0

Tiếng anh 6 review 3 skills vndoc com

5 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 15:49

Tiếng Anh 6 Review 3 Skills VnDoc com Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập Miễn phí Trang chủ https //vndoc com/ | Email hỗ trợ hotro@vndoc com | Hotline 024 2242 6188 SOẠN TIẾNG ANH 6 MỚI THE[.] Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí SOẠN TIẾNG ANH MỚI THEO TỪNG UNIT REVIEW - SKILLS I Mục tiêu học Aims: By the end of this lesson, students will able to - review the skills that they have learnt among unit 7, 8, Objectives: - Vocabulary: All new words in Units - Grammar: All structures in Units II Soạn giải Skills Review tiếng Anh lớp Read the two descriptions of strange sports around the world and choose the title for them Đọc hai phần miêu tả môn thể thao lạ khắp giới chọn tựa chứng Đáp án - B; - A; Hướng dẫn dịch Who’s faster: You or The Cheese? (Ai nhanh hơn: Bạn hay Phô mai?) Cuộn phô mai môn thể thao đơn giản Họ cuộn miếng phơ mai lớn hinh trịn từ đỉnh đồi đối thủ chạy sau Người băng qua vạch kết thúc chân đồi chiến thắng (dĩ nhiên giành phơ mai) Rất người bắt kịp cuộn phơ mai di chuyển với vận tốc 112km/giờ Trang chủ: ht t p s : // v nd o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 22 61 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí Putting Your Toes Together (Đặt ngón chân bạn canh nhau): Vật ngón chân mơn thể thao phổ biến cho trẻ em Hai đứa trẻ khóa ngón chân chúng vào cố gắng ấn bàn chân người chạm đất Thậm chí cịn có Cuộc thi Vật chân giới Nó tổ chức lần Derbyshire, Anh vào năm 1976 Which sport is it? Môn thể thao nào? Use the information from the passages in to tick (√) the correct box Sử dụng thông tin từ đoạn văn phần để đánh dấu chọn khung xác Putting your toes Who’s faster you or The together Cheese? They need a hill to play the sport They use the lower part of the body for the sport √ √ It travels as fast as 112 kilometers an √ hour It first started in the Kingdom √ Work in groups Interview your friends aba their likes Take notes in the table and ret it to your class Làm việc theo nhóm Phỏng vấn bạn bè điều họ yêu thích Ghi vào bảng báo cáo cho lớp Hướng dẫn dịch Bạn muốn thăm thành phố/quốc gia ? Bạn thích chơi mơn thể thao/trị chơi nào? Bạn thích chương trình truyền hình nhất? Trang chủ: ht t p s : // v nd o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 22 61 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí Listen to the interview with Nick and fill in the blanks Nghe vấn với Nick điền vào chỗ trống Bài nghe Đáp án (1) competition (2) skiing (3) country (4) Canada (5) cartoon Nội dung nghe Interviewer: Nick, have you ever taken part in a sport competition? Nick: Yes, I have, a skiing competition But I didn’t win any prizes Interviewer: Have you ever been to another country? Nick: Yes, I am now here in Viet Nam, and I’ve been to Canada, too Interviewer: Have you ever watched a cartoon series? Nick: Oh, several But I like The Adventures of Peter Pan best Interviewer: Thank you, Nick Listen to an interview with Phong and complete the answers with information from the listening Nghe vấn với Phong hồn thành câu trả lời với thơng tin từ nghe Trang chủ: ht t p s : // v nd o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 22 61 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí Bài nghe Đáp án 1.running race; Thailand; Wait and See Nội dung nghe Interviewer: Phong, have you ever taken part in a sports competition? Phong: Yes, once I took part in a running race when I was in grade Interviewer: Did you win? Phong: No, I came sccond Interviewer: And Have you ever been to another country? Phong: Thailand Yes, Thailand Interviewer: OK Have you ever watched a cartoon series? Phong: Yes, Wait and See It’s a Russian cartoon about an intelligent rabbit and a wolf Interviewer: Thank you, Phong Mark and Tim visited India last summer Look at the information in the table to write a complete passage about their visit Mark Tim đến thăm Ấn Độ mùa hè năm trước Nhìn vào thơng tin bảng viết đoạn văn hồn chỉnh vể chuyến thăm họ Gợi ý Last summer Mark and Tim went to Indian for days They visited Delhi and Madurai cities They did many activities there: watched snake performance, visited temples and historic buildings, ate kebabs They really love the people there because the people there are so friendly However, the weather is so hot all the time Trang chủ: ht t p s : // v nd o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 22 61 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp đây: Bài tập Tiếng Anh lớp theo Unit: https://vndoc.com/tai-lieu-tieng-anh-lop-6 Bài tập Tiếng Anh lớp nâng cao: https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thong-lop-6 Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 6: https://vndoc.com/test/mon-tieng-anh-lop6 Trang chủ: ht t p s : // v nd o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 22 61 8 ... https:/ /vndoc. com/ tai-lieu-tieng -anh- lop -6 Bài tập Tiếng Anh lớp nâng cao: https:/ /vndoc. com/ tieng -anh- pho-thong-lop -6 Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 6: https:/ /vndoc. com/ test/mon-tieng -anh- lop6... hotro @vndoc. com | Hotline: 024 22 61 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp đây: Bài tập Tiếng Anh lớp theo Unit: https:/ /vndoc. com/ tai-lieu-tieng -anh- lop -6. .. Đáp án (1) competition (2) skiing (3) country (4) Canada (5) cartoon Nội dung nghe Interviewer: Nick, have you ever taken part in a sport competition? Nick: Yes, I have, a skiing competition
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiếng anh 6 review 3 skills vndoc com,