0

ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG – (NA151)

30 4 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2023, 18:26

Sưu tầm Cao Thu Hương ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG – (NA151) TUẦN 1 Câu 1 Yếu tố nào trong môi trường giúp giảm nhẹ tác động có hại của thiên nhiên? A Tầng ozon B Hệ sinh thái rừng C Năng lượng mặt tr. lOMoARcPSD|18351890 Sưu tầm : Cao Thu Hương ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG – (NA151) TUẦN Câu 1: Yếu tố môi trường giúp giảm nhẹ tác động có hại thiên nhiên? A: Tầng ozon B: Hệ sinh thái rừng C: Năng lượng mặt trời D: Không khí Câu 2: Tài nguyên thiên nhiên tái tạo được? A: Tài ngun khống sản B: Tài nguyên rừng C: Tài nguyên lượng than đá D: Tài nguyên nước Câu 3: Môi trường gì? A: Mơi trường bao gồm yếu tố tự nhiên vật chất nhân tạo bao quanh người có tác động qua lại đến tồn phát triển người sinh vật B: Môi trường bao gồm yếu tố tự nhiên đất, nước, khơng khí bao quanh người có tác động đến tồn phát triển người sinh vật C: Môi trường bao gồm yếu tố tự nhiên người có mối quan hệ tương tác qua lại với Câu 4: Vai trị mơi trường gì? A: Nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội CHÚC CÁC EM SƠM RA TRƯỜNG B: Không gian sống Page Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Sưu tầm : Cao Thu Hương C: Lưu trữ cung cấp thông tin D: Cung cấp tài nguyên Câu 5: Điền từ chỗ trống: “Môi trường nơi CHỨA ĐỰNG… … PHÂN HỦY… chất thải người tạo sống hoạt động sản xuất” Câu 6: Tài ngun thiên nhiên có vai trị phát triển kinh tế - xã hội? A: Là yếu tố nguồn lực B: Là yếu tố tích lũy C: Là yếu tố tích lũy D: Cả đáp án Câu 7: Nhận định hay sai? “Hiện nay, chất lượng không gian sống người ngày cải thiện” A: Đúng B: Sai Câu 8: Nhận định hay sai? “Tài nguyên thiên nhiên đối tượng sản xuất người” A: Đúng B: Sai Câu 9: Những yếu tố thuộc yếu tố vật chất tự nhiên môi trường? A: Khơng khí B: Sóng điện tử C: Khu dân cư D: Nước Câu 10: Thông tin Trái Đất lưu trữ môi trường? A: Tài nguyên thiên nhiên CHÚC CÁC EM SƠM RA TRƯỜNG B: Đa dạng sinh học Page Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Sưu tầm : Cao Thu Hương C: Chỉ thị mơi trường D: Hóa thạch Câu 11: Lựa chọn vấn đề thách thức môi trường toàn cầu nay? A: Gia tăng hiệu ứng nhà kính B: Suy giảm tầng ozon C: Suy giảm đa dạng sinh học D: Biến đổi khí hậu tồn cầu Câu 12: Khái niệm hay sai? “Tài nguyên thiên nhiên nguồn cải vật chất nguyên khai hình thành tồn trng tự nhiên mà người sử dụng để đáp ứng nhu cầu sống” A: Đúng B: Sai Câu 13: Nhận định hay sai? “Môi trường – Con người có mối quan hệ tương tác qua lại với nhau” A: Đúng B: Sai TUẦN Câu 1: Yếu tố tham gia vào q trình hình thành đất tự nhiên? A: Khí hậu B: Đá C: Động thực vật D: Con người Câu 2: Tài nguyên rừng định nghĩa nào? A: Là thảm thực vật gồm gỗ thân gỗ B: Là hệ sinh thái bao gồm quần thể sinh vật có yếu tố mơi trường bao quanh CHÚC CÁC EM SƠM RA TRƯỜNG Page Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Sưu tầm : Cao Thu Hương C: Là thành phần quan trọng sinh D: Là hệ sinh thái bao gồm quần thể thực vật rừng, động vật rừng, vi sinh vật rừng, đất rừng yếu tố môi trường môi trường khác Câu 3: Tài ngun đất có vai trị gì? A: Là mơi trường sống người sinh vật B: Điều hòa nguồn nước D: Cả đáp án C: Tiếp nhận phân hủy chất thải Câu 4: Lựa chọn tác động hoạt động khai thác than đá đến môi trường sức khỏe người? A: Gây ô nhiễm nước B: Gây tai nạn thương tích, bệnh nghề nghiệp C: Gây ô nhiễm bụi D: Suy giảm đa dạng sinh học Câu 5: Lựa chọn biện pháp khai thác sử dụng bền vững tài nguyên khoáng sản? A: Hồn chỉnh cơng nghệ khai thác, tăng hiệu suất chất lượng khống sản B: Kiểm sốt nhiễm mơi trường nơi khai thác khoáng sản C: Đánh giá tác động môi trường dự án khai thác chế biến khoáng sản D: Sử dụng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản Câu 6: Lựa chọn nguyên nhân gây suy thoái tài nguyên nước Việt Nam? A: Hạn hán, xâm nhập mặn B: Biến đổi khí hậu C: Chất thải từ hoạt động sinh hoạt, sản xuất CHÚC CÁC EM SƠM RA TRƯỜNG Page Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Sưu tầm : Cao Thu Hương D: Gia tăng nhu cầu khai thác sử dụng nước Câu 7: Tài nguyên khoáng sản định nghĩa là? A: Là khống vật, khống chất có ích tích tụ tự nhiên thể rắn, thể lỏng, thể khí tồn lịng đất, mặt đất, bao gồm khoáng vật, khoáng chất bãi thải B: Là khống vật, khống chất có ích tích tụ tự nhiên thể rắn, thể khí tồn lòng đất, mặt đất, bao gồm khống vật, khống chất bãi thải C: Là khống vật, khống chất có ích tích tụ tự nhiên thể rắn tồn lòng đất, mặt đất, bao gồm khoáng vật, khoáng chất bãi thải D: Là khống vật, khống chất có ích tích tụ tự nhiên thể rắn, thể lỏng tồn lòng đất, mặt đất, bao gồm khoáng vật, khoáng chất bãi thải mỏ Câu 8: Nguyên nhân làm suy thoái tài nguyên đất Việt Nam? A: Đốt nương làm rẫy B: Suy thoái tài nguyên nước C: Canh tác nơng nghiệp khơng hợp lí D: Mất rừng Câu 9: Nhận định sau hay sai? “Tài nguyên nước tài nguyên thiên nhiên tái tạo được” A: Đúng B: Sai Câu 10: Nhận định hay sai? “Việt Nam không giàu tài ngun khống sản hầu hết khống sản Việt Nam có trữ lượng khơng lớn, lại phân bố tản mạn không tập trung” A: Đúng B: Sai CHÚC CÁC EM SƠM RA TRƯỜNG Page Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Sưu tầm : Cao Thu Hương Câu 11: Tài nguyên nước bao phủ % bề mặt Trái Đất? A: 50% B: 60% C: 70% D: 80% Câu 12: Lựa chọn nguyên nhân gây suy thoái tài nguyên rừng Việt Nam nay? A: Khai thác mức B: Đốt nương làm rẫy C: Chuyển đổi mục đích sử dụng D: Cháy rừng Câu 13: Nhận định sau hay sai? “Tài nguyên rừng tài nguyên thiên nhiên tái tạo được” A: Đúng B: Sai Câu 14: Nhận định sau hay sai? “Tài nguyên rừng coi bể hấp thụ khí CO2, khổng lồ tự nhiên Trái Đất” A: Đúng B: Sai Câu 15: Lựa chọn biện pháp khai thác sử dụng bền vững tài nguyên nước Việt Nam? A: Xử lí chất thải trước xả thải vào nguồn nước B: Xây dựng vườn quốc gia khu bảo tồn thiên nhiên C: Khai thác hiệu quả, sử dụng tiết kiệm D: Quan trắc, giám sát chất lượng nước Câu 16: Tài ngun đất có vai trị phát triển kinh tế? CHÚC CÁC EM SƠM RA TRƯỜNG Page Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Sưu tầm : Cao Thu Hương A: Cung cấp tài nguyên lòng đất B: Là nguyên liệu cho hoạt động sản xuất C: Địa bàn xây dựng, sản xuất D: Cả đáp án Câu 17: Nhận định hay sai: “Tài nguyên khoáng sản tài nguyên thiên nhiên tái tạo được” A: Đúng B: Sai Câu 18: Tác động hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản bao gồm? A: Gây nhiễm mơi trường B: Suy thối tài nguyên đất, rừng C: Ảnh hưởng đến sức khỏe người D: Cả tác động Câu 19: Nhận định hay sai? “Năng lượng hóa thạch tài nguyên lượng tái tạo được” A: Đúng B: Sai Câu 20: Các loại tài nguyên lượng bao gồm? A: Năng lượng hạt nhân, quặng kim loại, gió B: Than đá, xạ mặt trời, gió, đá quý C: Dầu mỏ, xạ mặt trời, địa nhiệt, thủy triều D: Năng lượng sinh khối, thạch anh, lượng từ đại dương Câu 21: Nhận định hay sai? CHÚC CÁC EM SƠM RA TRƯỜNG Page Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Sưu tầm : Cao Thu Hương “Tiềm dầu khí Việt Nam đảm bảo khai thác khoảng 30 năm nữa” A: Đúng B: Sai Câu 22: Tài nguyên rừng có vai trị mơi trường sinh thái? A: Điều hịa khí hậu B: Bảo vệ đất nước C: Làm khơng khí D: Cả đáp án Câu 23: Lựa chọn tác động hoạt động khai thác lượng thủy điện đến môi trường sức khỏe người? A: Thay đổi khí hậu, cảnh quan B: Gia tăng rủi ro thiên tai C: Suy thoái tài nguyên đất, rừng D: Gia tăng nguy dịch bệnh Câu 24: Lựa chọn tác động khai thác tài nguyên lượng đến mơi trường? A: Ơ nhiễm mơi trường C: Biến đổi khí hậu B: Suy thối tài ngun thiên nhiên D: Ảnh hưởng đến tiềm phát triển kinh tế Câu 25: Lựa chọn vai trò tài nguyên? A: Điều hịa khí hậu B: Tạo vị thế, tiềm lực phát triển kinh tế C: Cung cấp nguồn lượng cho sinh hoạt sản xuất D: Là nguyên liệu cho hoạt động sản xuất Câu 26: Lựa chọn tác động hoạt động khai thác lượng hạt nhân đến mơi trường sức khỏe người? A: Ơ nhiễm chất phóng xạ CHÚC CÁC EM SƠM RA TRƯỜNG Page Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Sưu tầm : Cao Thu Hương B: Tiềm ẩn rủi ro mơi trường sức khỏe C: Suy thối tài ngun thiên nhiên Câu 27: Các biện pháp Nhà nước việc khai thác sử dụng tài nguyên lượng? A: Ưu tiên khai thác, đầu tư sử dụng lượng sạch, lượng tái tạo B: Tiết kiệm tiêu dùng điện sở sản xuaart, giao thông, sinh hoạt C: Khai thác sử dụng hợp lí nhiên liệu hóa thạch D: Sử dụng tiết kiệm nguồn điện sinh hoạt hàng ngày Câu 28: Lựa chọn biện pháp khai thác sử dụng bền vững tài nguyên đất Việt Nam? A: Bảo vệ tài nguyên nước C: Xử lí ô nhiễm đất B: Canh tác nông nghiệp hợp lí D: Trồng rừng, bảo vệ rừng Câu 29: Tài nguyên đất có vai trị mơi trường sinh vật? A: Là môi trường sống người sinh vật B: Điều hòa nguồn nước C: Tiếp nhận phân hủy chất thải D: Cả đáp án Câu 30: Tài nguyên nước có vai trò quan trọng người? A: Cung cấp nước cho ăn uống, sinh hoạt, sản xuất B: Tham gia cấu trúc chức thể sống bảo sức khỏe CHÚC CÁC EM SƠM RA TRƯỜNG Page Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Sưu tầm : Cao Thu Hương C: Là tài nguyên mang lượng D: Là nơi sống sinh vật nước TUẦN Câu 1: Nhận định hay sai? “Đa dạng di truyền đa dạng gen tất cá thể thực vật, động vật, nấm vi sinh vật” A: Đúng B: Sai Câu 2: Việt Nam đánh giá quốc gia có đa dạng sinh học đứng thứ giới? A: 12 B: 13 C: 16 D: 20 Câu 3: Giá trị thuộc giá trị kinh tế đa dạng sinh học? A: Cung cấp nguồn thực phẩm C: Cung cấp địa bàn nghỉ dưỡng B: Bảo vệ nguồn tài nguyên đất, nước D: Cung cấp nguồn dược liệu Câu 4: Loài thực vật ngoại lai xâm nhập ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đa dạng sinh học Việt Nam? A: Bèo tây B: Cây ổi C: Xương rồng D: Cây mai dương Câu 5: Hình thức thuộc biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học chỗ (Bảo tồn nguyên vị) ? CHÚC CÁC EM SƠM RA TRƯỜNG Page 10 Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Sưu tầm : Cao Thu Hương A: Bụi phấn hoa B: Phân bón hữu C: Vi khuẩn D: Bào tử nấm Câu 17: Ơ nhiễm mơi trường đất gây ảnh hưởng đến sức khỏe người thông qua đường đây? A: Qua đường máu B: Qua đường da C: Qua đường hô hấp D: Qua đường miệng Câu 18: Lựa chọn biện pháp công nghệ - kĩ thuật xử lí nhiễm mơi trường khơng khí đây? A: Áp dụng hệ thống khử trùng B: Áp dụng công nghệ đốt C: Áp dụng xử lý khí thải D: Áp dụng hệ thống lọc bụi Câu 19: Hoạt động phát thải chất gây nhiễm mơi trường khơng khí nhiều nhất? A: Hoạt động giao thông B: Hoạt động nông nghiệp C: Hoạt động sản xuất công nghiệp D: Hoạt động sinh hoạt Câu 20: Giờ Trái Đất Việt Nam diễm vào thời gian nào? A: Thứ cuối tháng hàng năm B: Thứ cuối tháng C: Thứ cuối tháng hàng năm D: Thứ cuối tháng TUẦN Câu 1: Nhóm biện pháp áp dụng kiểm sốt nhiễm chất thải rắn? A: Biện pháp công nghệ - kỹ thuật, kinh tế quản lý – sách CHÚC CÁC EM SƠM RA TRƯỜNG Page 16 Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Sưu tầm : Cao Thu Hương B: Biện pháp quản lý – sách, kinh tế giáo dục – truyền thông C: Biện pháp công nghệ - kĩ thuật, quản lý – sách giáo dục truyền thông D: Biện pháp công nghệ - kĩ thuật, kinh tế giáo dục – truyền thông Câu 2: Lựa chọn biện pháp áp dụng xử lí chất thải rắn sinh hoạt ? A: Chơn lấp B: Thiêu đốt C: Tái chế D: Ủ sinh học Câu 3: Khái niệm hay sai? “Chất thải rắn thông thường chất thải rắn không thuộc danh mục chất thải rắn nguy hại thuộc danh mục chất thải rắn nguy hại có yếu tố nguy hại ngưỡng chất thải rắn nguy hại” A: Đúng B: Sai Câu 4: Khái niệm hay sai? “Chất thải rắn y tế chất thải rắn phát sinh trình hoạt động bệnh viện” A: Đúng B: Sai Câu 5: Khái niệm hay sai? “Tái sử dụng chất thải rắn q trình sử dụng giải pháp cơng nghệ, kỹ thuật để thu lại thành phần giá trị từ chất thải rắn” A: Đúng B: Sai Câu 6: Chọn đáp án để điền vào nội dung thiếu khái niệm đây? CHÚC CÁC EM SƠM RA TRƯỜNG Page 17 Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Sưu tầm : Cao Thu Hương “Chất thải rắn … CHẤT THẢI … thể rắn sệt (còn gọi bùn thải) thải từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoạt động khác” Câu 7: Lựa chọn tác động tiêu cực ô nhiễm chất thải rắn đến kinh tế - xã hội? A: Phá hủy hệ sinh thái tự nhiên B: Thiệt hại kinh tế đầu tư hệ thống xử lý chất thải rắn C: Thiệt hại kinh tế liên quan đến gánh nặng bệnh tật D: Gia tăng nguy dịch bệnh Câu 8: Lựa chọn biện pháp áp dụng xử lí chất thải rắn y tế? A: Tái chế B: Thiêu đốt C: Ủ sinh học D: Chôn lấp Câu 9: Ơ nhiễm chất thải rắn có tác động tiêu cực đến khía cạnh sau đây? A: Hệ sinh thái sức khỏe người B: Kinh tế - xã hội môi trường C: Kinh tế - xã hội, hệ sinh thái, môi trường sức khỏe người D: Kinh tế - xã hội hệ sinh thái Câu 10: Việc lựa chọn phương pháp xử lý chất thải rắn dựa tiêu chí quan trọng đây? A: Tính khả thi B: Hiệu kinh tế C: Yêu cầu bảo vệ môi trường D: Thành phần, tính chất chất thải rắn Câu 11: Lựa chọn biện pháp áp dụng xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường? CHÚC CÁC EM SƠM RA TRƯỜNG Page 18 Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Sưu tầm : Cao Thu Hương A: Thiêu đốt B: Chôn lấp C: Ủ sinh học D: Tái chế Câu 12: Chất rắn thải coi chất thải đặc thù? A: Chất thải sinh hoạt B: Chất thải công nghiệp C: Chất thải điện tử D: Chất thải nhựa Câu 13: Lựa chọn tác động tiêu cực ô nhiễm chất thải rắn đến sinh thái – môi trường? A: Gia tăng hiệu ứng nhà kính B: Ơ trường đất nhiễm mơi, nước, khơng khí C: Gây biến đổi khí hậu D: Đe dọa hệ sinh thái Câu 14: Nhận định hay sai? “Hãy coi rác nguồn tài nguyên” A: Đúng B: Sai Câu 15: Nguyên tắc 3R quản lý ô nhiễm chất thải rắn gì? A: Renew, Rethink, Recover B: Restore, Reward, Responsibility C: Refuse, Reuse, Rethink D: Reduce, Reuse, Recycle Câu 16: “… CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP…” chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ” Câu 17: Có nguồn phát sinh chất thải rắn chính? CHÚC CÁC EM SƠM RA TRƯỜNG Page 19 Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Sưu tầm : Cao Thu Hương A: nguồn B: nguồn C: nguồn D: nguồn Câu 18: “… XỬ LÍ CHẤT THẢI RẮN …” q trình sử dụng giải pháp công nghệ, kĩ thuật (khác với sơ chế) để làm giảm, loại bỏ, cô lập, cách ly, thiêu đốt, tiêu hủy, chôn lấp chất thải rắn yếu tố có hại chất thải rắn” TUẦN Câu 1: Chọn đáp án điền vào nội dung thiếu khái niệm đây? “Biến đổi khí hậu (BĐKH): thay đổi … HỆ THỐNG KHÍ HẬU… tương lai nguyên nhân tự nhiên nhân tạo giai đoạn định tính giai đoạn định tính thập kỉ hay hàng triệu năm” Câu 2: Lựa chọn tác động biến đổi khí hậu đến tài nguyên lượng? A: Ảnh hưởng đến an ninh lượng quốc gia, quốc tế B: Giảm sản lượng điện hạn hán C: Tiềm khai thác dầu, khí biển bị ảnh hưởng bão, lốc D: Giảm tiêu thụ tài nguyên lượng Câu 3: Nhận định hay sai? “Sự gia tăng hiệu ứng nhà kính giảm nồng độ khí nhà kính khí quyển” CHÚC CÁC EM SƠM RA TRƯỜNG Page 20 Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com)
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG – (NA151),