0

một số vấn đề về nội dung và phương pháp dạy học các hệ thống số ở trường trung học cơ sở

86 1,959 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2014, 02:59

mở đầu I. Lý do chọn đề tài 1.1. Luật Giáo dục năm 2005 tại Điều 24 Khoản 2 đã ghi Phơng pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dỡng phơng pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh. Trong thực tế, phơng pháp dạy Toán trờng phổ thông nớc ta vẫn khá phổ biến lối dạy truyền thụ một chiều Thầy giảng, trò nghe. Sự phát triển của Khoa học, Công nghệ ngày nay đòi hỏi con ngời phải năng động, sáng tạo, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n- ớc; sự thách thức trớc nguy tụt hậu trên con đờng tiến vào thế kỷ XXI. Trong sự cạnh tranh của nền kinh tế tri thức, đòi hỏi phải đổi mới nội dung phơng pháp giáo dục phổ thông nói chung môn Toán nói riêng, nhằm tạo ra những con ngời lao động sáng tạo linh hoạt để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 1.2. Môn Toán cần cung cấp cho học sinh những kiến thức, kỹ năng, phơng pháp toán học phổ thông bản thiết thực. Học sinh kiến tạo tri thức, rèn luyện kỹ năng, đó là sở để thực hiện các mục tiêu về các phơng diện khác. Để đạt đợc mục tiêu quan trọng này, môn Toán cần trang bị cho học sinh một hệ thống vững chắc các kiến thức, kỹ năng phơng pháp toán học phổ thông bản, hiện đại, sát với thực tiễn Việt Nam, theo tinh thần giáo dục kỹ thuật tổng hợp; đồng thời bồi dỡng cho học sinh khả năng vận dụng những hiểu biết toán học vào việc học tập các môn học khác vào đời sống lao động sản xuất tạo tiềm lực tiếp thu khoa học kỹ thuật 1.3. Việc dạy học các hệ thống số nhà trờng THCS nhằm đạt các mục đích sau: 1 - Học sinh nắm vững đợc các khái niệm về số tự nhiên, số nguyên, số hữu tỷ, số thực. Nắm vững tính chất bản của những phép toán quan hệ thứ tự trong các hệ thống số đó, thông qua đó mà dần hình thành các quan niệm về cấu trúc một cách ẩn tàng. Hiểu đợc phơng pháp xây dựng mở rộng các hệ thống sự phát triển của khái niệm số, từ số tự nhiên đến số thực số phức. - Học sinh đợc phát triển về năng lực trí tuệ, chủ yếu là năng lực trừu t- ợng hoá khái quát hoá thông qua việc hình thành những khái niệm về số việc phát hiện những quy luật của các phơng pháp tính quan hệ thứ tự trong các hệ thống số. - Học sinh đợc bồi dỡng thế giới quan Duy vật biện chứng, hình thành đợc quan điểm duy vật về nguồn gốc các số, thấy rõ các số phát sinh phát triển do nhu cầu thực tế chứ không phải là sản phẩm thuần tuý của trí tuệ. Họ còn đợc rèn luyện về những phẩm chất, tính cách của ngời lao động nh tính cẩn thận, chính xác thói quen tự kiểm tra, tính dũng cảm suy nghĩ táo bạo nhng không phải là nghĩ liều 1.4 Việc hình thành các khái niệm số nói chung rất phức tạp, nhiều khái niệm cha đợc định nghĩa tờng minh, chơng trình lại sự thay đổi nhiều lần. Chủ đề hệ thống số hàm chứa các vấn đề về khái niệm, thuật toán, t duy thuật toán các vấn đề về đổi mới phơng pháp dạy học. Với những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu của Luận văn là: Một số vấn đề về nội dung phơng dạy học các hệ thống số trờng trung học sở . II. Mục đích nghiên cứu. Nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ hơn vận dụng những nét đổi mới về nội dung phơng pháp dạy học theo hớng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh, thông qua phần các hệ thống số trờng trung học sở. III. Đối tợng phạm vi nghiên cứu: + Đối t ợng : 2 - Nội dung chơng trình phơng pháp dạy toán trờng phổ thông. - Các hệ thống số, các bài toán liên quan dến các số chơng trình phổ thông. + Phạm vi: Nghiên cứu, sử dụng chơng trình sách giáo khoa toán 6; 7 một số sách giáo viên, tài liệu tham khảo khác. IV. Giả thuyết khoa học: Trên sở tôn trọng chơng trình sách giáo khoa Toán THCS hiện hành, kế thừa những u điểm về nội dung cách trình bày của SGK những năm gần đây, tiến hành một số điều chỉnh về nội dung tìm phơng thức phù hợp truyền thụ các kiến thức đó, thì sẽ góp phần hình thành kỹ năng, kỹ xảo phát triển t duy thuật giải cho học sinh THCS trong quá trình dạy học các hệ thống số. V. Nhiệm vụ nghiên cứu: - Tổng hợp các quan điểm của các nhà khoa học nghiên cứu về hệ thống số, qua đó nghiên cứu sở lý luận thực tiễn của PPDH các hệ thống số. - Đề xuất cách dạy một vấn đề, một vài ý kiến để xây dựng cách ra đề kiểm tra thích hợp trong việc giảng dạy hệ thống số lớp 6; 7 (Trung học sở) - Tổ chức thực nghiệm s phạm VI. Phơng pháp nghiên cứu: - Nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp các tài liệu về PPDH môn Toán liên quan đến đề tài. - Quan sát: Quan sát thực trạng dạy học môn toán về hệ thống số nói chung hệ thống số lớp 6;7 nói riêng. - Thực nghiệm s phạm: Tổ chức thực nghiệm s phạm để xem xét tính khả thi hiệu quả của việc giảng dạy hệ thống số trong trờng Trung học 3 sở hiện nay dựa trên các đề xuất của chúng tôi về hệ thống bài tập nhằm rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo tính toán. VII. đóng góp của luận văn: - Xây dựng đợc các tình huống điển hình trong dạy học Toán bậc THCS phản ánh mối quan hệ hữu giữa các mục đích, nội dung phơng pháp dạy học. - Xây dựng một hệ thống bài tập, đề xuất một vài kiến nghị, nhận xét về nội dung phơng pháp dạy học các hệ thống số gắn liền với phát triển t duy thuật toán cho học sinh góp nhằm phần nâng cao chất lợng dạy học môn Toán. VIII. cấu trúc luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, luận văn còn 3 chơng: Ch ơng 1 : Một số vấn đề về sở lý luận thực tiễn. 1.1. Bàn về Định hớng đổi mới phơng pháp dạy học. 1.1.1. Các giải pháp để đổi mới phơng pháp dạy học. 1.2. Tổng quan về sự trình bày các chủ đề hệ thống số trong Chơng trình sách giáo khoa Toán THCS 2002. 1.3. So sánh sự khác nhau về mức độ thời lợng trong cách trình bày sách giáo khoa Toán trớc 2002 sách giáo khoa Toán năm 2002. 1.4. Một số nhận xét. Kết luận Chơng I. Ch ơng 2 : Một số vấn đề về nội dung phơng pháp dạy học hệ thống một số trờng phổ thông. 2.1. Nét đổi mới của chơng trình, sách giáo khoa phơng pháp dạy học các hệ thống số. 2.1.1. Cách trình bày hệ thống số sách giáo khoa Toán THCS năm 2002. 2.1.2. Dạy học hệ thống số phơng pháp dạy học. 4 2.2. Rèn luyện kỹ năng tính toán phát triển t duy thuật giải trong khi dạy học các hệ thống số. 2.2.1. Rèn kỹ năng tính toán khi dạy học các hệ thống số. 2.2.2. Rèn kỹ năng tính toán không dùng máy tính điện tử. 2.2.3. Tập luyện cho học sinh sử dụng các phơng tiện tính toán trong quá trình rèn kỹ năng tính toán. 2.2.4. Kết hợp giữa rèn luyện kỹ năng tính toán phát triển TDTG của HS khi dạy học các hệ thống số qua các bài toán điển hình. 2.2.4.1. Tính toán, so sánh các số theo quy tắc. 2.2.4.2. Tính giá trị biểu thức. 2.2.4.3. Tính giá trị biểu thức chứa chữ. 2.2.4.4. Tính toán so sánh các số theo phơng pháp hợp lý. 2.2.4.5. Giải phơng trình theo nội dung phép toán. 2.2.4.6. Định nghĩa, khám phá một quy tắc. 2.2.4.7. Tính toán với máy tính bỏ túi. 2.3. Ngầm hình thành cho học sinh quan niệm về cấu trúc. 2.3.1. Quan niệm về phép toán. 2.3.2. Quan niệm về tính chất phép toán . Kết luận Chơng II. Ch ơng 3 : Thực nghiệm s phạm. 3.1. Mục đích thực nghiệm . 3.2. Nội dung thực nghiệm 3.3. Tổ chức thực nghiệm. 3.4. Đánh giá kết quả thực nghiệm. Kết luận chung về thực nghiệm s phạm . 5 Chơng 1 Một số vấn đề về sở lý luận thực tiễn 1.1. Bàn về định hớng đổi mới phơng pháp dạy học. * Nhận xét chung về thực trạng dạy học hiện nay nớc ta: Xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lợng đào tạo, Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trơng đổi mới nội dung phơng pháp giáo dục. Việc đổi mới phơng pháp dạy học đợc xem là chìa khóa của vấn đề nâng cao chất lợng. Thế nhng các trờng phổ thông hiện nay, các phơng pháp dạy học đợc giáo viên sử dụng chủ yếu vẫncác phơng pháp truyền thống. Vấn đề cải tiến phơng pháp dạy học theo hớng phát huy tính tích cực của học sinh đã đợc đặt ra nhng kết quả cha đạt nh mong muốn. Giáo viên đã ý thức lựa chọn phơng pháp dạy học chủ đạo trong mỗi tình huống điển hình môn toán nhng nhìn chung còn nhiều vấn đề cha đợc giải quyết. Phơng pháp thuyết trình vẫn còn khá phổ biến. Những phơng pháp dạy học khả năng phát huy đợc tính tích cực, độc lập sáng tạo học sinh nh dạy học giải quyết vấn đề, dạy học phân hoá thì giáo viên ít sử dụng. Việc vận dụng những lý thuyết mới nh: Lý thuyết hoạt động, Lý thuyết tình huống . . . còn ít đợc quan tâm. tình trạng đó là do phần đông giáo viên cha thật sự nắm vững các lí thuyết này. Giáo viên cha đ- ợc hớng dẫn một quy trình, một chỉ dẫn hành động để thiết kế bài giảng phù hợp. Vì vậy khi vận dụng các phơng pháp dạy học mới khó hoàn thành nội dung chơng trình dạy học trong khuôn khổ thời lợng bị hạn chế. Vấn đề thu hút số đông học sinh yếu, kém tham gia các hoạt động cũng gặp không ít khó khăn. Kết quả là hiệu quả dạy học chẳng những không đợc nâng cao mà nhiều khi còn sút giảm. Thực tế dạy học Toán hiện nay trong nhiều trờng phổ thông thể mô tả nh sau: Phần lý thuyết giáo viên dạy từng chủ đề theo các bớc, đặt vấn đề, giảng giải để dẫn học sinh tới kiến thức, kết hợp với đàm thoại nhằm uốn nắn 6 những lệch lạc nếu có, củng cố kiến thức bằng bài tập, hớng dẫn công việc học tập nhà. Phần bài tập, học sinh chuẩn bị nhà hoặc chuẩn bị ít phút tại lớp, giáo viên gọi một vài học sinh lên bảng chữa, những học sinh khác nhận xét lời giải, giáo viên sửa hoặc đa ra lời giải mẫu qua đó củng cố kiến thức cho học sinh. Một số bài toán sẽ đợc phát triển theo hớng khái quát hoá, đặc biệt hoá, tơng tự hoá cho đối tợng học sinh khá giỏi. Hầu hết các giáo viên còn sử dụng nhiều phơng pháp thuyết trình đàm thoại chứ cha chú ý đến nhu cầu, hứng thú của học sinh trong quá trình học. Hình thức dạy học cha đa dạng, phong phú, cách thức truyền đạt cha sinh động, cha gây hứng thú cho học sinh. Học sinh tiếp nhận kiến thức chủ yếu còn bị động. Những kĩ năng cần thiết của việc tự học cha đợc chú ý đúng mức. Do vậy việc dạy học Toán trờng phổ thông hiện nay còn bộc lộ nhiều điều cần đợc đổi mới. Đó là học trò cha thật sự hoạt động một cách tích cực, cha chủ động sáng tạo, cha đợc thảo luận để đa ra các khám phá của mình, kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn còn yếu. Vai trò của thầy vẫn chủ yếu là ngời thông báo các sự kiện, cùng lắm nữa thì là ngời dạy cách chứng minh, cách phán đoán một số thói quen làm việc nhất định chứ cha phải là ngời ''khơi nguồn sáng tạo'', ''kích thích học sinh tìm đoán''. Thực trạng dạy học Toán hiện nay các trờng PTCS là nh thế. Thực tế đó nói lên rằng còn rất nhiều vấn đề về mặt phơng pháp dạy học cần đợc quan tâm nghiên cứu cả về lí luận triển khai ứng dụng trong thực tiễn. Việc nghiên cứu đề tài này dựa trên sở phân tích những vấn đề lí luận thực tiễn dạy học môn Toán hiện nay trờng phổ thông. nhiều ý kiến cho rằng, PPDH đợc sử dụng trong nhà trờng nói chung còn lạc hậu. Mặc dù nhiều GV tâm huyết với nghề hiểu biết sâu sắc về bộ môn, đã những giờ dạy tốt; nhng nhìn chung, phần lớn GV vẫn sử dụng phơng pháp thuyết trình thậm chí là "thầy đọc - trò chép" nh nhiều tài liệu 7 đã gọi. Đó là những hiện tợng đáng lo ngại, mà nguyên nhân thể là bắt nguồn từ những vấn đề sau đây: Một là, phần lớn giáo viên chỉ nghĩ đến việc dạy đúng, dạy đủ, dạy cái gì chứ cha nghĩ đến việc dạy nh thế nào; Hai là, cha phá đợc vòng luẩn quẩn của việc tuyển chọn, đào tạo, bồi d- ỡng giáo viên. Do nhiều khó khăn khách quan nên chất lợng đào tạo, đặc biệt là chất lợng đào tạo nghiệp vụ trong các trờng S phạm cha cao; Ba là, các hoạt động chỉ đạo, nghiên cứu, bồi dỡng giảng dạy còn nặng về tìm hiểu, làm quen khai thác nội dung chơng trình sách giáo khoa. Thiếu sự chuẩn bị đồng bộ đối với các mắt xích trong mối quan hệ rất chặt chẽ là mục tiêu, nội dung, phơng pháp, phơng tiện giảng dạy Việc cụ thể hoá, quy trình hoá những phơng pháp dạy học tốt để giúp giáo viên sử dụng trong giảng dạy cha làm đợc bao nhiêu. Ngoài ra cũng thiếu các thông tin cần thiết về đổi mới PPDH nói riêng đổi mới giáo dục nói chung trên thế giới; Bốn là, các kiểu đánh giá thi cử cũng ảnh hởng rõ rệt tới phơng pháp giảng dạy; đánh giá thi cử nh thế nào thì sẽ lối dạy tơng ứng đối phó nh thế ấy. Tóm lại, với kiểu dạy học thầy truyền thụ kiến thức còn trò thụ động ngồi nghe, những gì thầy giảng thờng không sự tranh luận giữa thầy trò, điều thầy nói thể coi là tuyệt đối đúng Một ph ơng pháp giảng dạy tự phát, dựa vào kinh nghiệm, không xuất phát từ mục tiêu đào tạo, không sở kiến thức về những quy luật nguyên tắc của lý luận dạy học sẽ làm cho quá trình học tập trở nên nghèo nàn, làm giảm ý nghĩa giáo dục cũng nh hiệu quả bài giảng. Sự phát triển xã hội đổi mới đất nớc đang đòi hỏi cấp bách phải nâng cao chất lợng giáo dục đào tạo. Điều này đợc phản ánh trong Nghị quyết của Hội nghị lần thứ II của Ban Chấp hành Trung ơng Đảng Cộng sản Việt Nam (Khóa VIII): "Nhiệm vụ mục tiêu bản của giáo dục là nhằm xây 8 dựng những con ngời thế hệ thiết tha gắn bó với lý tởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, , ý thức cộng đồng phát huy tính tích cực của cá nhân, làm chủ tri thức khoa học công nghệ hiện đại, t duy sáng tạo, kỹ năng thực hành giỏi, tác phong công nghiệp, tính tổ chức kỷ luật " (Văn kiện Hội nghị lần thứ II BCH TW Đảng CS Việt Nam, Khóa VIII, 1997, tr. 28, 29). Theo tinh thần Nghị quyết này, cùng với những thay đổi về nội dung, cần phải những đổi mới căn bản về PPDH. Phải thừa nhận rằng trong tình trạng hiện nay, việc dạy học theo kiểu thuyết trình tràn lan vẫn đang ngự trị. PGS. TS Trần Kiều đã nhận xét: "Giáo viên vẫn dạy theo cách nh đã dạy từ mấy chục năm qua, với phơng pháp "thuyết trình kết hợp đàm thoại" là chủ yếu, về thực vẫn là "thầy truyền đạt, trò tiếp nhận, ghi nhớ". Trong mấy năm gần đây xuất hiện một hiện tợng là sử dụng khá phổ biến cách dạy "thầy đọc trò chép" thậm chí "thầy đọc, chép trò chép", dạy theo kiểu nhồi nhét, dạy chay, dạy theo kiểu luyện thi " (Trần Kiều 1997, tr. 11). Mâu thuẫn giữa yêu cầu đào tạo con ngời xây dựng xã hội công nghiệp hóa - hiện đại hóa với thực trạng lạc hậu của PPDH đã làm nảy sinh thúc đẩy một cuộc vận động đổi mới PPDH tất cả các cấp học. Định hớng đổi mới PPDH hiện nay là tổ chức cho ngời học học tập trong hoạt động bằng hoạt động tự giác, tích cực sáng tạo. Định hớng này còn đợc gọi tắt là "Hoạt động hóa ngời học". Mỗi nội dung dạy học đều liên hệ mật thiết với những hoạt động nhất định. Phát hiện đợc những hoạt động nh vậy trong một nội dung là vạch đợc một con đờng để ngời học chiếm lĩnh nội dung đó đạt đợc những mục tiêu dạy học khác, cũng đồng thời là cụ thể hóa đợc mục tiêu dạy học nội dung đó chỉ ra đợc một cách kiểm tra xem mục tiêu dạy học đạt đợc hay không đạt đợc đến mức độ nào. Cho nên điều căn bản của PPDH là khai thác những hoạt động nh trên tiềm tàng trong mỗi nội dung để đạt đợc mục tiêu 9 dạy học. Nó hoàn toàn phù hợp với luận điểm bản của giáo dục học Mácxít cho rằng con ngời phát triển trong hoạt động học tập diễn ra trong hoạt động. Cụ thể hóa định hớng trên, các tác giả thờng chỉ ra những hàm ý sau đặc trng cho PPDH hiện đại: - Xác lập vị trí chủ thể của ngời học, đảm bảo tính tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo của hoạt động học tập đợc thực hiện độc lập hoặc trong giao lu Ngời học là chủ thể kiến tạo tri thức rèn luyện kỹ năng hình thành thái độ chứ không phải là nhân vật lao động hoàn toàn làm theo mệnh lệnh của thầy giáo. Với Định hớng "hoạt động hóa ngời học", vai trò chủ thể của ngời học đợc khẳng định trong quá trình học học tập trong hoạt động bằng hoạt động của bản thân mình. - Tri thức đợc cài đặt trong những tình huống dụng ý s phạm Chúng ta biết rằng, tri thức là đối tợng của hoạt động học tập. Để dạy một tri thức nào đó, thầy giáo không thể trao ngay cho học sinh điều thầy muốn dạy; cách làm tốt nhất thờng là cài đặt tri thức đó vào những tình huống thích hợp để học sinh chiếm lĩnh nó thông qua hoạt động tự giác, tích cực sáng tạo của bản thân. Theo Lý thuyết kiến tạo trong Tâm lý học, học tập là một quá trình trình trong đó ngời học xây dựng kiến thức cho mình bằng cách thích nghi với môi trờng sinh ra những mâu thuẫn, những khó khăn sự mất cân bằng. Theo Lý thuyết tình huống, một môi trờng không dụng ý s phạm là không đủ để chủ thể (học sinh) kiến tạo đợc tri thức theo đúng yêu cầu mà xã hội mong muốn. Vì vậy, điều quan trọng là thiết lập những tình huống dụng ý s phạm để ng- ời học học tập trong hoạt động, học tập bằng thích nghi. * Dạy việc học, dạy tự học thông qua toàn bộ quá trình dạy học Mục tiêu dạy học không phải chỉ những kết quả cụ thể của quá trình học tập, tri thức kỹ năng bộ môn, mà điều quan trọng hơn là bản thân việc học, cách học, khả năng đảm nhiệm, tổ chức thực hiện những quá 10 [...]... trình học tập trờng phổ thông thể bồi cho học sinh năng lực t duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề khi dạy học các hệ thống số trờng trung học sở theo hớng hoạt động hoá ngời học, phù hợp với những định hớng các giải pháp 33 đổi mới phơng pháp dạy học" tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh" thông qua dạy học hệ thống số 34 Chơng II Một số vấn đề về nôị dung phơng pháp dạy học. .. quan về sự trình bày các chủ đề hệ thống số trong Chơng trình, SGK Toán THCS năm 2002 Nội dung chính dạy các hệ thống số trong chơng trình: + Dạy học số tự nhiên + Dạy học số nguyên +Dạy học số hữu tỷ số thực +Dạy học căn thức Những vấn đề chung đợc trình bày trong sách giáo khoa Toán 6 Toán 7 nh sau: Trong Toán 6 SGK-2002, Chơng 1 năm chủ đề: - Một số khái niệm về tập hợp - Các phép tính về số. .. thành phát triển năng lực Hoạt động hoá ngời họcmột hớng bản đổi mới PPDH các trờng Trung học phổ thông để tạo ra một chất lợng mới trong dạy học thể hình dung tóm lợc một số hớng dạy học theo phơng pháp đổi mới nh sau: Hớng 1: Phơng pháp dạy học theo hớng hoạt động hoá ngời học Hớng 2: Phơng pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm Hớng 3: Phơng pháp dạy học phát hiện giải quyết vấn đề. .. dạy học hệ thống số một số trờng phổ thông 2.1 Nét đổi mới của chơng trình, sách giáo khoa phơng pháp dạy học hệ thống số trờng THCS Việc mở rộng hệ thống số đợc trình bày chỉ xuất phát từ nhu cầu của đời sống, hoặc từ nhu cầu trong nội bộ toán học, hay vừa do nhu cầu toán học vừa do nhu cầu của đời sống hàng ngày Cũng nhằm vào mục đích bồi dỡng cho HS quan điểm duy vật về nguồn gốc các số, chẳng... biến các hoạt cho tiết kiệm thời gian, chủ động động trên lớp, dự kiến những giải pháp hoàn thành nội dung dạy học điều chỉnh khi hoạt động của học sinh đi chệch hớng c) Nội dung dạy học học sinh c) Nội dung dạy học đợc tạo thành lĩnh hội chủ yếu do giáo viên cung nhờ sự đóng góp lao động trí tuệ của học cấp, giáo viên cố làm cho học sinh sinh Các mối quan hệ xuôi ngợc hiểu ghi nhớ quan hệ. .. chơng số hữu tỷ học học kỳ 1 lớp 7 Thời gian dành cho vấn đề này cũng nhiều hơn trớc điều này lợi cho việc học tập của học sinh, vì các phép tính về phân số dơng đã đợc học kỹ tiểu học, bây giờ học THCS cần tận dụng thời gian để củng cố các phép tính về phân số mở rộng Nó chuẩn bị tốt cho chơng số hữu tỷ - Phát triển khái niệm phân số: Theo chơng trình sách giáo khoa mới giới thiệu các. .. với t cách ngời thiết kế, ủy thác 1.1.1 Các giải pháp để đổi mới phơng pháp dạy học Đổi mới phơng pháp theo hớng dạy học hoạt động hoá ngời học bao gồm sự đổi mới trên các phơng diện: thiết kế bài học, thực hiện hoạt động dạy, tổ chức hoạt động học, tổ chức quá trình nhận thức cho học sinh, sử dụng các phơng tiện dạy học cách kiểm tra đánh giá 1.1.2 Thiết kế bài học *Quan niệm về mục tiêu dạy học. .. hiện (đàm thoại Ơrixtic), dạy học phát hiện giải quyết vấn đề, vận dụng một số xu hớng dạy học không truyền thống khác, nh: Dạy học Chơng trình hoá, dạy học theo Lý thuyết tình huống Cần khai thác, sử dụng đa phơng tiện (khai thác các phần mềm dạy học, chơng trình tính toán, vẽ hình ) để gợi vấn đề, minh hoạ, cho học sinh tìm tòi từ tình huống, nghiên cứu phát hiện vấn đề, hệ thống hoá kiến thức Thứ... phân số thập phân, số thập phân, số thập phân vô hạn tuần hoàn, số vô tỷ cả khái niệm căn bậc hai, hoàn thành việc giới thiệu các tập hợp số: N, Z, Q, R Ngoài những điểm mới chung về phơng pháp đã tìm hiểu các phần trớc, trong chơng này những thay đổi nh sau: - Vì mỗi số hữu tỷ đều biểu diễn bởi một phân số nên các quy tắc tính về số hữu tỷ đợc coi là các quy tắc tính nên các phân số vì... tạo đợc nhiều hội cho HS học tập trong hoạt động bằng hoạt động, góp phần nâng cao chất lợng dạy học môn Toán theo chơng trình SGK mới Kết luận chơng 1 Trong chơng này, luận văn đã dựa trên các sở khoa học của việc đổi mới phơng pháp dạy học nhận thấy rằng: Phơng pháp giáo dục phải hớng vào ngời học, rèn luyện phát triển khả năng suy nghĩ, khả năng giải quyết vấn đề một cách năng động, . mối quan hệ hữu cơ giữa các mục đích, nội dung và phơng pháp dạy học. - Xây dựng một hệ thống bài tập, đề xuất một vài kiến nghị, nhận xét về nội dung và phơng pháp dạy học các hệ thống số gắn. là: Một số vấn đề về nội dung và phơng dạy học các hệ thống số ở trờng trung học cơ sở . II. Mục đích nghiên cứu. Nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ hơn và vận dụng những nét đổi mới về nội dung và. của PPDH các hệ thống số. - Đề xuất cách dạy một vấn đề, một vài ý kiến để xây dựng cách ra đề kiểm tra thích hợp trong việc giảng dạy hệ thống số ở lớp 6; 7 (Trung học cơ sở) - Tổ chức thực nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: một số vấn đề về nội dung và phương pháp dạy học các hệ thống số ở trường trung học cơ sở, một số vấn đề về nội dung và phương pháp dạy học các hệ thống số ở trường trung học cơ sở,

Từ khóa liên quan