0

Tuyển tập 125 câu hỏi trắc nghiệm tin học cấp tiểu học

24 13,305 61

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2013, 14:59

Tuyển tập 125 câu hỏi trắc nghiệm tin học cấp tiểu học Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC HUY Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC HUY 2 MMMuuụïïccc llluuụïïccc 1. Giới thiệu 3 2. Hướng dẫn sử dụng sách 4 3. Khám phá máy tính 6 4. Em tập vẽ 13 5. Em tập soạn thảo 17 6. Thế giới Logo của em 22 Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC HUY 3 GGGiiiơơớùùiii ttthhhiiieeệääuuu Bộ đề 125 câu trắc nghiệm tin học cấp Tiểu học được biên soạn theo đúng khung chương trình Tin học phổ thơng chuẩn do Bộ GD & ĐT ban hành và được áp dụng giảng dạy trong một số trường ở nước ta. Mức độ các câu hỏi từ dễ đến khó và có mở rộng nhưng khơng q tầm. Cũng vì vậy, mà cơ cấu của bộ đề được chia thành 4 phần rõ ràng, tương ứng với các phần học của cấp. Bộ đề được hồn thành còn dựa trên một số Đề thi HSG Tin học tồn quốc như:  ĐỀ THI THỰC HÀNH BẢNG A - TIỂU HỌC, HỘI THI TIN HỌC TRẺ NĂM HỌC 2008  ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BẢNG A - TIỂU HỌC, HỘI THI TIN HỌC TRẺ LẦN XIV NĂM HỌC 2008 (Tại Tp. Đà Nẵng)  HỘI THI TIN HỌC TRẺ KHƠNG CHUN - TIỂU HỌC TỒN QUỐC LẦN THỨ XI, ĐH CƠNG NGHỆ, 4/8/2005 Hiện tại bộ đề này chưa có Đáp án đi kèm. Nếu muốn có đáp án xin liên lạc theo địa chỉ thư điện tử: benemcoanhmattroi08@gmail.com. TTTGGG . PPPhhhaaạïïmmm ĐĐĐưưứùùccc HHHuuuyyy Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC HUY 4 HHHưưươơớùùnnnggg dddaaẫããnnn sssưưửûû ddduuụïïnnnggg sssaaáùùccchhh Như đã nói ở trên, bộ đề được chia thành bốn phần, tương ứng với các phần tin học (khơng tính phần trò chơi) được giảng dạy trong các trường Tiểu học cơ sở hiện nay. Mỗi câu có 4 phương án để chọn. Tác giả khơng lựa chọn đặt các phương án theo alphabet (A, B, C hay D) hoặc theo số thứ tự như thơng thường mà thay vào đó là các ký hiệu hình tròn. Với ký hiệu này rất tiện cho các em khi so đáp án với kết quả. Để các em làm thuận tiện, tài liệu này nên được in ra. Khi chọn phương án, các em khơng tích  vào mà dùng bút chì (tránh bút bi hoặc bút mực) tơ đen vào hình tròn trước phương án mà mình chọn. Đây là cách làm theo xu hướng mới hiện nay trong các cuộc thi hình thức trắc nghiệm. Về việc đánh giá kết quả, theo tác giả khơng nên đánh giá điểm như thơng thường mà sẽ theo bảng dưới đây: Phần Số câu Điểm mỗi câu Tổng điểm Số điểm được đánh giá là Đạt KHÁM PHÁ MÁY TÍNH 46 10 460 400 EM TẬP VẼ 25(47 - 72) 10 250 200 EM TẬP SOẠN THẢO 33(73 – 106) 10 330 300 THẾ GIỚI LOGO CỦA EM 19(106 – 125) 10 190 100 Tuy số điểm đánh giá Đạt ở đây cao hơn so với thường lệ, chỉ q bán, nhưng điều đó sẽ giúp các em tập trung hơn vào bài để đạt được số điểm đó hoặc tốt hơn là trên mức. Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC HUY 5 Số nhỏ ở trong ngoặc trên mỗi số câu biểu thị câu tiếp theo đến câu cuối của phần. Ví dụ: Phần EM TẬP VẼ bắt đầu từ câu 47 và kết thúc ở câu 72. Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC HUY 6 PPPHHHẦẦẦNNN KKKHHHÁÁÁMMM PPPHHHÁÁÁ MMMÁÁÁYYY TTTÍÍÍNNNHHH 1. CPU có tên đầy đủ tiếng Anh là… . Central Processing Unit . Central Pro United . Central Print United . Central Pro Unit 2. CPU làm những công việc chủ yếu nào? . Lưu giữ . Xử lý . Điều khiển . Cả 3 3. CPU được ví như ……… của máy tính. . Trái tim . Đôi tay . Bộ não . Cả 3 4. CPU nằm ở phần nào của máy tính? . Màn hình . Chuột . Bàn phím . Thân máy 5. Thông tin xung quanh ta tồn tại dưới mấy dạng? . 2 . 3 . 4 . 5 6. ‘Truyện tranh’ là sản phẩm của mấy loại thông tin? . 2 . 3 . 4 . 5 7. Trong ‘Khu vực chính’ của Bàn phím máy tính có mấy hàng phím tất cả? . 2 . 3 . 4 . 5 8. Có mấy thao tác sử dụng Chuột máy tính? . 2 . 3 . 4 . 5 Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC HUY 7 9. Máy tính điện tử đầu tiên ra đời năm nào? . 1985 . 1995 . 1945 . 1935 10. Chiếc máy tính điện tử đầu tiên có tên gọi là gì? . EIAC . ENIAC . ANCIE . INIAC 11. “Giúp em đưa thông tin vào để máy tính xử lý theo yêu cầu của chương trình.” Là gì vậy? . Chuột . Bàn phím . Cả hai . Không cái nào 12. Máy in và Máy quét, cái nào là thiết bị đưa thông tin vào máy tính? . Máy in . Máy quét . Cả hai . Không cái nào 13. Phần mềm của máy tính là…. . Là tất cả những gì chúng ta có thể nhìn, sờ thấy được của máy tính. . Là tất cả các chương trình đang có trong máy tính. . Cả hai ý trên . Không ý nào. 14. Đĩa CD (CD-rom) và đĩa mềm (Floppy disk) là phần cứng hay phần mềm của máy tính? . Phần mềm . Phần cứng . Cả hai . Không cái nào 15. Các chương trình và các thông tin quan trọng của máy tính thường được lưu trên… . Đĩa . Ổ đĩa cứng . Ổ đĩa mềm . Không cái nào 16. Chỉ ra nhóm cùng loại. . CD-rom; Floppy Disk (Đĩa mềm); Thiết bị nhớ Flash (USB). Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC HUY 8 . CD-rom; Floppy Disk (Đĩa mềm); Ổ đĩa cứng. . CD-rom; Thiết bị nhớ Flash (USB); Ổ đĩa cứng. . CD-rom; Thiết bị nhớ Flash (USB); Máy in. 17. Nhóm nào dưới đây bao gồm các thiết bị được xếp vào cùng loại: . Màn hình, Bàn phím, Chuột, Máy in. . Bàn phím, Chuột, Máy in, Máy vẽ. . Máy in, Máy vẽ, Màn hình, Loa. . Màn hình, Micro, Máy quét, Chuột. 18. Những thiết bị chứa được các chương trình và các thông tin khác (trong đó có các kết quả làm việc, các tệp tin…) được gọi là……… . Thiết bị chứa . Ổ cứng . Thiết bị lưu trữ . Thiết bị thông tin 19. Floppy Disk (Đĩa mềm) thường không thể lưu giữ được dạng file nào? . File văn bản . File âm thanh .File video . 2 và 3 20. Trong phần thân máy, tính từ trên xuống, ổ đĩa nào được lắp ở vị trí cao nhất (đầu tiên) . Ổ đĩa cứng . Ổ đĩa mềm . Ổ CD . 2 và 3 21. Trong các ổ đĩa, ổ nào không có cửa để đưa đĩa vào, ra? . Ổ đĩa cứng . Ổ đĩa mềm . Ổ CD . 2 và 3 22. Đâu là biểu tượng của tệp tin? . . . . 23. Hình bên cho em biết nó thuộc dạng tệp (file) nào? . File chương trình . File văn bản . Cả hai . Cả hai đều sai Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC HUY 9 24. Trong máy tính thông tin tồn tại dưới các dạng tệp (file) nào? . File chương trình . File dữ liệu . Cả hai . Cả hai đều sai 25. Dạng file có đuôi là .exe là……… ? . File chương trình . File dữ liệu . Cả hai . Cả hai đều sai 26. Có thể mở ra xem, hiệu chỉnh và in ra đối với các tệp (file) tin thuộc dạng nào? . File chương trình . File dữ liệu . Cả hai . Cả hai đều sai 27. Để sắp xếp một cách khoa học, tiện lợi cho việc quản trị và sử dụng, các tệp tin (file) trong máy tính thường được tổ chức thành…… . Các đồ thị . Các phần mềm . Các Thư mục . Cả ba 28. Để tạo một thư mục tại thư mục gốc, ổ C:\ , em chọn cách nào trong các phương án sau: . Nhấn phải chuột tại thư mục gốc, ổ C:\ chọn New->Folder. . Nhấn phải chuột tại thư mục gốc, ổ C:\ chọn New->Shortcut. . Nhấn phải chuột tại thư mục gốc, ổ C:\ chọn Briefcase. .Nhấn phải chuột tại thư mục gốc, ổ C:\ chọn Microsoft Word Document. 29. Để di chuyển hoặc sao chép một thư mục (kể cả một tệp tin), trong môi trường từ Windows 2000 trở lên, thực hiện một cách nhanh nhất, không thủ công, tại cửa sổ của thư mục ta vào thực đơn nào? . File . Edit . Favourite . Cả ba 30. Để xem thông tin chi tiết về một thư mục (kể cả một tệp tin), trong môi trường từ Windows 2000 trở lên, tại cửa sổ của thư mục ta vào thực đơn nào? . File . View . Favourite . Window Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC HUY 10 31. Để xem thông tin chi tiết về một các thư mục (kể cả một tệp tin), trong môi trường từ Windows 2000 trở lên, tại cửa sổ hiện mở của thư mục hoặc trong các ổ đĩa khác nhau, ta nhấn chuột lên nút lệnh nào? . Folders . View . Up . Undo 32. Trong Ms Windows, thư mục được tổ chức dưới dạng? . Dây . Cây . Chuỗi . Đồ thị 33. Trong Ms Windows, biểu tượng của thư mục thường có màu gì? . Xanh . Đỏ . Tím . Vàng 34. Thư mục (TM) không có gì ở bên trong, gọi là….? . TM không . TM lép . TM rỗng . TM tép 35. Thư mục (TM) nằm ngoài cùng, không còn thư mục nào khác chứa nó, gọi là….? . TM không . TM ngoài cùng . TM gốc . 1 và 2 36. Để xoá và đổi tên cho thư mục, nếu dùng thực đơn sẽ là thực đơn… . Favourite . Tool . Folder . File 37. Trong Window XP, một thư mục có thể chứa tệp tin và thư mục con trong nó. Vậy một tệp tin có thể chứa tệp và thư mục được không? . Có . Không . 1 và 2 . 1 và 2 đều sai 38. Các máy tính ở trong mạng máy tính: . Chỉ nhận và xử lý các thông tin được máy khác gửi tới. [...]... mềm nào dưới đây không phải là một trò chơi trên máy vi tính? Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC HUY 11 Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm  Blocks  Dots  Solitaire Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC HUY  Internet Explorer 12 Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm PHẦN EM TẬP VẼ PHẦN EM TẬP VẼ 47 Để chọn được màu vẽ trong chương trình vẽ hình Paint, em:  Nháy phải chuột vào ô màu cần... Ctrl + F4  Shift + F4  Alt + F4 Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC HUY  Alt + Shift 21 Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm PHẦN THẾ GIIỚII LOGO CỦA EM PHẦN THẾ G Ớ LOGO CỦA EM 107 Thế giới logo của em, phần mềm có tên đầy đủ là gì?  MSWLogo  WLogo  MsLogoWorld  WorldLogo 108 Theo SGK ‘Cùng học tin học 2’ vùng màn hình làm việc của Logo, gọi là gì?  Sân chơi  Sân khấu  Sân trên  Sân... Khi trên cửa sổ màn hình Paint bị mất Hộp công cụ và Hộp màu, để lấy lại em vào thự đơn nào?  Colors  File Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC HUY  Help  View 16 Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm PHẦN EM TẬP SOẠN THẢO PHẦN EM TẬP SOẠN THẢO 73 Phần mềm nào dưới đây không hỗ trợ gõ chữ Việt cho các phần mềm khác?  ABC  Vietkey  Paint  Unikey 74 Từ Telex có ý nghĩa gì liên quan đến soạn.. .Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm  Chỉ gửi được các thông tin cho máy khác  Đều nhận và gửi được các thông tin cho nhau  Cả 3 đều sai 39 Trong hệ điều hành Windows, xâu kí tự nào dưới đây không thể dùng làm tên tệp?  Giaymoi.doc  Baitap.pas ... Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC HUY 22 Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm  Ford  Fod  Forward  Forwad 115 Để xoá toàn bộ ‘sân chơi’ trong MSWLogo, em dùng lệnh nào?  AS  BS  CS  DS 116 Muốn thay đổi nét vẽ mà màu nền ‘sân chơi’ trong MSWLogo, em vào thực đơn nào?  Edit  Bitmap  Set  File 117 Để khỏi phải viết lại nhiều lệnh, em sử dụng câu lệnh gì?  Lặp  Tắt  Nóng  Ngắn... chuột  To trỏ chuột 123 Để viết chữ trong Logo, em sử dụng câu lệnh gì? Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC HUY 23 Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm  Label  Write  Sound  Không cái nào 124 Để chơi nhạc trong Logo, em sử dụng câu lệnh gì?  Label  Write  Sound  Không cái nào 125 Để dừng hoạt động của Logo lại ngay, em nhấn vào nút nào trong cửa sổ lệnh?  Pause  Halt  Trace Sưu tầm... một đoạn văn bản hoặc một câu trên trang soạn thảo còn có tên gọi khác nào?  Xoá  Kẻ lề  Vạch lề  Bôi đen 85 “Cho phép xoá các ký tự (chữ gõ vào) hoặc lùi lại một khoảng trống ở về bên phải (tức phía trước) con trỏ soạn thảo.” Là phím nào vậy?  Phím Backspace  Phím cách Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC HUY  Phím Delete  A hoặc B 18 Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm 86 Để chữa dấu (khử... màu là?  Edit Colors  Fix Colors Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC HUY  Add Colors  Colors 15 Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm 70 Trên hộp màu có tất cả bao nhiêu ô màu mặc định (có sẵn khi mở Paint ra?  18  28  38  48 71 Tổ hợp phím Ctrl + Shift + N để làm gì?  Mở một trang vẽ  Thoát khỏi phần  Xoá toàn bộ  Lưu mới mềm hình không cần chọn hình vẽ 72 Khi trên cửa sổ màn hình Paint... đều (thẳng) cả 2 lề cho văn bản, thay vì dùng nút lệnh trên màn hình, em chọn nhấn tổ hợp phím nào?  Ctrl + J  Ctrl + P  Ctrl + R  Ctrl + Q Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC HUY 19 Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm 95 Vào thực đơn nào em có thể vừa chỉnh kiểu chữ lần cỡ chữ?  File  Format  Edit  Tool 96 Để tăng cỡ chữ lên, ngoài việc sử dụng hộp Fontsize có ở trên cửa sổ phần mềm Word,... Shift  Ctrl  Enter 103 Các công cụ trên cửa sổ màn hình cũng như các chức năng trong thực đơn của phần mềm Word được thiết kế dưới dạng các… Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC HUY 20 Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm  Hình ảnh  Mệnh lệnh  Công tắc  Nút lệnh 104 Để chèn được bảng trong Word, ta phải chèn theo:  Số bảng  Số cột và số hàng  Các ô  Số đường thẳng 105 Thư viện ảnh có . số câu biểu thị câu tiếp theo đến câu cuối của phần. Ví dụ: Phần EM TẬP VẼ bắt đầu từ câu 47 và kết thúc ở câu 72. Tin học - Học tin qua những câu hỏi. ttthhhiiieeệääuuu Bộ đề 125 câu trắc nghiệm tin học cấp Tiểu học được biên soạn theo đúng khung chương trình Tin học phổ thơng chuẩn do Bộ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 125 câu hỏi trắc nghiệm tin học cấp tiểu học, Tuyển tập 125 câu hỏi trắc nghiệm tin học cấp tiểu học, , CPU làm những cơng việc chủ yếu nào? CPU nằm ở phần nào của máy tính? Thơng tin xung quanh ta tồn tại dưới mấy dạng? ‘Truyện tranh’ là sản phẩm của mấy loại thơng tin? Máy tính điện tử đầu tiên ra đời năm nào? Máy in và Máy qt, cái nào là thiết bị đưa thơ, Floppy Disk Đĩa mềm thường khơng thể lưu giữ được dạng file nào? Trong các ổ đĩa, ổ nào khơng có cửa để đưa đĩa vào, ra? Đâu là biểu tượng của tệp tin? Hình bên cho em biết nó thuộc dạng tệp file nào? Trong máy tính thơng tin tồn tại dưới các dạng tệp fil, Để chọn được màu vẽ trong chương trình vẽ hình Paint, em: Trong phần mềm Paint, có mấy cơng cụ để chọn hình? Cơng cụ dùng để sao chép màu có hình gì? Để sao chép các hình ta phải nhấn phím gì?, Có bao nhiêu mức góc để quay hình? Nếu muốn xố tất cả hình đi mà khơng cần chọn, thì em vào thực đơn nào? Con trỏ chuột thường có hình gì trong phần mềm Paint? Nhóm cơng cụ nào có điểm giống nhau loại? Nhóm cơng cụ khơng để vẽ trên Hộp cơng cụ có thể được, Từ Telex có ý nghĩa gì liên quan đến soạn thảo văn bản: Con trỏ soạn thảo trong phần mềm Word có hình gì? Trên hàng phím máy tính có mấy phím có gai? “Phím tắt” còn có tên gọi khác là gì? Để mở một trang soạn thảo trống, mới em nhấn tổ hợp phím nào?, Để chọn tất cả phần văn bản đã gõ ra, em sử dụng tổ hợp phím nào? Trong Ms Word, tổ hợp phím nào cho phép mở tệp văn bản đã có? Để tạo chữ in đậm, em chọn dùng tổ hợp phím nào? Hãy chỉ ra tổ hợp phím khơng cùng loại: Có tất cả mấy kiểu căn lề trong WORD? , Con trỏ trong phần mềm MSWLogo có hình gì? Để con trỏ trong phần mềm MSWLogo quay phải được, ta dùng lệnh gì? Lệnh FD trong MSWLogo là viết tắt của từ nào? Để xố tồn bộ ‘sân chơi’ trong MSWLogo, em dùng lệnh nào? Để khỏi phải viết lại nhiều lệnh, em sử dụ