0

Từ vựng unit 19 lớp 3 theyre in the park vndoc com

2 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 14:59

Từ vựng Unit 19 lớp 3 They''''re in the park VnDoc com Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập Miễn phí Trang chủ https //vndoc com/ | Email hỗ trợ hotro@vndoc com | Hotline 024 2242 6188 TỪ VỰNG TI[.] Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP THEO UNIT UNIT 19: THEY’RE IN THE PARK Từ Phiên âm Định nghĩa cycle /ˈsaɪkl/ xe đạp skip /skɪp/ nhảy dây park /pɑːk/ công viên weather /ˈweðə(r)/ thời tiết sky /skaɪ/ bầu trời cloud /klaʊd/ mây sun /sʌn/ mặt trời wind /wɪnd/ gió fog /fɒɡ/ sương snow /snəʊ/ tuyết spring /sprɪŋ/ mùa xuân summer /ˈsʌmə(r)/ mùa hè autumn /ˈɔːtəm/ mùa thu winter /ˈwɪntə(r)/ mùa đông sunny /ˈsʌni/ trời nắng rainy /ˈreɪni/ trời mưa cloudy /ˈklaʊdi/ trời nhiều mây Trang chủ: htt p s : // d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 22 42 61 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí windy /ˈwɪndi/ trời gió stormy /ˈstɔːmi/ trời có bão snowy /ˈsnəʊi/ trời có tuyết foggy /ˈfɒɡi/ trời nhiều sương cool /kuːl/ mát mẻ cold /kəʊld/ lạnh warm /wɔːm/ ấm áp hot /hɒt/ nóng dry /draɪ/ khơ humid /ˈhjuːmɪd/ ẩm wet /wet/ ẩm clear /klɪə(r)/ (trời) quang đãng mild /maɪld/ thời tiết dịu nhẹ Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh khác như: Giải tập Tiếng Anh lớp năm: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-3 Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp online: https://vndoc.com/test/tieng-anh-lop-3 Trang chủ: htt p s : // d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 22 42 61 8 ... Anh lớp năm: https:/ /vndoc. com/ tieng-anh-lop -3 Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp online: https:/ /vndoc. com/ test/tieng-anh-lop -3 Trang chủ: htt p s : // d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro @vndoc. com |...Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí windy /ˈwɪndi/ trời gió stormy /ˈstɔːmi/ trời có bão snowy /ˈsnəʊi/ trời có tuyết foggy /ˈfɒɡi/ trời... https:/ /vndoc. com/ test/tieng-anh-lop -3 Trang chủ: htt p s : // d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro @vndoc. com | Hotline: 02 22 42 61 8
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ vựng unit 19 lớp 3 theyre in the park vndoc com,