0

Đề và đáp án HSG tỉnh Thanh Hóa môn Tin học Năm học 2022 _ 2023

13 8 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2023, 11:09

Đề thi, hướng dẫn làm các bài trong đề thi và bộ test dùng để chấm điểm. Chỉ cần tải về làm rồi dùng chương trình Themis để chấm bài. Nếu không làm được thì đọc hướng dẫn làm bài và đọc chương trình tôi đã viết (bằng C++) để biết. Cảm ơn HƯỚNG DẪN Bài 1: ROBOT Vì robot di chuyển chéo nên ta cho robot nhiều bước chéo để (x1;y1) gần đến (x2;y2) Khi x1=x2 cần di chuyển y để y1=y2 y1=y2 cần di chuyển x để x 1=x2 số bước cịn lại Từ ta thấy số bước mà robot phải max khoảng cách |x1-x2| |y1-y2| Suy kq=max(abs(x1-x2), abs(y1-y2)) Bài 2: CHIA KẸO Có tất bạn Các bạn chọn tất túi kẹo có số kẹo chia hết cho bạn ăn nên số kẹo lại túi chọn giảm Giả sử có d túi kẹo có số kẹo túi chia hết cho 3; S tổng số kẹo túi kẹo có số kẹo chia hết cho Khi kết cần tìm d (s-3*d)/3 Bài 3: MẬT MÃ Số nguyên dương chia hết cho 30 (bội 30) số vừa chia hết cho vừa chia hết cho 10 Suy số cần có tổng chữ số chia hết cho có chữ số tận Theo đề cần hốn vị chữ số số bí ẩn để số lớn bội 30 nên số bí ẩn phải thỏa mãn điều kiện số có chữ số giảm dần có chữ số Do số bí ẩn có đến 10 chữ số nên ta phải dùng kiểu xâu để lưu trữ liệu đầu vào Gọi t tổng chữ số số bí ẩn; d[k] xâu chứa số lượng chữ số k số bí ẩn (0≤k≤9) Dựa vào t d[0] để biết số có bội 30 hay khơng? Nếu bội 30 dựa vào mảng d để in số số bí ẩn Lưu ý: Để tính giá trị cho phần tử mảng d ta hàm push_back() để thêm vào cho chương trình thực nhanh Bài 4: EQLARRAY Gọi s tổng dãy b • Sau lần thao tác tổng dãy tăng lên k đơn vị Ban đầu a có tổng nên tổng a chia hết cho k Suy b thu từ a s phải chia hết cho k • Để biến a thành b ta phải thao tác s/k lần Vậy phần tử a tăng lên nhiều s/k đơn vị Suy b thu từ a bmax ≤ s/k Vậy s ⁝ k bmax ≤ s/k biến a thành b, khơng khơng thể Bài 5: MARIO Để số nấm ăn tối đa ta quay đầu nhiều lần Cho i chạy từ -106 đến 106 Ta tìm điểm đầu điểm cuối quãng đường K bước từ X đến i quay đầu lại VD i=9, X=5, K=8 từ đến quay lại đến điểm đầu quãng đường 3, điểm cuối Sau tính số sức mạnh quãng đường mảng cộng dồn Đáp án max kết tính Xử lí toạ độ âm cách • Cộng thêm 106 vào toạ độ ý trường hợp điểm đầu lúc dùng cộng dồn • Cộng thêm 106+1 vào toạ độ MỘT SỐ BỘ TEST NHỎ (BỘ TEST LỚN CÁC BẠN TẢI TRONG FILE ĐÍNH KÈM NHÉ) Bài 1: ROBOT ROBOT.INP -1 ROBOT.OUT 11 10 10 12 -2 -5 -5 -5 -5 100 123 1111 980 -988 -980 -1234 99968 9876 98734 Bài 2: CHIA KẸO CANDIES.INP CANDIES.OUT 11 16 10 16 16 21 16 14 10 12 12 17 19 11 100 35 87 96 64 87 83 84 33 87 87 98 45 19 41 54 62 625 19 77 70 80 76 78 89 92 79 64 37 15 95 52 59 34 79 97 92 67 62 25 89 46 45 84 99 45 26 82 3 12 72 76 64 17 42 78 35 74 99 35 41 86 95 99 50 24 63 95 74 64 59 46 11 27 42 82 52 41 94 46 10 78 41 90 69 94 42 37 96 Bài 3: MATMA MATMA.INP MATMA.OUT 1230 3210 123 -1 12340 43210 503134467917820 987765443321100 341562039466741068 987666654443321100 Bài 4: EQLARRAY EQLARRAY.INP EQLARRAY.OUT Dữ liệu lớn nên khơng copy vào Bài 5: MARIO MARIO.INP 10 10 MARIO.OUT 76 -13 6 24 -11 13 51 -9 21 10 28 23 -16 20 -8 17 13 20 -3 15 25 -12 -10 10 -2 13 20 -7 14 21 16 20 -14 18 12 20 16 51 -1 23 -17 10 07 23 19 13 100 -1000 -285 7152 19328 -351 8467 -794 32756 130 11854 -4 10236 -618 2046 244 3359 -215 5915 -22 7576 185 1496 696 18516 -647 24044 -25 5963 308 12269 25 1211 602 29084 -268 27647 385 22906 291 25350 -588 23282 572 16818 -361 22199 -445 21156 -54 3216 63 22476 -737 2629 -731 7298 -29 2426 121 8032 -114 18595 -891 15522 -546 24520 265 16841 -289 14253 499 27677 -49 18164 -853 1839 665 10934 262 14519 110 26070 -809 13350 -137 792 -374 11790 285 6092 -264 11540 -627 9364 470 6507 18 14885 -304 27912 -219 9749 330 30223 -100 20506 -484 2600 471 27204 -895 9407 554 14096 858 -745 32365 816 14989 125 26380 669 17201 723 23441 -163 29416 -74 31606 -72 1049 302 26059 882 4326 -208 18 137 454 813 17895 38 15312 -458 15931 -158 9177 -354 31040 -323 8942 -44 1633 -324 3540 -3 4206 304 22317 115 13964 242 14417 43 11964 597 32208 186 2155 -212 4765 91 8310 368 1354 362 1462 258 12860 340 19328 558 8355 559 32305 -104 13222 -404 21038 353 15993 -513 8157 -55 9561 -239 24442 534 20136 ... sức mạnh quãng đường mảng cộng dồn Đáp án max kết tính Xử lí toạ độ âm cách • Cộng thêm 106 vào toạ độ ý trường hợp điểm đầu lúc dùng cộng dồn • Cộng thêm 106+1 vào toạ độ MỘT SỐ BỘ TEST NHỎ (BỘ... xâu để lưu trữ liệu đầu vào Gọi t tổng chữ số số bí ẩn; d[k] xâu chứa số lượng chữ số k số bí ẩn (0≤k≤9) Dựa vào t d[0] để biết số có bội 30 hay khơng? Nếu bội 30 dựa vào mảng d để in số số bí... 30 dựa vào mảng d để in số số bí ẩn Lưu ý: Để tính giá trị cho phần tử mảng d ta hàm push_back() để thêm vào cho chương trình thực nhanh Bài 4: EQLARRAY Gọi s tổng dãy b • Sau lần thao tác tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề và đáp án HSG tỉnh Thanh Hóa môn Tin học Năm học 2022 _ 2023,