0

Luận án nâng cao trình độ tư duy chiến lược cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở nước ta hiện nay

158 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2023, 16:20

5 Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 NHỮNG CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ TƯ DUY VÀ TƯ DUY CHIẾN LƯỢC Tư tư lý luận vấn đề quan tâm nghiên cứu sớm lịch sử triết học từ thời cổ đại đến triết học cổ điển Đức, triết học Mác - Lênin Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu cơng bố, tập trung làm rõ khái niệm tư duy, tư lý luận, vai trò tư lý luận trình lãnh đạo đội ngũ cán chủ chốt nước ta đề cập bình diện khác Trong tác phẩm Đổi phong cách tư [16], thông qua việc phân tích đặc điểm tư truyền thống với ưu điểm hạn chế nó, tác giả Phạm Như Cương khẳng định cần kiên trì quan điểm cho đổi phong cách tư phải phát huy phát triển phong cách tư biện chứng chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Trong tác phẩm Học tập phong cách tư Hồ Chí Minh [81], tác giả Trần Văn Phòng với nhiều viết khác xoay quanh bàn phong cách tư Hồ Chí Minh, từ nguồn gốc tới đặc trưng giá trị chúng làm bật phong cách tư đặc biệt Người Chính nét đặc sắc phong cách tư Hồ Chí Minh giúp Người vận dụng sáng tạo thành công chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng nước ta; làm rõ đặc trưng phong cách tư Hồ Chí Minh góp phần khắc phục bệnh kinh nghiệm, giáo điều, ý chí - bệnh cản trở tầm nhìn xa trơng rộng người cán lãnh đạo Qua góp phần bước xây dựng phong cách tư khoa học, nâng cao trình độ tư lý luận, tiền đề khơng thể thiếu để hình thành tư chiến lược Nguyễn Trọng Chuẩn với Nửa kỷ nghiên cứu giảng dạy triết học Việt Nam [11], tổng quan hướng nghiên cứu tư duy, bao gồm nghiên cứu mặt nhận thức luận, phương pháp luận, lơgíc học nghiên cứu ứng dụng, tập trung vào chủ đề thực trạng, nguyên nhân, giải pháp khắc phục tình trạng lạc hậu tư lý luận nước ta, tình trạng trị hóa tư lý luận Theo tác giả, lơgíc học khoa học tư duy, vậy, cần phải giảng dạy tất trường đại học Có mới góp phần nâng cao trình độ tư khoa học đội ngũ cán tương lai Trong “Những vấn đề lý luận đặt từ văn kiện Đại hội IX Đảng” [12], hai tác giả Nguyễn Trọng Chuẩn Đặng Hữu Toàn bàn đến đặc điểm tư người Việt Nam Đặc biệt, “những người có chức, có quyền phải trau dồi đạo đức người cộng sản”, nỗ lực phấn đấu nâng cao lực trí tuệ để hồn thành xuất sắc nhiệm vụ Tổ quốc Tác giả Vũ Khoan với tác phẩm “Tư chiến lược khoa học lãnh đạo, quản lý - thành tựu nghiên cứu giới tham khảo, vận dụng cho Việt Nam” [46], đề cập đến đời khoa học lãnh đạo, quản lý hình thành từ lâu đời Trên giới có nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học lãnh đạo, quản lý Tư chiến lược nội dung quan trọng thiếu tư người làm lãnh đạo, quản lý Việt Nam nay, với vận động, phát triển giới, đứng trước hội thách thức cần nghiên cứu học hỏi cách đầy đủ nghiêm túc tư chiến lược, khoa học lãnh đạo, quản lý nhằm vạch đường hướng phát triển đắn hiệu cho đất nước Tác giả Nguyễn Ngọc Long với “Năng lực tư lý luận trình đổi tư duy” [57], phân tích lực tư lý luận vai trị đổi tư duy, thông qua việc nâng cao lực tư ảnh hưởng đến hiệu công việc thực tế Đất nước ta bắt đầu bước vào thời kỳ đổi mới, tiến lên xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa việc nâng cao lực tư lý luận có ý nghĩa quan trọng chủ thể kinh tế việc đưa định hướng, chiến lược phát triển Bài viết “Bàn lực tư duy” [101], tác giả Hồ Bá Thâm đề cập số nội dung quan trọng tư Bài viết phân tích cách chi tiết khoa học khái niệm tư duy, quan điểm khác bàn tư duy, ảnh hưởng tư hoạt động thực tiễn Tác phẩm tài liệu quan trọng cho việc nghiên cứu nâng cao lực tư lý luận Với viết “Tư tưởng Hồ Chí Minh vai trị lực trí tuệ lý luận” [44], tác giả Trần Đình Huỳnh, đề cập đến tư tưởng Hồ Chí Minh vai trị trí tuệ, lý luận thực tiễn; nhấn mạnh công tác lý luận phải gắn liền với thực tiễn Bài viết cho thấy Hồ Chí Minh đặc biệt trọng đến vai trị trí tuệ Sau cách mạng Tháng Tám thành cơng, Người chủ trương xóa nạn mù chữ để tiêu diệt giặc dốt; bồi dưỡng tri thức lý luận khoa học để người hiểu nắm bắt quy luật khách quan; bồi dưỡng tri thức khoa học - kỹ thuật để người nâng cao hiểu biết tự nhiên, xã hội, chuyên môn nghiệp vụ; tạo điều kiện để người tiếp thu, làm chủ khoa học kỹ thuật, công nghệ đại Về vai trò lý luận thực tiễn, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhấn mạnh: hoạt động thực tiễn, làm việc muốn thành cơng phải có lý luận dẫn đường Tuy nhiên, Người có nguyên tắc quán học tập, nghiên cứu, vận dụng lý luận, lý luận phải gắn liền với thực tiễn, lý luận bắt nguồn từ khái quát thực tiễn Người dặn, lý luận phải liên hệ với thực tiễn, học phải đôi với hành, lý luận phải vận dụng vào thực tiễn cách sáng tạo; phải trọng tổng kết thực tiễn để phát triển lý luận, thực tiễn phải sở, động lực cho trình nhận thức cho lý luận Tác giả Nguyễn Đức Quyền “Nâng cao lực tư lý luận cho đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện nước ta nay” [90], thông qua nghiên cứu lực tư lý luận vấn đề nhiều nhà nghiên cứu lý luận quan tâm trình đổi tư nước ta thời gian qua Mỗi cơng trình nghiên cứu làm rõ tư lý luận, khai thác bổ sung thêm vai trò, cần thiết tư lý luận; sở đề giải pháp khác nhằm nâng cao lực trình độ tư lý luận Tác giả Nguyễn Đức Quyền cho rằng: lực tư lý luận khả tư vấn đề chung, tổng thể, toàn vẹn, nắm bắt đối tượng tính chỉnh thể tồn tại, vận động phát triển Năng lực tư lý luận khả tư khoa học, sáng tạo sử dụng khái niệm, phạm trù nhằm đem lại tri thức mang tính xác, sâu sắc, chặt chẽ, lơgíc có hệ thống, phù hợp với quy luật khách quan thực, qua khâu phân tích, so sánh, tổng hợp, trừu tượng hố, khái qt hố Với đặc tính khoa học mình, lực tư lý luận tốt có sức mạnh đưa lý luận vào sống, làm sáng tỏ vấn đề lý luận trừu tượng, cụ thể hoá lý luận thành mục tiêu, phương hướng, giải pháp khả thi để giải vấn đề sống cách có hiệu Qua cơng trình nghiên cứu này, tác giả tới khẳng định vai trị quan trọng khơng thể thiếu tư lý luận người cán chủ chốt cấp huyện, có giá trị định hướng cho hoạt động nhận thức, hoạt động thực tiễn họ Tác giả Thái Ninh, thông qua “Mấy ý kiến đổi tư lý luận” [78], đề cập đến thực trạng đất nước, địi hỏi tình hình yêu cầu đặt đòi hỏi phải đổi tư lý luận; đề xuất số yêu cầu cần đạt để đổi tư lý luận Đổi tư lý luận nghiệp đổi đất nước nói chung cơng tác xây dựng Đảng làm cho tồn Đảng trở thành Đảng trí tuệ, có trình độ lực lãnh đạo cơng đổi toàn diện đất nước, đồng thời khắc phục độ trễ lý luận để lý luận thực giữ vai trò đạo thực tiễn cách Tư chiến lược nghiên cứu, trao đổi diễn đàn, hội thảo khoa học với quy mô tổ chức khác Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh, tháng 6/2008 tổ chức hội thảo với nội dung “Phát triển tư chiến lược cho nhà lãnh đạo khu vực công” Tại hội thảo thảo luận làm rõ tầm quan trọng tư chiến lược lãnh đạo trị khu vực cơng; nêu vấn đề lý thuyết tư chiến lược; ứng dụng tư chiến lược lãnh đạo; phương pháp biện pháp tăng cường tư chiến lược cho nhà lãnh đạo Với mục tiêu vậy, hội thảo, chất đặc điểm góc độ tiếp cận cung cấp dịch vụ công tư chiến lược tiếp cận phân tích, vai trị tư khẳng định làm rõ Ngồi cịn nhiều cơng trình nghiên cứu khác liên quan đến việc đổi tổ chức, quản lý, xây dựng kế hoạch, mơ hình phát triển tương lai lĩnh vực khác không trực tiếp nghiên cứu tư duy, tư lý luận, tư chiến lược có đề cập đến góc độ vai trị, tầm quan trọng 1.2 NHỮNG CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ TRÌNH ĐỘ TƯ DUY, TƯ DUY CHIẾN LƯỢC CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO Thơng qua cơng trình nghiên cứu tư duy, tư lý luận, tư chiến lược đội ngũ cán lãnh đạo, ngồi việc làm rõ vấn đề tư nói chung, cịn đề cập đến lực, trình độ tư duy, thực trạng tư đội ngũ cán lãnh đạo từ đưa giải pháp nâng cao trình độ tư duy, tư lý luận, tư chiến lược cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Với viết “Thực trạng tư lý luận lãnh đạo quản lý nước ta trình học tập phong cách tư Hồ Chí Minh” Học tập phong cách tư Hồ Chí Minh [81], tác giả Nguyễn Thế Kiệt thực tế năm qua cho thấy, cán lãnh đạo, quản lý nước ta động triển khai nghị Trung ương tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, góp phần khuyến nghị với Trung ương kịp thời bổ sung, phát triển lý luận chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Tuy nhiên, thực tế nhiều cán lãnh đạo quản lý cịn trơng chờ đạo Trung ương, chưa mạnh dạn đề xuất biện pháp sáng tạo, phù hợp với tình hình cụ thể địa phương Vì thế, nhiều vấn đề nảy sinh từ thực tế chưa giải kịp thời khiến họ lúng túng, bị động Trong đó, nghiệp đổi đất nước đòi hỏi phải kịp thời tổng kết thực tiễn, đề xuất giải pháp góp phần đạo hoạt động thực tiễn Cuốn sách “Quá trình đổi tư lý luận Đảng ta từ năm 1986 đến nay” [92] nhóm tác giả Tô Huy Rứa cộng tài liệu tham khảo cách có hệ thống trình đổi tư lý luận Đảng từ Đại hội VI đến nay, góp phần vào việc tổng kết lý luận thực tiễn chủ nghĩa xã hội 10 đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam trước thềm Đại hội Đảng lần thứ IX năm 2001 Từ việc tổng kết thực tiễn 20 năm đổi mới, thấy rõ khơng vấn đề thực tiễn đặt mà lý luận chưa giải cách thoả đáng, xa với nhu cầu thực tiễn đổi Bên cạnh thành tựu bật đạt bất cập tư hành động, suy thoái phẩm chất đạo đức, lối sống phận cán bộ, đảng viên, tệ quan liêu, tham nhũng quốc nạn Cuốn sách “5 đương đại” [96], cơng trình tập hợp viết học giả Trung Quốc, tập trung vào năm vấn đề lớn, có hai vấn đề liên quan trực tiếp đến tư chiến lược, là: - Bồi dưỡng tư chiến lược; - Mở rộng tầm nhìn giới yêu cầu cán lãnh đạo, quản lý nỗ lực quan sát, nắm bắt sâu sắc thực trạng xu hướng phát triển giới đương đại Cuốn sách Tư chiến lược khoa học mới: Lập kế hoạch tình hỗn độn, phức tạp thay đổi tác giả T Irene Sanders Chu Tiến Ánh dịch [94] viết câu chuyện tác giả đường tìm kiếm nhận thức lĩnh vực hoạt động quan trọng tư chiến lược lập kế hoạch cho dự án phát triển lĩnh vực kinh doanh, kinh tế xã hội Tác giả Bruce Andy với tác phẩm Tư chiến lược [8], Lê Ngọc Phương Anh tổng hợp biên dịch bàn chiến lược kinh tế sở lập kế hoạch chiến lược triển khai chiến lược Có tư chiến lược có khả hoạt động dài hạn phát huy tối đa lực hoạt động ngắn hạn điều bắt buộc nhà quản lý Tư chiến lược giúp vạch đường dẫn đến thành công, xây dựng cho khả phân tích hoạch định tổng thể Tất khía cạnh quan trọng trình phát triển triển khai chiến lược - từ việc nghiên cứu thu nhập thông tin sở để hình thành chiến lược việc đánh giá điều chỉnh thích nghi giải thích thật rõ ràng Ở tác phẩm tổng hợp 11 lời khuyên thiết thực nhất, với câu hỏi để tự đánh giá hiệu công việc Tác phẩm Tư chiến lược - Cơng cụ sắc bén trị, kinh doanh đời thường hai tác giả Avinat Đixit Beri NênBăp [1] đưa số phương pháp, kỹ thuật tính tốn lựa chọn giải pháp tối ưu cho tình điển hình khâu khác lĩnh vực hoạt động kinh tế thông qua nhiều câu chuyện, phát triển phương pháp suy nghĩ, đưa dẫn chiến lược hữu hiệu Nói cách khác, thơng qua câu chuyện để học phương pháp tư duy, phát triển cách tư chiến lược Tác giả Lê Hữu Nghĩa với viết “Một số bệnh phương pháp tư cán ta” [71] đề cập đến bệnh giáo điều bệnh kinh nghiệm tư cán nước ta Bệnh giáo điều khuynh hướng tư tưởng, hành động tuyệt đối hoá vai trò lý luận, coi nhẹ thực tiễn, tách rời lý luận khỏi thực tiễn, thiếu quan điểm lịch sử cụ thể Bệnh kinh nghiệm khuynh hướng tư tưởng tuyệt đối hoá kinh nghiệm, coi thường lý luận khoa học Bệnh kinh nghiệm bệnh giáo điều có liên quan tới chủ nghĩa kinh nghiệm chủ nghĩa giáo điều góc độ nhận thức lý luận, nguyên nhân trực tiếp chủ yếu yếu lý luận không nắm tinh thần khoa học đường lối, chủ trương, sách Sự yếu nhận thức dĩ nhiên không tránh bệnh kinh nghiệm Tuy nhiên, yếu nhận thức không dẫn đến bệnh kinh nghiệm mà cịn dẫn đến bệnh giáo điều Chính vậy, để khắc phục bệnh kinh nghiệm bệnh giáo điều, phương hướng quan trọng hàng đầu phải nâng cao trình độ lý luận, trình độ hiểu biết đường lối, chủ trương, sách… cán nói chung Trong viết “Bồi dưỡng tư chiến lược cho cán lãnh đạo, quản lý nước ta nay” [83], tác giả Trần Văn Phòng đề cập rõ tư chiến lược, đặc điểm yêu cầu để có tư chiến lược đội ngũ cán lãnh đạo nước ta Ở viết này, tác giả đưa khái niệm số đặc trưng tư chiến lược; cần thiết phải có tư chiến lược đội ngũ cán lãnh đạo đất nước ta 12 Tác giả Trần Văn Phòng viết “Năng lực tư lý luận với hoạt động đội ngũ cán quản lý, lãnh đạo cấp huyện người dân tộc thiểu số” [82], đề cập đến vai trò tư lý luận, thực trạng lực tư lý luận cán quản lý, lãnh đạo cấp huyện người dân tộc thiểu số - mặt mạnh hạn chế, từ đưa số giải pháp nhằm nâng cao lực tư lý luận cho đội ngũ Bên cạnh đặc trưng chung đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện, người cán lãnh đạo dân tộc thiểu số có đặc thù riêng Tuy nhiên, họ người đứng đầu, trực tiếp lãnh đạo, quản lý triển khai thực đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước; đồng thời, chịu trách nhiệm đề tổ chức thực chủ trương, chương trình kế hoạch phát triển đơn vị địa phương phụ trách Với trọng trách thế, đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện phải có lực tư thích ứng hồn thành tốt nhiệm vụ Tuy vậy, lực tư phận đội ngũ cán lãnh đạo cấp huyện người dân tộc thiểu số hạn chế như: trình độ tư cịn thấp; cơng tác lãnh đạo cịn nhiều biểu bệnh giáo điều; cơng tác dự đốn, dự báo tình hình chưa theo kịp thực tế; việc nắm bắt, xử lý thơng tin thiếu kịp thời; đạo, cịn biểu bệnh chủ quan, ý chí, cịn dựa vào kinh nghiệm trực quan, tùy tiện công tác tổ chức thực tiễn Trên sở đề số giải pháp chủ yếu để khắc phục hạn chế nâng cao trình độ tư lý luận đội ngũ cán này, góp phần phát triển đất nước Bài viết “Hội nhập quốc tế yêu cầu tư chiến lược người lãnh đạo nay” [84] tác giả Trần Văn Phịng khẳng định, tư chiến lược đóng vai trị quan trọng mang tính định hoạt động người lãnh đạo, điều kiện tồn cầu hóa hội nhập quốc tế Bài viết đưa yếu tố hình thành tư chiến lược người lãnh đạo, gồm: tố chất bẩm sinh người lãnh đạo; tri thức qua học tập, rèn luyện; mơi trường kinh tế, văn hóa, trị, xã hội; hoạt động người lãnh đạo Tác giả số nội dung chủ yếu tư chiến lược: tư chiến lược toàn cầu cho hành động quốc gia; tư chiến lược quản trị xã hội; tư chiến lược 13 giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tư chiến lược mơ hình phát triển quốc gia, dân tộc Từ viết tới khẳng định, muốn bồi dưỡng tư chiến lược người lãnh đạo Việt Nam cần tính tới nhân tố tác động người lãnh đạo cần chủ động: học tập, trau dồi phương pháp biện chứng vật; rèn luyện lực tư chiến lược thông qua thực tiễn hoạt động lãnh đạo; nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, trình độ khoa học công nghệ đại; tăng cường rèn luyện đạo đức cách mạng; dân chủ hoạt động lãnh đạo Tại “Báo cáo tổng kết số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới” [27], Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương, Ban Chỉ đạo tổng kết, trình bày cách đầy đủ hệ thống bối cảnh quốc tế nước chặng đường đổi 30 năm qua; thành tựu, hạn chế nguyên nhân thành tựu hạn chế đó; nhấn mạnh nội dung cần tiếp tục đẩy mạnh công đổi mới, tầm nhìn tới 2030 Qua khảo sát tình hình nghiên cứu cho thấy có nhiều cơng trình nghiên cứu tư duy, tư lý luận có cơng trình đề cập đến vấn đề bồi dưỡng tư chiến lược cho cán lãnh đạo quản lý nước ta Tư chiến lược ngày quan tâm nghiên cứu bối cảnh phạm vi toàn cầu đòi hỏi phát triển nhân loại Việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ tư chiến lược quan trọng, thiết thực, đặc biệt với đội ngũ cán lãnh đạo cấp Tuy nhiên, chưa có cơng trình tập trung sâu nghiên cứu vấn đề: Nâng cao trình độ tư chiến lược cho đội ngũ cán lãnh đạo nước ta Đây vấn đề cần triển khai nghiên cứu đưa đề xuất hữu ích 1.3 NHỮNG CƠNG TRÌNH VỀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TƯ DUY CHIẾN LƯỢC CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO Với việc tư chiến lược ngày trọng quan tâm, sâu nghiên cứu giải pháp nhằm bồi dưỡng, nâng cao lực, trình độ tư chiến lược đội ngũ cán lãnh đạo tác giả cơng trình nghiên cứu đề cập đến 14 Các tác giả Trung Quốc Thái Kiến Ba, Chu Minh Vĩ Học Cơ “Một số vấn đề cán lãnh đạo cần ý nắm bắt bồi dưỡng tố chất tư chiến lược” [3], Tạp chí Diễn đàn Cơng đồn, kỳ thứ 3, thứ (Phan Huy Quang dịch) đưa quan điểm tư chiến lược đặc trưng cần có để có tố chất tư chiến lược Người cán lãnh đạo cần phải có tư chiến lược, phải tự giác bồi dưỡng tố chất tư chiến lược Những nội dung cần trọng để bồi dưỡng tố chất tư chiến lược tác giả nêu là: vấn đề giới quan, ý vấn đề thực, trọng vấn đề phương pháp Bài viết đưa số phương pháp để bồi dưỡng tư chiến lược: tầm nhìn cần rộng mở, nhãn quan phải thấu tỏ, nhãn quan cần nhìn xa trơng rộng, nhãn quan cần vượt trước Hồng Chí Bảo, viết “Năng lực lãnh đạo chiến lược - quan niệm, vấn đề giải pháp” [4], đối tượng lãnh đạo chiến lược, yêu cầu đội ngũ từ đề số giải pháp để xây dựng đội ngũ lãnh đạo chiến lược tình hình Theo đó, lãnh đạo chiến lược lãnh đạo tầm vĩ mô, quốc gia, tổng thể chỉnh thể Lãnh đạo chiến lược lãnh đạo việc soạn thảo đường lối, hoạch định chiến lược sách có quan hệ tới phát triển chung hay phát triển lĩnh vực phát triển quốc gia, đối nội đối ngoại Lãnh đạo chiến lược thể tầm vóc, sức ảnh hưởng, quy mơ, chiều kích tác động nhà lãnh đạo quan lãnh đạo phát triển cộng đồng xã hội Lãnh đạo chiến lược tác giả xác định đội ngũ lãnh đạo tất cấp, ngành Theo tác giả, cấp tỉnh, cấp vùng, miền phải coi cấp chiến lược, lãnh đạo khu vực hỗ trợ, bổ sung, điều chỉnh vấn đề liên quan tới phát triển địa phương, vùng miền với tư cách hình ảnh thu nhỏ quốc gia; cấp sở - vi mơ có tầm quan trọng đặc biệt tế bào khởi phát làm nên xã hội, cộng đồng nhà nước với thể Trên sở yêu cầu nhiệm vụ, viết đưa số giải pháp nhằm nâng cao lực lãnh đạo chiến lược đội ngũ lãnh đạo chiến lược nước ta 148 phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc” Tại Nghị Trung ương khóa XII thẳng thắn vạch rõ 27 biểu suy thối tư tưởng trị; đạo đức, lối sống; "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội Như vậy, thấy chất lượng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý nhiều hạn chế, yếu kém, điều cản trở phát triển tư chiến lược Để xây dựng đội ngũ cán cấp có phẩm chất, lực thực ngang tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ hội nhập quốc tế có nhiều giải pháp xây dựng đội ngũ Tuy nhiên, để thực thành công giải pháp đó, yếu tố khơng thể thiếu phát huy nhân tố chủ quan thân người cán lãnh đạo, mạnh, nguồn lực thân chủ thể Để phát huy nhân tố chủ quan nâng cao trình độ tư chiến lược đòi hỏi người thân người cán lãnh đạo phải có đạo đức cách mạng Đạo đức cách mạng phẩm chất quan trọng người cách mạng, thể qua tình cảm, niềm tin, ý chí, nhiệt tình cách mạng nhân tố bên thúc cán không ngừng học tập, rèn luyện mặt, có việc học tập, rèn luyện, bồi dưỡng tư chiến lược Chỉ có cán có tâm huyết nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm định thể tầm nhìn xa, trơng rộng, sở để có tư chiến lược Người cán lãnh đạo phải tự tu dưỡng, tự rèn luyện Đây đường quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp việc hình thành phát triển, hoàn thiện nhân cách cán bộ, đảng viên Hồ Chí Minh đường người cán bộ, đảng viên tự vươn lên hồn thiện mình, phải học tập, rèn luyện bền bỉ suốt đời Trên đường rèn luyện thân, cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình phê bình, có khơng ngừng đấu tranh, tự phê bình phê bình nhận rõ sai, phát huy đúng, khắc phục sai làm cho mình, cho Đảng, cho cách mạng tiến Phát huy nhân tố chủ quan, người cán lãnh đạo phải thường xuyên trau dồi phẩm chất cách mạng, kiên 149 chống chủ nghĩa cá nhân, trừ bệnh quan liêu, xa rời quần chúng, phải thực người đầy tớ, công bộc nhân dân Q trình tự hồn thiện, tự tu dưỡng, tự rèn luyện tính cách q trình phấn đấu thường xuyên, liên tục bền bỉ tự giác Người cán lãnh đạo phải rèn luyện qua hoạt động thực tiễn Đối với người cán lãnh đạo, việc tu dưỡng rèn luyện phải thực thông qua hoạt động thực tiễn thân Thực tiễn tiêu chuẩn để người cán lãnh đạo soi vào đó, lấy làm xác định, đánh giá kết trình học tập rèn luyện Chỉ có thơng qua hoạt động thực tiễn, thơng qua q trình tu dưỡng rèn luyện cơng phu có phẩm chất, tính cách tốt đẹp phẩm chất ngày bồi đắp, nâng cao, hoàn thiện Qua hoạt động thực tiễn, người cán biết điều chỉnh hành vi thơng qua thực tiễn, tính cách người cụ thể hóa cách phong phú, đa dạng Giữa lý luận hoạt động thực tiễn có mối quan hệ biện chứng, thực tiễn thiếu lý luận thực tiễn cần lý luận soi đường để không mắc phải bệnh kinh nghiệm; lý luận xa rời thực tiễn lý luận rơi vào bệnh giáo điều, quan liêu không dựa sở thực tiễn, phản ánh thực tiễn Thực tiễn ngày biến chuyển nhanh đầy phức tạp Việc phát triển tư không dừng lại nhận thức cho kịp mà để có tư chiến lược cịn phải có vượt trước Cơng việc học tập không dừng lại thời điểm hay học vị nào, mà việc học công việc đời Phải không ngừng học tập, học nhiều, đọc nhiều, “học chán, đọc mỏi”, kiên khắc phục biểu lười học tập lý luận trị cán Rèn luyện đạo đức theo lời Bác dặn để có tinh thần cầu thị học tập phát triển lực, nâng cao trình độ tư chiến lược Trên thực tế, người cán bộ, đảng viên có đạo đức, có tâm huyết cố gắng học tập để có kiến thức, lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt 150 Tiểu kết chương Ngày nay, việc nâng cao trình độ tư chiến lược cho đội ngũ cán lãnh đạo yêu cầu cấp thiết phát triển đất nước Thời gian qua, Đảng ta thông qua nhiều chủ trương, sách khác thể trọng việc đổi tư thu nhiều kết đáng ghi nhận Bằng đổi tư duy, cán lãnh đạo nước ta chèo lái tàu, đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thử thách đến với thành tựu lớn Chúng ta từ đất nước nghèo nàn, lạc hậu, bước vững công đổi với khả thích ứng tốt phát triển giới Với mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế ngày sâu rộng; bối cảnh khoa học - công nghệ phát triển ngày mạnh tiếp tục đặt yêu cầu đội ngũ cán lãnh đạo nước ta, đòi hỏi đội ngũ phải nâng cao chất lượng, đồng thời phải vững vàng ý thức trị, giữ phẩm chất, đạo đức tốt, lối sống mực, tránh tác động tiêu cực từ mặt trái kinh tế thị trường hội nhập quốc tế Việc rèn luyện nâng cao trình độ tư chiến lược khơng phải cơng việc dễ dàng hồn thành giai đoạn hay khóa học cụ thể mà q trình, gắn liền đồng hành chủ thể Rèn luyện nâng cao trình độ tư chiến lược có nhiều giải pháp khác nhau, phạm vi luận án, tác giả đề xuất số giải pháp chủ yếu, là: đổi cơng tác đào tạo, bồi dưỡng thông qua học tập lý luận hoạt động thực tiễn; tăng cường thông tin đối ngoại khoa học dự báo; phát huy nhân tố chủ quan đội ngũ cán lãnh đạo Trên số giải pháp nhằm nâng cao trình độ tư chiến lược cho đội ngũ cán lãnh đạo nước ta nay, hướng tới xây dựng đội ngũ cán cấp có phẩm chất, lực thực ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng nhiệm vụ, đòi hỏi thực tiễn 151 KẾT LUẬN Tư chiến lược có vai trị quan trọng đội ngũ người cán lãnh đạo Bồi dưỡng, học tập, rèn luyện nhằm nâng cao trình độ tư chiến lược yêu cầu cần thiết cấp thiết đội ngũ cán lãnh đạo nước ta nhằm đạt mục tiêu chiến lược đề xu hướng biến đổi chung toàn giới, đảm bảo cho đất nước với bước phát triển bền vững, khẳng định vị trí, vai trị trường quốc tế Có tư chiến lược giúp cho chủ thể có tầm nhìn xa trơng rộng, sớm phát tín hiệu thay đổi, mới, bước ngoặt, kịp thời phát xu hướng biến đổi vật, tượng Tư chiến lược định hướng cho hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn người; dự báo tình xảy ra; sở chủ động đề phương án dự phịng, khắc phục tầm nhìn hạn hẹp, sai lầm lương lai Việt Nam năm tới, tiếp tục kế thừa phát huy thành tựu to lớn đạt cơng đổi mới, q trình hội nhập quốc tế ngày sâu rộng tạo nhiều thời phát triển mới, thúc đẩy nhanh tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi, tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức: tình hình giới biến đổi nhanh, phức tạp, khó lường, kinh tế giới tăng trưởng chậm, tiềm ẩn nguy khủng hoảng, suy thoái Các lực thù địch tăng cường thực âm mưu hoạt động “diễn biến hịa bình”, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để chống phá cách mạng Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu tiếp tục có diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp tới đất nước ta Những thành tựu, kinh nghiệm thời gian qua tiềm năng, nguồn lực phát triển đất nước tạo cho nước ta lực cần khai thác phát triển hợp lý Việc triển khai thực đồng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chủ động tích cực tham gia có hiệu vào trình hội nhập quốc tế cách sâu rộng tạo điều kiện thuận lợi cho nước ta phát triển nhanh, toàn diện bền vững năm tới 152 Vai trò quan trọng tư chiến lược địi hỏi cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tư chiến lược cần trọng nhằm phát huy có hiệu tầm nhìn xa, trơng rộng; khả sáng tạo; lực dự báo đội ngũ cán lãnh đạo nước ta Trong thời gian tới, với đổi thực tiễn, việc nâng cao trình độ tư chiến lược tiếp tục nội dung quan trọng việc hoàn thiện, nâng tầm đội ngũ cán lãnh đạo nước ta Trên sở tiếp cận tìm hiểu tư chiến lược, luận án bước đầu đưa số yếu tố tư chiến lược, tìm hiểu thực trạng từ đề xuất số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao trình độ tư chiến lược cho đội ngũ cán lãnh đạo Công đổi tiếp tục đặt yêu cầu đội ngũ cán lãnh đạo, theo cần bổ sung giải pháp phù hợp, hướng cho nghiên cứu tác giả để nội dung nâng cao trình độ tư chiến lược cho đội ngũ cán lãnh đạo nước ta hồn thiện hơn, góp phần vào phát triển đất nước dòng thời đại 153 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ Nguyễn Thị Hải Yến (2014), "Vai trò tư chiến lược đội ngũ cán lãnh đạo Thủ đơ", Tạp chí Tri thức phát triển (30) Nguyễn Thị Hải Yến (2015), "Bồi dưỡng tư chiến lược để khắc phục bệnh kinh nghiệm đội ngũ cán bộ", Tạp chí Giáo dục lý luận, (227) Nguyễn Thị Hải Yến (2015), "Học tập phong cách tư Hồ Chí Minh để rèn luyện tư chiến lược cho đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý nước ta nay", Tạp chí Giáo dục lý luận, (231) Nguyễn Thị Hải Yến (2018), "Nâng cao tư chiến lược cho đội ngũ cán lãnh đạo tình hình mới", Tạp chí Thơng tin khoa học Lý luận trị, (11) Nguyễn Thị Hải Yến (2018), "Một số giải pháp nâng cao trình độ tư chiến lược cho cán lãnh đạo nước ta nay", Tạp chí Thơng tin khoa học Lý luận trị, (12) 154 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Avinát C.Đixit Beri Gi.Nênbắp (1997), Tư chiến lược, công cụ sắc bén trị, kinh doanh đời thường, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội B.Brugen, M.Stasbird (2014), Năm nhân tố phát triển tư hiệu quả, Minh Hiền dịch, Nxb Lao động, Hà Nội Thái Kiến Ba, Chu Minh Vĩ Học Cơ (2003), “Một số vấn đề cán lãnh đạo cần ý nắm bắt bồi dưỡng tố chất tư chiến lược”, Phan Huy Quang dịch, Tạp chí Diễn đàn Cơng đồn (5), kỳ thứ 3, thứ Hồng Chí Bảo (2013), “Năng lực lãnh đạo chiến lược - quan niệm, vấn đề giải pháp”, Tạp chí Lý luận trị, (10) Hồng Chí Bảo (2018), “Phương thức đánh giá, đo lường kiến thức lực cán lãnh đạo cấp chiến lược”, trang http://www tapchicongsan.org.vn/, [truy cập ngày 20/1/2019] Bộ Chính trị (2017), Quy định số 89-QĐ/TW ngày 4/8/2017 khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán lãnh đạo, quản lý cấp, Hà Nội Bộ Chính trị (2019), "Nghị Bộ Chính trị số chủ trương, sách chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư", Báo Nhân dân, ngày 30/9 Bruce, Andy (2007), Tư chiến lược, Lê Ngọc Phương Anh dịch, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh Vương Như Cần (2001), “Tư chiến lược cán lãnh đạo cần đủ bốn quan điểm”, Phan Huy Quang dịch, Tạp chí Tiền tuyến, (12) 10 Nguyễn Trọng Chuẩn, Đỗ Minh Hợp (1999), Vấn đề tư triết học Hêghen, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Nguyễn Trọng Chuẩn (Chủ biên) (2001), Nửa kỷ nghiên cứu giảng dạy triết học Việt Nam, Viện Triết học xuất bản, Hà Nội 155 12 Nguyễn Trọng Chuẩn, Đặng Hữu Toàn (Đồng chủ biên) (2002), Những vấn đề lý luận đặt từ văn kiện Đại hội IX Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 13 Nguyễn Trọng Chuẩn (2006), “Vấn đề rèn luyện tư nâng cao lực tư cho cán điều kiện nay”, Tạp chí Lý luận trị, (12), tr.16-20 14 Đỗ Minh Cương, Phương Kỳ Sơn (1995), Vai trò người quản lý doanh nghiệp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Đỗ Minh Cương, Nguyễn Viết Lộc (2016), Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tham mưu chiến lược, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 16 Phạm Như Cương (1999), Đổi phong cách tư duy, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 17 D.J.Levitin (2017), Tư có hệ thống, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội 18 Phan Đình Diệu (1990), "Lý luận nhận thức Lênin việc đổi tư duy", Tạp chí Triết học, (2) 19 Nguyễn Thị Thanh Dung (2010), Phong cách tư Hồ Chí Minh với việc xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý nước ta nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 25 Đảng Cộng sản Việt Nam (2009), Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 156 26 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 27 Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương, Ban Chỉ đạo tổng kết (2015), Báo cáo tổng kết số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi (1986-2016), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 28 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 29 Đảng Cộng sản Việt Nam (2017), Văn kiện Hội nghị lần thứ khóa XII, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 30 Đảng Cộng sản Việt Nam (2018), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 31 Dương Minh Đức (2006), Nâng cao lực tư lý luận cán lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh vùng đồng sông Hồng nay, Luận án tiến sĩ Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 32 Ngơ Huy Đức (2018), “Nâng cao lực tư cán lãnh đạo cấp chiến lược”, Tạp chí Cộng sản, (906) 33 E.V.Ilencơv (2002), Lơgíc học biện chứng, Nguyễn Anh Tuấn dịch, Nxb Văn hóa - Thơng tin, Hà Nội 34 Harold Koontz, Cyil Odonnell Heinz Weihrich (1994), Những vấn đề cốt yếu quản lý, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 35 Nguyễn Ngọc Hà (2011), Đặc điểm tư lối sống người Việt Nam Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 36 Nguyễn Hùng Hậu (2010), Đại cương lịch sử triết học Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 37 Vũ Minh Hiếu (2017), "Năng lực tư lý luận yếu tố ảnh hưởng đến lực tư lý luận", Tạp chí Triết học, (10) 38 Học viện Nguyễn Ái Quốc (1988), Mấy vấn đề cấp bách đổi tư lý luận, Hà Nội 157 39 Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh (2012), Q trình đổi tư lý luận Đảng ta từ năm 1986 đến nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 40 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Nghiên cứu, giảng dạy triết học đào tạo, bồi dưỡng cán lãnh đạo, quản lý Việt Nam Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Học viện, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 41 Hội đồng Trung ương đạo biên soạn giáo trình quốc gia (2011), Giáo trình Triết học Mác-Lênin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 42 Hội đồng Quốc gia đạo biên soạn (1995), Từ điển bách khoa Việt Nam, tập 4, Trung tâm biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam, Hà Nội 43 Đoàn Minh Huấn (2018), “Xây dựng đội ngũ cán cấp chiến lược nước ta - quan niệm, đặc điểm mâu thuẫn cần giải quyết”, trang http://tapchimattran.vn, [truy cập ngày 12/2/2019] 44 Trần Đình Huỳnh (1995), “Tư tưởng Hồ Chí Minh vai trị lực trí tuệ lý luận”, Tạp chí Xây dựng Đảng, (2), tr.9-13 45 J Naisbitt (2009), Lối tư tương lai, 11 lối tư thay đổi cách nhìn nhận - sáng tạo - tương lai, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội 46 Vũ Khoan (2015), “Tư chiến lược khoa học lãnh đạo, quản lý thành tựu nghiên cứu giới tham khảo, vận dụng cho Việt Nam” Những vấn đề lý luận thực tiễn đặt tình hình nay, Hội đồng lý luận Trung ương, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 47 Vũ Khoan (2017), A, B, C nghề lãnh đạo, quản lý, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 48 Nguyễn Thế Kiệt (Chủ biên) (2001), Ảnh hưởng đạo đức phong kiến cán lãnh đạo quản lý Việt Nam nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 49 Tăng Quảng Lạc (2004), “Bàn nguyên tắc tư chiến lược cán lãnh đạo thời kỳ mới”, Phan Huy Quang dịch, Tạp chí Trường Đảng tỉnh ủy Tứ Xuyên, (3) 158 50 Hoàng Thúc Lân (2007), "Một số giải pháp chủ yếu nâng cao lực tư biện chứng cho sinh viên thông qua phát huy vai trị giảng dạy triết học Mác-Lênin", Tạp chí Lý luận khoa học giáo dục, (160) 51 V.I.Lênin (2002), Toàn tập, tập 1, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 52 V.I.Lênin (2002), Toàn tập, tập 8, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 53 V.I.Lênin (2002), Toàn tập, tập 18, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 54 V.I.Lênin (2002), Toàn tập, tập 23, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 55 V.I.Lênin (2002), Toàn tập, tập 29, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 56 Nguyễn Văn Linh (1987), Đổi tư phong cách tư duy, Nxb Sự thật, Hà Nội 57 Nguyễn Ngọc Long (1987), “Năng lực tư lý luận q trình đổi tư duy”, Tạp chí Cộng sản, (10), tr.15-21 58 Trần Văn Long (2016), Nghệ thuật lãnh đạo, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 59 Nguyễn Hiền Lương (2015), “Tư vấn đề rèn luyện, nâng cao lực tư nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam nay”, Tạp chí Triết học, (6) 60 Nguyễn Văn Lý (Chủ biên) (2013), Nâng cao lực tư lý luận đổi ngũ lãnh đạo quản lý cấp huyện người dân tộc thiểu số Tây Nguyên, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 61 C.Mác, Ph.Ănghen (1995), Tồn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 62 C.Mác, Ph.Ănghen (1995), Toàn tập, tập 20, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 63 C.Mác, Ph.Ăngghen (1995), Tồn tập, tập 25, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 64 Hồ Chí Minh (2002), Tồn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 65 Hồ Chí Minh (2002), Tồn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 66 Hồ Chí Minh (2002), Tồn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 67 Hồ Chí Minh (2002), Tồn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 68 Hồ Chí Minh (2002), Tồn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 159 69 Lê Hữu Nghĩa (Chủ biên) (1997), Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh, Nxb Lao động, Hà Nội 70 Lê Hữu Nghĩa, Phạm Duy Hải (1998), Tư khoa học giai đoạn cách mạng khoa học - cơng nghệ, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 71 Lê Hữu Nghĩa (1998), "Một số bệnh phương pháp tư cán ta", Tạp chí Triết học, (2) 72 Lê Hữu Nghĩa (Chủ biên) (2016), Tổ chức triển khai nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn qua 30 năm đổi Thực trạng, học định hướng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 73 Lê Hữu Nghĩa (2018), "Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn: Thực trạng, vấn đề đặt giải pháp", Tạp chí Cộng sản, (4) 74 Lê Hữu Nghĩa (2018), "Xây dựng đội ngũ cán cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ", Tạp chí Quốc phịng tồn dân, (11) 75 Nhà xuất Tiến (1986), Từ điển triết học, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 76 Trần Nhâm (2004), Tư lý luận với nghiệp đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 77 Nhiều tác giả (2016), Khoa học tư tự nhiều tiếp cận khác nhau, Nxb Tri thức, Hà Nội 78 Thái Ninh (1998), “Mấy ý kiến đổi tư lý luận”, Tạp chí Cộng sản, (3), tr.15-19 79 Hoàng Phê (Chủ biên)(2003), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng 80 Bùi Đình Phong (2000), Hồ Chí Minh, tầm nhìn thời đại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 81 Trần Văn Phòng (Chủ biên) (2001), Học tập phong cách tư Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 82 Trần Văn Phòng (2011), “Năng lực tư lý luận với hoạt động đội ngũ cán quản lý, lãnh đạo cấp huyện người dân tộc thiểu số”, Tạp chí Sinh hoạt lý luận, (10), tr.25-29 160 83 Trần Văn Phòng (2012), “Bồi dưỡng tư chiến lược cho cán lãnh đạo, quản lý nước ta nay”, Tạp chí Lý luận trị, (1), tr.38-43 84 Trần Văn Phòng (2018), “Hội nhập quốc tế yêu cầu tư chiến lược người lãnh đạo nay”, Tạp chí Lý luận trị, (10), tr.11-16 85 Phùng Hữu Phú cộng (2016), Một số vấn đề lý luận - thực tiễn chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam qua 30 năm đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 86 Đỗ Văn Quân, Nguyễn Ngọc Lam (2017), “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư yêu cầu lãnh đạo chiến lược”, Tạp chí Lý luận trị, (4) 87 Đoạn Bồi Quân (2003), “Nội hàm thời đại kết cấu tư chiến lược cán lãnh đạo”, Phan Huy Quang dịch, Tạp chí Trường Bạch, (3) 88 Nguyễn Đăng Quang (1987), "Những đặc trưng phương pháp tư khoa học", Tạp chí Triết học, (3) 89 Nguyễn Duy Quý (1987), "Đổi tư duy: Nội dung phương hướng", Tạp chí Triết học, (01) 90 Nguyễn Đức Quyền (2005), “Nâng cao lực tư lý luận cho đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện nước ta nay”, Tạp chí Triết học, (3) 91 R Paul, L.Elder (2015), Cẩm nang tư học tập nghiên cứu, Bùi Văn Nam Sơn dịch hiệu đính, Nxb Tổng hợp, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 92 Tơ Huy Rứa cộng (2008), Quá trình đổi tư lý luận Đảng ta từ năm 1986 đến nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 93 S.Hibino, G.Nadler (2014), Tư đột phá, bảy nguyên tắc giải vấn đề cách sáng tạo, Nxb Trẻ, Hà Nội 94 T.Irine Sanders (2006), Tư chiến lược khoa học mới, Nxb Tri thức, Hà Nội 95 Nguyễn Thanh Tân (2004), "Sự hình thành tư số đặc trưng nó", Tạp chí Triết học 161 96 Tập thể tác giả Trung Quốc (2007), đương đại, Nxb Lao động, xã hội, Hà Nội 97 Ngơ Kim Thanh (2012), Giáo trình Quản trị chiến lược, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 98 Chu Văn Thành, Lê Thanh Bình (Đồng chủ biên) (2004), Bàn khoa học nghệ thuật lãnh đạo, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 99 Trần Thành (Chủ biên) (2003), Tư lý luận với hoạt động người cán lãnh đạo, đạo thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 100 Trần Thành (Chủ biên) (2011), Các chuyên đề triết học Mác-Lênin, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội 101 Hồ Bá Thâm (1994), “Bàn lực tư duy”, Tạp chí Triết học, (2) 102 Hồ Bá Thâm (1995), Nâng cao lực tư đội ngũ cán chủ chốt cấp xã nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 103 Hồ Bá Thâm (2002), "Phát triển lực tư người lãnh đạo, quản lý nay", Tạp chí Cộng sản, (23) 104 Võ Văn Thắng (2012), Giáo trình lơgíc học hình thức, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 105 Trần Đình Thiên (2004), "Tư dài hạn mục tiêu tăng trưởng", Tạp chí Tia sáng, (38) 106 Trần Đình Thiên (2013), "Hàn Quốc thành công, ta loay hoay vấn", Tuần Việt Nam.net, ngày 02/10 107 Hồ Văn Thông (1987), "Một số vấn đề tư đổi tư nước ta", Tạp chí Triết học, (3) 108 Cao Văn Thống (2016), Tư nhiệm kỳ bệnh thành tích cơng tác xây dựng Đảng quản lý Nhà nước nay, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 109 Hoàng Nguyễn Dự Thu (dịch) (2004), Tư chiến lược, Nxb Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 162 110 Trần Thị Thanh Thủy (2018), “Kinh nghiệm đào tạo lãnh đạo chiến lược Xin-ga-po”, trang http://www.tapchicongsan.org.vn/, [truy cập ngày 25/2/2019] 111 Đào Văn Tiến (1999), Nâng cao lực tư sáng tạo đội ngũ sỹ quan cấp phân đội quân đội nhân dân Việt Nam nay, Luận án tiến sĩ Quân sự, Học viện Chính trị Quân sự, Hà Nội 112 Đặng Hữu Toàn (2007), “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua tổng kết 20 năm đổi văn kiện đại hội X Đảng”, Tạp chí Triết học, (8) 113 Nguyễn Phú Trọng (1999), “Tạo bước chuyển biến việc học tập lý luận trị cán bộ, đảng viên”, Tạp chí Cộng sản, (11) 114 Đào Duy Tùng (1986), Bàn đổi tư duy, Nxb Sự thật, Hà Nội 115 Trương Đình Tuyển (2006), "Góp phần chuẩn bị tư chiến lược trình hội nhập kinh tế giới", Tạp chí Lý luận trị, (7), tr.5-8 116 Vũ Văn Viên (2017), "Tư logic chất tư khoa học", Tạp chí Triết học, (11) 117 Nguyễn Như Ý (1998), Đại từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hóa - Thơng tin, Hà Nội ... lý luận tư chiến lược; tầm quan trọng nâng cao trình độ tư chiến lược đội ngũ cán lãnh đạo nước ta nay; nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao trình độ tư chiến lược cho cán lãnh đạo; thực chất việc nâng. .. nâng cao có hiệu trình độ tư chiến lược cho đội ngũ cán lãnh đạo nước ta 23 Như vậy, nói, luận án có kế thừa định từ kết nghiên cứu trước tư duy, tư lý luận, tư chiến lược, đội ngũ cán lãnh đạo. .. rõ tư chiến lược, đặc điểm yêu cầu để có tư chiến lược đội ngũ cán lãnh đạo nước ta Ở viết này, tác giả đưa khái niệm số đặc trưng tư chiến lược; cần thiết phải có tư chiến lược đội ngũ cán lãnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án nâng cao trình độ tư duy chiến lược cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở nước ta hiện nay,