0

Tiểu luận triết học: Vận dụng quan điểm lịch sử - cụ thể vào quá trình cải cách giáo dục tại Việt Nam

23 3,487 14
  • Tiểu luận triết học: Vận dụng quan điểm lịch sử - cụ thể vào quá trình cải cách giáo dục tại Việt Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2014, 10:22

Tiểu luận triết học: Vận dụng quan điểm lịch sử - cụ thể vào quá trình cải cách giáo dục tại Việt Nam TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC ___________  ____________ BÀI TẬP NHÓM MÔN TRIẾT HỌC ĐỀ TÀI: VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM LỊCH SỬ - CỤ THỂ VÀO QUÁ TRÌNH CẢI CÁCH GIÁO DỤC TẠI VIỆT NAM Giáo viên hướng dẫn: TS. Lê Thị Hồng Lớp: Cao Học QTKD – K20V Nhóm 4: Lê Anh Tuấn Phạm Việt Tùng Nguyễn Xuân Lan Hoàng Thị Lệ Thủy Lê Thị Hoài Thương Đỗ Thanh Nga Phan Thị Thanh Hương Hà Nội, năm 2012 LỜI MỞ ĐẦU Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, nguồn lực con người Việt Nam càng trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng một thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Điều này đòi hỏi giáo dục phải có chiến lược phát triển đúng hướng, hợp quy luật, xu thế và xứng tầm thời đại. Trong nhiều năm qua Đảng ta đã luôn luôn nhấn mạnh quan điểm “Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực của quá trình phát triển”. . Tuy nhiên trong thực tiễn, quan điểm này chưa được hiểu một cách đầy đủ để triển khai một cách thực sự hiệu quả ở mọi lĩnh vực. Nền giáo dục Việt Nam hiện nay tồn tại nhiều bất cập và cải cách giáo dục là nhu cầu tất yếu để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Quá trình cải cách giáo dục diễn ra nhiều năm nay đã đạt được nhiều thành tựu cũng như còn nhiều hạn chế. Đánh giá quá trình cải cách giáo dục phải đặt trong tổng thể các mối quan hệ, trong sự vận động phát triển không ngừng. Do vậy việc vận dụng quan điểm lịch sử - cụ thể của Triết học Mác – Lênin vào quá trình cải cách giáo dục tại Việt Nam là rất cần thiết để có được hướng đi đúng đắn. Xuất phát từ những nhận thức trên, Nhóm 4 - Lớp QTKD - K20V tham gia viết bài thảo luận nhóm với đề tài: “Vận dụng quan điểm lịch sử cụ thể vào quá trình cải cách giáo dục tại Việt Nam”. Chóng em xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới Giáo viên hướng dẫn PGS.TS. Hồng đã tận tình giúp đỡ để chúng em hoàn thành Bài thảo luận nhóm này. Kết cấu của Bài thảo luận nhóm bao gồm 3 phần: Phần I: Lý luận chung về quan điểm lịch sử - cụ thể Phần II: Quá trình cải cách giáo dục tại Việt Nam theo quan điểm lịch sử - cụ thể Phần III: Một số nguyên nhân và giải pháp trong quá trình cải cách giáo dục tại Việt Nam. Là công trình nghiên cứu theo nhóm trong điều kiện hạn chế về thời gian và tài liệu nên khó tránh khỏi có sai sót, khiếm khuyết. Chúng em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Cô giáo và các bạn để nội dung nghiên cứu đề tài này được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! PHẦN I LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUAN ĐIỂM LỊCH SỬ - CỤ THỂ I. Cơ sở khách quan của Quan điểm lịch sử - cụ thể: Trong triết học Mác, thuật ngữ “Siêu hình” được dùng theo nghĩa là phương pháp xem xét sự tồn tại của sự vật, hiện tượng và sự phản ánh chúng vào tư duy con người trong trạng thái biệt lập, nằm ngoài mối liên hệ với các sự vật, hiện tượng khác và trong trạng thái không vận động, phát triển, nếu có vận động, phát triển thì cũng chỉ thay đổi về lượng chứ không thay đổi về chất. Ph.Ăngghen khẳng định: Phương pháp siêu hình “chỉ nhìn thấy những sự vật riêng biệt mà không nhìn thấy mối liên hệ qua lại giữa những sự vật ấy, chỉ nhìn thấy sự tồn tại của sự vật ấy mà không nhìn thấy sự phát sinh và sự tiêu vong của những sự vật ấy, chỉ nhìn thấy trạng thái tĩnh của những sự vật ấy mà quên mất sự vận động của sự vật ấy, chỉ nhìn thấy cây mà không thấy rừng”. Còn thuật ngữ “Biện chứng” được dùng đối lập với siêu hình. Đó là lý luận đồng thời là phương pháp xem xét sự vật trong trạng thái liên hệ, tác động qua lại lẫn nhau, ràng buộc lẫn nhau và trong quá trình vận động, phát triển không ngừng. Ph.Ăngghen viết: Phương pháp biện chứng “xem xét những sự vật và những phản ánh của chúng trong tư tưởng, trong mối liên hệ qua lại lẫn nhau của chúng, trong sự ràng buộc, sự vận động, sự phát sinh và diệt vong của chúng”. V.I.Lênin nói rằng: “Phép biện chứng, tức là học thuyết về sự phát triển, dưới hình thức hoàn bị nhất, sâu sắc nhất và không phiến diện, học thuyết về tính tương đối của nhận thức của con người, nhận thức này phản ánh vật chất luôn luôn phát triển không ngừng”. Như vậy có thể thấy rằng, nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển là linh hồn của phép biện chứng duy vật. Các phạm trù, các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật là sự cụ thể hóa các nguyên lý trên. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển là cơ sở lý luận của quan điểm lịch sử - cụ thể. Quan điểm lịch sử - cụ thể cho rằng mỗi sự vật, hiện tượng diễn ra trong không gian, thời gian cụ thể. Không gian, thời gian, điều kiện khác nhau, hoàn cảnh cụ thể khác nhau thì các mối liên hệ và hình thức phát triển của sự vật, hiện tượng cũng khác nhau, bởi vậy không chỉ nghiên cứu chúng trong suốt quá trình mà còn nghiên cứu chúng trong các không gian, thời gian, điều kiện, hoàn cảnh lịch sử - cụ thể khác nhau đó. II. Yêu cầu của quan điểm lịch sử - cụ thể: Thứ nhất: Khi phân tích xem xét sự vật, hiện tượng phải đặt nó trong điều kiện không gian và thời gian cụ thể của nó, phải phân tích xem những điều kiện không gian ấy có ảnh hưởng như thế nào đến tính chất, đặc điểm của sự vật, hiện tượng. Phải phân tích cụ thể mọi tình hình cụ thể ảnh hưởng đến sự vật, hiện tượng. Thứ hai: Khi nghiên cứu một lý luận, một luận điểm khoa học nào đó cần phải phân tích nguồn gốc xuất xứ, hoàn cảnh làm nảy sinh lý luận đó. Có như vậy mới đánh giá đúng giá trị và hạn chế của lý luận đó. Việc tìm ra điểm mạnh và điểm yếu có tác dụng trực tiếp đến quá trình vận dụng sau này. Thứ ba: Khi vận dụng một lý luận nào đó vào thực tiễn phải tính đến điều kiện cụ thể của nơi được vận dụng. Điều kiện này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của sự vận dụng đó. III. Tại sao phải vận dụng quan điểm lịch sử - cụ thể vào quá trình cải cách giáo dục tại Việt Nam: “Giáo dục” từ chữ Latinh “paidagos” có nghĩa là dắt dẫn ai qua đường. Điều đó có nghĩa bóng là sự đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ kế tục nhau để duy trì sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Do đó, ngay khi xã hội nguyên thuỷ ra đời, các “hiện tượng giáo dục” đã xuất hiện. Trên cơ sở nền giáo dục dân gian cùng với sự hình thành giai cấp, nhà nước, sự xuất hiện của chữ viết, sự hình thành của khoa học, giáo dục nhà trường cũng ra đời. Trong xã hội có giai cấp, không thểgiáo dục phi chính trị, mà giáo dục bao giờ cũng phục vụ lợi ích của một giai cấp. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển có sự giao lưu, trao đổi giữa các dân tộc về nội dung và kinh nghiệm giáo dục. Từ thời cổ đại, đặc biệt từ thời cận đại đến nay, sự giao lưu trên lĩnh vực giáo dục càng mạnh mẽ và các quốc gia, dân tộc ngày một xích lại gần nhau. Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc (1945), sự tiến bộ như vũ bão của khoa học - kỹ thuật, công nghệ và sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất làm cho nhu cầu và nguồn nhân lực lao động có chất lượng tăng lên. Đây là nguyên nhân phát sinh cuộc vận động cải cách giáo dục mới có tính chất thế giới diễn ra vào 30 năm cuối thế kỷ và tiếp diễn vào những năm đầu của thiên niên kỷ thứ III. Nếu giữa thế kỷ XX trở về trước, sự phát triển giáo dục gần như độc quyền của các nước tư bản đế quốc, tỷ lệ học sinh, sinh viên chiếm trên 70% học sinh, sinh viên thế giới, thì từ những năm 50 của thế kỷ này, số người đi học trên thế giới tăng hơn trước nhiều, chiếm khoảng 20% dân số thế giới, mà 3/4 số học sinh sinh viên thuộc về các nước đang phát triển. Sự phát triển của nền kinh tế tri thức trong xu thế toàn cầu hoá với sự cạnh tranh gay gắt, hàm lượng chất xám “giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải, nâng cao chất lược cuộc sống”. Vì vậy, giáo dục phải nhanh chóng phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu về nhân lực của nền kinh tế tri thức. Trong tình hình như vậy UNESCO đã đề ra chiến lược phát triển giáo dục, gồm 21 điểm, trong đó tiến hành giáo dục suốt đời, giáo dục bằng mọi cách, giáo dục cho mọi người, xây dựng một xã hội học tập. UNESCO cũng xác nhận bốn cột trụ của giáo dục thế kỷ XXI: học để biết, học để làm, học cùng chung sống, học cách sống với mọi người; học để tự khẳng định mình.ư Cải cách giáo dục ở các nước xuất hiện từ lâu, vào đầu thế kỷ XX, với những tầng bậc khác nhau, có những mức độ mạnh yếu khác nhau, song sôi nổi nhất là vào những năm cuối thế kỷ XX - đầu thế kỷ XXI, tiếp tục những cuộc cải cách giáo dục vào đầu và giữa thế kỷ. Việc tiến hành những cuộc cải cách giáo dục này nảy sinh về sự tiến bộ của khoa học công nghệ và sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất. Hơn nữa, sự phát triển của các nước mới giành được độc lập, đang xây dựng vững mạnh, nhanh chóng cần phải phát triển giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ. Các nước phát triển cũng cần phải tiến hành cải cách giáo dục cho phù hợp với sự bùng nổ cách mạng khoa học - công nghệ, đẩy mạnh “kinh doanh giáo dục” ở các nước đang phát triển. Cải cách giáo dục như vậy là một công việc cực kỳ khó khăn và tốn kém “thậm chí có thể làm thay đổi hoàn toàn hệ thống giáo dục cũng nhằm tạo ra sự đổi mới về chất trong hệ thống giáo dục mới về những sản phẩm của nó. Sự bắt đầu của mỗi cuộc cải cách mới là sự báo hiệu rằng hệ thống giáo dục cũ, chương trình cũ… đã lỗi thời, lạc hậu, không còn đủ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Vì vậy, tuỳ tình hình của mỗi nước mà cuộc cải cáchthể được tiến hành cục bộ toàn phần”. Cải cách giáo dục là một dạng vật chất xã hội theo sự phân loại của triết học Mác-Lênin. Cùng với sự vận động phát triển không ngừng của xã hội thì Cải cách giáo dục cũng phải luôn luôn đổi mới để thích nghi và đáp ứng tốt hơn nữa những yêu cầu về hệ thống giáo dục trong xã hội mới. Do đó, cải cách giáo dục là một quá trình tất yếu và không ngừng, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu về giáo dục trong sự vận động và phát triển trong từng giai đoạn cụ thể, biết phân tích mỗi tình hình cụ thể trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. Cần phải thấy được các mối liên hệ, sự biến đổi của cải cách giáo dục theo thời gian, cũng như trong những không gian tồn tại khác nhau của mỗi mặt, mỗi thuộc tính đặc trưng, tránh khuynh hướng giáo điều, chung chung, trừu tượng không cụ thể. Đây cũng chính là nguyên tắc của quan điểm lịch sử cụ thể. Mặt khác, nền giáo dục ở một số quốc gia trên thế giới đã có những bước nhảy vọt, vượt xa rất nhiều so với nền giáo dục hiện nay ở nước ta. Yêu cầu đặt ra ở đây là cần phải áp dụng quan điểm lịch sử cụ thể vào quá trình phân tích, chắt lọc những thành tựu, ưu điểm của các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, tìm ra những hướng đi phù hợp với nền giáo dục Việt Nam, từ đó vận dụng một cách khéo léo các thành tựu đó vào cải cách giáo dục của nước nhà. Chính vì vậy cần phải vận dụng quan điểm lịch sử - cụ thể vào quá trình nghiên cứu cải cách giáo dục tại Việt Nam. PHẦN II QUÁ TRÌNH CẢI CÁCH GIÁO DỤC TẠI VIỆT NAM THEO QUAN ĐIỂM LỊCH SỬ - CỤ THỂ I. Những điều kiện cụ thể ảnh hưởng tới quá trình cải cách giáo dục tại Việt Nam: 1. Bối cảnh quốc tế Cuộc cách mạng Khoa học công nghệ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, làm nền tảng cho sự phát triển kinh tế tri thức. Tốc độ và trình độ đổi mới và ứng dụng tri thức quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia. Khoa học - công nghệ trở thành động lực cơ bản của sự phát triển kinh tế - xã hội. Sự phát triển của khoa học công nghệ đã làm thay đổi mạnh mẽ nội dung, phương pháp giáo dục trong các nhà trường, đồng thời đòi hỏi giáo dục phải cung cấp được nguồn nhân lực có trình độ cao. Toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế vừa là quá trình hợp tác để phát triển vừa là quá trình đấu tranh của các nước đang phát triển để bảo vệ quyền lợi quốc gia. Cạnh tranh kinh tế giữa các quốc gia ngày càng trở nên quyết liệt, đòi hỏi các nước phải đổi mới công nghệ để tăng năng suất lao động, đặt ra vị trí mới của giáo dục. Các nước đều xem phát triển giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược phát triển kinh tế xã hội, dành cho giáo dục những đầu tư ưu tiên, đẩy mạnh cải cách giáo dục nhằm giành ưu thế cạnh tranh trên trường quốc tế. Quá trình toàn cầu hóa cũng chứa đựng nguy cơ chảy máu chất xám ở các nước đang phát triển khi mà các nhân lực ưu tú có nhiều khả năng bị thu hút sang các nước giàu có. Giáo dục trong thế kỷ XXI phải thực hiện được sứ mệnh nhân văn hóa, tiến trình toàn cầu hóa, biến toàn cầu hóa thành điều có ý nghĩa đối với từng con người với tất cả các quốc gia. Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng của mỗi đất nước và tạo cơ hội học tập cho mỗi người dân. Giáo dục suốt đời trở thành đòi hỏi và cam kết của mỗi quốc gia. Hệ thống giáo dục, chương trình và phương pháp giáo dục của các quốc gia tiếp tục được thay đổi nhằm xóa bỏ mọi ngăn cách trong các nhà trường, cung cấp các tri thức hiện đại, đáp ứng được yêu cầu mới phát sinh của nền kinh tế. Thời đại cũng đang chứng kiến vị thế nổi bật của giáo dục đại học. Hầu hết các trường đại học trên thế giới đang tiến hành những cải cách toàn diện để trở thành những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, sản xuất, chuyển giao công nghệ và xuất khẩu tri thức. Công nghệ thông tin và truyền thông được ứng dụng trên quy mô rộng lớn ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt trong giáo dục. Với việc kết nối mạng, các công nghệ, tri thức không chỉ tồn tại ở các địa điểm xa xôi, cách trở và khó tiếp cận hoặc chỉ giới hạn với một số ít người. Giáo dục từ xa đã trở thành một thế mạnh của thời đại, tạo nên một nền giáo dục mở, phi khoảng cách, thích ứng với nhu cầu của từng người học. Đây là hình thức giáo dục ở mọi lúc, mọi nơi và cho mọi người, trở thành giải pháp hiệu quả nhất để đáp ứng các yêu cầu ngày càng tăng về giáo dục. Sự phát triển của các phương tiện truyền thông, mạng viễn thông, công nghệ tin học tạo thuận lợi cho giao lưu và hội nhập văn hoá, nhưng cũng tạo điều kiện cho sự du nhập những giá trị xa lạ ở mỗi quốc gia. Đang diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt để bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc, ngăn chặn những yếu tố ảnh hưởng đến an ninh của mỗi nước. 2. Bối cảnh trong nước Sau hơn 20 năm đổi mới, đất nước đang bước vào thời kỳ phát triển mạnh với vị thế và diện mạo mới. Kinh tế Việt Nam liên tục phát triển; an ninh, quốc phòng được giữ vững. Thu nhập bình quân theo đầu người trong 10 năm qua tăng liên tục từ 415 USD năm 2001 đã lên đến 1300 USD năm 2011. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng cường công nghiệp và dịch vụ. Tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thuỷ sản trong GDP ngày càng giảm; tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ ngày càng tăng. Đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, còn khoảng 12% vào năm 2011. Việt Nam đang tích cực tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế với nhịp độ tăng trưởng kinh tế khá cao, với môi trường chính trị ổn định và mức sống của các tầng lớp nhân dân ngày càng được cải thiện. Việc chủ động tích cực hội nhập quốc tế, và gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tạo thêm nhiều thuận lợi cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Mặc dù có những bước tăng trưởng đáng kể, nền kinh tế nước ta vẫn là nền kinh tế có mức thu nhập thấp. Các chỉ số về kết cấu hạ tầng, phát triển con người vẫn ở thứ hạng dưới so với nhiều nước trên thế giới. Năng suất lao động còn thấp, sản xuất chủ yếu vẫn dựa trên những công nghệ lạc hậu, sản phẩm ở dạng thô, chi phí cao, giá trị gia tăng thấp. Cơ cấu kinh tế có chuyển dịch nhưng còn chậm: tỷ trọng dịch vụ và công nghiệp trong GDP còn thấp, tỷ trọng nông nghiệp tuy có giảm nhưng vẫn ở mức khá cao. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Hoạt động kinh tế đối ngoại còn hạn chế, thiếu lộ trình chủ động hội nhập quốc tế. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn trong quá trình hoàn thiện, chưa đồng bộ. Hiệu lực quản lý nhà nước đối với nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội còn thấp. 3. Cơ hội cho công cuộc cải cách giáo dục tại Việt Nam: Quá trình hội nhập với các trào lưu đổi mới mạnh mẽ trong giáo dục đang diễn ra ở quy mô toàn cầu tạo cơ hội thuận lợi cho nước ta có thể nhanh chóng tiếp cận với các xu thế mới, tri thức mới, những mô hình giáo dục hiện đại, tận dụng các kinh nghiệm quốc tế để đổi mới và phát triển làm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa nước ta với các nước khác. Hợp tác quốc tế được mở rộng tạo điều kiện tăng đầu tư của các nước, các tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp nước ngoài, tăng nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo, tạo thời cơ để phát triển giáo dục. Sau hơn 20 năm đổi mới, những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, sự ổn định chính trị làm cho thế và lực nước ta lớn mạnh lên nhiều so với trước. Sự đóng góp về nguồn lực của nhà nước và nhân dân cho phát triển giáo dục ngày càng được tăng cường. Những người Việt Nam ở nước ngoài với nhiều tiềm năng đang hướng về tổ quốc và dân tộc, sẵn sàng đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nước nhà. 4. Thách thức cho công cuộc cải cách giáo dục tại Việt Nam: Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học, công nghệ trên thế giới có thể làm cho khoảng cách kinh tế và tri thức giữa Việt Nam và các nước ngày càng lớn hơn, nước ta có nguy cơ bị tụt hậu xa hơn. Hội nhập quốc tế không chỉ tạo cho giáo dục cơ hội phát triển mà còn chứa đựng nhiều hiểm họa, đặc biệt là nguy cơ xâm nhập của những giá trị văn hóa và lối sống xa lạ làm xói mòn bản sắc dân tộc. Khả năng xuất khẩu giáo dục kém chất lượng từ một số nước có thể gây nhiều rủi ro lớn đối với giáo dục Việt Nam, khi mà năng lực quản lý của ta đối với giáo dục xuyên quốc gia còn yếu, thiếu nhiều chính sách và giải pháp thích hợp để định hướng và giám sát chặt chẽ các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài. Ở trong nước, sự phân hóa trong xã hội có chiều hướng gia tăng. Khoảng cách giàu nghèo giữa các nhóm dân cư, khoảng cách phát triển giữa các vùng miền ngày càng rõ rệt. Điều này có thể làm tăng thêm tình trạng bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục giữa các vùng miền và giữa các đối tượng người học. Yêu cầu phát triển kinh tế trong thập niên tới không chỉ đòi hỏi số lượng mà còn đòi hỏi chất lượng cao của nguồn nhân lực. Để tiếp tục tăng trưởng vượt qua ngưỡng các nước có thu nhập thấp, Việt Nam phải cấu trúc lại nền kinh tế, phát triển các loại sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ cao. [...]... cơ cấu hợp lý tạo nên sức ép rất lớn đối với giáo dục II Thực trạng quá trình cải cách giáo dục tại Việt Nam hiện nay: 1 Qúa trình cải cách giáo dục tại Việt Nam: Từ sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 đến nay, chúng ta đã tiến hành 3 cuộc cải cách giáo dục Cuộc cải cách giáo dục thứ nhất (năm 1950), nhằm xây dựng nền giáo dục dân chủ nhân dân Cuộc cải cách giáo dục lần thứ hai (1956) phục vụ cho việc xây... 0,590 vào năm 2010 Những thành tựu của giáo dục đã và đang góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị của đất nước trong hơn 20 năm đổi mới, tạo điều kiện cho đất nước tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế Công cuộc cải cách giáo dục sẽ còn tiếp diễn liên tục nhằm đáp ứng những đòi hỏi ngày càng khắt khe của tiến trình hội nhập Việc vận dụng quan điểm lịch sử - cụ. .. phát triển Cuộc cải cách giáo dục lần này được triển khai bắt đầu từ năm học 198 1-1 982 Việc thay sách giáo khoa ở các cấp học phổ thông, một nhiệm vụ quan trọng nhất của cuộc cải cách giáo dục lần thứ ba, đã hoàn thành vào năm 1996, tạo ra sự thống nhất về giáo dục phổ thông trong cả nước Riêng về nội dung giáo dục, so với các chương trình giảng dạy và học tập trước đó, chương trình cải cách mang nhiều... dục vẫn phải dựa vào sức dân, chế độ giáo viên dân lập có từ trước vẫn tồn tại một thời gian dài Cuộc cải cách giáo dục lần thứ ba năm 1979: Trong khi thực hiện những nhiệm vụ khẩn cấp trước mắt đối với giáo dục miền Nam và tiếp tục phát triển giáo dục ở miền Bắc, Đảng và Chính phủ cũng khẩn trương chuẩn bị cho một cuộc cải cách giáo dục nhằm tiến tới một nền giáo dục quốc dân thống nhất phù hợp với... những hạn chế: Quan điểm giáo dục là quốc sách hàng đầu chưa thực sự được quán triệt đúng mức ở các cấp quản lý và chỉ đạo giáo dục Trong nhiều năm qua Đảng ta đã luôn luôn nhấn mạnh quan điểm Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực của quá trình phát triển” Tuy nhiên trong thực tiễn, quan điểm này chưa được hiểu một cách đầy đủ để triển khai một cách thực sự... chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của giáo dục, chưa thấy hết trách nhiệm đối với giáo dục nên chưa dành ưu tiên thỏa đáng tạo điều kiện phát triển giáo dục Một số địa phương còn sử dụng ngân sách giáo dục vào những hoạt động không phục vụ mục đích giáo dục Tư duy giáo dục chậm đổi mới, chưa thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình hội nhập quốc tế Trong khi tình... triển đất nước Ngày 1 1-1 -1 979, Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TW về cải cách giáo dục, theo đó, những định hướng có tính nguyên tắc cho cuộc cải cách giáo dục lần thứ ba này là: Về mục tiêu giáo dục: Chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ từ tuổi ấu thơ cho đến lúc trưởng thành nhằm tạo cơ sở ban đầu cho con người phát triển toàn diện; thực hiện phổ cập giáo dục toàn dân nhằm tạo... cho giáo dụctài chính của các cơ sở giáo dục, thực hiện giám sát xã hội đối với chất lượng và hiệu quả giáo dục Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông nhằm “tin học hóa” quảngiáo dục ở các cấp 2 Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quảngiáo dục Tiến tới thực hiện chế độ hợp đồng thay cho biên chế trong quá trình tuyển dụngsử dụng các giáo viên, giảng viên và các viên chức... thống giáo dục phổ thông 9 năm gọn, nhẹ phù hợp (thay vì 12 năm của chế độ cũ) với điều kiện của đất nước lúc đó là dựa vào sức dân Cuộc cải cách giáo dục lần thứ hai năm 1956: Sau khi Miền Bắc được giải phóng, từ 1956, Việt Nam tiến hành CCGD (lần thứ hai) nhằm phát triển mạnh mẽ quy mô giáo dục, xây dựng một nền giáo dục phục vụ hai nhiệm vụ chiến lược (xây dựng Miền Bắc, thống nhất nước nhà) Giáo dục. .. căn bệnh chính, chưa điểm đúng huyệt Theo chúng tôi, những căn bệnh chính cần chữa là nằm trong tổng thể của hệ thống giáo dục Hệ thống giáo dục ví như một ngôi nhà, khi ngôi nhà đang bị xiêu vẹo, mái nhà đang dột nát thì mọi trang trí nội thất đều trở nên vô nghĩa Do vậy, việc trước tiên cần làm ngay là tiến hành cải cách giáo dục lần thứ tư 2 Đánh giá tình hình giáo dục tại Việt Nam trong những năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận triết học: Vận dụng quan điểm lịch sử - cụ thể vào quá trình cải cách giáo dục tại Việt Nam, Tiểu luận triết học: Vận dụng quan điểm lịch sử - cụ thể vào quá trình cải cách giáo dục tại Việt Nam, Tiểu luận triết học: Vận dụng quan điểm lịch sử - cụ thể vào quá trình cải cách giáo dục tại Việt Nam

Từ khóa liên quan