0

Bài giảng Điện tử số: Chương 4 và 5 - Duy Tuân

32 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2023, 12:10

Bài giảng Điện tử số: Chương 4 và 5 - Duy Tuân được biên soạn với các nội dung chính sau: Thực hiện tối ưu hàm; Biểu diễn hàm dùng minterm; Biểu diễn hàm dạng maxterm; Bài tập chuyển đổi hàm; Biểu diễn số; Mạch số học;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây! Thực tối ưu BCORN I Thực tối ưu hàm +, Biến đổi đại số boolean (đã học- hàm sau rút gọn chưa tối ưu) +, Bìa karnaugh( dựa theo mã gray- ưu điểm tối ưu hàm triệt để) Cách chuyển đổi hàm F từ dạng đại số sang dạng minterm Bài tập: Chuyển đổi hàm sau từ dạng đại số sang dạng minterm: F(x,y,z)=x’y’z’+x’yz’+xy’z+xyz’ = Σm(0,2,5,6) F(x,y,z)=Σm(0,2,3,4,5,7) =x’y’z’+x’yz’+x’yz+xy’z’+xy’z+xyz Tích Bài tập: Chuyển đổi hàm sau từ dạng đại số sang dạng maxterm: F(x,y,z)=(x’+y’+z’)(x’+y+z’)(x+y’+z)(x+y+z’) = ⨅M(1,2,5,7) F(x,y,z)= ⨅M(0,2,3,4,5,7) =(x+y+z)(x+y’+z)(x+y’+z’)(x’+y+z)(x’+y+z’)(x’+y’+z’) Cách dựng bìa Karnaugh(dựa ngun lí mã gray) Cách dựng bìa Karnaugh(tiếp) Ví dụ hàm không đầy đủ (cont.) Ví dụ hàm không đầy đủ Cho hàm F(a,b,c,d)=Σm(0,1,3,5,8,10)+D(2,7,9,11,14) Vẽ bìa Karnaugh tối thiểu hàm Ví dụ hàm không đầy đủ(tiếp) Cho hàm F(a,b,c,d)=Σm(4,10,12,14)+D(3,5,6,7,11,13,15) Vẽ bìa Karnaugh tối thiểu hàm Biểu diễn số mạch số học BCORN Biểu diễn theo vị trí  Trong hệ 10(decimal), (123)10=1x10^2+2x10^1+3x10^0  Biểu diễn theo vị trí:  D=dn-1 dn-2 d1 d0 • • Trong hệ số 2(binary), mỗi chữ số được gọi bit Biểu diễn theo vị trí B=bn-1bn-2 b1b0 (1101)₂=1x2^3+1x2^2 +0x2^1+1x2^0=13 Chuyển đổi giữa hệ và 10  Chuyển từ nhị phân sang hệ 10 được thực trực tiếp bằng biểu thức  V(B)=bn-1x2n-1+ bn-2x2n-2+ + b1x21+b0x20  Chuyển từ hệ 10 sang hệ bằng việc chia liên tiếp cho Chuyển đổi giữa hệ và 10(tiếp) Hệ số và 16 (octal & hexadecimal)  Ký hiệu theo vị trí được dùng cho bất cứ hệ Với hệ r số Có giá trị  Với hệ số gọi Octal hệ số 16 gọi hexadecimal  Hệ số có chữ số 0-7  Hệ số 16 có chữ số 0-9 A-F Sớ các hệ khác Chuyển từ hệ sang 16 và  Nhóm số nhị phân thành nhóm số gán mỡi nhóm cho mợt số hệ 16 nhóm số nhị phân cho mợt số hệ Số có dấu  Bit cuối cùng bên trái được dùng để biểu diễn dấu: 0-số dương, 1-số âm  Với số n-bit n-1 bit dùng để biểu diễn độ lớn Số có dấu (cont.)  Có dạng biểu diễn số âm:  Dấu-giá trị (sign-magnitude)  Bù (1’s complement)  Bù (2’s complement)  Dạng dấu-giá trị dùng bit để biểu diễn dấu nói trên, ví dụ  Dạng dễ hiểu ko phù hợp cho việc dùng máy tính Biểu diễn kiểu bù  Số âm K (n-bit) nhận được bằng cách lấy số 2n-1 trừ giá trị dương P  K= (2n-1)-P  Ví dụ với n=4  Như , số âm được biểu diễn đơn giản bằng cách bù bít kể cả bit dấu  Dạng có mợt số nhược điểm dùng cho phép tốn Biểu diễn kiểu bù  Số âm K n-bit nhận được bằng cách trừ 2^n cho giá trị dương P  K= 2^n-P  Ví dụ cho số bit  Cách đơn giản để tìm bù mợt số cợng vào số tìm được theo cách bù Số nguyên có dấu bit ... dùng để biểu diễn dấu: 0-số dương, 1-số âm  Với số n-bit n-1 bit dùng để biểu diễn đợ lớn Sớ có dấu (cont.)  Có dạng biểu diễn số âm:  Dấu-giá trị (sign-magnitude)  Bù (1’s complement)... tổng cho hàm sau ( 5- 7 hiểu 5, 6,7) Các hàm không đầy đủ  Trong hệ thống số thường xảy trường hợp có mợt số tổ hợp trạng thái đầu vào khơng bao giờ có Tổ hợp đầu vào gọi “Khơng quan... với tổ hợp đầu vào xy=’01’ không bao giờ xảy có f=Σm(0,1 ,4, 5) d Ví dụ hàm không đầy đủ (cont.) Ví dụ hàm không đầy đủ Cho hàm F(a,b,c,d)=Σm(0,1,3 ,5, 8,10)+D(2,7,9,11, 14) Vẽ bìa Karnaugh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Điện tử số: Chương 4 và 5 - Duy Tuân,