc của Ngời, tôi đã sẽ không ngừng học tập nâng cao trình độ vè chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao. Tôi luôn luôn khao khát mình sẽ đóng góp đợc một phần nhỏ bé vào công cuộc trồng ngời cống hiến cho đất nớc những con ngời đủ đức, đủ tài để phần nào thoả lòng mong ớc của Ngời, tôi luôn tự hào sẽ cố gắng hết mình để thực hiện tốt điều đó. Về chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, thực hện "Cần, kiệm, liêm, chí công vô t" theo tấm gơng Chủ tịch Hồ Chí Minh: - Tích lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có năng suất, chất lợng, hiệu quả cao; biết quý trọng công sức lao động tài sản của tập thể; của nhân dân; không xa hoa, lãng phí, không phô trơng, hình thức. - Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng; thẳng thắn, trung thực, bảo vệ chân lý, bảo vệ đờng lối quan điểm của Đảng, bảo vệ ngời tốt; chân thành, khiêm tốn; không chạy theo chủ nghĩa thành thích, không bao che, giấu giếm khuyết điểm đặc biệt bản thân sống có trách nhiệm, ủng hộ thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành của địa phơng. - Kiên quyết chống bệnh lời biếng, lối sống hởng thụ, vị kỷ, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, miệng nói lời cao đạo nhng t tởng, tình cảm việc làm mang nặng t tởng cá nhân, thực dụng, đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu. - Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết toàn dân, đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị; kiên quết đấu tranh không khoan nhợng trớc mội mu đồ của các thế lực thù địch, cơ hội hòng chia rẽ dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ Đảng với nhân dân. Đoàn kết là yêu nớc, chia rẽ là làm hại cho đất nớc. Mọi biểu hiện cục bộ, bản vị là trái với tinh thần yêu nớc chân chính. 5 Về ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện phê bình tự phê bình theo tấm gơng Chủ tịch Hồ Chí Minh: Bản thân tôi luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, kỷ cơng, pháp luật, không kéo bè, kéo cánh làm loạn kỷ cơng để cầu danh, trục lợi hoặc chuyên quyền độc đoán, đứng trên tập thể, đứng trên quần chúng làm cho nhân dân bất bình, cần phải lên án loại bỏ. Dù ở cơng vị nào đều phải gần gũi với mọi ngời, học tập có trách nhiệm với mội ngời xung quanh. Luôn có ý thức rất coi trọng tự phê bình phê bình. Bản thân tôi không sợ phê bình, không sợ khuyết điểm mà chỉ sợ không nhận ra khuyết điểm dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng. Vì vậy phải tự nghiêm khắc với bản thân phê bình luôn có mục đích xây dựng; phải không ngừng tự học hỏi vơn lên nắm lấy tri thức của nhân loại, đặt biệt là lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ. Cần phê phán những biểu hiện xuất phát từ động cơ cá nhân, vụ lợi, nhân danh phê bình để đả kích, lôi kéo, chia rẽ, làm mất đoàn kết trong nội bộ. Tình trạng đó hết sức nguy hiểm cần phải xoá bỏ, nếu để kéo dài, đấy là thời cơ cho các thế lực phản động lợi dụng, ủng hộ những ngời theo chủ nghĩa cá nhân, đi ngợc lại lợi ích của nhân dân, chống lại Đảng nhà nớc ta. Luôn động viên những ngời thân trong gia đình xã hội giữ gìn đậo đức lối sống, xây dựng gia đình văn hoá. Nhợc điểm: Tôi nhận thấy bản thân mình đã cố gắng rất nhiều trên tất cả các mặt, song vẫn còn có những hạn chế nên kết quả cha cao. Phơng hớng phấn đấu, rèn luyện tu dỡng đạo đứ lối sống của bản thân theo gơng Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phấn đấu hoàn thành tốt giữ vững những thành quả đã đạt đợc. Luôn là ng- ời giáo viên gơng mẫu xứng đáng với niềm tin yêu của học sinh. Luôn gơng mẫu trong các hoạt động, tích cực vận dụng phơng pháp dạy học mới để phát huy tính tích cực của học sinh, phải luôn gơng mẫu về đạo đức, giữ vững lập trờng của ngời đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 6 Sự nghiệp đổi mới đất nớc đã đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự hình thành phát triển những phẩm chất đạo đức tôt đẹp của con ngời Việt Nam, đồng thời tạo ra những thách thức đối với mỗi chúng ta trong lĩnh vực đạo đức Hơn lúc nào hêt chúng ta hãy kế thừa phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc ta, học tập làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh để tạo nên động lực cho sự phát triển bền vững của đất nớc. Điều quan trọng nhất là mỗi chúng ta phải nhận thức đầy đủ vị trí của vấn đề đạo đức, thờng xuyên tự giác, nỗ lực học tập, rèn luyện tu dỡng đạo đức theo tấm gơng Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Cao Bằng 02 tháng 09 năm 2009 Ngời viết Nguyễn Mạnh Đờng 7 . tập và làm theo tấm gơng đạo đức của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi ngời Viêt Nam. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức việc học tập và làm theo tấm gơng. của sông. Ngời luôn luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng và tích cực của đạo đức trong đời sống xã hội. Bởi vậy, học tập, rèn luyện tu dỡng đạo đức, lối sống theo tấm gơng Chủ tịch Hồ Chí Minh. tập này càng có ý nghĩa to lớn về nhiều mặt. "Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh" là học tập và làm theo tấm gơng của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một ngời
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh tham khảo, Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh tham khảo,

Từ khóa liên quan