0

Bai tap on he tieng anh lop 3 len lop 4 so 2

4 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 14:54

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Bài tập ơn hè Tiếng Anh lớp lên lớp số Bản quyền thuộc VnDoc nghiêm cấm hành vi chép mục đích thương mại I/ Look at the picture and complete the word _ l _ _ d y T _ u _ k _ o _ l _ e _ d _ h _ c _ e n B _ t h _ o o _ II/ Choose the odd one out A cycling B summer C drawing D listening A dog B pink C green D red A park B school C house D game A table B wardrobe C goldfish D cupboard A parrot B pen C pencil D ruler III/ Choose the correct answer A, B, C or D does your father do? A What B Who C How D When She has _ old ship Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí A the B x C a D an What toys does he like? - He his trucks A like B likes C does like D is like Our house _ a yard A has B there is C have D is What is he doing? - He music A is reading B is watching C is cleaning D is listening to IV/ Correct one mistake in each of the following sentences My father is read newspaper in the living room _ Mike and his brother is in the garden _ Tony like planes _ Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Linda have three fish and one cat _ My sister has two robot _ V/ Translate the following sentences into English Có vẹt lồng _ Bạn có đồ chơi không? _ Thời tiết hôm nào? _ Mẹ tơi khơng thích thời tiết lạnh _ -The end- Đáp án tập ôn hè Tiếng Anh lớp lên lớp số I/ Look at the picture and complete the word cloudy truck doll read chicken bathroom II/ Choose the odd one out B A D C A A D III/ Choose the correct answer A, B, C or D A D B IV/ Correct one mistake in each of the following sentences read => reading is => are like => likes Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí have => has robot => robots V/ Translate the following sentences into English There is a parrot in the cage Do your have any toys? What’s the weather like today? My mother doesn’t like cold weather Mời bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh lớp ơn tập hè hay miễn phí tại: https://vndoc.com/on-he-lop-3-len4 Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap on he tieng anh lop 3 len lop 4 so 2,