0

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình

111 13 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 09:17

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP ĐINH THỊ THU HÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH VĂN PHỊNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THÀNH PHỐ HỊA BÌNH TỈNH HỊA BÌNH CHUN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI MÃ NGÀNH: 8850103 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS CHU THỊ BÌNH Hà Nội, 2019 i LỜI CAM ĐOAN Những kết nghiên cứu trình bày luận văn tơi hồn tồn trung thực, khơng vi phạm điều luật sở hữu trí tuệ pháp luật Việt Nam Nếu sai, tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật TÁC GIẢ LUẬN VĂN Đinh Thị Thu Hà ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới TS Chu Thị Bình dành nhiều thời gian tâm huyết tận tình giúp đỡ, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu cho tôi, định hướng giúp giải đáp thắc mắc suốt trình học tập, thực hồn thành luận văn Nhân dịp này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Ban giám hiệu, thầy, cô Viện Quản lý đất đai & Phát triển nông thôn Trường Đại học Lâm nghiệp truyền đạt cho kiến thức quý giá giúp đỡ tơi suốt q trình học tập trường Tơi xin cảm ơn gia đình tồn thể bạn bè động viên, khích lệ giúp đỡ tơi Trân trọng cảm ơn! Hịa Bình, ngày tháng năm 2019 Học viên Đinh Thị Thu Hà iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i TÁC GIẢ LUẬN VĂN i LỜI CẢM ƠN ii MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn 3.1 Ý nghĩa khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Chƣơng TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Một số vấn đề liên quan đến đăng ký đất đai, bất động sản 1.1.1 Một số khái niệm đất đai, bất động sản, thị trường bất động sản 1.1.2 Đăng ký đất đai 1.2 Văn phòng đăng ký đất đai 10 1.2.1 Cơ sở pháp lý tổ chức hoạt động VPĐKĐĐ 10 1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ, vai trò VPĐKĐĐ 14 1.3 Mơ hình tổ chức đăng ký đất đai, bất động sản số nước 18 1.3.1 Australia: Đăng ký quyền (hệ thống Torren) 18 1.3.2 Cộng hòa Pháp: Đăng ký văn tự giao dịch 19 1.3.3 Malaysia: Hệ thống đăng ký đất đai 20 1.3.4 Thụy Điển: Hệ thống đăng ký đất đai 20 1.3.5 Một số kinh nghiệm cho Việt Nam 21 1.4 Thực trạng hoạt động VPĐKĐĐ Việt Nam 22 1.4.1 Tình hình thành lập 22 1.4.2 Cơ cấu tổ chức VPĐKĐĐ 22 1.4.3 Đánh giá chung tình hình hoạt động VPĐKĐĐ 23 Chƣơng 26 ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG 26 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 26 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 26 iv 2.1.2 Giới hạn phạm vi nghiên cứu 26 2.2 Nội dung nghiên cứu 27 2.3 Phương pháp nghiên cứu 27 2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu thứ cấp 27 2.3.2 Phương pháp chọn mẫu phiếu điều tra 28 2.3.3 Phương pháp phân tích, so sánh, xử lý số liệu 28 2.3.4 Phương pháp đánh giá hiệu hoạt động chi nhánhVPĐKĐĐ 29 Chƣơng 30 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 3.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế -xã hội khu vực nghiên cứu 30 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 30 3.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu 34 3.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu 38 3.2 Tình hình quản lý sử dụng đất khu vực nghiên cứu 38 3.2.1 Tình hình quản lý đất đai khu vực nghiên cứu 38 3.2.2 Tình hình sử dụng đất TP.Hịa Bình 43 3.3 Thực trạng hoạt động Chi nhánh VPĐKĐĐTP.Hịa Bình 57 3.3.1 Cơ cấu tổ chức sở vật chất 57 3.3.2 Kết hoạt động Chi nhánh Văn phịng đăng ký đất đai thành phố Hịa Bình 60 3.4 Đánh giá người dân cán thực nhiệm vụ hoạt động chi nhánh VPĐKĐĐ TP Hịa Bình 74 3.4.1 Mức độ cơng khai thủ tục hành 75 3.4.2 Thời gian thực thủ tục 76 3.4.3 Thái độ mức độ hướng dẫn cán 77 3.4.4 Các khoản phí lệ phí phải đóng 79 3.4.5 Đánh giá điều kiện sở vật chất Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Hịa Bình 80 3.4.6 Đánh giá phối hợp Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Hịa Bình quan liên quan 81 3.4.7 Đánh giá chung kết hoạt động Chi nhánh VPĐKĐĐTP Hịa Bình 82 3.5 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Hịa Bình 85 v 3.5.1 Thực sách pháp luật đất đai 86 3.5.2 Giải pháp tổ chức, chế hoạt động 86 3.5.3 Giải pháp nhân lực 87 3.5.4 Giải pháp đầu tư sở vật chất kỹ thuật 87 3.5.5 Các giải pháp khác 88 KẾT LUẬN 89 KIẾN NGHỊ 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Nội dung cụm từ Chữ viết tắt Tài nguyên & Môi trường TNMT Ủy ban nhân dân UBND Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất VPĐKQSDĐ Văn phòng đăng ký VPĐK Văn phòng Đăng ký đất đai VPĐKĐĐ Thủ tục hành TTHC Hồ sơ địa HSĐC Giấy chứng nhận GCN Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GCNQSDĐ 10 Bất động sản BĐS 11 Thành phố TP 12 Phi nông nghiệp PNN 13 Đăng ký biến động ĐKBĐ 14 Hiện trạng sử dụng đất HTSDĐ 15 Đăng ký đất đai ĐKĐĐ 16 Sản xuất nông nghiệp SXNN STT vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Bảng thống kê diện tích loại đất theo đơn vị hành TP Hịa Bình năm 2018 44 Bảng 3.2 Diện tích loại đất nơng nghiệp 46 Bảng 3.3 Bảng thống kê diện tích loại đất sản xuất nơng nghiệpTP.Hịa Bình năm 2018 49 Bảng 3.4 Thống kê diện tích đất phi nơng nghiệp TP Hịa Bình năm 2018 51 Bảng 3.5.Thống kê diện tích nhóm đất chưa sử dụng theo đơn vị hành TP Hịa Bình năm 2018 …………………………… ……………67 Bảng 3.6 Kết cấp GCN lần đầu TP Hịa Bình giai đoạn 2016 – 2018……………………………………………………………………….71 Bảng 3.7 Bảng kết thực cấp đổi, cấp lại GCN TP Hịa Bình giai đoạn 2016 – 2018…………………………………………………….74 Bảng 3.8 Kết thực đăng ký biến động TP Hịa Bình giai đoạn 2016 – 2018……………………………………………………………….75 Bảng 3.9 Kết khảo sát trình độ sử dụng công nghệ thông tin ứng dụng phần mềm Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Hịa Bình 67 Bảng 3.10 Biến động diện tích theo mục đích sử dụng đất thành phố Hịa Bình năm 2018 68 Bảng 3.11 Thống kê kết thực cơng tác trích đo, trích lục đồ địa giai đoạn 2016 – 2018 72 Bảng 3.12 Hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Hịa Bình giai đoạn 2016 – 2018 73 viii Bảng 3.13 Mức độ cơng khai thủ tục hành chi nhánh VPĐKĐĐ TP Hịa Bình 75 Bảng 3.14 Đánh giá tiến độ giải hồ sơ Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Hịa Bình 78 Bảng 3.15 Đánh giá thái độ tiếp nhận hồ sơ chi nhánh VPĐKĐĐ TP Hịa Bình 77 Bảng 3.16 Đánh giá mức độ hướng dẫn cán chi nhánh VPĐKĐĐ TP Hịa Bình 77 Bảng 3.17 Đánh giá sở vật chất chi nhánh VPĐKĐĐ TP Hịa Bình 81 ix DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Bản đồ hành thành phố Hịa Bình……………………… 43 Hình 3.2 Khu vực Trung tâm TP Hịa Bình ảnh vệ tinh……………44 Hình 3.3 Biểu đồ chuyển dịch cấu kinh tế qua năm 2016 – 2018 48 Hình 3.4 Biểu đồ mơ tả thống kê diện tích đất đai theo đơn vị hành TP Hịa Bình năm 2018 39 Hình 3.5 Biểu đồ cấu sử dụng đất TP Hịa Bình năm 2018 44 Hình 3.6 Diện tích loại đất theo đơn vị hành 45 Hình 3.7 Mơ tả phân bố đất sản xuất nơng nghiệp TP Hịa Bình năm 2018 48 Hình 3.8 Mơ tả phân bố diện tích đất lâm nghiệp TP Hịa Bình năm 2018 50 Hình 3.9 Biểu đồ mơ tả diện tích đất theo đơn vị hành 52 Hình 3.10 Mơ tả phân bố đất TP Hịa Bình năm 2018 53 Hình 3.11 Mơ hình tổ chức Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Hịa Bình……… 71 Hình 3.12 Biểu đồ mơ tả kết cấp GCN lần đầu giai đoạn 2016 – 2018.73 Hình 3.13 Mẫu GCNQSDĐ cũ mới………………………………… 74 Hình 3.14 Biểu đồ mơ tả thực trạng cấp đổi, cấp lại GCN giai đoạn 2016 – 2018 TP Hịa Bình …………………………………………………75 Hình 3.15 Biểu đồ mơ tả thực trạng đăng ký biến động cho toàn thành phố giai đoạn 2016 - 2018 65 Hình 3.16 Biểu đồ số liệu thống kê diện tích biến động loại đất nông nghiệp giai đoạn 2017 – 2018 70 86 3.5.1 Thực sách pháp luật đất đai - Đẩy mạnh cải cách hành lĩnh vực đất đai Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước đất đai, bảo đảm quản lý thống nhất, hiệu lực, hiệu không chồng chéo - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai thường xuyên, liên tục với nội dung thiết thực hình thức phù hợp đối tượng người sử dụng đất để họ hiểu rõ từ thực trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi việc ĐKĐĐ - Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động mơ hình Chi nhánh VPĐKĐĐ nay, chủ trương cải cách hành quản lý đất đai Đảng nhà nước quyền nghĩa vụ người sử dụng đất việc ĐKĐĐ Thường xuyên bồi dưỡng, đào tạo lại kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán công tác Chi nhánh VPĐKĐĐ để nâng cao nhận thức, hiểu biết sách pháp luật đất đai 3.5.2 Giải pháp tổ chức, chế hoạt động Nhân tố người nhân tố trung tâm hoạt động yếu tố định đến thành cơng hoạt động nói chung hoạt động VPĐK nói riêng, lực, đạo đức đội ngũ phần gắn liền với nỗ lực cá nhân người, song mặt khác quan trọng phụ thuộc vào tổ chức tạo điều kiện bồi dưỡng phát huy cá nhân tổ chức Để nâng cao lực đội ngũ cán công chức cần quan tâm đến biện pháp sau: - Hoàn thiện quy chế làm việc VPĐK, phải quy định rõ thủ tục làm việc, phân công trách nhiệm phận chức danh công chức, viên chức làm việc VPĐK - Xây dựng tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức tạo điều kiện để công chức viên chức phấn đấu rèn luyện, nâng cao trình độ, kỹ chun mơn tinh thần phục vụ 87 - Hoàn thiện chế tài cho hoạt động VPĐKĐĐ cấp, VPĐK thu giữ lại tồn khoản phí, lệ phí liên quan đến TTHC đất đai để sử dụng cho hoạt động VPĐKĐĐ - Có chế thống xuyên suốt, giải thủ tục trọng gói hoạt động ĐKĐĐ Tất nội dung từ tiếp nhận, xử lý hồ sơ, đến nộp thuế kể lệ phí trước bạ nên thực nơi, từ giảm thiểu thời gian lại công dân, tinh giản thủ tục 3.5.3 Giải pháp nhân lực Phát triển nguồn nhân lực hoạt động máy tổ chức VPĐKĐĐ yêu cầu quan trọng, tiên đảm bảo hiệu nâng cao tính chuyên nghiệp hoạt động Chi nhánh - Cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Hòa Bình với mục tiêu tạo đội ngũ cán có kiến thức cao chun mơn, có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động giải công việc giao, động xử lý tình Đồng thời nên thường xuyên tổ chức đánh giá, phân loại đội ngũ cán để phấn đấu q trình thực thi cơng vụ - Tiếp tục rà soát, bồi dưỡng đào tạo nâng cao phẩm chất, lực cho đội ngũ cán công chức, trách nhiệm, kỹ công tác gắn với sách tuyển dụng, đãi ngộ phù hợp; đồng thời có chế tài xử lý vi phạm thật nghiêm cán bộ, công chức vi phạm - Tăng cường thêm biên chế, khắc phục tình trạng thiếu nhân lực Lượng cán biên chế mỏng lại chuyển công việc liên quan dẫn đến trách nhiệm pháp lý cho nhân viên hợp đồng 3.5.4 Giải pháp đầu tư sở vật chất kỹ thuật Trong thời gian tới để đảm bảo hoạt động Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Hòa Bình cần đảm bảo khơng gian làm việc, kho lưu trữ, đầu tư thiết bị chuyên dụng 88 - Cần thiết cấp bách bố trí quỹ đất đặt trụ sở cho Chi nhánh VPĐKĐĐ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lâu dài - Tăng cường sở vật chất, trang thiết bị đồng để phục vụ cơng tác chun mơn có hiệu Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý đất đai: xây dựng phần mềm cấp GCN qua mạng, phần mềm quản lý HSĐC, phần mềm xây dựng sở liệu địa chính…cải tạo trụ sở quan hành nhà nước, trang bị phần mềm gốc hệ thống thơng tin đất đai có quyền - Đầu tư thêm thiết bị chuyên dụng chứa hồ sơ, bố trí kho lưu trữ hồ sơ chuyên dụng để đảm bảo công tác lưu trữ hồ sơ, GCN không bị hư hại, mối mọt, rách nát nhiều 3.5.5 Các giải pháp khác Ngoài giải pháp cần quan tâm thực số giải pháp khác như: - Tiếp tục lồng ghép TTHC có liên quan nhằm tinh gọn TTHC để nâng cao hiệu giải yêu cầu cho người dân, phấn đấu giải hạn trước hạn, không gây phức tạp cho người dân Nên thiết lập mẫu hồ sơ, mẫu đơn cho cơng dân tiện nắm bắt góp phần đẩy nhanh công tác tiếp nhận hồ sơ, tiết kiệm thời gian cho công dân cán thục - Đổi phương thức tuyên truyền, phổ biến sách, pháp luật đất đai để nâng cao nhận thức người dân TTHC, ĐKĐĐ Tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động tổ chức ĐKĐĐ để nâng cao ý thức, trách nhiệm cán thực thi cơng vụ tìm giải pháp khắc phục tồn tại, mâu thuẫn trình thực thi hệ thống pháp luật đất đai - Tiếp xúc lắng nghe phản hồi, phản ánh từ người dân để giải kịp thời khó khăn, vướng mắc hồn thiện chế, sách ngày tốt 89 KẾT LUẬN Thành phố Hịa Bình thị trung tâm vùng Thủ đô Hà Nội, trung tâm vùng Tây Bắc, đô thị cửa ngõ – cầu nối vùng thủ đô Hà Nội vùng Tây Bắc Theo quy hoạch chung TP Hịa Bình đến năm 2035, TP Hịa Bình trở thành thị văn minh, đại có sắc văn hóa Hịa Bình trung tâm hành chính, trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật hạt nhân thúc đẩy q trình phát triển kinh tế tồn tỉnh Tính đến năm 2018, tổng diện tích đất tự nhiên 14.373,35 ha, diện tích đất nơng nghiệp 10.727,43 ha, diện tích đất phi nơng nghiệp 3.378,28 ha, diện tích đất chưa sử dụng 267,64 ha, loại đất phân bổ sử dụng tương đối hợp lý Công tác quản lý sử dụng đất địa bàn thành phố dần vào nề nếp ổn định, đất đai quản lý chặt chẽ theo pháp luật Thành phố hoàn thiện hệ thống quản lý đất đai đạt số thành tựu: rút gọn thủ tục xin cấp CGN, số lượng GCN cấp lần đầu ngày tăng, không bị lưu đọng nhiều hồ sơ xincấp GCN Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Hịa Bình thành lập cịn số khó khăn giúp cho cơng tác quản lý đất đai địa bàn thành phố nói chung việc giải TTHC đất đai nói riêng cho đối tượng sử dụng đất có nhiều tiến triển đạt số thành tựu định Trong năm kết công tác cấp GCN lần đầu 594 GCN đạt 88,52%, cấp đổi cấp lại GCN đạt tỷ lệ 89,88% Công tác ĐKBĐ theo quy định pháp luật giải 7.892 hồ sơ, chiếm 92,1% Công tác thống kê, kiểm kê đất đai thực theo Thông tư số 28/2014/TTBTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường, thống kê đất đai hàng năm, kiểm kê lập đồ trạng sử dụng đất 05 năm 01 lần Công tác trích đo, trích lục đạt tỷ lệ giải cao (87,5%) Công tác đăng ký giao dịch bảo đảm 90 giải số lượng lớn hồ sơ, nhiên giao dịch bảo đảm có chiều hướng giảm dần, năm 2016 từ 2.583 hồ sơ xuống 2.079 hồ sơ vào năm 2018 Kết điều tra, nghiên cứu đề tài làm rõ thực trạng hoạt động Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Hịa Bình Qua thấy mục tiêu VPĐKĐĐ hài lòng công dân – người sử dụng đất để đánh giá hài lịng thơng qua TTHC Mức độ hài lòng người dân thể mức độ công khai TTHC đạt 98,8%, thời gian thực TTHC hạn đạt 98,4% 97,2% hài lòng với thái độ, mức độ hướng dẫn cán thực nhiệm vụ Để nâng cao hiệu hoạt động Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Hịa Bình đề tài đề xuất 05 nhóm giải pháp về: Thực sách pháp luật đất đai; tổ chức, chế hoạt động; nhân lực; đầu tư sở vật chất kỹ thuật; số giải pháp khác 91 KIẾN NGHỊ Để hoàn thiện máy hoạt động Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Hịa Bình, đề tài đưa số kiến nghị sau: - Ban hành văn hướng dẫn kịp thời, thường xuyên mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn nâng cao trình độ cán chun mơn, nghiệp vụ, trình độ tin học, úng dụng cơng nghệ quản lý hệ thống thông tin đất đai - Bổ sung nhân lực đôi với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán công tác VPĐKĐĐ Tăng cường sở vật chất trang thiết bị cơng nghệ máy tính, máy in, phần mềm chun ngành để tạo hạ tầng kĩ thuật cho việc xây dựng sở liệu địa hệ thống thông tin đất đai - Ban hành chế tài hợp lý để đảm bảo nguồn thu cho hoạt động Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Hịa Bình ổn định, bền vững mà khơng phụ thuộc vào nguồn kinh phí Nhà nước cấp Đồng thời đạo hoàn thiện chế thu phí, lệ phí Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Hịa Bình theo hướng thu để đảm bảo bù đắp chi phí phát triển hệ thống thời gian tới - Bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở làm việc Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Hịa Bình đảm bảo u cầu nhiệm vụ lâu dài Chi nhánh VPĐKĐĐ Bổ sung, nâng cấp sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, bố trí kho lưu trữ tài liệu riêng để đảm bảo thực nhiệm vụ đạt hiệu cao - Kiểm tra, giám sát việc thực nhiệm vụ cán thực chuyên môn công tác phối hợp với Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Hịa Bình để tìm hạn chế, đề xuất chế sách giải pháp kịp thời 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường Bộ Nội vụ (2015), Thông tư liên tịch số15/2015/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức Văn phòng đăng ký đất đai Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2012), Kinh nghiệm nước quản lý pháp Luật Đất đai Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ (2015), Thơng tư liêntịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức chế hoạt động VPĐK đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường Bộ Tài nguyên môi trường (2014), Báo cáo Tổng kết thực đề án thí điểm kiện tồn văn phịng ĐKQSDĐ thành cấp trực thuộc Sở Tài ngun Mơitrường Chính phủ (2014), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 Chính phủ (2017), Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai Quốc hội (2013), Luật đất đai 2013, Nhà xuất Lao động Quốc hội (1993), Luật đất đai 1993, Nhà xuất Lao động 10 Quốc hội (2003), Luật đất đai 2003, Nhà xuất Lao động 11 Nguyễn Thanh Trà & Nguyễn Đình Bồng (2005), Quản lý thị trường bất động sản, NXB Nông nghiệp 93 12 Tôn Gia Huyên (2008), Một số vấn đề sở hữu đất đai, Hội thảo Hội Khoa học đấtViệt Nam 13 Nguyễn Văn Chiến (2006), Nghiên cứu mơ hình phương thức hoạt động tổ chức đăng ký đất đai số nước khu vực số nước phát triển 14 Tổng cục Quản lý đất đai (2013), Đánh giá hoạt động hệ thống Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp nước, Hà Nội 15 Tổng cục Quản lý đất đai (2009), Tài liệu hội thảo đăng ký đất đai Pháp, Hà Nội 16 UBND thành phố Hịa Bình (2014), Báo cáo thuyết minh đồ trạng sử dụng đất năm 2014, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hịa Bình 17 UBND thành phố Hịa Bình (2016), Báo cáo thuyết minh thống kê đất đai năm 2016, thành phố Hịa Bình, tỉnh Hịa Bình 18 UBND thành phố Hịa Bình (2017), Báo cáo thuyết minh thống kê đất đai năm 2017, thành phố Hịa Bình, tỉnh Hịa Bình 19 UBND thành phố Hịa Bình (2018), Báo cáo thuyết minh thống kê đất đai năm 2018, thành phố Hịa Bình, tỉnh Hịa Bình 20 Quốc hội (2015), Bộ Luật dân sự, Nhà xuất Lao động PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THÀNH PHỐ HỊA BÌNH (Đối với hộ gia đình, cá nhân) I Ngƣời vấn: Họ tên: Học viên lớp: II Ngƣời đƣợc vấn: - Họ tên: ……………………………………… - Tuổi: ………… - Địa tại: ……………………………………………… Số nhân gia đình: …………… III Nội dung vấn: Hiện trạng diện tích đất hộ gia đình ơng, bà: - Đất nơng nghiệp - Đất đất trồng lâu năm : …………… m :…………… m - Đất thương mại, dịch vụ : …………… m 2 Hộ gia đình ơng, bà đƣợc cấp GCNQSDĐ loại đất sử dụng chƣa? Loại đất Đất nông nghiệp Đất đất trồng lâu năm Đất thương mại, dịch vụ Đã cấp GCN Đang làm thủ tục cấp GCN Chưa cấp GCN Chưa làm thủ tục cấp GCN Ông (bà) đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hịa Bình để thực thủ tục gì? Chuyển nhượng QSDĐ Tặng cho QSDĐ Thừa kế QSDĐ Cấp đổi GCN Tách Hợp Đính sai sót GCN Thừa kế di sản QSDĐ Đăng ký chấp,bảo lãnh giá trị QSDĐ Xóa nội dung đăng ký chấp Đăng ký cung cấp thông tin nhà đất Lý khác Khi đến giao dịch Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hịa Bình Ơng (bà) thấy tài liệu sau đƣợc niêm yết công khai? Lịch tiếp nhận hồ sơ Loại hồ sơ thuộc thẩm quyền tiếp nhận Trình tự, thủ tục đăng ký Bản hướng dẫn lập hồ sơ người đến giao dịch Thời hạn nhận kết Các khoản phí, lệ phí phải nộp Danh mục đất đai cung cấp Thời gian gần mà Ông (bà) đến giao dịch Chi nhánh Văn phịng Đăng ký đất đai thành phố Hịa Bình Dưới tháng Từ đến tháng Trên tháng Ơng (bà) nhận xét sở vật chất Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hịa Bình Đáp ứng u cầu cơng việc Bình thường Chưa đáp ứng u cầu cơng việc Ơng (bà) cho biết thời gian thực giao dịch Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hòa Bình mức độ sau đây? Nhanh Bình thường Chậm Không theo quy định Thái độ phận tiếp nhận hồ sơ Ông (bà) tiếp xúc? Tận tình chu đáo Bình thường Khơng tận tình chu đáo Mức độ hƣớng dẫn cán tiếp nhận hồ sơ Ông (bà) đến giao dịch Được hướng dẫn đầy đủ Được hướng dẫn không đầy đủ Ý kiến khác 10 Ơng (bà) có phải đóng chi phí khác ngồi khoản lệ phí quy định thực giao dịch khơng? Có Khơng 11 Những khó khăn Ơng (bà) đến giao dịch Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hịa Bình ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 12 Nhận xét Ơng(bà) mơ hình hoạt động Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hịa Bình? Rất tốt Tốt Trung bình Kém 13 Kiến nghị Ông (bà) cho hoạt động Chi nhánh Văn phịng Đăng ký đất đai thành phố Hịa Bình ngày tốt ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Hòa Bình, ngày … tháng….năm 20… Ngƣời điều tra (Ký ghi rõ họ tên) Ngƣời đƣợc vấn (Ký ghi rõ họ tên) PHIẾU ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THÀNH PHỐ HỊA BÌNH (Đối với cán bộ) I Ngƣời vấn: Họ tên: Học viên lớp: II Ngƣời đƣợc vấn: - Họ tên: ……………………………………… - Tuổi: ………… III Nội dung vấn: 1.Theo anh/chị trang thiết bị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hịa Bình có đầy đủ phục vụ cho q trình làm việc hay khơng? Đáp ứng u cầu cơng việc Bình thường Chưa đáp ứng yêu cầu công việc Đánh giá anh/chị chất lƣợng trang thiết bị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hịa Bình nhƣ nào? Chất lượng tốt Chất lượng trung bình Chất lượng Đánh giá anh/chị phối hợp quan khác nhƣ nào? Tốt Chưa tốt Khơng tốt Những khó khăn anh/chị gặp phải thực thi công vụ? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Kiến nghị anh/chị cho hoạt động Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hịa Bình ngày tốt ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Hịa Bình, ngày … tháng….năm 20… Ngƣời điều tra (Ký ghi rõ họ tên) Ngƣời đƣợc vấn (Ký ghi rõ họ tên) ... giá kết hoạt động Chi nhánh Văn phịng Đăng ký đất đai thành phố Hịa Bình – tỉnh Hịa Bình? ?? Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực trạng hoạt động Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Hịa Bình giai đoạn 2016 – 2018... dụng đất TP.Hịa Bình 43 3.3 Thực trạng hoạt động Chi nhánh VPĐKĐĐTP.Hịa Bình 57 3.3.1 Cơ cấu tổ chức sở vật chất 57 3.3.2 Kết hoạt động Chi nhánh Văn phịng đăng ký đất đai thành phố. .. 3.4.5 Đánh giá điều kiện sở vật chất Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Hòa Bình 80 3.4.6 Đánh giá phối hợp Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Hịa Bình quan liên quan 81 3.4.7 Đánh giá chung kết hoạt động Chi nhánh
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình,