0

Đê cương ôn tập đầu tư dự án bài tập và có đáp án

12 5 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 12:11

1 BÀI TẬP Bài 1 Một dự án có tổng số vốn đầu tư tại thời điểm bắt đầu sản xuất kinh doanh là 3500 triệu đồng Doanh thu hàng năm của dự án dự kiến là 850 triệu đồng, chi phí vận hành hàng năm (không ba[.] BÀI TẬP Bài 1: Một dự án có tổng số vốn đầu tư thời điểm bắt đầu sản xuất kinh doanh 3500 triệu đồng Doanh thu hàng năm dự án dự kiến 850 triệu đồng, chi phí vận hành hàng năm (khơng bao gồm khấu hao lãi vay) 250 triệu đồng, đời dự án 15 năm, giá trị lý cuối đời dự án 100 triệu đồng Tỷ suất chiết khấu dự án 15%/năm Hãy tính: NPV dự án? Thời gian thu hồi vốn đầu tư (T)? IRR dự án? Bài 2: Một dự án có tổng số vốn đầu tư thời điểm bắt đầu sản xuất kinh doanh 3500 triệu đồng Doanh thu năm đầu dự án 500 triệu đồng, năm thứ 550 triệu đồng, từ năm thứ doanh thu dự án dự kiến ổn định mức 950 triệu đồng hàng năm hết đời dự án Chi phí vận hành hàng năm (không bao gồm khấu hao lãi vay) dự án 250 triệu đồng Đời dự án 15 năm Giá trị lý cuối đời dự án 100 triệu đồng Tỷ suất chiết khấu dự án 12%/năm Hỏi: a Dự án có nên đầu tư hay không? b Mức lãi suất vốn vay cao chấp nhận bao nhiêu? Bài 3: Một doanh nghiệp xem xét dự án đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm Tổng vốn đầu tư dự án 17.000 triệu đồng huy động từ nguồn - Nguồn 1: vay 10.500 triệu đồng - kỳ hạn năm - lãi suất 12% năm - Nguồn 2: vay 5.500 triệu đồng - kỳ hạn năm - lãi suất 14% năm - Nguồn 3: vay 1.000 triệu đồng - kỳ hạn năm - lãi suất 16% năm Nếu thực dự án doanh thu dự kiến hàng năm 6.500 triệu đồng Chi phí loại (chưa có khấu hao lãi vay) năm thứ dự kiến 2.900 triệu đồng, năm thứ hai 3.100 triệu đồng, sau giữ ổn định mức 3.300 triệu đồng Nếu đời dự án 15 năm năm đại tu lần lần hết 200 triệu đồng Hỏi: NPV dự án bao nhiêu? Mức lãi suất cao dự án chấp nhận bao nhiêu? Bài Để đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp xã A, người ta dự kiến phải đầu tư xây dựng cơng trình thuỷ nơng với chi phí sau: Chi phí ban đầu 12 tỷ đồng, chi phí bảo dưỡng hàng năm 140 triệu đồng (trong chi phí khơng có chi phí khấu hao trả lãi vốn vay) Tuổi thọ cơng trình 30 năm, sau 15 năm phải đại tu cơng trình hết 500 triệu đồng Nhờ có cơng trình hàng năm tổng thu nhập từ trồng trọt hộ nông dân tăng 1,4 tỷ đồng Lãi suất vay vốn để xây dựng cơng trình 8%/năm Anh (hay chị) tính tiêu đánh giá hiệu tài dự án? Bài Để đón khách du lịch đến Quảng Ninh hàng năm, UBND Tỉnh Quảng Ninh định thực dự án “Cải tạo xây dựng khu du lịch, vui chơi giải trí” Dự án xây dựng với chi phí doanh thu sau: - Dự tính chi phí đền bù, giải toả khoảng 20 triệu USD, chi phí xây lắp thiết bị khoảng 60 triệu USD, chi phí đầu tư khác khoảng 12 triệu USD - Dự tính doanh thu hàng năm khoảng 50 triệu USD, chi phí hàng năm để tạo số doanh thu trên, ước tính 60% doanh thu (trong chi phí chưa có khấu hao trả lãi vốn vay) - Dự án yêu cầu sau 15 năm hoạt động phải sửa chữa định kỳ lần hết 10 triệu USD - Dự án kinh doanh dự kiến 30 năm Sau ngừng hoạt động giá trị lý 20 triệu USD Lãi suất thị trường vốn 12%/năm Anh (hay chị) tính tiêu đánh giá hiệu tài dự án? Bài 6: Một dự án đầu tư xây dựng khách sạn có tổng số vốn đầu tư tính thời điểm dự án bắt đầu vào hoạt động 40 tỷ đồng Trong đó, vốn tự có 20 tỷ với chi phí hội việc sử dụng vốn 18%/năm, vốn vay 20 tỷ với lãi suất vay 12%/năm Doanh thu hàng năm dự án dự tính đạt 24 tỷ đồng Chi phí hàng năm (khơng bao gồm khấu hao) 40% doanh thu Sau dự án ngừng hoạt động giá trị lý 2,5 tỷ đồng Đời dự án 30 năm Hãy tính: Thu nhập đời dự án (NPV) Thời gian thu hồi vốn đầu tư dự án (T) Bài 7: Một chủ đầu tư có 2500 triệu đồng vay thêm 3500 triệu đồng với lãi suất 8% năm để thực dự án Tổng lợi nhuận khấu hao thu từ dự án sau: Năm thứ : 600 triệu đồng Năm thứ hai : 620 triệu đồng Năm thứ ba: 640 triệu đồng Năm thứ tư: 660triệu đồng Sau giữ mức ổn định 660 triệu đồng/năm Biết không đầu tư vào dự án này, chủ đầu tư thực dự án khác chắn đạt tỷ suất lợi nhuận 14 % năm Đời dự án 30 năm Hãy tính Thời hạn thu hồi vốn đầu tư dự án Nếu sau dừng hoạt động, giá trị lý dự án 120 triệu đồng NPV dự án bao nhiêu? Bài 8: Một doanh nghiệp vay vốn để thực dự án đầu tư sau: Nguồn đầu Số tiền vay (triệu đồng) tư Nguồn 400 Nguồn 650 Nguồn 750 Kỳ hạn Năm Quí tháng Lãi suất vay từ nguồn (%/ tháng) 0,8% 1% 0,9% Dự kiến đầu năm thứ (sau năm) kể từ vay vốn, dự án bắt đầu vào hoạt động sản xuất Doanh thu hàng năm thu 550 triệu đồng, chi phí vận hành hàng năm (khơng bao gồm khấu hao lãi vay) 150 triệu đồng/ năm Giá trị lý cuối đời dự án 30 triệu đồng Với đời dự án 12 năm Hãy: Tính NPV dự án Tính thời gian thu hồi vốn dự án Tính hệ số hoàn vốn nội (IRR) dự án Bài 9: Một doanh nghiệp vay vốn để thực dự án đầu tư sau: Nguồn đầu Số tiền vay Kỳ hạn Lãi suất vay từ tư (triệu đồng) nguồn (%/ tháng) Nguồn 500 Năm 0,7% Nguồn 550 Quí 0,9% Nguồn 700 tháng 0,8% Dự kiến đầu năm thứ (sau năm) kể từ vay vốn, dự án bắt đầu vào hoạt động sản xuất a Nếu người cho vay yêu cầu hàng năm phải trả nợ theo phương thức trả đặn hàng năm, vòng 10 năm liền phải trả hết nợ, năm phải trả bao nhiêu? b Giả sử, kể từ dự án vào hoạt động, doanh thu thu hàng năm 350 triệu đồng chi phí loại hàng năm để tạo doanh thu 250 triệu đồng (chưa tính khấu hao) Giá trị cịn lại dự kiến 120 triệu đồng Tuổi thọ dự án 15 năm Dự án có nên đầu tư hay không? Bài 10: Một doanh nghiệp vay vốn để đầu tư mở rộng sản xuất với tiến độ thực vốn sau Năm đầu tư Số tiền vay Kỳ hạn Lãi suất vay từ (triệu đồng) nguồn (%/ tháng) Năm1 1700 quí 1,3% Năm 2200 tháng 1,2% Năm 2500 năm 1% Dự kiến năm thứ tư kể từ vay vốn ( sau năm) dự án vào hoạt động doanh thu năm đầu đạt 950 triệu đồng, năm thứ hai đạt 1150 triệu đồng , năm thứ ba đạt 1350 triệu đồng sau ổn định mức 1550 triệu đồng Để tạo doanh thu trên, chi phí loại hàng năm (chưa tính khấu hao lãi vay) 270 triệu đồng Giá trị lý dự án Đời dự án 15 năm Hỏi: Thời hạn thu hồi vốn đầu tư dự án bao nhiêu? Thu nhập đời dự án ? Bài 11: Một doanh nghiệp vay vốn để thực dự án đầu tư sau: Nguồn đầu Số tiền vay Kỳ hạn Lãi suất vay từ tư (triệu đồng) nguồn (%/ tháng) Nguồn 400 Năm 0,6% Nguồn 450 Quí 0,9% Nguồn 500 tháng 0,8% Dự kiến đầu năm thứ (sau năm) kể từ vay vốn, dự án bắt đầu vào hoạt động sản xuất c Nếu người cho vay yêu cầu sau 10 năm kể từ bắt đầu sản xuất phải trả hết nợ theo phương thức trả d đặn vào cuối năm năm phải trả bao nhiêu? Giả sử, kể từ dự án vào hoạt động, doanh thu thu hàng năm 200 triệu đồng chi phí loại hàng năm để tạo doanh thu 25 triệu đồng (chưa tính khấu hao) Giá trị cịn lại dự kiến 150 triệu đồng Tuổi thọ dự án 15 năm Dự án có khả thi mặt tài hay khơng? Bài 12 Một doanh nghiệp nghiên cứu để lựa chọn hai phương án nhập thiết bị có cơng dụng tính kỹ thuật với số liệu sau: Số liệu Đơn vị tính Giá mua ban đầu Triệu đồng Chi phí vận hành triệu đồng hàng năm Giá trị lý Triệu đồng Tuổi thọ Năm Thiết bị A 450 32 Thiết bị B 550 40 15 10 10 15 Hãy lựa chọn phương án có lợi mặt kinh tế biết dự án vay vốn với lãi suất 11%/năm Bài 13 Để thực chủ trương xóa đói giảm nghèo, tỉnh A định chuyển đổi hướng trồng Trên diện tích 3000 ha, phương án đầu tư lập với thông số tổng hợp sau Phương án đầu tư Đơn vị Số liệu Trồng Trồng tính long cam 90 Vốn đầu tư ban Triệu 75 đầu đồng 12 Chi phí vận hành triệu đồng hàng năm 32 Doanh thu hàng triệu đồng 30 năm 15 Giá trị lý Triệu 10 đồng Tuổi thọ Năm Anh (chị) giúp tỉnh A lựa chọn phương án đầu tư có tính kinh tế hơn? Biết rằng, để thực dự án chuyển đổi trồng này, tỉnh vay vốn từ quỹ hỗ trợ phát triển nông thôn với mức lãi suất 15%/năm Bài 14 Công ty khai thác dầu khí X cân nhắc để lựa chọn hai phương án vận chuyển dầu từ giàn khoan nơi tái chế: Phương án 1: Mua tầu vận chuyển dầu từ giàn khoan vào bờ xe vận chuyển từ bờ đến nơi tái chế Phương án 2: Xây dựng hệ thống chuyển tải dầu từ giàn khoan đến nơi tái chế Với thông tin phương án sau: Chỉ tiêu Đơn vị Phương án Phương án tính 1 xe Đường tầu chuyền tải Vốn đầu tư ban đầu Triệu 70 90 480 đồng Chi phí vận hành triệu 15 hàng năm đồng Giá trị lý Triệu 10 20 đồng Tuổi thọ Năm 12 24 Anh (chị) giúp Công ty X lựa chọn hai phương án vận chuyển? Biết rằng, lãi suất vay vốn đầu tư 12%/năm Bài 15 Để thực chủ trương đại hố sở hạ tầng giúp giao thơng cho người dân vùng thuận lợi Tỉnh A có phương án đầu tư lập với thông số tổng hợp sau Phương án đầu tư Đơn vị Số liệu Phương án Phương tính án 2200 Vốn đầu tư ban Triệu 1500 10 đầu đồng 250 Chi phí vận hành triệu đồng 100 hàng năm 900 Doanh thu hàng triệu đồng 650 năm 15 Giá trị lý Triệu 10 đồng 12 Tuổi thọ Năm Nếu thực phương án năm phải sủa chữa định kỳ lần, lần hết 150 triệu đồng Anh (chị) giúp tỉnh A lựa chọn phương án đầu tư có tính kinh tế hơn? Biết rằng, để thực dự án này, tỉnh vay vốn từ chương trình hỗ trợ lãi suất phủ với mức lãi suất 10%/năm Bài 16 Một cơng ty có hai phương án mua lắp đặt thiết bị sau Các thông số Đơn vị Phương án Phương A án B Chi phí mua Triệu 260 420 thiết bị đồng Chi phí lắp đặt Triệu 20 30 thiết bị đồng Chi phí vận Triệu 30 25 hành năm đồng Giá trị lại Triệu 10 35 đồng Tuổi thọ năm 12 18 11 Nếu mua thiết bị A, năm phải sửa chữa định kỳ lần, lần hết 15 triệu đồng Hãy lựa chọn phương án mua thiết bị tối ưu, biết tỷ suất chiết khấu 15% năm 12 ... nơng với chi phí sau: Chi phí ban đầu 12 tỷ đồng, chi phí bảo dưỡng hàng năm 140 triệu đồng (trong chi phí khơng có chi phí khấu hao trả lãi vốn vay) Tuổi thọ cơng trình 30 năm, sau 15 năm phải... hàng năm khoảng 50 triệu USD, chi phí hàng năm để tạo số doanh thu trên, ước tính 60% doanh thu (trong chi phí chưa có khấu hao trả lãi vốn vay) - Dự án yêu cầu sau 15 năm hoạt động phải sửa chữa... xây dựng khách sạn có tổng số vốn đầu tư tính thời điểm dự án bắt đầu vào hoạt động 40 tỷ đồng Trong đó, vốn tự có 20 tỷ với chi phí hội việc sử dụng vốn 18%/năm, vốn vay 20 tỷ với lãi suất vay
- Xem thêm -

Xem thêm: Đê cương ôn tập đầu tư dự án bài tập và có đáp án,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN