0

Tiếng anh 6 review 3 language vndoc com

3 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 15:49

Tiếng Anh 6 Review 3 Language VnDoc com Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập Miễn phí Trang chủ https //vndoc com/ | Email hỗ trợ hotro@vndoc com | Hotline 024 2242 6188 SOẠN TIẾNG ANH 6 MỚI T[.] Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí SOẠN TIẾNG ANH MỚI THEO TỪNG UNIT REVIEW - LANGUAGE I Mục tiêu học Aims: By the end of this lesson, students will able to - review the pronunciation, vocabulary, and grammar that they have learnt among unit 7, 8, Objectives: - Vocabulary: All new words in Units - Grammar: All structures in Units II Soạn giải Language Review tiếng Anh lớp Odd one out Which underlined sound is pronounced differently in each group? Tìm từ có ph ần gạch phát âm kh ác biệt so với từ lại Bài nghe Đáp án - C; - A; - A; - B; - D; - D; Practise saying the sentences Pay attention to the pronunciation of the underlined words Thực hành nói câu sau Chú ý đến cách phát âm từ gạch What sport can you plav in the cold weather? The bathroom door is closed tightly Trang chủ: ht t p s : // v nd o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 22 61 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí Her hair is shining brightly in the sun I know neither Stockholm nor Rio de Janeiro Choose A, B, or C to fill the gaps in the passage A, B c để điền vào chỗ trông đoạn văn sau - A; - B; - A; - A; - C; Hướng dẫn dịch Hầu hết trẻ em thích hoạt động ngồi trời Chúng chơi bóng đá, trượt ván hay bơi Ở số quốc gia có tuyết Thụy Điển, trẻ leo núi với bố mẹ để trượt tuyết Chúng làm người tuyết sân chơi trước nhà Khi thời tiết xấu, họ nhà xem chương trình thú vị ti vi Choose one of the words/phrases in the box to complete sentences 1-6 Ch ọn từ/cụm từ khung dể hoàn thành câu đâ y Paris; football; Local television; country; remote control; Summer sports Complete the sentences with the present simple, present perfect or past simple fo of the verbs in brackets Ho àn thành câu với khứ đơn, đơn, hoàn thành cho động từ ngo ặc đơn started; play; had is; bought; has worked Are the underlined question words correct? If not, correct them Nh ững từ để hỏi gạch không? Nếu không, sửa lại Câu đúng: 3, Câu sai: 1, 2, Trang chủ: ht t p s : // v nd o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 22 61 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí Câu 1: Who -> which Câu 2:What time -> when Câu 3:What -> How Use the superlatives in the box to comp the sentences Sử dụng hình thức so sánh cao khung để hoàn thành câu sau The most expensive the most popular the most interesting the most colorful the most relaxing Choose the best replies for the questions Chọn câu trả lời tốt cho câu hỏi - e; - a; - c; - b; - d Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp đây: Bài tập Tiếng Anh lớp theo Unit: https://vndoc.com/tai-lieu-tieng-anh-lop-6 Bài tập Tiếng Anh lớp nâng cao: https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thong-lop-6 Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 6: https://vndoc.com/test/mon-tieng-anh-lop6 Trang chủ: ht t p s : // v nd o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 22 61 8 ... thêm tài liệu Tiếng Anh lớp đây: Bài tập Tiếng Anh lớp theo Unit: https:/ /vndoc. com/ tai-lieu-tieng -anh- lop -6 Bài tập Tiếng Anh lớp nâng cao: https:/ /vndoc. com/ tieng -anh- pho-thong-lop -6 Bài tập trắc... trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 6: https:/ /vndoc. com/ test/mon-tieng -anh- lop6 Trang chủ: ht t p s : // v nd o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro @vndoc. com | Hotline: 024 22 61 8 ... gạch không? Nếu không, sửa lại Câu đúng: 3, Câu sai: 1, 2, Trang chủ: ht t p s : // v nd o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro @vndoc. com | Hotline: 024 22 61 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiếng anh 6 review 3 language vndoc com,