0

Từ vựng unit 13 lớp 6 activities and the seasons vndoc com

2 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 15:29

Từ vựng Unit 13 lớp 6 Activities and the Seasons VnDoc com Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập Miễn phí Trang chủ https //vndoc com/ | Email hỗ trợ hotro@vndoc com | Hotline 024 2242 6188 TỪ[.] Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP THEO UNIT UNIT 13: ACTIVITIES AND THE SEASONS - activity /æk'tiviti/ (n): hoạt động, sinh hoạt - season /'si:zn/ (n): mùa - weather /'weθə/ (n): thời tiết - summer /'sʌmə/ (n): mùa hè - winter /wintə/ (n): mùa đông - autumn /'ɔ:təm/ (n): mùa thu - fall /fɔ:l/ (n): mùa thu - spring /spriɳ/ (n): mùa xuân - rain /rein/ (n/v): mưa - rainy season /'reini 'si:zn/ (n): mùa mưa - wet season /wet'si:zn/ (n): mùa mưa - dry season /drai 'si:zn/ (n): mùa khô - sunny season /'sʌni'si:zn/ (n): mùa nắng - hot /hɔt/ (adj): nóng - cold /kould/ (adj): lạnh, rét Trang chủ: ht t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 22 42 61 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí - cool /ku:l/ (adj): mát - warm /wɔ:m/ (adj): ấm - dry /drai/ (adj): khô - wet /wet/ (adj): ướt, ẩm ướt - humid /'hju:mid/ (adj): ẩm, ẩm ướt - sultry /'sʌltri/ (adj): oi - basketball /'bɑ:skitbɔ:l/ (n): bóng rổ - volleyball /'vɔlibɔ:l/ (n): bóng chuyền - go for a walk /gou fɔ ə wɔ:k/ (v): dạo - go sailing /gou seiliɳ/ (v): chơi thuyền buồm - die /dai/ (v): chết Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp đây: Bài tập Tiếng Anh lớp theo Unit: https://vndoc.com/tai-lieu-tieng-anh-lop-6 Bài tập Tiếng Anh lớp nâng cao: https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thong-lop-6 Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 6: https://vndoc.com/test/mon-tieng-anh-lop6 Trang chủ: ht t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 22 42 61 8 ... tài liệu Tiếng Anh lớp đây: Bài tập Tiếng Anh lớp theo Unit: https:/ /vndoc. com/ tai-lieu-tieng-anh-lop -6 Bài tập Tiếng Anh lớp nâng cao: https:/ /vndoc. com/ tieng-anh-pho-thong-lop -6 Bài tập trắc nghiệm... nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 6: https:/ /vndoc. com/ test/mon-tieng-anh-lop6 Trang chủ: ht t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro @vndoc. com | Hotline: 02 22 42 61 8
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ vựng unit 13 lớp 6 activities and the seasons vndoc com,