0

Luận án nghiên cứu xác định vết một số ma túy tổng hợp nhóm kích thích thần kinh loại amphetamin và ketamin trong tóc và nước tiểu bằng sắc ký khí khối phổ

213 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2023, 13:03

ĐẶT VẤN ĐỀ Tệ nạn ma túy hiểm họa quốc gia, dân tộc toàn giới, nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội lây nhiễm HIV/AIDS Những hậu tệ nạn ma túy gây ảnh hƣởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế, xã hội an ninh trật tự đất nƣớc [21] Phân tích ma túy đóng vai trị vơ quan trọng lâm sàng độc chất pháp y Trong giám định độc chất, việc xác định chất ma túy không dịch sinh học mà phải giám định nhiều loại mẫu khác Mẫu thông thƣờng để xác định ma túy dịch sinh học nƣớc tiểu, máu Tuy nhiên, chất ma túy đƣợc phát dịch sinh học có cửa sổ phát hẹp, vài ngày sau sử dụng [30], nên để xác định ngƣời có sử dụng ma túy hay không thời gian dài khả phát chúng dịch sinh học khơng thể Phân tích tóc phát đƣợc ngƣời sử dụng ma túy trƣớc vài tuần đến vài tháng [94] kĩ thuật bổ sung cho phân tích nƣớc tiểu, máu nhằm phát liên quan tới việc sử dụng ma túy hay khơng nhiều trƣờng hợp âm tính mẫu dịch sinh học Tóc mẫu đặc biệt hữu dụng lĩnh vực pháp y khơng cửa sổ phát rộng mà việc lấy mẫu dễ dàng, mẫu bị nhiễm mẫu đƣợc vận chuyển, bảo quản, lƣu trữ cách đơn giản [131] Hiện nay, nhiều nƣớc giới chấp nhận phân tích tóc cơng cụ có giá trị để xác định vấn đề liên quan nhiều lĩnh vực nhƣ pháp y, pháp luật, lâm sàng, nghiên cứu, cấp giấy phép lái xe [24], [103] Trong năm gần đây, nghiên cứu phân tích ma túy tóc đƣợc nhà khoa học quan tâm đạt đƣợc thành công áp dụng phƣơng pháp xử lý, chiết xuất kết hợp với phƣơng pháp phân tích đại sử dụng kỹ thuật sắc ký khí khối phổ (GC-MS) [147], sắc ký lỏng khối phổ (LC-MS) [90] việc xác định ma túy có tóc Tại số sở nƣớc nghiên cứu phƣơng pháp phân tích xác định ma túy dịch sinh học [12], [13], [14] Mặc dù vậy, nƣớc chƣa có cơng trình nghiên cứu phân tích ma túy tóc đƣợc công bố Tại Việt Nam nƣớc giới, ma túy tổng hợp nhóm ATS ketamin bị lạm dụng có xu hƣớng gia tăng nhanh chóng Do vậy, việc nghiên cứu xác định chất ma túy tổng hợp nhóm ATS ketamin tóc dịch sinh học đóng vai trị quan trọng cơng tác phịng, chống tệ nạn ma túy nâng cao lực giám định pháp y Việt Nam Từ thực tế nhƣ vậy, đề tài ―Nghiên cứu xác định vết số ma túy tổng hợp nhóm kích thích thần kinh loại amphetamin ketamin tóc nước tiểu sắc ký khí khối phổ” đƣợc thực với mục tiêu sau: Khảo sát xây dựng phương pháp phân tích đồng thời chất ma túy nhóm ATS ketamin sắc ký khí khối phổ Khảo sát xây dựng phương pháp xử lý chiết xuất chất ATS ketamin từ mẫu tóc nước tiểu Thẩm định phương pháp ứng dụng phân tích xác định chất ma túy nhóm ATS ketamin tóc nước tiểu số người nghi ngờ sử dụng ma túy Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 SƠ LƢỢC VỀ MA TÚY 1.1.1 Khái niệm ma túy Cho đến nay, giới chƣa có khái niệm thống ―ma túy‖ hay ―chất ma túy‖ Theo Công ƣớc thống chất ma túy năm 1961 (Đã sửa đổi theo Nghị định thƣ 1972 sửa đổi Công ƣớc thống chất ma túy năm 1961): Ma tuý có nghĩa chất tự nhiên hay tổng hợp quy định phụ lục I II Công ƣớc [125] Theo Tổ chức Y tế giới (WHO): Ma túy chất đƣa vào thể làm thay đổi chức quan nội tạng [142] Luật phòng, chống ma túy Việt Nam số 23/2000/QH10 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật phòng, chống ma túy số 16/2008/QH12 quy định: Chất ma túy chất gây nghiện, chất hƣớng thần đƣợc quy định danh mục Chính phủ ban hành [20] Theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP Chính phủ ngày 19 tháng năm 2013 ban hành danh mục chất ma túy gồm 235 chất chia làm danh mục 41 tiền chất [8] Nghị định số 126/2015/NĐ-CP Chính phủ ngày 29/12/2015 sửa đổi, bổ sung danh mục chất ma túy tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP Chính phủ ngày 19 tháng năm 2013 bổ xung thêm 15 chất ma túy 12 tiền chất [6] Ma túy theo gốc Hán Việt có nghĩa ―Làm mê mẩn‖, trƣớc thƣờng để chất có nguồn gốc từ thuốc phiện, giúp ngƣời sử dụng giảm đau, an thần Ngày nay, dùng để tất hợp chất tự nhiên tổng hợp có khả gây nghiện [18] Vậy hiểu ma túy chất có nguồn gốc tự nhiên tổng hợp, thâm nhập vào thể ngƣời làm thay đổi tâm trạng, ý thức trí tuệ, làm cho ngƣời bị lệ thuộc vào ma túy gây nên tổn thƣơng cho cá nhân cộng đồng [18], [120] 1.1.2 Phân loại ma túy Có nhiều cách phân loại chất ma túy khác nhƣ phân loại theo nguồn gốc, theo cách thức sử dụng, theo tác dụng dƣợc lý hay theo cấu tạo hóa học [18], [36], [91], [105] 1.1.2.1 Phân loại theo nguồn gốc Theo cách phân loại này, ma túy đƣợc phân thành loại [18], [105]  Chất ma túy có nguồn gốc tự nhiên: Thuốc phiện, cần sa, nấm thần…  Chất ma túy bán tổng hợp: Heroin, buprenorphin  Chất ma túy tổng hợp hoàn toàn: AM, MA, MDMA,… 1.1.2.2 Phân loại theo tác dụng với hệ thần kinh trung ương Theo cách phân loại này, ma túy đƣợc phân thành loại [18], [105]  Các chất kích thích hệ thần kinh trung ương: Làm tăng sinh lực, phấn khích, nói nhiều hơn, tăng hoạt động thể lực thể, tăng nhịp tim, hô hấp + Cocain + Nhóm ATS: AM, MA, MDMA, MDA, MDEA, dexamphetamin…  Các chất ức chế hệ thần kinh trung ương: Tác động chủ yếu sử dụng buồn ngủ, an thần, yên dịu, giảm nhịp tim, giảm hô hấp… + Nhóm benzodiazepin: Diazepam, Serapax, benzotran, rivotril, + Thuốc giảm đau thuộc nhóm phiện: Thuốc phiện, morphin, pethidin, codein, heroin, codein + Các barbiturat + Cần sa liều lƣợng nhẹ  Nhóm gây ảo giác: Làm thay đổi nhận thức đến mức độ nhìn thấy, nghe thấy, cảm giác thấy việc khơng có thật (ảo giác, ảo thị) Nó làm thay đổi cảm nhận ngƣời sử dụng tại, môi trƣờng xung quanh + LSD (lysergic acid diethylamide) + Mescalin + MDMA (ecstasy, thuốc lắc) liều lƣợng mạnh + Phencyclidin + Ketamin + Cần sa liều lƣợng mạnh 1.1.2.3 Phân loại theo cơng thức hóa học Đây cách phân loại đƣợc sử dụng phổ biến việc triển khai xây dựng phƣơng pháp phân tích, ma túy có cấu tạo tƣơng tự thƣờng có tính chất giống phƣơng pháp chiết phân tích giống Theo cách phân loại số nhóm ma túy nhƣ sau [36], [38]  Các chất ma túy nhóm opiat  Các chất ma túy nhóm cần sa  Các chất ma túy nhóm ATS  Cocain… 1.1.3 Tình hình sử dụng ma túy 1.1.3.1 Tình hình sử dụng ma túy giới Theo số liệu Cơ quan phòng chống ma túy tội phạm Liên Hiệp Quốc, có khoảng 250 triệu ngƣời giới thƣờng xuyên sử dụng ma túy số lƣợng ngƣời sử dụng tăng lên hàng năm, khoảng 27 triệu ngƣời có vấn đề rối loạn lệ thuộc ma túy Số ngƣời lạm dụng ma túy tổng hợp ATS khoảng 37 triệu ngƣời, số tới 60% thuộc khu vực Đông Đông Nam Á [127] Việc sử dụng ma túy toàn cầu ngày trở nên nghiêm trọng khơng gây tác động lớn tới sức khỏe ngƣời sử dụng sức khỏe cộng đồng mà dẫn đến hệ lụy lớn mặt xã hội nhƣ trộm cắp, cƣớp giật, bệnh xã hội truyền nhiễm nhƣ HIV/AIDS, viêm gan C Thống kê cho thấy 10 ngƣời sử dụng ma túy có ngƣời có vấn đề sức khỏe, bị lệ thuộc vào thuốc hay nói cách khác có khoảng 27 triệu ngƣời giới có vấn đề sức khỏe sử dụng ma túy Số liệu hàng năm ƣớc đốn có khoảng 187.100 ngƣời chết sử dụng ma túy, chủ yếu dùng thuốc liều sốc thuốc [129] Các quốc gia vùng miền có xu hƣớng sử dụng ma túy khác Ở Mỹ, Châu Âu chủ yếu sử dụng cần sa heroin, số nƣớc Đông Bắc Á Đông Nam Á thƣờng tiêu thụ mạnh ATS, đó, khu vực Châu Mỹ Latin vùng Caribe sử dụng chủ yếu cocain [129] Ở Mỹ, lƣợng cocain chủ yếu đƣợc nhập từ Trung Mỹ Mexico, chiếm 87 %, nguồn từ vùng biển Caribe chiếm khoảng 13 % Một số bang nhƣ California, Maine, Massachusetts Nevada, việc sử dụng cần sa cho mục đích phi y tế hợp pháp bình thƣờng Theo thống kê, số trƣờng hợp tử vong Mỹ liên quan tới sử dụng ma túy liều gần nhƣ tăng gấp đôi giai đoạn 2013 2014 [126] Khu vực Đông Đông Nam Á tiếp tục đối mặt với thách thức việc trồng thuốc phiện trái phép nhƣ mở rộng sản xuất, vận chuyển lạm dụng methamphetamin Nam Á tiếp tục bị ảnh hƣởng nhiều vấn đề ma túy, đặc biệt ma túy nhóm opiat ATS [126] Việc lạm dụng, buôn bán sản xuất bất hợp pháp methamphetamin thách thức lớn Châu Đại Dƣơng Trong đó, heroin ma túy chính, đƣợc dùng chủ yếu châu Âu, có khoảng 100 chất hoạt tính thần kinh đƣợc báo cáo năm 2015 thông qua hệ thống cảnh báo sớm EU Heroin đƣợc vận chuyển vào châu Âu chủ yếu thông qua vùng Balkan, Iran [126] Tỉ lệ số lƣợng ngƣời sử dụng ma túy giới từ năm 2006 đến 2014 đƣợc thể Hình 1.1 Hình 1.1 Lượng người sử dụng ma túy giới [127]  Nhóm opiat Việc trồng thuốc phiện sử dụng thuốc phiện giới cao kỉ lục khơng có xu hƣớng giảm [127], [129] Theo thống kê, có tới 32,4 triệu ngƣời độ tuổi từ 15- 64 sử dụng opiat Số lƣợng thuốc phiện đƣợc trồng Afghanistan, Lào Myanmar tăng nhanh chóng hàng năm Mỹ, Mexico Colombia nơi có diện tích trồng thuốc phiện lớn Sản lƣợng thuốc phiện toàn cầu liên tục tăng, lƣợng thuốc phiện heroin Afghanistan lần lƣợt chiếm khoảng gần 85 % 77 % sản lƣợng toàn cầu [129] Thuốc phiện heroin từ Afganistan cung cấp cho thị trƣờng châu Á, Tây Nam Á nhiều vùng Đông Á, Trung Á, Châu Âu Một số nƣớc Đông Nam Á chủ yếu đƣợc cung cấp từ vùng Đông Nam Á (Lào Myanmar) Châu Mỹ chủ yếu đƣợc cung cấp nƣớc Mỹ Latin (Colombia Mexico) [127], [128], [129] Tại Cannada, Mỹ, Australia New Zealand số ngƣời sử dụng opiat liên tục tăng, kéo theo vụ tử vong liên quan đến opiat gia tăng theo Xu hƣớng sử dụng heroin Tây Trung Âu có giảm, nhiên, Đơng Đơng Nam Âu trì mức cao Xu hƣớng sử dụng heroin Châu Á Châu Phi tăng cao, nguyên nhân vị trí chuyển tiếp nơi sản xuât ma túy nhƣ khu tam giác vàng, Afghanistan vào thị trƣờng tiêu thụ [127], [128], [129]  Nhóm Cocain Cây coca đƣợc trồng nhiều Peru, Bolivia, Colombia… Ở Australia, cần sa, ecstasy, MA AM có xu hƣớng giảm từ năm 2004, nhiên, số lƣợng sử dụng cocain lại tăng lên đáng kể Ngƣợc lại, Newzealand, cocain chƣa bị ý từ quan kiểm soát số lƣợng dùng hạn chế Khu vực Tây Trung Âu giữ tỷ lệ sử dụng cocain mức cao khu vực Châu Á sử dụng ma túy Nhìn chung, khu vực Châu Phi có tỷ lệ sử dụng cocain thấp, nhiên, riêng số khu vực nhƣ Nam Phi, Tây Trung Phi lại có tỷ lệ sử dụng cao [127], [129]  Nhóm Cannabis Cây cần sa đƣợc trồng khắp nơi giới, tạo mức sản lƣợng khổng lồ khó dự đốn đƣợc [129] Đặc biệt, Châu Phi, diện tích trồng sản lƣợng cần sa cịn có gia tăng Châu Âu thị trƣờng tiêu thụ cần sa lớn nhất, ƣớc tính khoảng 2050 cần sa đƣợc tiêu thụ năm 2012 Trong đó, Châu Á có tỷ lệ sử dụng cần sa dƣới mức trung bình toàn cầu Tuy nhiên Australia cần sa loại đƣợc dùng phổ biến với tỷ lệ sử dụng cao [127], [129]  Ma túy tổng hợp (ATS) chất kích thích thần kinh (NPS) Thị trƣờng ma tuý tổng hợp ngày trở lên đa dạng ATS NPS phổ biến vùng Đông Á Đông Nam Á, liên tục lan rộng khu vực Châu Âu Bắc Mỹ [127], [129], [130] Năm 2009 năm bắt đầu bùng nổ việc sử dụng ATS toàn cầu Tổng trữ lƣợng ATS tăng mạnh vào năm 2011 năm 2012 Việc sử dụng ATS tiếp tục vấn đề lớn nƣớc vùng Đông Á Đông Nam Á, số lƣợng lớn ngƣời nghiện phải điều trị sử dụng thuốc nhiều quốc gia Dạng viên nén MA chủ yếu đƣợc sản xuất vùng đồng sông Mekong Đông Đơng Nam Á Myanmar nƣớc sản xuất MA dạng tinh thể [128], [129] Xu hƣớng sử dụng ketamin tăng lên nƣớc Đông Đông Nam Á kể từ năm 2012 [127] Lƣợng ketamin bị bắt giữ khu vực tăng từ năm 2012 lên 12 vào năm 2014, chiếm gần nhƣ toàn ketamin bị tịch thu toàn giới Cụ thể, lƣợng ketamin bị bắt giữ Trung Quốc tăng gấp lần, từ 4,7 năm 2012 lên 19,6 vào năm 2015 Gần 200 trƣờng hợp sản xuất ketamin đƣợc phát Trung Quốc vào năm 2015, tăng 12,4 % so với năm 2014 Xƣởng sản xuất ketamin Malaysia bị triệt phá vào tháng năm 2016 với 269 kg ketamin bị thu giữ [126] Lƣợng chất ma túy bị thu giữ hàng năm từ 1998 - 2014 đƣợc thể Hình 1.2 Hình 1.2 Lượng ma túy bị thu giữ hàng năm [127] 1.1.3.2 Tình hình sử dụng ma túy Việt Nam Tại Việt Nam, đối tƣợng sử dụng ATS chiếm khoảng 25 - 30 % tổng số ngƣời nghiện, chủ yếu thiếu niên [134] Trƣớc đây, tình trạng nghiện ma túy Việt Nam chủ yếu nghiện thuốc phiện, heroin Tuy nhiên, năm gần đây, tình trạng nghiện ma túy tổng hợp có xu hƣớng gia tăng nhanh chóng Tỉ lệ thiếu niên nghiện ma túy tổng hợp tăng nhanh số khu vực nhƣ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội số tỉnh thành phố nguyên nhân nhiều trƣờng hợp phạm tội Hiện nay, nƣớc giới phải đối diện với tình trạng [21] Theo số liệu báo cáo Hội nghị toàn quốc cơng tác phịng chống ma túy cai nghiện ma túy ngày 23/12/2016, tính tới cuối năm 2016 nƣớc có 210.750 ngƣời nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, tăng 10.616 ngƣời so với năm 2015 [152] So với cuối năm 1994, số ngƣời nghiện ma túy tăng gấp lần (55.445 ngƣời nghiện năm 1994) với mức tăng xấp xỉ 7000 ngƣời nghiện năm Trƣớc đây, số ngƣời nghiện ma túy chủ yếu nam giới, nhƣng năm gần tỷ lệ ngƣời nghiện ma túy nữ gia tăng đáng kể, chiếm tới %/năm [135] Đối tƣợng sử dụng ma túy có xu hƣớng trẻ hóa Năm 1995, số ngƣời sử dụng ma túy chủ yếu nằm nhóm tuổi 30 tuổi, chiếm 57,6 %, số ngƣời sử dụng ma túy nhóm tuổi 18 - 30 tuổi chiếm 40 % năm 2014, tỉ lệ ngƣời sử dụng ma túy nhóm tuổi 18 - 30 tăng lên 75 % Tình hình sử dụng ma túy phổ biến nhóm trẻ tuổi nhƣ thiếu niên, học sinh, sinh viên [19] Tình hình sử dụng ma túy đƣợc thể rõ với ngày nhiều ngƣời sử dụng ma túy sống thành phố lớn, hình thức sử dụng ma túy thay đổi đa dạng [19] Trƣớc ngƣời sử dụng chủ yếu hút thuốc phiện, nhƣng chuyển sang tiêm chích heroin (năm 1995 có chƣa đến % số ngƣời nghiện tiêm chích ma túy, số ngƣời chích ma túy chiếm tới 72,67 % 10 A b u n d a n c e T I C : 0 0 D \ d a t a m s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T im A b u n d a n c T A 0 0 0 0 0 0 0 0 im e - - > b u n d a n c 0 0 0 0 0 0 0 0 im e - - > b u n d a n 0 0 n 0 0 7 ( t o ) : 0 0 D \ e 0 0 8 0 0 e 0 0 A b u n d a n c t a m 7 s 0 2 I o n 0 ( t o ) : 0 0 D \ d a t a m 0 0 s 0 I o n 0 ( 0 t o ) : 0 0 0 D \ d a t a m s 0 I o n 0 0 e im a T d 0 ( t o ) : 0 0 D \ d a t a m 74 s 0 0 0 0 - - > e I o n im e - - > b u n d a n c 0 0 0 0 0 0 I o n im e - - > b u n d a n c 0 ( t o 0 ) : 0 0 D 0 \ d a t a m s 0 e T A 0 c c n T A 0 e im e - - > b u n d a I o T A e T A 0 e > 0 0 0 0 0 ( t o 0 ) : 0 0 D 0 \ d a t a m s 0 e I o n 0 ( t o ) : 0 0 D \ d a t a m s 0 T A im e - - > b u n d a n c 0 0 0 0 e I o n 0 ( t o ) : 0 0 D \ d a t a m s 0 0 T im 0 0 0 e - - > Sắc đồ mẫu tóc M24 PL-33 0 A b u n d a n c e T IC : 0 0 D \ d a ta m s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T im e - - > A b u n d a n c e I o n 0 0 0 (2 t o ): 0 0 D \ d a t a m s 4 0 0 0 0 0 T A 0 I o n 0 0 0 0 0 0 0 0 T A 0 0 0 5 0 (2 t o ): 0 0 D \ d a t a m s 0 0 0 0 im e - - > b u n d a n c e I o n T A im e - - > b u n d a n c e 0 0 0 0 0 0 0 (1 t o ): 0 0 D \ d a t a m s 0 0 0 0 im e - - > b u n d a n c e I o n 0 (1 t o ): 0 0 D \ d a t a m 0 s 1 0 0 0 T im A b u n d a n c e 0 0 0 0 0 c e T A im e - - > b u n d a n T A im e - - > b u n d a im e - - > b u n d a im 0 0 0 n n c e - - > I o n 0 I o n 0 I o n 0 I o n 0 3 ( ( ( ( 0 t o t o t o t o 0 8 ) : 0 0 ) : 0 0 ) : 0 0 ) : 0 0 0 0 0 0 0 D \ D d a t a d a t a d a t a d a t a \ m m s 0 0 0 0 s 7 0 0 e 2 1 5 c e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D \ D \ m m s s 0 T 0 0 T A e > 7 0 0 Sắc đồ mẫu nƣớc tiểu M26 PL-34 A b u n d a n c e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 im e A b u n d a n c e : 0 0 D \ d a t a m 0 s 0 T I C 0 0 0 - - > I o n 0 0 ( t o ) : 0 0 D \ d a t a m s 7 0 0 0 0 T A im e - - > b u n d a n c e 0 I o n 0 0 0 0 0 0 T A 0 0 0 0 0 0 ( t o ) : 0 0 0 D 0 \ d a t a m s 0 0 0 0 im e - - > b u n d a n c e 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 ( t o ) : 0 0 D \ d a t a m s 0 0 0 0 im e - - > b u n d a n c e I o n 0 0 T im A b u n d a n c e 0 0 0 im e - - > b u n d a n c e T A 0 0 I o n T A 0 0 0 0 0 0 0 ( t o ) : 0 0 D \ d a t a m s 6 0 0 0 0 e - - > I o n 0 0 0 0 0 0 0 I o n 0 0 ( t o ) : t o ) : t o ) : t o ) : 0 ( 0 0 D 0 \ 0 0 D \ d a t a m s 0 d a t a m s 0 0 T A im e - - > b u n d a n c e im e - - > b u n d a n c 0 I o n T A 0 0 0 e 0 I o n 0 0 0 ( 0 ( 0 0 0 D 0 \ 0 0 D \ 0 d a t a m 0 d a t a m s s 0 T im e - - > 0 0 0 Sắc đồ mẫu tóc M36 PL-35 0 A b u n d a n c e 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T T im A b u e n d a n c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 im e - - > b u n d a n c e 0 0 0 0 0 0 0 0 n c e 1 0 0 0 0 0 0 n c e 0 0 0 0 T im A b u n d a n c e 0 0 0 4 I o n im e - - > b u n d a n c e 0 I o n 0 8 D \ d a t a m s 0 0 0 0 ( t o ) : 0 0 D \ d a t a m 0 0 s 0 ( 0 t o ) : 0 0 0 D \ d a t a m 0 0 0 0 im e - - > b u n d a n c 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 n 0 ( 0 I o n 0 0 0 0 0 0 0 ( t o 0 0 t o ) : 0 ) : 0 0 0 0 D 0 \ D d a t a \ m d a t a 0 m s 0 1 0 1 6 0 0 0 0 ( t o 0 ( ) : t o 0 ) : 0 0 D 0 0 0 D 0 \ d a t a m 0 \ d a t a m s s 0 0 0 ( t o 0 ) : 0 0 D 0 \ d a t a m s 0 e I o n 0 ( t o ) : 0 0 D \ d a t a m s 0 0 0 0 im s e 0 0 0 0 0 T I o n im e - - > b u n d a n c s - - > 2 1 T A I o n T A I o n T A 0 im e - - > b u n d a e 0 im e - - > b u n d a I o T A e T A : - - > T A I C 0 0 0 e - - > Sắc đồ mẫu nƣớc tiểu M37 PL-36 0 A b u n d a n c e T 0 0 I C : 0 0 D \ d a t a m s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T im A b u n d a n c 0 0 0 0 e > e I o n 0 0 ( t o ) : 0 0 D \ d a t a m s 4 0 0 1 0 0 T A im e - - > b u n d a n c 0 0 0 0 e I o n 0 ( t o ) : 0 0 D \ d a t a m s 0 0 0 0 T A im e - - > b u n d a n c 0 I o n T A im e - - > b u n d a n c 0 0 0 0 0 0 0 0 ( t o ) : 0 0 D 0 0 \ d a t a m s 0 0 0 e I o n 0 0 0 0 0 T im A b u n d a n c e 0 ( t o ) : 0 0 D \ d a t a m s 9 0 0 0 0 e - - > I o n 0 0 0 0 T A e 0 0 ( t o 0 ) : 0 0 D 0 \ d a t a m s 0 im e - - > b u n d a n c e I o n 0 ( t o ) : 0 0 D \ d a t a m s 0 0 0 0 T A 0 I o n 2 1 T A 0 0 0 im e - - > b u n d a n c e 5 0 0 0 0 0 ( t o 0 ) : 0 0 D 0 \ d a t a m s 0 im e - - > b u n d a n c e I o n 0 ( t o ) : 0 0 D \ d a t a m s 0 0 T im 0 0 0 e - - > Sắc đồ mẫu tóc M38 PL-37 0 A b u n d a n c e T IC : 0 0 D \ d a ta m s 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T im e - - > A b u n d a n c e I o n 0 0 0 0 0 0 0 (2 7 t o ): 0 0 0 D 0 \ d a t a m s 0 T im e - - > A b u n d a n c e I o n 0 (2 t o ): 0 0 D \ d a t a m s 0 0 0 0 0 0 0 0 T im e - - > A b u n d a n c e I o n 0 (1 t o ): 0 0 D \ d a t a m s 0 0 0 0 0 0 0 0 T im e - - > A b u n d a n c e I o n 0 0 0 (1 t o ): 0 0 D \ d a t a m s 0 0 0 0 T im A b u n d a n c e 0 0 0 0 c e T A im e - - > b u n d a n 0 0 T A im e - - > b u n d a im e - - > b u n d a im 0 0 0 n n c e 0 0 c e 0 0 0 0 0 e I o n 0 I o n 0 I o n 0 I o n 0 ( 0 ( 0 t o 0 t o ) : 0 ) : 0 0 0 0 0 0 0 D 0 \ D d a t a \ m d a t a m s 0 0 0 0 s 0 0 0 6 0 7 7 0 ( 0 ( 0 t o 0 8 t o 0 ) : 0 ) : 0 0 0 D 0 \ D d a t a \ m d a t a 0 m s s 0 T 0 0 T A e > 7 0 0 - - > Sắc đồ mẫu nƣớc tiểu M40 PL-38 A b u n d a n c e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a n c e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T T im A b e u n d im e - - > b u n d a n c e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 im e - - > b u n d a im e - - > b u n d a e 0 I o n 0 0 0 8 n c 6 D \ d a t a m 0 s 0 0 ( t o ) : 0 0 0 0 0 D \ d a t a m s T A 0 I o n 0 ( 0 t o ) : 0 0 D \ d a t a m 0 0 0 s 0 T A : - - > T A I C 0 I o n 8 0 0 e 0 0 n c e 1 0 0 0 T im A b u n d a n c e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 ( t o ) : 0 0 D \ d a t a m s 7 0 I o n 7 0 ( 0 t o 5 ) : 0 0 0 D \ d a t a m s 1 6 8 0 0 0 0 - - > I o n 0 (2 t o ): 0 0 D \ d a t a m s 0 0 T A 0 I o n 0 0 0 0 T A 0 0 0 0 0 0 0 0 (2 t o 0 ): 0 0 D 0 \ d a t a m s 0 0 0 (3 t o 0 ): 0 0 D 0 \ d a t a m s 0 im e - - > b u n d a n c e I o n 0 0 0 0 0 T 0 im e - - > b u n d a n c e I o n T A im e - - > b u n d a n c e im 0 0 0 0 0 (3 0 t o ): 0 0 D 0 e > Sắc đồ mẫu nƣớc tiểu M42 PL-39 \ d a t a m s 0 A b u n d a n c e T IC : 0 1 0 D \ d a ta m s 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T im e - - > A b u n d a n c e T A T A im e - - > b u n d a 0 0 0 0 c e 0 0 0 0 0 0 0 0 n c e im e - - > b u n d a n 0 I o n 4 0 ( ( ( t o t o t o ) : 0 0 ) : 0 0 ) : 0 1 0 1 0 1 0 D \ T A im e - - > b u n d a 0 c 6 8 0 0 0 D e 0 0 0 A b u n d a n c e t a d a t a s m 0 0 0 0 s 0 I o n 0 0 0 D \ m s 0 I o n 0 ( 0 t o 5 ) : 0 0 0 D \ d a t a 98 m 0 s 0 - - > a \ im d m e T t a 0 n a d 0 n I o 0 I o n 0 0 (2 t o ): 0 0 1 0 D \ d a t a m 0 s 0 0 0 T A 0 I o n T A 0 0 0 0 0 0 0 (2 t o 0 ): 0 1 0 D 0 \ d a t a m s 0 0 0 (3 t o 0 ): 0 1 0 D 0 \ d a t a m s 0 im e - - > b u n d a n c e I o n T 0 im e - - > b u n d a n c e I o n T A im e - - > b u n d a n c e im 0 0 0 0 (3 0 t o ): 0 1 0 D 0 e > Sắc đồ mẫu tóc M50 PL-40 \ d a t a m s 0 A b u n d a n c e T IC : 0 0 D \ d a ta m s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T im e - - > A b u n d a n c e I o n 0 0 0 (2 t o ): 0 0 D \ d a t a m s 1 0 0 0 0 0 0 T A 0 0 0 0 im e - - > b u n d a n c e I o n 0 0 0 (2 t o ): 0 0 D \ d a t a m s 0 0 0 0 0 0 0 T A 0 0 0 0 im e - - > b u n d a n c e I o n 8 0 0 (1 t o ): 0 0 D \ d a t a m s 0 0 0 T A 0 I o n 0 0 0 0 0 T im A b u n d a n c 0 im e - - > b u n d a im e - - > b u n d a im e - - > b u n d a im 0 (1 t o ): 0 0 D \ d a t a m s 8 8 0 0 0 0 n c n n e n 0 I o n 0 I o n 0 I o n 0 0 ( t o ) : 0 0 0 0 0 0 D \ d a t a m s 7 0 0 0 0 0 0 e 2 0 ( t o ) : 0 0 D \ d a t a m s 0 c e 0 0 0 c I o 7 0 ( 0 t o ) : 0 0 D \ d a t a m s 0 7 0 0 e 3 0 ( t o ) : 0 0 D \ d a t a m s 0 0 T 0 0 T A e T A 0 e > T A im e - - > b u n d a n c e 7 0 0 - - > Sắc đồ mẫu nƣớc tiểu M50 PL-41 Phụ lục 11 Sắc đồ số mẫu đánh giá tồn dƣ theo thời gian A b u n d a n c e T I C : 0 1 0 D \ d a t a m s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T im A 0 b u n d a n c I o n im e - - > b u n d a n c 0 0 0 t o ) : 0 1 0 D \ d a t a m s 0 0 0 0 e 0 ( t o ) : 0 1 0 D \ d a t a m s 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 im e - - > b u n d a n c ( I o n T A e 0 0 0 0 0 T A 0 e > 0 0 0 0 e I o n 0 ( t o ) : 0 1 0 D \ d a t a m 6 0 s 0 0 0 T A im e - - > b u n d a n c e 0 0 0 I o n T im A b u 0 0 n d a n c e 0 0 0 0 0 0 im e - - > b u n d a c e n 1 im e - - > b u n d a n c im e - - > b u n d a n c \ d a t a m s 91 57 0 0 0 0 0 0 0 e - - > I o n 0 I o n 0 I o n 0 I o n 0 3 ( ( ( ( 0 t o t o t o t o 0 8 ) : 0 0 ) : 0 0 ) : 0 0 ) : 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 D \ D d a t a d a t a d a t a d a t a \ m m s 0 0 0 0 s 7 0 8 0 0 D \ m s e 0 0 im 0 1 0 D 0 e T ) : 0 0 T A t o 0 0 T A ( e - - > T A 0 0 0 0 0 Sắc đồ mẫu tóc M26 PL-42 D \ m s A b u n d a n c e T IC : 0 0 D \ d a ta m s 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T im e - - > A b u n d a n c e I o T A T A T A im e - - > b u n d a im e - - > b u n d a im e - - > b u n d a T im A b T A e u n 0 0 n c e 2 1 5 0 0 0 n c e n 1 5 c e 0 0 T A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 d a im e - - > b u n d a n n c im e - - > b u n d a im e - - > b u n d a im e 0 ( t o ) : 0 0 D \ 0 7 0 I o n 0 I o n 0 I o n 0 ( 0 0 ( t o 0 0 ( t o 0 t o ) : 0 5 0 ) : 0 ) : 0 0 0 0 0 0 0 0 D a t a m 0 0 \ D 0 I o n 0 I o n 0 I o n 0 I o n 0 0 0 0 0 0 0 \ D d a t a d \ m a t a d s 6 m d a t a 0 m 93 37 9 0 0 0 0 0 0 0 0 s s s e 1 5 c e n n c 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 7 ( 0 ( 0 t o 0 8 t o ) : 0 ) : 0 0 0 D 0 D \ d a t a \ m d a t a 0 m s s e 1 c e 0 0 0 0 0 0 0 T - - > 1 T A 0 0 n 6 0 7 7 ( 0 ( t o 0 t o 0 ) : 0 ) : 0 0 0 D 0 D \ d a t a \ d m a t a m s s - - > Sắc đồ mẫu tóc M26 phân tích sau 03 tháng PL-43 A b u n d a n c e T IC : 0 0 1 0 D \ d a ta m s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T im e - - > A T A b u n d a im e - - > b u n d a n c e 0 0 n c e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 im e - - > b u n d a n c im e - - > b u n d a n c im e A b u n d a n c 0 I o n 0 I o n 0 I o n 0 0 0 2 4 ( ( ( ( 0 t o t o t o t o 0 ) : 0 0 ) : 0 0 ) : 0 0 ) : 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 D \ D d a t a d a t a d a t a d a t a \ m m s 0 0 0 0 s 0 0 0 D \ m s 7 0 0 e 0 0 0 0 D \ m s 0 - - > 7 0 0 e im e - - > b u n d a n c 0 I o n T A e T 0 T A n 0 T A I o 0 0 0 0 0 0 0 ( t o 0 ) : 0 1 0 D 0 \ d a t a m s 0 e I o n 0 ( t o ) : 0 1 0 D \ d a t a m s 0 0 0 T A im e - - > b u n d a n c 0 0 0 0 e I o n 0 ( t o ) : 0 1 0 D \ d a t a m s 0 0 0 0 T A im e - - > b u n d a n c 0 I o n 0 0 0 T im 0 0 0 e 0 0 ( 0 t o ) : 0 1 0 D 0 e - - > Sắc đồ mẫu tóc M44 PL-44 \ d a t a m s 0 A b u n d a n c e T IC : 0 0 D \ d a ta m s 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T im e - - > A b u n d a n c e 0 0 0 0 im e - - > b u n d a n c T A im e - - > b u n d a n c im e - - > b u n d a n c 0 I o n 0 ( t o ) : 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 im A b T A T A T A e u n d a im e - - > b u n d a im e - - > b u n d a im e - - > b u n d a im e 0 0 D \ d a t a m s 0 0 ( t o ) : 0 0 D \ d a t a m 0 0 0 0 0 s 0 I o n 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( t o ) : 0 0 D \ d a t a m s 0 I o n 0 0 0 e 0 ( t o 0 0 0 0 I o n 0 ) : 0 D \ d a 9 0 t a m s - - > n c - - > e 0 0 c e c c 0 ( t o ) : 5 0 ) : 0 0 ) : 0 0 0 0 8 D \ d a t a d a t a d a t a d a t a m s 0 I o n 0 I o n 3 0 ( ( 0 t o t o 0 D \ m s e 0 0 7 0 0 0 9 D \ m s 0 n 0 n 0 n T e T 0 e T A n 0 T A I o e 0 0 0 0 I o n 7 0 ( 0 t o 0 ) : 0 0 D \ m s 0 0 0 0 0 Sắc đồ mẫu tóc M44 phân tích sau 03 tháng PL-45 0 Phụ lục 12 Thông tin mẫu gửi tới giám định STT Tên mẫu Năm sinh Độ dài mẫu tóc (cm) Ngày lấy mẫu M1 1972 4,5 05/4/2015 M2 1980 7,2 08/4/2015 M3 1977 12/4/2015 M4 1987 15/4/2015 M5 1988 15/4/2015 M6 1991 15/4/2015 M7 1980 2,8 19/4/2015 M8 1990 5,5 20/4/2015 M9 1977 0,8 20/4/2015 10 M10 1985 23/4/2015 11 M11 1985 2,5 24/4/2015 12 M12 1983 5,5 26/4/2015 13 M13 1984 6,5 27/4/2015 14 M14 1979 2,5 05/5/2015 15 M15 1980 1,5 05/5/2015 16 M16 1979 1,5 05/5/2015 17 M17 1986 2,8 09/5/2015 18 M18 1986 2,2 10/5/2015 19 M19 1996 0,5 10/5/2015 20 M20 1986 3,5 11/5/2015 21 M21 1984 11/5/2015 22 M22 1980 4,5 15/5/2015 23 M23 1987 19/5/2015 24 M24 1985 19/5/2015 25 M25 1992 2,5 21/5/2015 PL-46 STT Tên mẫu Năm sinh Độ dài mẫu tóc (cm) Ngày lấy mẫu 26 M26 1982 10,5 23/5/2015 27 M27 1962 5,5 25/5/2015 28 M28 1982 26/5/2015 29 M29 1990 4,5 27/5/2015 30 M30 1979 2,5 27/5/2015 31 M31 1989 02/4/2015 32 M32 1990 6,5 01/4/2015 33 M33 1990 03/4/2015 34 M34 1993 2,5 04/4/2015 35 M35 1972 05/4/2015 36 M36 1985 31/3/2015 37 M37 1989 28/5/2015 38 M38 1961 4,5 31/3/2015 39 M39 1986 31/3/2015 40 M40 1979 1,8 31/3/2015 41 M41 1994 1,5 31/3/2015 42 M42 1986 5,5 18/6/2015 43 M43 1991 2,2 22/6/2015 44 M44 1980 5,5 28/6/2015 45 M45 1984 9,5 22/6/2015 46 M46 1969 1,2 22/7/2015 47 M47 1985 22/7/2015 48 M48 1964 10 16/7/2015 49 M49 1977 16/7/2015 50 M50 1989 09/7/2015 51 M51 1964 10/7/2015 PL-47 ... nạn ma túy nâng cao lực giám định pháp y Việt Nam Từ thực tế nhƣ vậy, đề tài ? ?Nghiên cứu xác định vết số ma túy tổng hợp nhóm kích thích thần kinh loại amphetamin ketamin tóc nước tiểu sắc ký khí. .. ketamin từ mẫu tóc nước tiểu Thẩm định phương pháp ứng dụng phân tích xác định chất ma túy nhóm ATS ketamin tóc nước tiểu số người nghi ngờ sử dụng ma túy Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 SƠ LƢỢC VỀ MA TÚY... pháp xác định số chất ma túy nhóm ATS nƣớc tiểu chiết pha rắn kết 41 hợp sắc ký khí khối phổ Năm 2005, Dong Liang Lin cs [83] phân tích ATS tóc sắc ký khí khối phổ sử dụng phƣơng pháp xử lý tóc
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án nghiên cứu xác định vết một số ma túy tổng hợp nhóm kích thích thần kinh loại amphetamin và ketamin trong tóc và nước tiểu bằng sắc ký khí khối phổ,