0

Tiếng anh 7 review 3 language vndoc com

4 2 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 15:49

Tiếng Anh 7 Review 3 Language VnDoc com Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập Miễn phí Trang chủ https //vndoc com/ | Email hỗ trợ hotro@vndoc com | Hotline 024 2242 6188 SOẠN TIẾNG ANH LỚP 7 T[.] Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí SOẠN TIẾNG ANH LỚP THEO TỪNG UNIT REVIEW - UNITS - LANGUAGE I Mục tiêu học Aims: By the end of this lesson, students will able to - review the pronunciation, vocabulary, and grammar that they have learnt among unit 7, 8, Objectives: - Vocabulary: All new words in Units - Grammar: All structures in Units II Soạn giải Language Review tiếng Anh lớp Choose the word whose the underlined part is pronounced differently Chọn từ có phần gạch chân ph át âm khác biệt Đáp án - B; - C; - C; - A; - B; Complete the two word webs with two-syllable words according to the stress parttern Hoàn thành mạng từ với từ có âm tiết dựa vào vị tri trọng âm Đáp án Trang chủ: ht t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 22 61 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí o'bey 'dancer prepare, polite, perform, refuse, insist teacher, worker, beauty, village, ticket Write the phrases from the box under the road signs Viết cụm tù bảng dưói bi ển báo đường Đáp án ahead only no Crossing no right hun right turn only railway crossing Complete the description of Diwali Fill each blank with the correct form of the word in brackets Hoàn thành phần miêu tả Di wall Điền vào chỗ trống vói dạng từ ngoặc Đáp án 1.celebration; cultural; performance; parades; festive; Hướng dẫn dịch Diwali, Lễ hội Ánh sáng đạo Hindu, ngày lễ quan trọng năm Ăn Độ Lễ hội Diwali đặc biệt tổ chức khắp đất nước vào tháng 10 tháng 11 Lễ hội thể bề dày văn hóa đất nước Mọi người mở cửa cửa sổ thắp nên đế chào đón Lakshmi, vị thần giàu có Họ thường thức tiẽt mục biểu diễn ca múa nhạctruyền thống xem bắn pháo hoa Mọi người xem Trang chủ: ht t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 22 61 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí diễu hành với xe diễu hành đẹp Khơng khí lễ hội sơi khắp An Độ suốt lễ hộỉ Diwali Solve the crossword puzzle Giải câu đố ô chữ Đáp án documentary; hilarious; boring; thriller; moved; Animation; Match the questions with the answers Nối câu hỏỉ với câu trả lời Đáp án c; f; a; b; d; e; Rewrite the sentences so that they have the same meaning as the original ones Use the words given Viết lại câu sau cho chúng giữ nguy ên nghĩa với câu gốc Sử dụng từ cho sẵn Đáp án If s about 1877 kilometers from Ha Noi to Can Tho How far is it from Hue to Da Nang? There didn't use to be many traffic jams when I was young In spite of being tired, they wanted to watch the film Although the festival took place on a remote area, a lot of people attended it Put the lines of the dialogue in the correct order (1-8.) Then act out the conversation with a classmate Đặt dòng đàm thoại theo thứ tự (1-8.) Sau thực hành hội tho ại với bạn lớp Trang chủ: ht t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 22 61 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí Đáp án Mai, let’s go to the cinema this Saturday Great idea, Mi Which cinema shall we go to? How about the Cinemax? If s the newest one in Ha Noi That' s fine How far is it from your house to the Cinemax? If s only two kilometres You can cycle to my house, and then we can walk there Remember? Two years ago, there didn't use to be any cinemas near our house Yeah Things have changed Oh, the most important thing before we forget What will we see? Ha Look at this I think this new animation is interesting Read these comments: "hilarious, exciting, and worth seeing" OK That's a good idea, I'll be at your house at and we'll walk there Remember to buy the tickets beforehand Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp đây: Bài tập Tiếng Anh lớp theo Unit: https://vndoc.com/tieng-anh-7-moi Bài tập Tiếng Anh lớp nâng cao: https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thonglop-7 Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 7: Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp trực ến Trang chủ: ht t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 22 61 8 ... khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp đây: Bài tập Tiếng Anh lớp theo Unit: https:/ /vndoc. com/ tieng -anh- 7- moi Bài tập Tiếng Anh lớp nâng cao: https:/ /vndoc. com/ tieng -anh- pho-thonglop -7 Bài tập trắc nghiệm... Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 7: Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp trực ến Trang chủ: ht t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro @vndoc. com | Hotline: 02 22 61 8 ... hành hội tho ại với bạn lớp Trang chủ: ht t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro @vndoc. com | Hotline: 02 22 61 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí Đáp án Mai,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiếng anh 7 review 3 language vndoc com,