0

Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn.

113 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2023, 06:44

Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn.Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn.Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn.Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn.Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn.Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn.Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn.Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn.Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn.Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn.Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn. LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan luận văn “Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Lạng Sơn” hoàn thành dựa sở nghiên cứu, tổng hợp, em tự thực có hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Bá Uân Các số liệu, kết nêu luận văn phòng, ban Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Lạng Sơn cung cấp trung thực Tác giả luận văn Triệu Thị Liễu i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập nghiên cứu trường, em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu, Khoa sau Đại học - Trường Đại học Thủy lợi tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em q trình học tập, nghiên cứu để hồn thành luận văn Đặc biệt Thầy giáo PGS.TS Nguyễn Bá Uân - Người đặt móng cho đề tài luận văn hướng dẫn, giúp đỡ em suốt trình làm luận văn Ngồi ra, em xin bày tỏ lịng cảm ơn đến Ban lãnh đạo Cơng ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Lạng Sơn toàn thể cán bộ, công nhân công ty tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp cho em số liệu, kiến thức, kinh nghiệm thực tế để em hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Triệu Thị Liễu ii năm 2019 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix P N MỞ Đ U 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu: Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài: Phương pháp nghiên cứu C ƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Cơ sở lý luận nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Vai trò nguồn nhân lực 1.1.3 Chất lượng nhân lực doanh nghiệp 1.2 Cơ sở lý luận quản lý nguồn nhân lực .9 1.2.1 Khái niệm quản lý nguồn nhân lực .9 1.2.2 Vai trò quản lý nguồn nhân lực 10 1.2.3 Nội dung quản lý nguồn nhân lực doanh nghiệp 11 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá cơng tác quản lý nguồn nhân lực doanh nghiệp 15 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nguồn nhân lực doanh nghiệp 20 1.2.6 Tạo động lực cho người lao động 25 1.2.7 Quan hệ lao động .25 1.3 Cơ sở thực tiễn quản lý nguồn nhân lực 26 iii 1.3.1 Kinh nghiệm thực tiễn công tác quản lý nguồn nhân lực doanh nghiệp 26 1.3.2 Nh ng học kinh nghiệm rút cho Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Lạng Sơn 29 1.3.3 Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 31 Kết luận chương .32 C ƯƠNG 2: T ỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PH N SẢN XUẤT VÀ T ƯƠNG MẠI LẠNG SƠN .33 2.1 Giới thiệu chung Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Lạng Sơn 33 2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Lạng Sơn .33 2.1.2 Cơ cấu máy quản lý Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Lạng Sơn 37 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ: .38 2.2 Thực trạng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Lạng Sơn…… .39 2.2.1 Về cấu nguồn nhân lực 39 2.2.2 Về chất lượng nguồn nhân lực 42 2.2.3 Đánh giá chung nguồn nhân lực Công ty .42 2.3 Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Lạng Sơn 47 2.3.1 Thực trạng công tác hoạch đ nh nguồn nhân lực .47 2.3.2 Thực trạng phân tích cơng việc: 49 2.3.3 Thực trạng công tác tuyển dụng, sử dụng, đánh giá người lao động 50 2.3.4 Thực trạng chế độ đãi ngộ người lao động 55 2.3.5 Thực trạng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 57 2.4 Đánh giá chung quản lý nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Sản xuất iv Thương mại 59 2.4.1 Nh ng kết đạt 59 2.4.2 Nh ng mặt tồn nguyên nhân .60 Kết luận chương .65 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PH N SẢN XUẤT VÀ T ƯƠNG MẠI LẠNG SƠN 66 3.1 Đ nh hướng quản lý nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2022 66 3.1.1 Đ nh hướng phát triển Công ty giai đoạn từ 2018-2022 .66 3.1.2 Đ nh hướng phát triển nguồn nhân lực quản lý nguồn nhân lực Công ty giai đoạn từ 2018-2022 66 3.2 Nh ng hội thách thức công tác quản lý nguồn nhân lực Công ty 67 3.2.1 Nh ng hội 67 3.2.2 Nh ng thách thức 68 3.3 Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Lạng Sơn .69 3.3.1 oàn thiện công tác hoạch đ nh nguồn nhân lực .69 3.3.2 Tăng cường công tác phân tích cơng việc 71 3.3.3 Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân lực 82 3.3.4 ồn thiện sách đãi ngộ người lao động 83 3.3.5 Đ y mạnh công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực .86 3.3.6 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp .88 Kết luận chương .90 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 91 Kết luận: 91 Kiến ngh 91 v DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC 97 PHỤ LỤC 99 PHỤ LỤC .101 PHỤ LỤC .103 vi DANH MỤC CÁC HÌNH ình 1.1: Sơ đồ q trình đánh giá nhân viên Cơng ty 19 ình 2.1 Sơ đồ bước tuyển dụng lao động công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Lạng Sơn 51 Hình 3.1 Quy trình tiến hành phân tích cơng việc 72 vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Cơ cấu lao động theo độ tuổi Công ty 40 Bảng 2.2 Cơ cấu lao động theo trình độ học vấn Công ty 41 Bảng 2.3 Thống kê thực nghĩ vụ bảo hiểm CBCNV công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Lạng Sơn 44 Bảng 2.4 Khảo sát nguồn tuyển dụng lao động Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Lạng Sơn 52 Bảng 2.5 Cơng tác bố trí, sử dụng lao động công ty 54 Bảng 2.6 Mức thu nhập bình quân qua năm 55 Bảng 2.7 Tình hình đào tạo nguồn nhân lực Công ty qua năm .58 Bảng 3.1 Bản mô tả công việc cho chức danh cơng việc Phịng Quản tr nhân lực Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Lạng Sơn 75 Bảng 3.2 Bản yêu cầu công việc người thực 78 Bảng 3.3 Bản tiêu chu n thực công việc 79 viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt/ký hiệu Cụm từ đầy đủ BHXH Bảo hiểm xã hội BH Bảo hiểm y tế CBCNV Cán công nhân viên CNKT Công nhân kỹ thuật CĐ Cao đẳng LĐTL Lao động tiền lương NNL Nguồn nhân lực NL Nhân lực NLĐ Người lao dộng NSDLĐ Người sử dụng lao động UBND Ủy ban nhân dân ix HNM Đ Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Tồn cầu hóa xem hội lớn, xem thách thức không nhỏ quốc gia Đặc biệt gây khó khăn với nước phát triển phát triển có Việt Nam Mỗi doanh nghiệp để tồn phát triển môi trường buộc phải có chiến lược riêng mình, biết tự tạo cho doanh nghiệp nh ng hội phát triển nh ng mặt lợi cạnh tranh Doanh nghiệp việc đầu tư vào phát triển trang thiết b dây truyền sản xuất, yếu tố khác, yếu tố có ý nghĩa đ nh khả cạnh tranh nguồn nhân lực Bởi lẽ vai trị nguồn nhân lực lại ln yếu tố đ nh thắng lợi doanh nghiệp, thiếu yếu tố nguồn nhân lực việc sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thực Các nguồn lực khác như: đất đai, tài chính, sở vật chất, kỹ thuật, khoa học công nghệ không sử dụng khai thác có mục đích khơng có nguồn nhân lực Chính vậy, Phát triển nguồn nhân lực việc làm cần thiết nhằm nâng cao chất lượng lao động phát triển tài nguyên nhân lực, để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội cạnh tranh toàn cầu, đảm bảo khả cạnh tranh lâu dài bền v ng cho doanh nghiệp Phát triển nguồn nhân lực đường giúp cho doanh nghiệp nâng cao suất, chất lượng hiệu công việc, nâng cao phương diện thể lực, trí lực ph m chất đạo đức người lao động Nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát triển kỹ năng, nâng cao nhận thức đáp ứng yêu cầu công việc tương lai tổ chức Giúp lãnh đạo doanh nghiệp có cách nhìn mới, đầy đủ xây dựng đội ngũ cán có lực quản lý, có kiến thức chun mơn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp thực tốt mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp Việc quản lý sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo phù hợp với lực người cho công việc cụ thể nhân tố đ nh dẫn đến thành cơng doanh nghiệp Tuy nhiên, nhìn lại nguồn nhân lực nước ta nay, không khỏi lo lắng chất lượng yếu kém, cấu phân bổ thiếu hợp lý Nguồn nhân lực nói chung chất lượng nhân lực nói riêng Cơng ty Cổ phần Sản xuất ... NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PH N SẢN XUẤT VÀ T ƯƠNG MẠI LẠNG SƠN 66 3.1 Đ nh hướng quản lý nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Lạng. .. nguồn nhân lực Công ty .42 2.3 Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Lạng Sơn 47 2.3.1 Thực trạng công tác hoạch đ nh nguồn nhân lực ... thiện cơng tác quản lý nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Lạng Sơn CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ L ẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC Q ẢN LÝ NG ỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆ 1.1 Cơ sở lý luận nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn.,