0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HẢI QUAN

11 3 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2023, 21:55

ĐỀ CƯƠNG HẢI QUAN CƠ BẢN Câu 1 Chức năng, nhiệm vụ của Hải quan Việt Nam Khái niệm Hải quan là cơ quan do nhà nước thiết lập để thực hiện các chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động XK, NK, XC, N. ĐỀ CƯƠNG HẢI QUAN CƠ BẢN Câu 1: Chức năng, nhiệm vụ Hải quan Việt Nam  Khái niệm: Hải quan quan nhà nước thiết lập để thực chức quản lý nhà nước hoạt động XK, NK, XC, NC, QC đấu tranh chống buôn lậu viện chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ,,,qua biên giới  Chức năng: Xây dựng đạo thực chiến lược quy hoạch phát triển hải quan Việt Nam Ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật hải quan Hướng dẫn thực tuyên truyền pháp luật hải quan Quy định tổ chức hoạt động hải quan Đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ công chức hải quan Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng KH-CN, phương pháp quản lý hải quan đại Thống kê nhà nước hải quan Thanh tra, kiểm tra, giải quyết, khiếu nại, tố cáo xử lý Hợp tác quốc tế hải quan  Nhiệm vụ hải quan: Thực kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải Phịng chống bn lậu, vận dựng trái phiếu hàng hóa qua biên giới Tổ chức thực pháp luật thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập Kiến nghị chủ chương, biện pháp quản lý nhà nước hải quan hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh sách thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập Thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập Câu 2: Khái niệm, nội dung thủ tục hải quan ( thủ tục hải quan điện tử)  Khái niệm: - Theo Luật hải quan Việt Nam: “ Thủ tục hải quan công việc mà người khai hải quan công chức hải quan phải thực theo quy định pháp luật hàng hóa, phương tiện vận tải” - Theo cơng ước Kyoto: “Thủ tục hải quan tất hoạt động tác nghiệp mà bên liên quan hải quan phải thực nhằm đảm bảo tuân thủ Luật Hải quan - Thủ tục hải quan đại (thủ tục hải quan điện tử): thủ tục hải quan thực thông điệp liệu điện tử thông qua hệ thống xử lý liệu điện tử quan hải quan theo quy định pháp luật  Nội dung thủ tục hải quan - Đối với người khai hải quan: Khai nộp tờ khai hải quan, nộp, xuất trình chứng từ thuộc hồ sơ hải quan Đưa hàng hóa, phương tiện vận tải đến địa điểm quy định cho việc kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải Nộp thuế thực nghĩa vụ tài khác theo quy định pháp luật Thực thơng quan hàng hóa, phương tiện vận tải - Đối với công chức hải quan: Tiếp nhận đăng ký hồ sơ hải quan Kiểm tra hồ sơ hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải Thu thuế khoản thu theo quy định pháp luật Quyết định việc thơng quan/giải phóng hàng hóa, phương tiện vận tải Câu 3: Khái niệm, nội dung quy trình thủ tục hải quan (quy trình thủ tục hải quan điện tử)  Khái niệm: Quy trình thủ tục hải quan trình tự bước công việc mà công chức hải quan phải thực để thông quan hải quan theo quy định pháp luật  Nội dung quy trình thủ tục hải quan: - Một là, xác định trình tự bước công việc (các khâu) mà công chức hải quan phải thực tiến hành thủ tục thông quan hàng hóa, phương tiện vận tải - Hai là, xác định trách nhiệm cụ thể cho cán bộ, công chức hải quan bước, khâu thực thơng quan hàng hóa phương tiện vận tải - Thứ ba, hướng dẫn thao tác nghiệp vụ cho công thức hải quan bước, khâu cụ thể việc thơng qun hàng hóa phương tiện vận tải  Sơ đồ quy trình thủ tục hải quan điện tử: Câu 4: Đối tượng làm thủ tục hải quan chịu kiểm tra, giám sát hải quan  Khái niệm: Đối tượng làm thủ tục hải quan đối tượng vào, lãnh thổ hải quan phải làm thủ tục hải quan chịu kiểm tra, giám sát quan hải quan  Đối tượng làm thủ tục hải quan: - Hàng hóa: sản phẩm lao động thỏa mãn nhu cầu người dùng để trao đổi với - Phương tiện vận tải: phương tiện có cấu trúc đặc biệt phục vụ cho công việc vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lý, vật chất cần thiết khác di chuyển từ không gian đến không gian khác thời gian định theo yêu cầu việc vận chuyển Hàng hóa - Hàng hóa XK,NK,QC -Hành lý ngoại hối, tiền Việt Nam người xuất cảnh, nhập cảnh, cảnh -Vật dụng phương tiện vận tải XC,NC,QC -Kim khí quí, đá q, cổ vật, văn hóa phẩm, bưu phẩm, tài sản khác XK,NK,QC lưu giữ địa bàn hoạt động hải quan - - Phương tiện vận tải Tàu bay XC,NC,QC Tàu biển XXC,NC,QC Tàu biển, tàu bay chuyển cảng Tàu liên vận quốc tế XC,NC,QC đường sắt Ô tô XC,NC,QC Các phương tiện vận tải khác Câu 5: Các tính chất thủ tục hải quan (SGT-trang 13) - Tính chất hành bắt buộc : thủ tục HQ thủ tục hành thực thủ tục HQ thực quyền hành pháp lĩnh vực HQ quan quản lý hành NN thực mà cụ thể quan HQ - Tính trình tự liên tục : thứ tự bước thực cv Kết bước trước tiền đề,căn sở để thực bước sau Bước sau phải kết bước trước, đươc thực sở bước trước Bước sau kiểm tra lại bước trước để hạn chế sai sót Thủ tục HQ phải thực liên tục ko ngắt quãng tạo đkiện thuận lợi cho hđ XNK - Tính thống : thể thủ tục HQ phải thống từ hệ thống văn bản, phải thống từ qđịnh hồ sơ pải nộp,thống tất chi cục, cục HQ nước thống tất địa điểm làm thủ tục HQ pvi nước - Tính cơng khai minh bạch quốc tế hóa: thủ tục HQ thủ tục hành bắt buộc,đc qđịnh VBPL,đc đăng tải cơng khai phương tiện thông tin đại chúng… Câu 6: Nguyên tắc thực thủ tục hải quan  Khái niệm: Nguyên tắc thực thủ tục hải quan tư tưởng đạo mà người khai hải quan công chức hải quan phải tuân thủ làm thủ tục hải quan cho hàng hóa phương tiện vận tải  Nguyên tắc thực thủ tục hải quan: - Tất hàng hóa, phương tiện vận tải phải làm thủ tục hải quan: hàng hóa, phương tiện vận tải phải làm thủ tục hải quan, chịu kiểm tra, giám sát hải quan; vận chuyển tuyến đường, thời gian qua cửa địa điểm khác theo quy định Ngoài cịn có trường hợp ngoại lệ như: trang thiết bị phục vụ quốc phịng hàng hóa tiêu dùng các cấp cao phải chịu giám sát hải quan NC,XC - Kiểm tra, giám sát hải quan thực sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm giúp quan hải quan bố trí, xếp nguồn lực hợp lý để tập trung quản lý có hiệu lĩnh vực, đối tượng xác định rủi ro → Quản lý rủi ro phương pháp quản lý tiên tiến, đại hải quan nước giới áp dụng chứng tỏ hiệu to lớn → VN áp dụng quản lý rủi ro : áp dụng thử nghiệm chương trình quản lý Vnaccs/Vcis - Đảm bảo hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước hải quan tạo thuận lợi cho hoạt động XK,NK,XC,NC,QC - Hàng hóa thơng quan, phương tiện vận tải XC,NC,QC sau hoàn thành thủ tục hải quan - Thủ tục hải quan phải thực cơng khai, nhanh chóng, thuận tiện theo quy định pháp luật - Việc bố trí nhân lực, thời gian làm việc phải đáp ứng yêu cầu hoạt động XK,NK,XC,NC,QC Câu 7: Mối quan hệ chủ thể thực thủ tục hải quan  Khái niệm: Chủ thể thực thủ tục hải quan bên tham gia thực thủ tục hải quan Hay nói cách khác chủ thể thực thủ tục hải quan bên thực công việc theo quy định pháp luật hải quan để thông quan hàng hóa, phương tiện vận tải - Chủ thể thực hải quan là:  Người khai hải quan: người cung cấp thông tin, liệu đối tượng làm thủ tục hải quan cho quan hải quan theo quy định pháp luật  Công chức hải quan người tuyển dụng, đào tạo, sử dụng hệ thống quan hải quan theo pháp luật cán bộ, công chức  Mối quan hệ chủ thể thực thủ tục hải quan: + mối quan hệ pháp lý + mối quan hệ quản lý +mqh nghiệp vụ + mqh cộng đồng Mối quan hệ pháp lý: - Khi thực thủ tục HQ, người khai công chức HQ chịu điều chỉnh PL cụ thể PL HQ - Mặc dù tư cách pháp lý khác trình thực thủ tục HQ người khai HQ công chức HQ pải tuân thủ quy định PL phải chịu trách nhiệm pháp lý + người khai HQ: chịu trách nhiệm xử phạt vi phạm hành chính, vi phạm mức cấu thành tội phạm truy cứu trách nhiệm hình + công chức HQ: với tư cách người thi hành công vụ nhà nước công chức chịu trách nhiệm kỷ luật,hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, trường hợp gây thiệt hại cho chủ hàng pải bồi thường mối quan hệ quản lý - Quan hệ công chức người khai HQ thực thủ tục HQ thực chất mqh chủ thể quản lý đối tượng quản lý - Công chức HQ thực tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thực tế hh, định thông quan hh với tư cách công chức NN thực hành vi quản lý NN lĩnh vực HQ - Người khai HQ: với tư cách chủ thể bị quản lý phải thực yêu cầu: khai nộp tờ khai HQ, xuất trình chứng từ hồ sơ HQ,đưa hh đến địa điểm đc qđịnh cho việc ktra thực tế….theo qđịnh cơng chức HQ có thẩm quyền mối quan hệ nghiệp vụ - Công việc mà người khai hải quan công chức hải quan thực trình làm thủ tục hải quan thực chất thực nghiệp vụ cụ thể dây chuyền nghiệp vụ khép kín - Dây chuyền nghiệp vụ khép kín bắt đầu khai nộp tờ khai hải quan người khai kết thúc nghiệp vụ thông quan mối quan hệ cộng đồng: - Đó quan hệ cộng đồng doanh nghiệp có hoạt động XK,NK hàng hóa với cơng quyền NN thông qua quan hệ hợp tác Câu 8: Quyền nghĩa vụ pháp lý chủ thể thực thủ tục hải quan  Khái niệm: Quyền pháp lý mức độ, khả phép xử chủ thể thực thủ tục hải quan pháp luật quy định nhà nước bảo vệ  Đối với người khai hải quan: - Quyền người khai hải quan:  Được quan hải quan cung cấp thông tin liên quan đến việc khai hải quan hàng hóa, phương tiện vận tải, hướng dẫn làm thủ tục hải quan phổ biến pháp luật hải quan  Yêu cầu quan hải quan xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan hàng hóa cung cấp đầy đủ, xác thơng tin cho quan hải quan  Xem trước hàng hóa, lấy mẫu hàng hóa giám sát cơng chức hải quan trước khai hải quan để đảm bảo việc khai hải quan xác  Yêu cầu quan hải quan kiểm tra lại thực tế hàng hóa kiểm tra, không đồng ý với định quan hải quan trường hợp chưa thông quan  Sử dụng hồ sơ hải quan để thơng quan hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, thực thủ tục có liên quan với quan khác theo quy định pháp luật  Khiếu nại, tố cáo hành vi trái pháp luật quan hải quan công chức hải quan  Yêu cầu bồi thường thiệt hại quan hải quan, công chức hải quan gây theo quy định pháp luật trách nhiệm bồi thường nhà nước - Nghĩa vụ người khai hải quan:  Khai hải quan làm thủ tục hải quan theo quy định  Cung cấp đầy đủ, xác thơng tin để quan hải quan thực xác định trước mã số, xuất sứ, trị giá hải quan hàng hóa  Chịu trách nhiệm trước pháp luật xác thực nội dung khai chứng từ nộp, xuất trình; thống nội dung thông tin hồ sơ doanh nghiệp với hồ sơ lưu quan hải quan  Thực định yêu cầu cử quan hải quan, công chức hải quan việc làm thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan hàng hóa, phương tiện vận tải  Lưu giữ hồ sơ hải quan hàng hóa thơng quan thời hạn năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật có quý định khác; lưu giữ sổ sách, chứng từ kế tốn chứng từ khác có liên quan đến hàng hóa XK,NK thơng quan thời hạn pháp luật quy định; xuất trình hồ sơ, cung cấp thông tin, chứng từ liên quan quan hải quan yêu cầu kiểm tra theo quy định  Bố trí người phương tiện thực cơng việc liên quan đến công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa phương tiện vận tải  Nộp thuế thực nghĩa vụ tài khác theo quy định pháp luật thuế, phí, lệ phí quy định khác pháp luật có liên quan  Nhiệm vụ quyền hạn công chức hải quan Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, quy trình nghiệp vụ hải quan chịu trách nhiệm việc thực nhiệm vụ, quyền hạn Hướng dẫn người khai hải quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có yêu cầu Kiểm tra, giám sát hải quan; giám sát việc mở, đóng, chuyển tải, xếp đỡ hàng hóa địa điểm làm thủ tục hải quan địa điểm kiểm tra hàng hóa XK,NK; trường hợp phát có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan yêu cầu chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải, người huy, người điều khiển phương tiện vận tải người ủy quyền thực yêu cầu để kiểm tra, khám xét hàng hóa, phương tiện vậ tải theo quy định Lấy mẫu hàng hóa với có mặt thơng tin, chứng từ liên quan đến hàng hóa để xác định mã số, xuất xứ, trị giá hải quan hàng hóa Yêu cầu người khai hải quan cung cấp thông tin, chứng từ liên quan đến hàng hóa để xác định mã số, xuất xứ, trị giá hải quan hàng hóa Yêu cầu người huy, người điều khiển phương tiện vận tải tuyến đường, thời gian, dừng nơi quy định Các nhiệm vụ quyền hạn khác theo quy định pháp luật Câu 9: Cơ sở pháp lý thủ tục hải quan  Cơ sở pháp lý quốc gia: - Luật hải quan 2014 - Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết số điều luật hải quan thủ tục hải quan kiểm tra giám sát hải quan - Nghị định số 59/2018/NĐ-CP sử đổi bổ sung NĐ08 - Nghị định 01/2015/NĐ-CP quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp phịng chống bn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới - Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành cưỡng chế thi hành quy định hành lĩnh vực hải quan - Nghị định 45/2016/NĐ-CP sử đổi NĐ 127 - Thông tư số 38/2015/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế XK,thuế NK quản lý thuế hàng hóa XK,NK; thơng tư 39 sửa đổi bổ sung - Thông tư 42/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan phương tiện vận tải, xuất cảnh, nhập cảnh, cảnh - Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích kiểm tra chất lượng - Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định trị giá hải quan hàng hóa XK,NK - Thơng tư 12/2015/TT-BTC quyd dịnh áp dụng chế độ ưu đãi thực thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan hàng hóa XK,NK doanh nghiệp - Luật quản lý ngoại thương năm 2017 (thương mại năm 2005) - Bộ luật Dân sự, dân sửa đổi năm 2015 - Luật doanh nghiệp năm 2014 - Luật hàng không dân dụng VN luật hàng không dân dụng VN sửa đổi - Bộ luật hàng hải VN năm 2015 - Bộ luật hình sự, luật tố tụng hình sự, sửa đổi bổ sung - Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2017 - Luật thuế XK,NK năm 2015 luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt, luật quản lý thuế năm 2013  Cơ sở pháp lý quốc tế: - Công ước thành lập hội đồng hợp tác hải quan tổ chức hải quan giới (WCO) - Công ước Kyoto 1973 sửa đổi năm 1999 đơn giản hóa hài hóa hóa thủ tục hải quan - Hiệp định hải quan ASEAN 1997 - Cơng ước HS phân loại hàng hóa năm 1988 - Hiệp định thực điều hiệp định ưu đãi thuế quan thương mại (hiệp định GATT) - Hiệp định thảo thuận thực thi quyền sở hữu trí tuệ biên giới (hiệp định TRIPS) - Hiệp định chung thương mại dịch vụ, hiệp định hàng rào kỹ thuật thương mại, công ước Cites… - Công ước luật biển 1982 - Công ước Chicago năm 1944 hàng không quốc tế - Công ước Viên năm 1963 quan hệ lãnh - Công ước Viên năm 1961 quan hệ ngoại giao - Công ước Viên 1969 luật điều ước quốc tế - Công ước quyền ưu đãi miễn trừ NLHQ năm 1946  AD điều ước quốc tế khác với quy định Liên hiệp quốc  AD tập quán thông lệ quốc tế luật hải quan điuề ước quốc tế không quy định không trái với pháp luật VN Câu 10:Khái niệm khai hải quan hình thức khai hải quan - K/n khai HQ :là việc người khai HQ cung cấp cho quan HQ thông tin, liệu đối tượng làm thủ tục HQ hình thức PL qđịnh - Hình thức khai HQ: cách thức người khai HQ đc sd để cung cấp thông tin,dữ liệu đối tượng khai HQ cho cquan HQ theo qđịnh PL Gồm : khai miệng; khai viết; khai điện tử  Khai miệng: hthuc khai ko đc ghi nhận=chứng từ,ko đc xác lập lưu trữ thành hồ sơ  Khai viết :là hthuc khai=chữ viết tài liệu quan HQ qđịnh (2 loại: khai=tờ khai HQ khai = chứng từ có sẵn)  Khai điện tử: hthuc khai HQ=việc sdung CNTT,gồm:  Khai hệ thống mạng mt cquan HQ  Khai hệ thống mạng mt dnghiep có kết nối mạng mt cq HQ  Đvị gửi file có chứa thông tin khai báo đtg cho cq HQ - Trường hợp khai tờ khai hải quan giấy:  Hàng hóa XK,nk cư dân biên giới  Hàng hóa XK,NK vượt định mức miễn thuế người xuất cảnh, nhập cảnh  Hàng biếu, quà tặng, tài sản di chuyển cá nhân  Hàng hóa phương tiện chứa hàng hóa quay vịng theo phương thức tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập  Cứu trợ khẩn cấp, viện trợ nhân đạo, an ninh quốc phòng  XNK phục vụ an ninh quốc phòng  Trường hợp hệ thống xử lý liệu điện tử hải quan, hệ thống khai hải quan điện tử xử lý liệu điện tử bị lỗi Câu 11: Thời hạn khai nộp tờ khai hải quan  Khái niệm: Thời hạn khai nộp tờ khai hải quan khoảng thời gian hải quan phải hoàn thành công việc khai nộp tờ khai hải quan cho quan hải quan (Vở ghi phần thời gian làm thủ tục hải quan người khai hải quan tờ khai chưa hoàn chỉnh) Câu 12: Khái niệm, vai trò hồ sơ hải quan chứng từ hồ sơ hải quan   - Khái niệm: Hồ sơ hải quan hồ sơ bao gồm chứng từ liên quan đến đối tượng chịu kiểm tra, giám sát hải quan mà người khai hải quan phải nộp cho quan hải quan theo quy định pháp luật hải quan Vai trò: Thứ 1: hồ sơ hq sở pháp lý ban đầu để công chức hq thực hành vi tiếp nhận , đăng ký hồ sơ hq cho dn Thứ hồ sơ hq để kiểm tra thực tế hàng hóa thực chất kiểm tra thực tế hàng hóa việc đối chiếu thực trạng hàng hóa với khai báo tờ khai hq Thứ : hồ sơ hq để phát gian lận thương mại Thứ 4: hồ sơ hq rang buộc trách nhiệm pháp lý chủ thể thực thủ tục hải quan người khai hq công chức hq Thứ 5: hồ sơ hq xử phạt vi phạm hàng lĩnh vực hq chứng từ để quan hq thu đòi nợ thuế dn XNK nợ thuế Thứ 6: sở liệu quan trọng cung cấp thông tin cần hiết phục vụ cho công tác kiểm tra sau thông quan Thứ 7: hồ sơ hq cung cấp thông tin liệu cho quan hq thực chức quản lý nhà nước hải quan mà cụ thê quan lý nhà nước hàng hóa XNK Ngồi ra, DN XK,NK hồ sơ hải quan chứng từ kế toán DN để hoạch toán kết kinh doanh DN Câu 13:Chức giá trị pháp lý tờ khai hải quan:   - Chức năng: Là tài liệu dùng để khai thông tin chủ thể đối tượng làm thủ tục hải quan, chịu kiểm tra, giám sát hải quan Là chứng từ pháp lý việc kiểm tra hải quan/ chứng từ kế toán chủ hàng/ sở để thống kê hairq uan Gía trị pháp lý: Trong hồ sơ hải quan tờ khai hải quan chứng từ pháp lý bắt buộc nhất, khơng có tờ khai hải quan khơng hình thành nên hồ sơ hải quan không phân biệt hồ sơ hải quan với hồ sơ thương mại khác Vì:  Xuất phát từ chức tờ khai hải quan  Với chức nêu tren tờ khai hải quan phản ánh, ghi nhận tất thông tin, liệu liên quan đến lô hàng XK,NK mà người khai hải quan cung cấp cho quan hải quan  Tờ khai hải quan chứng từ ràng buộc trách nhiệm pháp lý người khai hải quan cán công chức hải quan thực nội dung thủ tục hải quan  Tờ khai hải quan phản ánh, ghi nhận kết kiểm tra quan hải quan lô hàng cụ thể Câu 14:Khái niệm, nội dung đăng ký tờ khai hải quan  Khái niệm: Đăng ký tờ khai hải quan việc quan hải quan tiếp nhận, xem xét cấp số cho tờ khai hải quan để thực bước thủ tục hair quan  Nội dung đăng ký tờ khai hải quan: - Tiếp nhận tờ khai kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai hải quan, gồm điều kiện tư cách pháp lý người khai hải quan; điều kiện đẻ AD biện pháp cưỡng chế, thời hạn nộp thuế; danh sách DN giải thể, phá sản, bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động, tích; tính đầy đủ phù hợp thơng tin tờ khai; thơng tin sách quản lý, sách thuế hàng hóa XK,NK tờ khai - Cấp số cho tờ khai hải quan ghi thời điểm đăng ký tờ khai - Phân luồng tờ khai( xử lý tờ khai hải quan) gửi kết phân luồng (phản hồi thông tin cho người khai hải quan) - Quản lý tờ khai đăng ký luân chuyển tờ khai: đăng ký tờ khai hq q khâu nghiệp vụ qui trình thực quản lý NN hq quan hq có thẩm quyền tổ chức thực hiện; tờ khai hq đăng ký sau quan hq chấp nhận việc khai người khai hq; trường hợp không chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan, quan hải quan thông báo lý văn giất qua phương thức điện tử cho người khai hq biết Câu 15: Khái niệm, vai trò, nguyên tắc kiểm tra hải quan (GT-trang 81)  Khái niệm:  Theo công ước Kyoto, “ Kiểm tra HQ biện pháp HQ áp dụng nhằm đảm bảo tuân thủ PL HQ”  Theo luật HQ VN, “ Kiểm tra HQ việc kiểm tra hồ sơ HQ(gồm tờ khai chứng từ lquan) kiểm tra thực tế hh,ptvt quan HQ thực hiện”  Vai trò:  Giúp cq HQ thực chức qli NN HQ đvs hh XK,NK,QC,ptvt XC,NC,QC cá nhân nc  Giúp cq HQ phát đc hành vi gian lận TM,trốn lậu thuế,bn lậu hh  Góp phần kiểm tra thực CSTM  An ninh QG,an ninh mtr&an ninh cộng đồng dn,dân cư đc đảm bảo  Nâng cao ý thức tuân thủ PL HQ,tuân thủ pháp luật  Nguyên tắc:  Ktra HQ đc thực qtrinh làm thủ tục HQ & sau thông quan  Việc ktra HQ pải đc giới hạn mức độ cần thiết để đbảo tuân thủ PL HQ  Hình thức kiểm tra HQ,mức độ ktra HQ công chức HQ có thẩm quyền định CÂU 16 : Phạm vi đối tượng, kiểm tra hải quan: * Khái niệm:  Theo công ước Kyoto, “ Kiểm tra HQ hiểu biện pháp nghiệp vụ HQ áp dụng nhằm đảm bảo tuân thủ PL HQ”  Theo luật HQ VN, “ Kiểm tra HQ việc kiểm tra hồ sơ HQ (gồm tờ khai chứng từ lquan) kiểm tra thực tế hh,ptvt quan HQ thực hiện” 1, Phạm vi kiểm tra hải quan : - Là nơi quan phép thực ( có quyền ) kiểm tra hải quan ( địa bàn hoạt động hải quan ) khoảng thời gian mà quan hải quan phép thực kiểm tra hải quan đối tượng làm thủ tục hải quan chịu kiểm tra quan hải quan Thời điểm kiểm tra hải quan thực trước thông quan, thông quan sau thông quan 2, Đối tượng kiểm tra hải quan a Hàng hóa : sp lđ thỏa mãn nhu cầu người dùng để trao đổi với - Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, cảnh ( dùa hàng hóa có phải tính thuế hay khơng) : * Dấu hiệu: + Là động sản + Có mã số theo danh mục HS + Có tên gọi theo quy định pháp luật + Được XK, NK QC lưu hành địa bàn hoạt động HQ - Hành lý, ngoại hối, tiền VN người XC, NC , QC - Vật dụng ptvt XC , NC, QC - Kim khí quý, đá quý, cổ vật , văn hóa phẩm, bưu phẩm tài sản khác XK, NK,QC lưu giữ địa bàn hoạt động HQ b, Phương tiện vận tải: phương tiện có cấu trúc đặc biệt phục vụ cho cơng việc vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lý vật chất cần thiết khác di chuyển từ không gian đến không gian khác thời gian định theo yêu cầu việc vận chuyển * Đặc điểm: - Có cấu trúc đặc biệt phục vụ cho việc vận chuyển - Có quốc tịch sở hữu hợp pháp - Tuân thủ theo hệ thống pháp lý vận tải quốc tế hiệp ước ký kết - Di chuyển qua lại biên giới quốc gia phải làm thủ tục hải quan theo quy định * PTVT bao gồm: - Tàu bay xuất cảnh , nhập cảnh, cảnh Tàu biển xuất cảnh , nhập cảnh, cảnh Tàu biển, tàu bay chuyển cảng Tàu liên vận quốc tế xuất cảnh , nhập cảnh, q cảnh Ơ tơ xuất cảnh , nhập cảnh, cảnh Các phương tiện vận tải khác Câu 17: Khái niệm nội dung kiểm tra hồ sơ hải quan * Khái niệm: - Kiểm tra hồ sơ HQ trình thực trước thông quan , thông quan sau thông quan - Kiểm tra hồ sơ HQ việc quan HQ kiểm tra tờ khai HQ chứng từ thuộc hồ sơ hải quan ( chứng từ kèm tờ khai HQ) Cụ thể: + kiểm tra nội dung khai cuả người khai HQ tờ khai HQ + kiểm tra chứng từ kèm tờ khai HQ + đối chiếu nội dung khai HQ với chứng từ thuộc hồ sơ HQ + kiểm tra phù hợp nội dung khai với quy định hành pháp luật sách quản lý hàng hóa, sách thuế quy định khác có liên quan * Quy trình kiểm tra: + kiểm tra sơ : nội dung khai báo, kiểm đếm số lượng chứng từ hải quan phải có hồ sơ hq + sau tiếp nhận quan hq tiến hành kiểm tra chi tiết * Phương thức kiểm tra : + kiểm tra hồ sơ trc hàng đến : kiểm tra hồ sơ người khai hq nộp trước, kiểm tra lược khai hàng hóa chủ hàng , chủ ptvt gửi đến + kiểm tra hồ sơ q trình thơng quan: kiểm tra tên hàng, mã số hàng hóa, số lượng hh, xuất xứ hàng hóa, kiểm tra thuế + kiểm tra hồ sơ sau thông quan: kiểm tra sở kiểm toán * Nội dung kiểm tra hồ sơ hải quan: ( 9nd) - Kiểm tra khai tên hàng, mã số hàng hóa + Cần kiểm tra việc áp dụng quy tắc phân loại HH theo danh mục HS danh mục AHTN biểu thuế quan HH XK + Kiểm tra tính xác tên hàng, mã số HH, mức thuế khai tờ khai, kiểm tra nội dung khai - Kiểm tra khai số lượng HH: + Đối chiếu số lượng hàng hóa ghi tờ khai với chứng từ kèm vận tải đơn, hóa đơn thương mại, hợp đồng để xem có thống lượng đơn vị tính không - Kiểm tra trị giá hải quan + Để xác định trường hợp có đủ sở bác bỏ trị giá khai báo trường hợp có nghi vấn trị giá khai báo chưa đủ sở bác bỏ - Kiểm tra xuất xứ hàng hóa + Là việc kiểm tra tiêu chí giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ( C/O), phù hợp với nd C/O chứng từ thuộc hồ sơ hải quan vận tải đơn, hợp đồng thương mại, hóa đơn thương mại,… Cụ thể cần ktra: + Các tiêu chí C/O + Mẫu dấu, tên mẫu chữ kí, tên quan tổ chức có thẩm quyền cấp C/O thuộc phủ nước vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt quan hệ thương mại VN + Thời hạn hiệu lực C/O - Kiểm tra việc thực sách thuế + Kiểm tra để xác định HH không thuộc đối tượng chịu thuế + Ktra để xác định HH thuôc đối tượng miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế + Kiểm tra mức độ nghĩa vụ thuế phải nộp, hay nói cách khác ktra tính thuế để xác định số thuế phải nộp - Kiểm tra vận đơn: + Kiểm tra tên người giao hàng: ktra xem người chuyên chở ủy quyền cho người khác người bán hợp đồng… + Kiểm tra người nhận hàng: người NK hợp đồng hay người nhận vận tải đơn ngân hàng + Kiểm tra người thông báo ai? + Ktra cảng bốc hàng lên cảng dỡ hàng xuống: đối chiếu xem khớp với chứng từ khác hồ sơ hải quan chưa + Kiểm tra đk vận chuyển, + ktra nội dung hàng hóa nêu vận đơn xem thống với chứng từ khác hay chưa + kiểm tra đặc điểm vận đơn + Ktra cước phí trả trước hay trả sau, cước phí có q lớn hay so với lượng hàng chở quãng đường hay không + Ktra sửa đổi bổ sung vận đơn + Kiểm tra ngày kí phát vận đơn + Kiểm tra chữ kí người chuyên chở người thay mặt chuyên chở - Kiểm tra hóa đơn thương mại : hóa đơn TM Là chứng từ phản ánh giá mua bán hàng hóa xuất, nhập Kiểm tra hóa đơn TM kiểm tra thơng số kiện thể hóa đơn, cụ thể : + Ngày lập hóa đơn ( trc ngày đki vận đơn), ktra tên, địa nhà xk, người gửi hàng, người nhận hàng, ktra nd liên quan đến vận chuyển, giao hàng, ktra đk sở giao hàng ktra ghi bổ sung ( có ) + ktra chữ kí ng bán - Kiểm tra giấy phép xuất khẩu, nhập : ktra tên, địa ng bán người xin nhập khẩu, số liệu ngày tháng hợp đồng,… - Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng chứng từ khác - Kiểm tra hợp đồng mua bán hàng hóa : kiểm tra tư cách pháp lý chủ thể kí kết hợp đồng, ktra nội dung hợp đồng, ktra hiệu lực hợp đồng thương mại Câu 18 Khái niệm, mức độ kiểm tra thực tế hàng hoá * K/niệm: kiểm tra thưc tế hàng hóa việc quan hq kiểm tra thực trạng hàng hóa,đối chiếu phù hợp thực tế hàng hóa với hồ sơ HQ * Căn cứ: - Mức độ rủi ro ( cao, cao, trung bình, thấp, thấp ) - Mức độ tuân thủ PL người khai HQ hay nói cách khác trình chấp hành pháp luật chủ hàng ( DN ưu tiên, DN tuân thủ, DN k tuân thủ ) - Chính sách quản lý hàng hóa, sách thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập - Đặc điểm, tính chất, xuất xứ hàng hóa - Hồ sơ hải quan - Kết phân tích thơng tin nguồn thông tin khác - Các yếu tố khác có liên quan đến hđ xuất khẩu, nhập * Mức độ kiểm tra thực tế hàng hóa: thực đủ sở xác định tính hợp pháp, phù hợp tồn lơ hàng với hồ sơ hải quan - Miễn kiểm tra thực tế hàng hóa : + Là việc cq HQ tiến hành ktra hồ sơ HQ chủ hàng nộp xuất trình kết hợp áp dụng ngtac qli rủi ro mà ko tiến hành ktra thực tế hh xk,nk + thường áp dụng với chủ hàng tuân thủ PL 1cách tự nguyện đvs hh ko phải chịu thuế xk,những hh miễn thuế nk,hoặc phục vụ cho mục đích AN-QP, hàng hóa khơng phải đánh thuế VN, - Kiểm tra theo tỷ lệ %: + Là việc cq HQ ngồi ktra hồ sơ HQ cịn tiến hành ktra thực tế hh theo tỷ lệ định PL qđịnh + Được thực theo mức 5%, 10% áp dụng trường hợp sau:  hàng NK-XK thuộc diện miễn kt thực tế , quan hải quan phát có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan  hàng hóa xác định có khả vi phạm pháp luật hải quan qua kết phân tích thơng tin quan hải quan - Kiểm tra tồn lơ hàng : + Là việc cq HQ ktra hồ sơ HQ cịn tiến hành ktra thực tế tồn lơ hàng xk,nk + Áp dụng trường hợp có độ rủi ro cao,chủ hàng có ý thức chấp hành pháp luật kém,xuất xứ hàng hóa, hồ sơ có nhiều sai lệch Câu 19 Nội dung kiểm tra thực tế hàng hoá ( Trang 21 tờ đề cương số ) Câu 20 Khái niệm, vai trò, nội dung kiểm tra sau thông quan  Khái niệm : ** Là hoạt động kiểm tra quan HQ nhằm thẩm định tính xác, trung thực nội dung chứng từ mà người khai HQ khai,nộp, xuất trình với quan HQ hàng hóa xk,nk thơng quan ** Kiểm tra HQ mang tính tất yếu khách quan do: + xuất phát từ yêu cầu ứng dụng pp qlý rủi ro kiểm tra hàng hóa xnk thực chức năng,nhiệm vụ quan HQ + yêu cầu hội nhập phát triển TMQT khả kiểm sốt HQ có hạn + yêu cầu thực ĐƯQT,cam kết quốc tế + yêu cầu tiếp cận kỹ thuật nghiệp vụ tiên tiến HQ  Vai trò  : Ktra sau thông quan khâu nghiệp vụ quan trọng công nghệ quản lý HQ đại, nhằm đáp ứng yêu cầu giao lưu thương mại quốc tế xu hướng hội nhập kinh tế, quốc tế Cụ thể :  Ktra sau thông quan biện pháp nâng cao lực qlý quan HQ: thực chống gian lận thương mại, đồng thời tạo đk thông quan nhanh, góp phần tích cực phát triển giao lưu thương mại quốc tế, cải thiện mơi trường đầu tư…  Góp phần đảm bảo thực nghiêm chỉnh có hiệu luật HQ văn pháp luật có liên quan đến XNK hh, nâng cao ý thức tự giác chấp hành PL cộng đồng doanh nghiệp  đảm bảo ngăn chặn tình hình thất thu ngân sách, giảm chi phí qly HQ, giảm thiểu rủi ro cho chủ thể tham gia vào quan hệ PL HQ  tác động tích cực trở lại hệ thống quản lý cq HQ thông qua việc nhận biết xử lý rủi ro tiềm ẩn hệ thống  mở rộng phạm vi ktra cần thiết nhiều lĩnh vực # kiểm tra chế độ giấy phép,  công cụ hiệu công tác kiểm tra giám sát HQ  cho phép quan HQ áp dụng đơn giản hóa biện pháp giám sát,qlý sở đại hóa HQ đbảo chức ql NNvề HQ  Nội dung  :  kiểm tra hồ sơ HQ  kiểm tra chứng từ sổ sách kế toán,BCTC,chứng từ toán quốc tế, chứng từ giám định,chứng từ vận tải, bảo hiểm, chứng từ khác có liên quan đến hh thông quan đơn vị  kiểm tra thực tế hh xk nk thơng quan hàng hóa cịn lưu giữ đơn vị kiểm tra quan HQ có để chứng minh hh đc tổ chức, cá nhân khác lưu trữ, quản lý  Kiểm tra sau thông quan giải mã vấn đề : + tính quán chủng loại hàng hóa chủ hàng khai tờ khai để áp thuế với chứng từ có liên quan + tính đắn số lương hàng hóa +tính hợp lệ,hợp lý,nhất qn cphí mà chủ hàng trả pải trả cho bên lquan với mục gtrị HQ mà trc chủ hàng khai báo + quán chứng từ cập nhập sổ sách kế toán với chứng từ mà chủ hàng trước khai với quan hq +số thuế mà chủ hàng nộp đủ hay thiếu? Nguyên nhân ? Câu 21 Nội dung, yêu cầu tổ chức thực thu thuế hải quan ( Trang 24 tờ đề cương số 2) Câu 22 Khái niệm, mục đích nội dung kiểm tra tính thuế hải quan  Khái niệm:  Theo nghĩa rộng: hđ ktra tính xác việc tính tốn thu nộp thuế HQ cq thuế HQ người kdoanh thực  Theo nghĩa hẹp : hđ cq HQ nhằm ktra tính xác việc tính tốn thu nộp thuế HQ ng khai HQ theo qđịnh PL  Mục đích:  Kiểm tra tính trung thực,chính xác khai báo chủ hàng  Ktra việc áp dụng chế độ,chính sách để có hướng dẫn cụ thể,kịp thời  Nội dung:  Nếu hồ sơ chưa đầy đủ,thiếu ndung ko đbảo ply theo qđịnh→cq HQ báo cho đối tượng nộp thuế để khai bổ sung  Nếu hồ sơ đủ,nội dung đủ,đbảo ply,cq HQ cần phải:  Ktra xđịnh hh ko € đtg chịu thuế (ng khai HQ hh ko € đtg chịu thuế xk,nk,gtgt,ttđb)  Ktra để xđịnh hh € đtg miễn thuế,xét miễn thuế,giảm thuế(ng khai HQ hh €đtg miễn thuế,xét miễn thuế,giảm thuế)  Ktra tính thuế để xđịnh số thuế phải nộp(hh xk,nk €đtg chịu thuế),gồm:  Ktra kê khai ng khai HQ lg,trọng lg,đvị tính hhxk,nk  Ktra trị gia khai báo ng khai HQ  Kiểm tra mức thuế người khai HQ khai mức thuế XNK, GTGT, TTĐB  Ktra tỷ giá tính thuế  Ktra kết tính thuế người khai HQ kê khai  Ktra đk áp dụng thời hạn nộp thuế biện pháp cưỡng chế theo quy định pháp luật thuế Câu 23 Khái niệm thông quan/giải phóng hàng điều kiện thơng quan/giải phóng hàng; khái niệm tạm dừng thông quan trường hợp dừng thông quan * Khái niệm thông quan:  Theo luật HQ VN- khoản 21 điều luật hải quan quy định : “Thơng quan việc hồn thành thủ tục hải quan để hàng hóa nhập khẩu, xuất đặt chế độ quản lý nghiệp vụ hải quan khác”  Theo Công ước Kyoto sửa đổi : “Thơng quan việc hồn thành thủ tục cần thiết phép hh đc đưa vào pvu tiêu dùng nước,đc xk hay đc đặt chế độ qli HQ #” * Điều 37 Luật HQ 2014 quy định điều kiện thơng quan hàng hóa - Đk 1: đối tượng thông quan phải HH phép xk, nk , ptvt phép XC,NC Đk 2: kết công việc mà người khai HQ công chức HQ phải thực để thông quan phải thể đầy đủ tờ khai HQ chứng từ khai báo HQ Đk 3: chủ hàng hóa , ptvt cơng chức HQ thực xong thủ tục HQ quan HQ đóng dấu nghiệp vụ : “ làm thủ tục hải quan” vào tờ khai HQ Đk 4: định thông quan trường hợp cụ thể phải vào thông quan PL quy định Đk 5: thông quan phải thực thời gian quy định * Khái niệm giải phóng hàng hóa: - Cơng ước Kyoto sửa đổi ( Cơng ước đơn giản hóa Hài hịa hóa thủ tục HQ) đưa khái niệm: “Giải phóng hàng hóa hành động HQ cho phép hàng hóa làm thủ tục thông quan đặt quyền định đoạt người có liên quan” - Khái niệm giải phóng hh theo Khoản Điều 36 Luật Hải Quan 2014 là: “ Giải phóng hàng hóa việc quan HQ cho phép xuất khẩu, nhập hàng hóa đáp ứng đủ điều kiện sau đây: + Hàng hóa đủ đk để xuất khẩu, nhập khẩu, chưa xđ số thuế thức phải nộp; + Người khai HQ đãnộ p thuế tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế sở tự kê khai, tính thuế người khai hải quan * Khái niệm Tạm dừng thông quan: Câu 24: Khái niệm, đặc điểm nguyên tắc giám sát hải quan * Khái niệm giám sát hải quan theo mục Điều Luật hải quan 2014 sau: “ Giám sát hải quan biện pháp nghiệp vụ quan hải quan áp dụng để đảm bảo nguyên trạng hàng hóa, tuân thủ quy định pháp luật việc bảo quản lưu trữ, xếp dỡ, vận chuyển, sử dụng hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, cảnh, ptvt thuộc đối tượng quản lý HQ” * Đặc điểm: - Đối tượng chịu giám sát HQ theo mục điều 38 Luật hải quan 2014 gồm hàng hóa quan vận tải: + HH XNK, cảnh vận dụng trện PTVT XNC, QC, ngoại tệ, tiền VN, vàng, kim khí, đá quý, bưu phẩm, bưu kiện XNK, hành lý người XNC, cảnh địa bàn hđ HQ + PTVT, đường bộ, sắt, sơng, hàng khơng, biển xnc, q cảnh + Máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ cho hđ gia công + HH thuộc đối tượng ktra chuyên ngành + HH vận chuyển chịu giám sát HQ - Chủ thể thực giám sát hải quan quan hải quan - Mục tiêu giám sát: + Giám sát theo dõi đảm bảo tính ngun trạng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, cảnh, đảm bảo tuân thủ quy định PL việc bảo quản, lưu trữ, xếp dỡ, vận chuyển, sử dụng hàng hóa; xuất cảnh, nhập cảnh, cảnh, ptvt; phối hợp với đơn vị có liên quan để nắm bắt, quản lý đảm bảo tất hàng hóa tham gia hoạt động XNK, QC, PTVT XNC, QC phải tuân thủ quy định pháp luật hải quan + Giám sát hải quan nhằm ngăn ngừa, phát để xử lí hành vi pháp luật, che giấu, che giấu, tang trữ hàng hóa, phương tiện, hđ bn lậu, gian lận TM hành vi vi phạm pháp luật lq khác + Giám sát phải đảm bảo tiền đề cho việc thực thủ tục hải quan, ktra hải quan, tính thuế vấn đề khác thực theo quy định, đối tượng Câu 25 Thời gian giám sát hải quan phương thức giám sát hải quan Thời gian giám sát hải quan theo mục Điêu 38 Luạt Hai quan 2014: - Hàng hóa nhập chịu giám sát hải quan từ tới địa bàn hoạt đọng hải quan đến thơng quan, giải phóng hàng hóa đưa khỏi đìa ban hoạt động hải quan; - Hàng hóa xuất miễn kiểm tra thực tế hàng hóa chịu giám sát hải quan từ thơng quan đến khỏi địa bàn hoạt động hải quan Trường hợp phải kiêm tra thực tê, hàng hóa xuất khâu chịu giám sát hải quan từ băt đâu kiêm tra thực tế hàng hóa đến khỏi địa bàn hoạt động hải quan; - Hàng hóa cảnh chịu giám sát hải quan từ tới cửa nhập đên khỏi cửa khâu xuất cuối cùng; - Thời gian giám sát hải quan phương tiện vận tải thực theo quy định Điêu 68 Luật Các phương thức giám sát hải quan * Niêm phong hải quan: Niêm phong hải quan phương thức giám sát hải quan nhằm đảm bảo tính ngun trạng tính xác thực hàng hóa, phương tiện vận tải đặt giám sát quan Hải quan - Các hình thức niêm phong: + Niêm phong giấy niêm phong hải quan + Niêm phong dây + Niêm phong kẹp chì + Kết họp loại niêm phong * Giám sát trực tiếp công chức hải quan * Giám sát phương tiện kỹ thuật Các hình thức giám sat: + Giám sát gương + Giám sát pp đếm tự động + Giám sát camera + Giám sát máy soi + Sử dụng chip điện tử thiết bị định vị GPS Câu 26 : Khái niệm, đặc điểm nội dung quản lý nhà nước hải quan * khái niệm : quản lý nhà nước hải quan quản lý nhà nước tổ chức , hoạt động quan hải quan hoạt động xk, nk , xuất cảnh , nhập cảnh , cảnh tổ chức cá nhân nhằm hướng hoạt động phát triển theo mục tiêu định hướng định - Quản lý nhà nước hải quan thể phương diện : + quản lý nhà nước tổ chức hoạt động quan hải quan + quản lý nhà nước hoạt động xk, nk , xuất cảnh , nhập cảnh , cảnh tổ chức cá nhân đặc điểm: - Là quản lý vĩ mô: chiến lược, quy hoạch, phát triển HQ - Là quản lý hành chính: thủ tục HQ thủ tục hành Mang tính tổ chức điều chỉnh: thực thơng quan hệ thơng quan nhà nước: phủ, tài chính, chuyên ngành, UBND cấp - Mang tính chất quyền lực nhà nước Thuộc lĩnh vực quản lý nhạy cảm: liên quan đên hoạt động quan hải quan, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh phưcmg tiện vận tải nước nước Nội dung: - Xây dựng đạo thực chiên lược, qui hoạch, kê hoạch phát triển hải quan Việt Nam - Ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật vê hải quan - Hướng dẫn, thực tuyên truyền pháp luật hải quan - Qui định tổ chức hoạt động hải quan - Đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ công chức hải quan - Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, phuơng pháp quản lý hải quan đại - Thống kê nhà nước hải quan - Thanh tra,kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm pháp luật hải quan - Hợp tác quốc tế hải quan Câu 27 Cơ quan quản lý nhà nước hải quan - Chính phủ thống quản lý nhà nước hải quan - Bộ tài chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực thống quản lý nhà nước hải quan - Bộ, quan ngang phạm vi nhiệm, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với BTC việc quản lý nhà nước hải quan - Ủy ban nhân dân cấp: phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm tổ chức thực pháp luật hải quan địa phương Câu 28 Các hình thức quản lý nhà nước hải quan * Khái niệm: Các hình thức quản lý nhà nước vê HQ cac biẹn pháp, cách thức đc quan nhà nước có thâm quyên sư dụng đê thực quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, cảnh, phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, cảnh theo quy định pháp luật * Các hình thức: - Quản lý băng biện pháp hành diện hàng hóa cuất khâu, nhập khâu, cảnh phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, cảnh: + Quản lý theo diện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, cảnh phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, cảnh: thực thông qua hình thức như:  Hình thức cấm: đc thực vc ban hành danh mục hàng hóa cấm xk ngừng xk; cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, danh mục hàng hóa xuất nhập theo lộ trình cam kết VN với Tồ chức thương mại giới  Hình thức quản lý theo hạn ngạch thuế quan: hh nhập vào VN chịu hạn ngạch thuế quan bao gồm: muối, thuốc nguyên liêu trứng gia câm đường tinh luyện, đường thơ  Hình thức quản lý giấy phép thông báo phê chuẩn quan chuyên ngành: Các hh xk, nk yêu cầu phải có giấy phép đc quy định cụ thể theo nghị định phủ bao gồm: hh xuất, nhập theo giấy phép công thương; theo giấy phép bộ, quan chuyên ngành hh xuất khẩu, nhập theo quy định riêng ( tiếp tờ đề cương thứ ) Câu 29 ( trang đề cương thứ ) ... sơ lưu quan hải quan  Thực định yêu cầu cử quan hải quan, công chức hải quan việc làm thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan hàng hóa, phương tiện vận tải  Lưu giữ hồ sơ hải quan hàng... gian mà quan hải quan phép thực kiểm tra hải quan đối tượng làm thủ tục hải quan chịu kiểm tra quan hải quan Thời điểm kiểm tra hải quan thực trước thông quan, thông quan sau thông quan 2, Đối... niệm: Hồ sơ hải quan hồ sơ bao gồm chứng từ liên quan đến đối tượng chịu kiểm tra, giám sát hải quan mà người khai hải quan phải nộp cho quan hải quan theo quy định pháp luật hải quan Vai trò:
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG MÔN HẢI QUAN,