0

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 2019

112 2 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 09:28

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 2019(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 2019(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 2019(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 2019(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 2019(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 2019(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 2019(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 2019(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 2019(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 2019(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 2019(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 2019(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 2019(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 2019(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 2019(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 2019(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 2019(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP LƯỜNG HỒNG TUYẾT ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG NƠNG THÔN MỚI TẠI THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2012 – 2019 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI MÃ SỐ: 8850103 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN BÁ LONG Hà Nội, 2020 i CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Nếu nội dung nghiên cứu tơi bị trùng lặp với cơng trình nghiên cứu cơng bố, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm tuân thủ kết luận đánh giá luận văn Hội đồng khoa học Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2020 Người cam đoan Lường Hồng Tuyết ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập nghiên cứu đề tài, cố gắng nỗ lực thân, tơi nhận giúp đỡ tận tình quý báu thầy cô giáo Trường Đại học Lâm nghiệp, tổ chức cá nhân Nhân dịp tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Bá Long, người nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn quý thầy, cô giáo, Viện Quản lý đất đai Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp giảng dạy truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm giúp hoàn thành luận văn Xin cảm cán nhân dân địa phương nơi tiến hành điều tra, nghiên cứu, đặc biệt cán phòng Tài nguyên Mơi trường, phịng Kinh tế, Phịng Quản lý thị, phòng Thống kê thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La Ủy ban nhân dân xã Chiềng Ngần, xã Chiềng Xôm thành phố Sơn La tạo điều kiện thời gian cung cấp số liệu cho đề tài Cuối xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè, đồng nghiệp ln khích lệ, tạo điều kiện mặt giúp đỡ, động viên tơi q trình thực luận văn Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2020 Học viên Lường Hồng Tuyết iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH viix MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận quy hoạch xây dựng nông thôn 1.1.1 Khái quát nông thôn 1.1.2 Phát triển nông thôn 1.1.3 Quy hoạch xây dựng nông thôn 1.2 Cơ sở thực tiễn quy hoạch xây dựng nông thôn 12 1.2.1 Kinh nghiệm số nước giới xây dựng nơng thơn13 1.2.2 Tình hình quy hoạch xây dựng nơng thơn Việt Nam 17 Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 2.1 Nội dung nghiên cứu 21 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thành phố Sơn La 21 2.1.2 Nghiên cứu kết thực quy hoạch xây dựng nông thôn địa bàn nghiên cứu giai đoạn 2012 - 2019 21 2.1.3 Nghiên cứu đề xuất số giải pháp pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn khu vực nghiên cứu 22 2.2 Phương pháp nghiên cứu 22 2.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 22 iv 2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu 22 2.2.3 Phương pháp xử lý phân tích số liệu 24 2.2.4 Phương pháp minh họa đồ 24 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 25 3.1 Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội thành phố Sơn La 25 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 25 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 29 3.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội thành phố việc thực chương trình xây dựng nơng thơn 34 3.2 Đánh giá tình hình thực quy hoạch xây dựng nông thôn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 37 3.2.1 Tình hình tổ chức thực quy hoạch xây dựng nông thôn thành phố Sơn La 37 3.2.2 Đánh giá tình hình thực quy hoạch xây dựng nông thôn xã Chiềng Xôm Chiềng Ngần 42 3.2.3 Đánh giá chung tình hình thực quy hoạch xã nghiên cứu71 3.3 Đánh giá mức độ phù hợp đồ án QHXDNTM xã Chiềng Xôm Chiềng Ngần, thành phố Sơn La 72 3.3.1 Kết đánh giá mức độ phù hợp đồ án QHXDNTM xã nghiên cứu 72 3.3.2 Đánh giá ảnh hưởng nguồn vốn tới thực đồ án QHXDNTM thành phố Sơn La 74 3.3.3 Khó khăn vướng mắc lập thực đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn điểm nghiên cứu 76 3.4 Đề xuất số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch xây dựng NTM khu vực nghiên cứu 78 3.4.1 Giải pháp nguồn vốn 78 v 3.4.2 Về tổ chức việc thực 80 3.4.3 Nâng cao trình độ bên liên quan công tác lập quy hoạch81 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa - đại hóa HTX Hợp tác xã KT – XH Kinh tế - xã hội KTKT Khoa học kỹ thuật MTQG Mục tiêu Quốc gia NTM Nông thôn NVH Nhà văn hóa PTNT Phát triển nơng thơn QH Quy hoạch QHC Quy hoạch chung QHXDNTM Quy hoạch xây dựng nông thôn UBND Ủy ban nhân dân XDNTM Xây dựng nông thôn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Biểu tổng hợp kết thực quy hoạch xã nông thôn thành phố Sơn La 39 Bảng 3.2 Tình hình lập phê duyệt quy hoạch xây dựng NTM thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 – 2020 41 Bảng 3.3 So sánh tình hình thực tiêu sử dụng đất so với phương án quy hoạch sử dụng đất xã Chiềng Xôm 42 Bảng 3.4 Kết thực quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp xã Chiềng Xôm 45 Bảng 3.5 Kết thực quy hoạch sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ 47 Bảng 3.6 Kết thực hạng mục cơng trình cơng cộng, dịch vụ xã Chiềng Xơm 48 Bảng 3.7 Kết thực quy hoạch hệ thống giao thông, thủy lợi xã Chiềng Xôm 51 Bảng 3.8 Kết thực quy hoạch hệ thống cấp nước xã Chiềng Xôm 53 Bảng 3.9 Kết thực quy hoạch hệ thống cấp điện xã Chiềng Xôm 54 Bảng 3.10 Kết thực quy hoạch hệ thống thoát nước thải vệ sinh môi trường xã Chiềng Xôm 55 Bảng 3.11 So sánh tình hình thực tiêu sử dụng đất so với phương án quy hoạch sử dụng đất xã Chiềng Ngần 55 Bảng 3.12 Kết thực quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp xã Chiềng Ngần 58 Bảng 3.13 Kết thực quy hoạch sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ xã Chiềng Ngần 61 viii Bảng 3.14 Kết thực hạng mục cơng trình cơng cộng, dịch vụ xã Chiềng Ngần 62 Bảng 3.15 Kết thực quy hoạch hệ thống giao thông, thủy lợi xã Chiềng Ngần 66 Bảng 3.16 Kết thực quy hoạch hệ thống cấp nước xã Chiềng Ngần69 Bảng 3.17 Kết thực quy hoạch hệ thống cấp điện xã Chiềng Ngần 69 Bảng 3.18 Kết thực quy hoạch hệ thống thoát nước thải vệ sinh môi trường xã Chiềng Ngần 70 Bảng 3.19 Kết bố trí huy động nguồn vốn thực quy hoạch xây dựng nông thôn điểm nghiên cứu 75 ix DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH Hình 3.1 Vùng trồng hoa Tông, xã Chiềng Xôm 47 Hình 3.2 Vùng trồng hoa Hụm, xã Chiềng Xơm 47 Hình 3.3 Mơ hình Home Stay Hụm, xã Chiềng Xôm 48 Hình 3.4 Trường Mầm non xã Chiềng Xơm 51 Hình 3.5 Trụ sở nhà văn hố xã Chiềng Xơm 51 Hình 3.6 Đường trục Tông, xã Chiềng Xôm 53 Hình 3.7 Đường điện Ái, xã Chiềng Xơm 54 Hình 3.8 Mơ hình vườn trồng Xồi Phường, xã Chiềng Ngần 60 Hình 3.9 Mơ hình vườn trồng chuối Khoang, xã Chiềng Ngần 60 Hình 3.10 Trụ sở nhà văn hoá xã Chiềng Ngần 66 Hình 3.11 Trạm Y tế xã Chiềng Ngần 66 Hình 3.12 Đường điện trục xã Chiềng Ngần 70 Vùng trồng chuối, nhãn Vùng trồng cảnh, dược liệu Theo Ông (bà) mức độ phù hợp quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp với điều kiện sản xuất định hướng phát triển địa phương Rất phù hợp Trung bình Ít phù hợp Khơng phù hợp Lý do: …………………………………………….…………………………… …………………………………………….…………………………………… …………………………………………….…………………………………… Quy hoạch Hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất - Giao thông nội đồng phù hợp với nhu cầu lại, sản xuất, kết nối thị trường, tiêu thụ sản phẩm? Rất phù hợp Trung bình Ít phù hợp Khơng phù hợp - Hệ thống thủy lợi tưới, tiêu phục vụ sản xuất, phòng chống thiên tai xã có đảm bảo khơng? Rất đảm bảo Ít đảm bảo Trung bình Khơng đảm bảo - Hệ thống điện phục vụ sản xuất cung cấp điện an tồn, ổn định khơng? Rất an tồn Trung bình Ít an tồn Khơng an tồn Ý kiến bổ sung: Quy hoạch sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ + Mức độ phù hợp Quy hoạch sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ: Rất phù hợp Trung bình + Có đảm bảo mơi trường khơng? Ít phù hợp Khơng phù hợp Rất đảm bảo Ít đảm bảo Trung bình Khơng đảm bảo + Về hiệu kinh tế? Rất cao Trung bình thấp thấp Ý kiến bổ sung: Quy hoạch hệ thống hạ tầng xã hội - Trụ sở UBND xã có phù hợp vị trí (đi lại thuận tiện cho người dân) không? Rất phù hợp Trung bình Ít phù hợp Khơng phù hợp - Trụ sở UBND xã có phù hợp diện tích khơng? Rất phù hợp Trung bình Ít phù hợp Khơng phù hợp - Trụ sở UBND xã phù hợp cảnh quan, không gian, phong thủy? Rất phù hợp Trung bình Ít phù hợp Khơng phù hợp Giải thích - Trường học: + Trường học có phù hợp vị trí (đi lại thuận tiện cho học sinh) khơng? Rất phù hợp Trung bình Ít phù hợp Khơng phù hợp + Trường học có phù hợp diện tích khơng? Rất phù hợp Trung bình Ít phù hợp Khơng phù hợp Giải thích - Trạm y tế: + Trạm y tế có phù hợp vị trí (đi lại thuận tiện cho bệnh nhân) khơng? Rất phù hợp Trung bình Ít phù hợp Khơng phù hợp + Trạm y tế có phù hợp diện tích khơng? Rất phù hợp Trung bình Ít phù hợp Khơng phù hợp Giải thích - Bưu điện: + Phù hợp vị trí (đi lại thuận tiện cho người dân) khơng? Rất phù hợp Trung bình Ít phù hợp Khơng phù hợp Ít phù hợp Không phù hợp + Phù hợp diện tích khơng? Rất phù hợp Trung bình - Nhà văn hóa, sân thể thao xã: + Phù hợp vị trí (đi lại thuận tiện cho người dân) khơng? Rất phù hợp Trung bình Ít phù hợp Khơng phù hợp Ít phù hợp Khơng phù hợp + Phù hợp diện tích khơng? Rất phù hợp Trung bình + Phù hợp cảnh quan, không gian, phong thủy? Rất phù hợp Trung bình Ít phù hợp Khơng phù hợp Giải thích - Nhà văn hóa, khu thể thao thơn: + Phù hợp vị trí (đi lại thuận tiện cho người dân) khơng? Giải thích + Phù hợp diện tích khơng? Rất phù hợp Rất phù hợp Trung bình Trung bình Ít phù hợp Ít phù hợp Khơng phù hợp Không phù hợp + Phù hợp cảnh quan, không gian, phong thủy? Rất phù hợp Trung bình Ít phù hợp Khơng phù hợp Giải thích - Chợ: + Phù hợp vị trí (đi lại thuận tiện cho người dân) không? Rất phù hợp Trung bình Ít phù hợp Khơng phù hợp Giải thích + Phù hợp diện tích khơng? Rất phù hợp Trung bình Ít phù hợp Khơng phù hợp Giải thích + Tỷ lệ hộ kinh doanh người dân vào chợ buôn bán: Rất cao Trung bình Ít Khơng vào Giải thích Quy hoạch điểm dân cư nông thơn (đất đấu giá) + Phù hợp vị trí khơng? Rất phù hợp Trung bình Ít phù hợp Khơng phù hợp Ít phù hợp Khơng phù hợp + Phù hợp diện tích khơng? Rất phù hợp Trung bình + Phù hợp cảnh quan, không gian, phong thủy? Rất phù hợp Trung bình Ít phù hợp Khơng phù hợp Giải thích Hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho sinh hoạt - Giao thông phục vụ nhu cầu lại, sản xuất, kết nối thị trường, tiêu thụ sản phẩm nào? Rất phù hợp Trung bình Ít phù hợp Khơng phù hợp Giải thích - Đã có hệ thống cấp nước chưa? Có Khơng + Nếu có mức độ phù hợp nào? Rất phù hợp Trung bình Ít phù hợp Khơng phù hợp Giải thích - Hệ thống nước thải vệ sinh mơi trường khu dân cư? Có Khơng + Nếu có mức độ phù hợp nào? Rất phù hợp Trung bình Ít phù hợp Khơng phù hợp Giải thích - Hệ thống điện phục vụ sinh hoạt cung cấp điện an tồn, ổn định khơng? Có Khơng + Nếu có mức độ phù hợp nào? Rất phù hợp Trung bình Ít phù hợp Khơng phù hợp Giải thích Ông/bà đánh giá chung đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn địa phương giai đoạn 2012-2020? Rất phù hợp Trung bình Ít phù hợp Khơng phù hợp Ý kiến bổ sung: Xin chân thành cảm ơn! Người vấn Người vấn (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) Phụ lục PHIẾU PHỎNG VẤN BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NTM I THÔNG TIN CHUNG  Họ tên cán (người vấn): ……………………………  Nam/nữ: …… Tuổi: …………………………………………………  Địa chỉ: …………………………………………………………………  Số điện thoại: ………………………………………………………… II THÔNG TIN VỀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG NTM TRÊN ĐỊA BÀN Theo ông (bà), yếu tố ảnh hưởng đến kết thực hạng mục quy hoạch xây dựng nông thôn? Theo ông (bà), yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đồ án Quy hoạch xây dựng nông thôn? Ông (bà) đánh chất lượng đồ án quy hoạch xây dựng xã? Khó khăn gặp phải thực quy hoạch gì? Ơng (bà) có kiến nghị, giải pháp để góp phần nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn? Xin chân thành cảm ơn! Người vấn Người vấn (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) Phụ lục KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ CHẤT LƯỢNG QUY HOẠCH SẢN XUẤT STT 3.1 3.2 Chỉ tiêu Ông bà có đất khu vực quy hoạch vùng SXNN địa phương khơng? Có Khơng Mức độ phù hợp quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp với điều kiện sản xuất định hướng phát triển địa phương Rất phù hợp Trung bình Ít phù hợp Không phù hợp Quy hoạch Hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất Giao thông phục vụ nhu cầu lại, sản xuất, kết nối thị trường, tiêu thụ sản phẩm nào? Rất phù hợp Trung bình Ít phù hợp Không phù hợp Hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất có đảm bảo khơng Rất đảm bảo Trung bình Ít đảm bảo Xã Chiềng Xơm Xã Chiềng Ngần Số Số Tỷ lệ Tỷ lệ lượng lượng 25 100 25 100 21 0 84 16 17 68 24 25 0 100 0 20 0 80 20 0 22 88 12 23 92 STT 3.3 4.1 4.2 4.3 Chỉ tiêu Không đảm bảo Hệ thống điện phục vụ sản xuất cung cấp điện an tồn ổn định khơng Rất an tồn Trung bình Ít an tồn Khơng an tồn Quy hoạch sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ Mức độ phù hợp quy hoạch sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ Rất phù hợp Trung bình Ít phù hợp Khơng phù hợp Có đảm bảo môi trường không Rất đảm bảo Trung bình Ít đảm bảo Khơng đảm bảo Về hiệu kinh tế Rất cao Trung bình Thấp Rất thấp Xã Chiềng Xôm Xã Chiềng Ngần Số Số Tỷ lệ Tỷ lệ lượng lượng 0 0 25 0 100 0 25 0 100 0 18 0 72 28 0 12 48 32 20 20 0 80 20 0 19 76 16 25 0 100 0 21 0 84 16 0 Phụ lục KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÙ HỢP QUY HOẠCH HẠ TẦNG XÃ HỘI STT Chỉ tiêu Trụ sở UBND xã Trụ sở UBND xã có phù hợp vị trí (đi lại thuận tiện cho người dân) không Trụ sở UBND xã có phù hợp diện tích khơng Trụ sở UBND xã phù hợp cảnh quan, không gian, phong thủy? Trường học Trường học có phù hợp vị Xã Chiềng Xơm Rất Ít Khơng Trung phù phù phù bình hợp hợp hợp Xã Chiềng Ngần Rất Ít Khơng Trung phù phù phù bình hợp hợp hợp 25 0 22 0 25 0 20 25 0 21 22 0 19 0 STT Chỉ tiêu trí (đi lại thuận tiện cho học sinh) khơng Trường học có phù hợp diện tích khơng? Trạm y tế Trạm y tế có phù hợp vị trí (đi lại thuận tiện cho bệnh nhân) khơng? Trạm y tế có phù hợp diện tích khơng? Bưu điện Phù hợp vị trí (đi lại thuận tiện cho người dân) không? Phù hợp diện tích khơng? Nhà văn hóa, sân Xã Chiềng Xơm Rất Ít Khơng Trung phù phù phù bình hợp hợp hợp Xã Chiềng Ngần Rất Ít Khơng Trung phù phù phù bình hợp hợp hợp 24 0 21 0 18 22 0 25 0 21 0 25 0 22 22 0 21 2 STT Chỉ tiêu thể thao xã Phù hợp vị trí (đi lại thuận tiện cho người dân) không? Phù hợp diện tích khơng? Phù hợp cảnh quan, khơng gian, phong thủy Nhà văn hóa, khu thể thao thơn Phù hợp vị trí (đi lại thuận tiện cho người dân) khơng? Phù hợp diện tích khơng? Phù hợp cảnh quan, khơng Xã Chiềng Xơm Rất Ít Khơng Trung phù phù phù bình hợp hợp hợp Xã Chiềng Ngần Rất Ít Khơng Trung phù phù phù bình hợp hợp hợp 25 0 23 0 25 0 22 25 0 22 0 22 0 22 0 25 0 24 0 25 0 22 0 STT Chỉ tiêu gian, phong thủy Chợ Phù hợp vị trí (đi lại thuận tiện cho người dân) khơng? Phù hợp diện tích khơng? Tỷ lệ hộ kinh doanh người dân vào chợ buôn bán Tổng số Tỷ lệ Xã Chiềng Xơm Rất Ít Khơng Trung phù phù phù bình hợp hợp hợp Xã Chiềng Ngần Rất Ít Khơng Trung phù phù phù bình hợp hợp hợp 25 0 18 0 25 0 22 0 25 0 20 433 97,74 10 2,26 0 0 384 86,68 59 13,32 0 0 Phụ lục ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT PHỤC VỤ SINH HOẠT STT 3.1 3.2 Chỉ tiêu Giao thông phục vụ nhu cầu lại, sản xuất, kết nối thị trường, tiêu thụ sản phẩm nào? Rất phù hợp Trung bình Ít phù hợp Khơng phù hợp Đã có hệ thống cấp nước chưa? Có Khơng Hệ thống nước thải vệ sinh môi trường khu dân cư Hệ thống nước thải vệ sinh mơi trường khu dân cư? Có Khơng Nếu có mức độ phù hợp Rất phù hợp Trung bình Ít phù hợp Khơng phù hợp Xã Chiềng Xôm Xã Chiềng Ngần Số Số Tỷ lệ Tỷ lệ lượng lượng 25 0 100 0 25 0 100 0 25 100 25 100 25 100 25 100 21 0 84 16 0 18 72 16 12 STT 4.1 4.2 Chỉ tiêu Hệ thống điện phục vụ sinh hoạt Hệ thống điện phục vụ sinh hoạt cung cấp điện an tồn, ổn định khơng? Có Khơng Nếu có mức độ phù hợp Rất phù hợp Trung bình Ít phù hợp Khơng phù hợp Xã Chiềng Xôm Xã Chiềng Ngần Số Số Tỷ lệ Tỷ lệ lượng lượng 25 100 25 100 25 0 100 0 25 0 100 0 ... thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La - Đánh giá tình hình thực quy hoạch xây dựng nông thôn xã Chiềng Xôm Chiếng Ngần, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 - 2019 + Sự phù hợp QHXDNTM với quy hoạch. .. cao hiệu thực quy hoạch nông thôn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá tình hình thực phương án quy hoạch NTM điểm nghiên cứu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La - Đánh giá phù... việc thực chương trình xây dựng nơng thơn 34 3.2 Đánh giá tình hình thực quy hoạch xây dựng nông thôn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 37 3.2.1 Tình hình tổ chức thực quy hoạch xây dựng nông
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 2019,