0

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 2020

124 4 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 09:27

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 2020(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 2020(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 2020(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 2020(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 2020(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 2020(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 2020(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 2020(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 2020(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 2020(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 2020(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 2020(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 2020(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 2020(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 2020(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 2020(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 2020(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP BÙI THỊ NHƯ QUỲNH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI TẠI HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI MÃ NGHÀNH: 8850103 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN BÁ LONG Hà Nội, 2020 i CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Nếu nội dung nghiên cứu tơi bị trùng lặp với cơng trình nghiên cứu cơng bố, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm tuân thủ kết luận đánh giá luận văn Hội đồng khoa học Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Người cam đoan Bùi Thị Như Quỳnh ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập nghiên cứu đề tài, cố gắng nỗ lực thân, nhận giúp đỡ tận tình lời bảo chân tình thầy cô giáo Trường Đại học Lâm nghiệp, tổ chức cá nhân Trước tiên, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Bá Long, người nhiệt tình hướng dẫn, động viên khích lệ, dành nhiều thời gian định hướng giúp đỡ tơi q trình thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo tham gia giảng dạy chương trình cao học ngành quản lý đất đai; Viện Quản lý đất đai Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp Xin cảm ơn tập thể cán UBND huyện Ba Vì, Phịng Kinh tế, Phịng tài ngun mơi trường, Phịng Quản lý thị, Phịng Thống kê, Văn phịng UBND huyện Ba Vì, UBND xã Tản Hồng, UBND xã Yên Bài bà nhân dân xã tạo điều kiện giúp suốt thời gian thu thập khảo sát địa phương cung cấp số liệu phục vụ đề tài Cuối xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè, đồng nghiệp ln khích lệ tôi, tạo điều kiện mặt giúp đỡ, động viên tơi q trình thực luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Học viên Bùi Thị Như Quỳnh iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BCĐ Ban đạo BXD Bộ xây dựng CNH - HĐH Cơng nghiệp hóa - đại hóa GTTL Giao thơng thủy lợi GTTT Giá trị gia tăng HTX Hợp tác xã MTQG Mục tiêu quốc gia NVH Nhà văn hóa NTM Nơng thơn PTNT Phát triển nông thôn TMDV Thương mại dịch vụ XD NTM Xây dựng nông thôn UBND Ủy ban nhân dân iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH viii MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận quy hoạch xây dựng nông thôn 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Đặc trưng vùng nông thôn 1.1.3 Ý nghĩa việc xây dựng nông thôn 1.1.4 Mục tiêu xây dựng nông thôn 10 1.1.5 Nguyên tắc Chương trình xây dựng NTM 11 1.1.6 Quan điểm quy hoạch xây dựng NTM 12 1.1.7 Vai trò quy hoạch xây dựng NTM 13 1.1.8 Nguyên tắc lập quy hoạch xây dựng NTM 13 1.1.9 Nội dung quy hoạch xây dựng NTM 14 1.2 Cơ sở thực tiễn quy hoạch xây dựng nông thôn 16 1.2.1 Căn pháp lý quy hoạch xây dựng nông thôn 16 1.2.2 Kinh nghiệm xây dựng nông thôn số nước giới 19 1.2.3 Tình hình xây dựng nông thôn Việt Nam 23 1.2.4 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tiễn thực Chương trình nơng thơn 28 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1 Nội dung nghiên cứu 30 v 2.2 Phương pháp nghiên cứu 30 2.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 30 2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 30 2.2.3 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 31 2.2.4 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 32 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 33 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Ba Vì 33 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 33 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 36 3.1.3 Dân số, lao động, việc làm thu nhập 38 3.1.4 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội môi trường 40 3.1.5 Hiện trạng sử dụng đất nơng nghiệp huyện Ba Vì 41 3.2 Đánh giá tình hình thực chương trình xây dựng nơng thơn huyện Ba Vì 42 3.2.1 Kết đạt chuẩn nông thôn 42 3.2.2 Xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao 43 3.2.3 Xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu 44 3.3 Đánh giá tình hình thực quy hoạch xây dựng nơng thơn xã Tản Hồng xã Yên Bài, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 44 3.3.1 Đánh giá tình hình thực quy hoạch xây dựng nông thôn xã Yên Bài 44 3.3.2 Đánh giá tình hình thực quy hoạch xây dựng nông thôn xã Tản Hồng 54 3.3.3 Đánh giá chung tình hình tổ chức thực quy hoạch nông thôn 63 3.3.4 Đánh giá chung tình hình thực quy hoạch xây dựng nơng thơn huyện Ba Vì 76 vi 3.4 Định hướng đề xuất số giải pháp thực quy hoạch xây dựng nông thôn địa bàn huyện 78 3.4.1 Định hướng thực quy hoạch xây dựng nông thôn địa bàn huyện 78 3.4.2 Đề xuất số giải pháp thực quy hoạch xây dựng nông thôn địa bàn huyện 79 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Một số tiêu kinh tế huyện Ba Vì giai đoạn năm 2017 - 2019 37 Bảng 3.2 Một số tiêu dân số huyện Ba Vì giai đoạn năm 2017 - 2019 39 Bảng 3.3 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Ba Vì năm 2019 41 Bảng 3.4 Kết thực nông thôn địa bàn huyện Ba Vì tính đến tháng 12/2019 43 Bảng 3.5 Kết thực tiêu quy hoạch sử dụng đất xã Yên Bài 46 Bảng 3.6 Kết thực quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Yên Bài 47 Bảng 3.7 Kết thực cơng trình cơng cộng 49 Bảng 3.8 Kết thực hệ thống đường trục thôn, liên thôn 52 Bảng 3.9 Kết thực tiêu chí Điện xã Yên Bài 54 Bảng 3.10 Kết thực tiêu quy hoạch sử dụng đất xã Tản Hồng 55 Bảng 3.11 Kết thực quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Tản Hồng 57 Bảng 3.12 Kết thực cơng trình cơng cộng xã Tản Hồng 59 Bảng 3.13 Kết thực quy hoạch hệ thống điện xã Tản Hồng 62 Bảng 3.14 Kết thực quy hoạch hệ thống điện xã Tản Hồng 62 Bảng 3.15 Kết đánh giá quy hoạch vùng sản xuất người dân hai xã Tản Hồng Yên Bài 63 Bảng 3.16 Kết đánh giá quy hoạch sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa bàn xã 65 Bảng 3.17 Kết đánh giá quy hoạch trụ sở ủy ban nhân dân xã địa bàn xã 66 Bảng 3.18 Kết đánh giá quy hoạch đất sở hạ tầng địa bàn xã 67 Bảng 3.19 Kết đánh giá quy hoạch đất khu dân cư nông thôn địa bàn xã 71 Bảng 3.20 Kết đánh giá hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho sinh hoạt địa bàn xã 73 Bảng 3.21 Tổng hợp ý kiến cán làm công tác XD NTM cấp xã 74 viii DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Cơ cấu diện tích loại đất huyện Ba Vì năm 2019 42 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước gắn liền với phát triển nông nghiệp, nông thôn nông dân Việc quan tâm hơn, đặc biệt khu vực nơng thơn có quy mơ nhỏ, lợi ích người nơng dân thực cần thiết Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đô thị hóa, cơng nghiệp hóa diễn mạnh mang lại lợi ích cho phát triển đất nước nảy sinh khơng khó khăn cần giải quyết, vấn đề khoảng cách giàu nghèo ngày lớn khu vực nước khu vực thành thị khu vực nông thôn Phần lớn hộ nông dân khắp nước sử dụng phương tiện thô sơ, kĩ thuật lạc hậu sản xuất nông nghiệp, mang lại hiệu thấp kinh tế Hàng loạt vấn đề cần giải địa phương để nâng cao mức sống cho người dân như: giải việc làm, cải thiện giáo dục, y tế, sở hạ tầng, kĩ thuật sản xuất nuôi trồng, công tác quản lý địa phương… Trước tình hình đẩy mạnh cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước hội nhập kinh tế tồn cầu, cần có sách cụ thể mang tính đột phá nhằm giải toàn vấn đề kinh tế Đáp ứng yêu cầu Nghị Đảng nông nghiệp, nông thôn vào sống, đẩy nhanh tốc độ CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn, việc cần làm giai đoạn xây dựng cho mơ hình nơng thôn đủ đáp ứng yêu cầu phát huy nội lực nông dân, nông nghiệp nông thôn, đủ điều kiện hội nhập kinh tế giới Thực Nghị Trung ương khóa X “Nơng nghiệp, nơng dân nơng thơn”, Thủ tướng Chính phủ ban hành “Bộ tiêu chí Quốc gia nơng thôn mới” (Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009) “Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nơng thơn mới” Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 06/4/2010 nhằm thống đạo việc xây dựng nông thôn nước ... cứu đánh giá kết thực quy hoạch nông thôn huyện Ba Vì, tơi tiến hành nghiên cứu đề tài ? ?Đánh giá tình hình thực quy hoạch xây dựng nơng thơn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020? ??... nâng cao hiệu thực quy hoạch NTM địa bàn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá kết thực quy hoạch xây dựng NTM huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020 3 - Phân... Xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu 44 3.3 Đánh giá tình hình thực quy hoạch xây dựng nông thôn xã Tản Hồng xã Yên Bài, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 44 3.3.1 Đánh giá tình hình thực quy
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 2020,