0

Luận án xây dựng đội ngũ công chức tại nước ta hiện nay theo tư tưởng hồ chí minh

180 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2023, 16:19

1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết luận án Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vấn đề có ý nghĩa định việc thành bại nghiệp cách mạng Hồ Chí Minh cho rằng: “Cán sợi dây chuyền máy Nếu dây chuyền không tốt, không chạy động dù tốt, dù chạy tồn máy tê liệt Cán người đem sách Chính phủ, đồn thể thi hành nhân dân, cán dở sách hay thực được” [83, tr.54] Trên sở nhận thức vị trí, vai trị quan trọng vấn đề trên, Hồ Chí Minh quan tâm xây dựng đội ngũ công chức Việt Nam vững mạnh, vừa hồng, vừa chuyên, sẵn sàng nhận hoàn thành tốt công việc giao cương vị công tác Trong suốt đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh khơng đưa quan niệm cơng chức mà cịn đạo trực tiếp nghiệp xây dựng đội ngũ cơng chức Chính vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh cơng chức xây dựng đội ngũ công chức đơn qua nói, viết, mà cịn thể rõ nét, thuyết phục qua hoạt động “sáng lập”, “xây dựng” “phát triển”, Người lên Tổng cơng trình sư đầy sáng tạo tâm huyết Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Nhà nước Việt Nam ln khẳng định vị trí, vai trị nịng cốt, chủ đạo đội ngũ công chức nhà nước quản lý tổ chức thực công việc máy nhà nước cấp Do vậy, nhiều chủ trương, sách nhằm cải cách hành chính, xây dựng hành dân chủ, sạch, vững mạnh, bước đại Đảng Nhà nước đưa triển khai thực tiễn Trong đó, xác định xây dựng đội ngũ công chức nhà nước vừa hồng, vừa chun, có trình độ chun mơn kỹ nghề nghiệp cao, có tinh thần trách nhiệm, tận tụy, công tâm nhiệm vụ cấp thiết, quan trọng hàng đầu Việc xây dựng đội ngũ công chức nhà nước theo tưởng Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập quốc tế, nghiệp đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, hoạt động xây dựng phủ kiến tạo, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân dân Việt Nam vấn đề thiết giai đoạn Sau ba mươi năm thực công đổi mới, lãnh đạo Đảng Cộng sản, Việt Nam đạt thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử Song, đứng trước nguy thách thức xem thường Nhiệm vụ thời kỳ cịn nặng nề, nhiều khó khăn thử thách phải vượt qua, đòi hỏi Đảng, Nhà nước phải xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức nói chung, cơng chức nhà nước nói riêng có đủ tiêu chuẩn phẩm chất, lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng Trong năm đổi vừa qua, Đảng Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, sách, nghị nhằm lãnh đạo, đạo hoạt động xây dựng đội ngũ công chức nhà nước Công tác tuyển dụng công chức ngày cơng minh, xác khách quan Số lượng công chức ngày hợp lý cấu vùng miền, dân tộc, độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp Chất lượng công chức ngày tăng Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng có nhiều đổi nội dung phương pháp Việc quản lý sử dụng cơng chức ngày có hiệu Đã có nhiều chế, sách thu hút nhân tài đãi ngộ công chức Hiện nay, việc xây dựng đội ngũ công chức nhà nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh bên cạnh ưu điểm, cịn tồn nhiều hạn chế, khuyết điểm Một phận cơng chức nhà nước có biểu suy thối tư tưởng, trị, đạo đức, lối sống, thiếu tu dưỡng, rèn luyện thân Việc tuyển dụng công chức nhà nước nhiều quan, đơn vị mang tính hình thức, thiếu cơng minh, khách quan Đánh giá cơng chức nhà nước nhiều quan cịn chưa cơng tâm xác Cơng tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cơng chức nhà nước cịn nhiều bất cập Còn nhiều mâu thuẫn đặt cần giải số lượng chất lượng công chức nhà nước Việc quy hoạch công chức số quan cịn mang tính hình thức, có biểu quy hoạch treo Bố trí, sử dụng cơng chức khơng quan nhà nước chưa phù hợp, chưa người, việc Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển đội ngũ công chức nhà nước xảy nhiều nhiều bộ, ngành, địa phương Trong quản lý, kiểm tra, giám sát công chức nhà nước nhiều quan, tổ chức chưa chặt chẽ, tính hiệu thấp, cịn nhiều công chức vi phạm pháp luật Nhà nước làm trái quy định điều đảng viên không làm Chính vậy, việc trở lại nghiên cứu giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh cơng chức xây dựng đội ngũ công chức nhằm vận dụng vào tổng kết, đánh giá thực trạng, nguyên nhân rút học kinh nghiệm, sở đề phương hướng, giải pháp xây dựng đội ngũ công chức nhà nước nước ta vấn đề cấp bách, có ý nghĩa quan trọng Xuất phát từ sở lý luận thực tiễn trên, tác giả lựa chọn vấn đề: "Xây dựng đội ngũ công chức nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh” làm luận án nghiên cứu tiến sĩ, chuyên ngành Hồ Chí Minh học Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu cách bản, có tính hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng đội ngũ cơng chức, từ vận dụng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động xây dựng đội ngũ công chức nhà nước Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Luận giải quan điểm Hồ Chí Minh cơng chức xây dựng đội ngũ cơng chức Từ đó, làm rõ giá trị lý luận thực tiễn tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng đội ngũ cơng chức - Nghiên cứu cách bản, hệ thống quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà nước xây dựng đội ngũ công chức - Phân tích thực trạng xây dựng đội ngũ cơng chức nhà nước Việt Nam từ năm 2011 đến 2017 - Đề xuất số giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ công chức nhà nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng đội ngũ cơng chức - Đội ngũ công chức nhà nước Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Ở Việt Nam - Phạm vi thời gian: Từ 2011 đến 2017 - Phạm vi nội dung: Trong phạm vi khn khổ luận án, tác giả trình bày, luận giải nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng đội ngũ cơng chức như: vị trí, vai trị cơng chức; tiêu chuẩn cơng chức; quy trình xây dựng; phương pháp xây dựng Đồng thời, làm rõ giá trị lý luận thực tiễn tư tưởng Người Đánh giá thực trạng đề xuất số giải pháp xây dựng đội ngũ công chức quan nhà nước 96 Bộ, ngành địa phương (33 Bộ, ngành không kể Bộ Quốc phịng, Bộ Cơng an 63 tỉnh thành) Trong thời kỳ Hồ Chí Minh, điều kiện chiến tranh nhiều nguyên nhân khác nên chưa có phân loại cơng chức, nhìn chung gọi chung cán bộ, công chức Tuy nhiên nay, công chức phân loại, phạm vi nội dung nghiên cứu Luận án nghiên cứu công chức nhà nước Do đó, để tên gọi “Xây dựng đội ngũ công chức nhà nước nước ta nay” phù hợp với phạm vi nội dung nghiên cứu chương 2, chương chương Luận án Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận - Luận án nghiên cứu dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin vấn đề cán công tác cán - Quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam cán bộ, công chức - Luật văn Đảng, Nhà nước có liên quan tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng, sử dụng, quản lý công chức 4.2 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác - Lênin - Phương pháp nghiên cứu Hồ Chí Minh học - Ngồi ra, luận án cịn sử dụng phương pháp chuyên ngành liên ngành, cụ thể như: phân tích, tổng hợp, lịch sử - logic; cấu trúc - chức năng, phương pháp thống kê, điều tra xã hội học, tổng kết thực tiễn v.v Những đóng góp mặt khoa học luận án - Làm rõ quan điểm Hồ Chí Minh tiêu chuẩn công chức; nội dung, phương pháp xây dựng đội ngũ công chức - Làm rõ nhân tố tác động, thực trạng số mâu thuẫn đặt việc xây dựng đội ngũ công chức nhà nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Đề xuất giải pháp đồng bộ, có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức nhà nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án 6.1 Ý nghĩa lý luận Kết nghiên cứu luận án góp phần khẳng định giá trị lý luận thực tiễn tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng đội ngũ công chức 6.2 Ý nghĩa thực tiễn - Luận án dùng làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu, giảng dạy trường đại học, cao đẳng Việt Nam - Cung cấp khung lý thuyết cho quan nhà nước nâng cao chất lượng, hiệu xây dựng đội ngũ công chức nhà nước Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận án gồm chương, 11 tiết Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến luận án Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng đội ngũ cơng chức - nội dung giá trị Chương 3: Xây dựng đội ngũ công chức nhà nước nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh - thực trạng số mâu thuẫn đặt Chương 4: Quan điểm, nội dung giải pháp xây dựng đội ngũ công chức nhà nước nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 1.1 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1.1 Nhóm cơng trình tác giả ngồi nước nghiên cứu cán bộ, cơng chức Nghiên cứu chung cán bộ, công chức xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có số sách, đề tài, luận văn, luận án viết đáng ý Đề tài Cơ sở khoa học phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức lãnh đạo cao cấp cải cách hành Các tác giả trình bày hệ thống sở khoa học việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức lãnh đạo cao cấp; vị trí, vai trị vấn đề với cơng cải cách hành chính, việc hồn thiện sách quản lý đội ngũ cán bộ, công chức nước ta; nghiên cứu, phân tích kinh nghiệm dùng người, quản lý đội ngũ quan lại triều đại phong kiến Việt Nam; kinh nghiệm quản lý công chức nước giới [67] Tác giả Trần Huy Sang luận án tiến sĩ kinh tế Xây dựng đội ngũ công chức quản lý nhà nước kinh tế huyện ngoại thành, tập trung luận giải, làm sáng tỏ khái niệm, vai trò, đặc điểm đội ngũ công chức quản lý nhà nước kinh tế cấp huyện; xác định vấn đề đặt đội ngũ công chức quản lý nhà nước kinh tế cấp huyện chuyển sang kinh tế thị trường nước ta nay; kinh nghiệm số nước xây dựng đội ngũ công chức quản lý nhà nước kinh tế Đồng thời, tác giả đánh giá thực trạng vấn đề cấp bách đặt xây dựng đội ngũ công chức quản lý nhà nước kinh tế huyện ngoại thành Hà Nội Trên sở đó, đưa quan điểm, phương hướng số giải pháp xây dựng đội ngũ công chức nhà nước quản lý kinh tế huyện ngoại thành Hà Nội [107] Trong đề tài Hành nhà nước xu tồn cầu hóa, tác giả nghiên cứu cách có hệ thống, toàn diện tác động khác nhau, nhiều chiều xu tồn cầu hóa tới phát triển hành nước nhà Đề tài nghiên cứu, luận giải thách thức đặt với xã hội hành nước Đồng thời, tính tất yếu khách quan phải đại hóa hành Việt Nam trước xu tồn cầu hóa Cuối cùng, đề tài đưa hệ thống yêu cầu chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức nước ta nhằm đáp ứng địi hỏi trình hội nhập quốc tế [48] Nghiên cứu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng đòi hỏi Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân, tác giả Thang Văn Phúc Nguyễn Minh Phương luận giải cách có hệ thống quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam vai trò, tầm quan trọng cán bộ, yêu cầu đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; nghiên cứu kinh nghiệm tuyển chọn, sử dụng nhân tài lịch sử dân tộc kinh nghiệm xây dựng công vụ quy, đại giới; đề yêu cầu tiêu chuẩn cán bộ, công chức nhằm đáp ứng đòi hỏi việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân dân [100] Các tác giả Thang Văn Phúc, Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Thu Huyền bàn Hệ thống công vụ xu hướng cải cách số nước giới [101] Nhóm tác giả tập trung nghiên cứu nước có kinh tế phát triển cao giới như: Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Liên bang Nga, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Vương quốc Anh, Mỹ tổ chức nhà nước, máy hành lịch sử công vụ, chế độ quản lý cơng chức Cơng trình phân tích chế độ sách nước như: chế độ tuyển chọn, đào tạo, đánh giá, lương bổng, phụ cấp, sử dụng nhân tài, công tác chống tham nhũng nhằm cải cách cơng vụ Đây cơng trình khoa học quan trọng, có giá trị lớn với tác giả trình nghiên cứu luận án Qua nghiên cứu giúp tác giả bổ sung nhiều nội dung luận giải phần giải pháp luận án Các nhà nghiên cứu Thang Văn Phúc Nguyễn Minh Phương luận bàn Cơ sở lý luận thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức [102] Trong sách trên, tác giả sở lý luận xây dựng cán bộ, công chức Đồng thời, nhóm tác giả phân tích vị trí, vai trị đội ngũ cơng chức xây dựng Nhà nước pháp quyền dân, dân, dân Trong sách tác giả cịn đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức nước ta Tập thể tác giả rút kinh nghiệm xây dựng đội ngũ công chức số nước giới, từ vận dụng vào xây dựng đội ngũ công chức Việt Nam Trên Tạp chí Lý luận trị, Nguyễn Minh Phương có viết Xây dựng đội ngũ cơng chức hành nhà nước: Thực trạng giải pháp [103] Đây cơng trình khoa học có giá trị lớn với tác giả trình nghiên cứu luận án Qua tham khảo cơng trình, tác giả hiểu rõ nội hàm cơng chức nhà nước, từ tránh nhầm lẫn với cơng chức nói chung Bài viết tiền đề để tác giả luận án nghiên cứu làm rõ khái niệm cơng chức nhà nước, từ đánh giá thực trạng để xuất giải pháp xây dựng đội ngũ công chức nhà nước Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh Bàn chế độ công vụ Việt Nam, tác giả Nguyễn Trọng Điều nhóm tác giả sâu nghiên cứu cơng chức cơng vụ Đồng thời, phân tích sở khoa học nhằm hồn thiện chế độ cơng vụ nước ta Cơng trình phân tích sở lý luận thực tiễn chế độ công vụ cải cách công vụ Việt Nam qua thời kỳ cách tồn diện, có hệ thống Từ đó, luận giải đưa hình thức, bước đi, lộ trình cụ thể cho việc hồn thiện chế độ cơng vụ nước ta bối cảnh, điều kiện [38] Với đề tài Cơ sở lý luận thực tiễn để xây dựng luật cơng vụ Việt Nam [110], nhóm tác giả phân tích, làm sáng tỏ sở để xây dựng luật công vụ Việt Nam Đề tài sở lý luận để xây dựng luật công vụ Việt Nam xuất phát từ quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương Đảng, sách Nhà nước cơng vụ, cơng chức hành cơng Bên cạnh đó, đề tài làm rõ sở thực tiễn xây dựng luật công vụ số nước tiên tiến giới Trong đề tài tác giả nghiên cứu, luận giải cách sâu sắc làm rõ nghĩa vấn đề về: Các quyền nghĩa vụ công chức; tuyển dụng công chức; đào tạo, bồi dưỡng công chức, điều động, bổ nhiệm, chế độ kiêm nhiệm, thăng giáng chức; cách chức, cho chức, buộc việc với công chức nhà nước; khen thưởng công chức; kiểm tra, tra công vụ Đề tài đưa quan điểm xây dựng luật công vụ nước ta Cuối cùng, nhóm đề tài đề xuất kiến nghị nhằm xây dựng luật công vụ Việt Nam Nghiên cứu pháp luật cán bộ, công chức, tác giả Nguyễn Minh Sản có cơng trình Pháp luật cán bộ, cơng chức quyền cấp xã Việt Nam - Những vấn đề lý luận thực tiễn [108] Tác giả làm rõ nội dung sau: khái niệm cán bộ, công chức quyền cấp xã; đặc điểm cán bộ, cơng chức quyền cấp xã; vị trí, vai trị cán bộ, cơng chức quyền cấp xã xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đưa khái niệm đặc điểm pháp luật cán bộ, cơng chức quyền cấp xã; tuyển dụng cán bộ, cơng chức quyền cấp xã; sử dụng quản lý đội ngũ cán bộ, công chức trên; đào tạo, bồi dưỡng; quyền nghĩa vụ cán bộ, cơng chức quyền cấp xã; khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức; chế độ, sách với đội ngũ cán bộ, cơng chức quyền cấp xã; vai trị pháp luật cán bộ, cơng chức quyền cấp xã xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tổng kết kinh nghiệm hoàn thiện pháp luật cán bộ, cơng chức quyền cấp xã Trung Quốc, Nhật Bản, Philippin Đánh giá thực trạng, nguyên nhân với kết đạt hạn chế việc thực pháp luật cán bộ, cơng chức quyền cấp xã Tác giả đưa quan điểm, phương hướng đề xuất hệ thống giải pháp khác nhằm nâng cao chất lượng, hiệu việc hoàn thiện pháp luật cán bộ, cơng chức quyền cấp xã đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân nước ta Bàn quyền nghĩa vụ cán bộ, công chức, tác giả Trần Anh Tuấn Tạp chí Tổ chức Nhà nước có viết Những nội dung nghĩa vụ quyền cán bộ, công chức hoạt động công vụ [126] Trong viết tác giả 10 trình bày cách có hệ thống điểm quyền nghĩa vụ đội ngũ công chức theo Luật cán bộ, cơng chức 2008 Những điểm theo tác giả chặt chẽ, khoa học, sát thực tiễn, gắn trách nhiệm, nghĩa vụ công chức với hoạt động công vụ Đồng thời, bảo đảm quyền lợi cho công chức Trong Luận án tiến sĩ chun ngành quản lý hành cơng Hồn thiện việc xây dựng đội ngũ cơng chức hành nhà nước chuyên nghiệp Việt Nam [61], tác giả Chu Xuân Khánh làm rõ nhiều vấn đề xây dựng cơng chức hành nhà nước Việt nam Tác giả luận án trình bày quan niệm cơng chức nhà nước, quan niệm cơng chức số nước Tây Âu Mỹ, số nước châu Á, Việt Nam qua giai đoạn; điểm chung khác biệt quan niệm công chức số quốc gia với công chức Việt Nam nay; cơng chức hành tính chun nghiệp đội ngũ cơng chức hành chính; mơ hình chế độ cơng vụ; nội dung hoạt động xây dựng đội ngũ công chức; cần thiết tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức hành chuyên nghiệp Việt Nam; nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng đội ngũ công chức; kinh nghiệm số nước việc xây dựng phát triển đội ngũ công chức Đánh giá thực trạng xây dựng phát triển, kết đạt hạn chế, yếu việc xây dựng đội ngũ cơng chức hành chun nghiệp nước ta thời gian qua Phân tích quan điểm đề hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện việc xây dựng đội ngũ cơng chức hành nhà nước Việt Nam chuyên nghiệp Trong Giáo trình Trung cấp lý luận trị - hành chính: “Những vấn đề hệ thống trị, nhà nước pháp luật xã hội chủ nghĩa” [56] tập trung luận giải hệ thống trị đổi hệ thống trị Việt Nam Qua viết luận giải khái niệm cấu trúc hệ thống trị; số đặc điểm hệ thống trị Việt Nam; cấu trúc hệ thống trị Việt Nam; quan hệ trị; nguyên tắc hoạt động; tính ưu việt hạn chế hệ thống trị nước ta; phương châm, nội dung nguyên tắc đổi hệ thống trị nước ta Nghiên cứu nội dung giúp tác giả luận án có nhìn tồn diện hệ thống trị Việt Nam Qua đó, làm rõ khái niệm cán 166 Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA VÀ KẾT QUẢ TRƯNG CẦU Ý KIẾN Mẫu PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN Để góp phần nghiên cứu vấn đề lý luận, thực tiễn xây dựng đội ngũ công chức Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh, kính mong ơng (bà) cho biết ý kiến số nội dung Mỗi vấn đề thể dạng câu hỏi phương án trả lời Nhất trí với phương án ông (bà) đánh dấu (x) vào ô vuông () bên phải phương án trả lời Ơng (bà) khơng cần ghi tên, quan vào phiếu Xin chân thành cảm ơn ông (bà)! Trước hết, xin ông (bà) vui lịng cho biết số thơng tin thân? * Ơng (bà) thuộc giới tính:  - Nam  - Nữ * Ông (bà) nằm độ tuổi: - Dưới 30 - Từ 30 tới 40 - Từ 40 tới 50 - Trên 50 * Trình độ học vấn ông (bà): - Trung cấp, cao đẳng - Đại học - Thạc sĩ - Tiến sĩ * Trình độ lý luận trị ơng (bà): - Sơ cấp - Trung cấp - Cao cấp            167 * Ngạch công chức ông (bà) là: - Chuyên viên cao cấp - Chuyên viên  - Chuyên viên  - Cán  - Nhân viên  Xin ơng (bà) vui lịng cho biết tình cảm với nghề nghiệp? - Rất phấn khởi  - Bình thường  - Do gia đình ép buộc  - Khó trả lời  Ơng (bà) vui lịng cho biết, chun ngành đào tạo gì? - Kinh tế  - Xã hội  - Quản lý nhà nước  - Luật  - Kỹ thuật  - Quan hệ quốc tế  - Chuyên ngành khác Việc đánh giá, bổ nhiệm công chức quan ông (bà) công tác cơng bằng, khách quan chưa? - Hồn tồn cơng bằng, khách quan  - Tương đối công bằng, khách quan  - cơng bằng, khách quan  - Hồn tồn khơng cơng bằng, khách quan  Theo ơng (bà), việc tuyển dụng cơng chức quan cơng tác năm qua có tiêu cực khơng? - Có  - Có  - Khơng có  168 Xin ông (bà) cho biết, kỹ sau cần có người cơng chức? - Kỹ lập kế hoạch, sếp công việc  - Kỹ sử dụng ngoại ngữ, vi tính  - Kỹ soạn thảo văn  - Kỹ phân tích, tổng hợp, xử lý tình cụ thể  thực tế - Kỹ giao tiếp, ứng xử  - Kỹ diễn giải  - Kỹ lãnh đạo, quản lý  Ông (bà) đánh mức độ quan trọng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức? - Rất quan trọng  - Quan trọng  - Bình thường  - Khơng quan trọng  Theo ông (bà), đào tạo, bồi dưỡng công chức cần trọng tới vấn đề đây? - Lý luận  - kỹ thực hành  - Kết hợp hai  Xin ông (bà) vui lịng cho biết, việc bố trí, sử dụng cơng chức quan, đơn vị phù hợp hay chưa? - Phù hợp  - Không phù hợp  10 Ơng (bà) có đồng ý với chủ trương, sách tinh giản biên chế Đảng, Nhà nước ta không? - Đồng ý  - Không đồng ý  169 11 Ông (bà) đánh sách cơng chức Đảng, Nhà nước ta?  - Rất tốt  - Tốt  - Bình thường  - Không tốt 12 Theo ông (bà), nguyên nhân sau ảnh hưởng không tốt tới hiệu cơng việc thân mình?  - Do bố trí khơng chun mơn đào tạo  - Do khối lượng công việc nhiều  - Do không thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng chun mơn  - Do sách đãi ngộ chưa hợp lý  - Bản thân không an tâm tư tưởng công tác 13 Xin ông (bà) cho biết, để nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng đội ngũ công chức Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh cần thực tốt giải pháp đây?  - Đổi nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cơng chức  - Phát huy vai trị, trách nhiệm, tính tích cực, chủ động, sáng tạo đội ngũ công chức  - Đổi phương thức tuyển dụng, quy hoạch, ln chuyển, bố trí, đề bạt cơng chức  - Hồn thiện chế độ, sách thu hút, đãi ngộ cơng chức  - Chủ động phịng ngừa, kiên đấu tranh chống lại biểu hiện, hành vi tham nhũng đội ngũ công chức  - Xây dựng chế kiểm soát quyền lực - Giải pháp khác………………………………………………… .…………………………………………………… … ………………………………………………… Một lần xin cảm ơn ông (bà)! 170 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA Kết điều tra học viên phiếu trưng cầu ý kiến công chức Thời gian: Bắt đầu 20/10 đến 20/11/2017 Tổng số phiếu điều tra: 300; số phiếu đủ điều kiện: 300 Xử lý số liệu: Số lượng tỷ lệ phần trăm đầu người đủ điều kiện sử dụng Đối tượng điều tra: công chức Bộ Nội vụ, Nông nghiệp phát triển nông thôn; tỉnh: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Bà Rịa - Vũng Tàu Số lượng Tỷ lệ (%) Nam 197 65,67 - Nữ 103 34,33 * Độ tuổi - Dưới 30 31 10,33 - Từ 30 tới 40 112 37,33 - Từ 40 tới 50- 128 42,67 - Trên 50 29 9,67 * Trình độ học vấn - Trung cấp, cao đẳng 30 10 - Đại học 200 66,66 - Thạc sĩ 65 21,67 - Tiến sĩ 05 1,67 * Trình độ lý luận trị - Sơ cấp 45 15 - Trung cấp 215 71,67 - Cao cấp 40 13,33 TT Nội dung câu hỏi phương án trả lời Cơ cấu giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, trình độ lý luận trị, ngạch cơng chức khảo sát * Giới tính - 171 * Ngạch cơng chức - Chuyên viên cao cấp 13 4,34 - Chuyên viên 88 29,33 - Chuyên viên 102 34 - Cán 30 10 - Nhân viên 67 22,33 Tình cảm công chức với nghề nghiệp - Rất phấn khởi 270 90 - Bình thường Do gia đình ép buộc Khó trả lời 26 04 8,67 1,33 - Chuyên ngành đào tạo công chức Kinh tế 72 24 - Xã hội 68 22,67 - Quản lý nhà nước Luật Kỹ thuật 17 86 48 5,66 28,67 16 09 - Quan hệ quốc tế Chun ngành khác Tính cơng bằng, khách quan việc đánh giá, bổ nhiệm công chức quan cơng tác Hồn tồn cơng bằng, khách quan Tương đối cơng bằng, khách quan công bằng, khách quan 90 100 95 30 33,34 31,66 - Hồn tồn khơng cơng bằng, khách quan 15 5 Đánh giá tiêu cực tuyển dụng công chức quan cơng tác năm qua Có Có Khơng có 83 17 200 27,67 5,67 66,66 - 172 Những kỹ cần có người công chức - Kỹ lập kế hoạch, sếp công việc 290 96,67 - Kỹ sử dụng ngoại ngữ, vi tính 300 100 - Kỹ soạn thảo văn 300 100 - Kỹ phân tích, tổng hợp, xử lý tình cụ thể 296 98,67 thực tế - Kỹ giao tiếp, ứng xử 278 92,67 - Kỹ diễn giải 267 89 - Kỹ lãnh đạo, quản lý 276 92 Đánh giá mức độ quan trọng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức - Rất quan trọng 140 46,67 - Quan trọng 130 43,33 - Bình thường 30 10 - Không quan trọng 0 Những vấn đề cần trọng đào tạo, bồi dưỡng công chức - Lý luận 12 - kỹ thực hành 68 22,67 - Kết hợp hai 220 73,33 Mức độ phù hợp việc bố trí, sử dụng cơng chức quan, đơn vị - Phù hợp 209 69,67 - Không phù hợp 91 30,33 10 Sự đồng thuận từ đội ngũ cơng chức với chủ trương, sách tinh giản biên chế Đảng, Nhà nước ta - Đồng ý 240 80 - Không đồng ý 60 20 173 11 Đánh giá sách cơng chức Đảng, Nhà nước ta - Rất tốt 07 2,33 - Tốt 158 52,67 - Bình thường 35 11,67 - Khơng tốt 100 33,33 12 Những nguyên nhân ảnh hưởng không tốt tới hiệu công việc công chức - Do bố trí khơng chun mơn đào tạo 300 100 - Do khối lượng công việc nhiều 220 73,33 - Do không thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng chun mơn 270 90 - Do sách đãi ngộ chưa hợp lý 300 100 - Bản thân không an tâm tư tưởng công tác 12 13 Các giải pháp để xây dựng đội ngũ công chức Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Đổi nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng công chức 300 100 - Phát huy vai trị, trách nhiệm, tính tích cực, chủ động, sáng tạo đội ngũ cơng chức 290 96,67 - Đổi phương thức tuyển dụng, quy hoạch, ln chuyển, bố trí, đề bạt cơng chức 300 100 - Hồn thiện chế độ, sách thu hút, đãi ngộ công chức 300 100 - Chủ động phòng ngừa, kiên đấu tranh chống lại biểu hiện, hành vi tham nhũng đội ngũ công chức 295 98,33 - Xây dựng chế kiểm soát quyền lực 300 100 - Giải pháp khác 0 174 Phụ lục TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CÔNG CHỨC VIỆT NAM TỪ NĂM 2011 - 2016 Bộ ngành Địa phương Năm Tổng số (người) Trung ương Số người Tỷ lệ (%) Ghi Số người Tỷ lệ (%) 2011 323,268 178,165 55,11 145,103 44,89 1012 355,989 178,509 49,31 177,480 50,69 1013 325,868 147,703 45,32 178,165 54,68 2014 320,189 136,048 42,49 184,141 57,51 2015 330,702 134,635 40,71 196,667 59,29 2016 326,420 132,317 40,53 194,103 59,47 Nguồn: Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ, ngày 03/11/2017 Phụ lục 4: KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG NƯỚC CỦA Bảng 1: Kết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nước bộ, ngành Trung ương giai đoạn 2011 - 2015 Đơn vị tính: lượt người Nội dung Lý luận trị Quản lý nhà nước Chuyên môn TT Đối tượng Cấp Bộ, ngành TW Cấp vụ tương đương Cấp phòng TĐ Công chức lãnh đạo quản lý Tổng 1: Các ngạch cơng chức hành Chun viên cao cấp Chun viên Chun viên Cán Cơng chức tập Tổng 2: Tổng 1+2: Trung cấp Sơ cấp Bồi dưỡng Chuyên viên cao cấp 105 0 281 104 0 42 48 2711 160 5954 1510 1186 0 632 6631 2556 18909 656 8251 1231 9447 2716 25144 2270 9437 1231 91 0 1439 431 2341 628 7507 770 1437 7294 52029 551 0 3869 13316 Cao cấp Chuyên viên Chuyên viên Cán Bồi dưỡng Trên đại học Đại học, CĐ Kỹ nghiệp vụ Kỹ LĐ, QL Ngoại ngữ Tin học Tiếng dân tộc Tổng số Trung cấp Sơ cấp Bồi dưỡng 0 24 162 723 22 10 1521 520 10 0 5170 6216 5306 646 733 30754 2276 2959 763 0 24986 49723 9938 4831 9748 143462 2950 3527 773 0 30180 56101 15967 5499 10491 175737 0 147 85 0 833 936 70 285 300 4617 5464 512 537 2166 232 0 21418 34178 1073 2823 3868 83517 5570 21134 17132 3107 12423 0 83362 220230 2141 11635 48290 485784 3665 0 4261 94 1696 31 6476 0 15672 71012 134 1031 17478 122101 260 0 591 4162 25 23 0 1137 5431 1585 4776 17990 8473 64900 1201 11034 26498 94 23674 5414 19154 0 122422 331787 3418 17359 74712 714009 11189 90044 3471 20471 27729 94 26624 8941 19927 0 152602 387888 19385 22858 85204 889746 Nguồn: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng CBCC, Bộ Nội vụ 175 Bảng 2: Kết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2011 - 2015 Đơn vị tính: lượt Nội dung Lý luận trị Chuyên môn TT i tng Cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý Cấp tỉnh, thành phố Cấp sở tương đương Cấp phòng tương đương Tổng 1: Trung cấp Sơ cấp Bồi dưỡng Bồi dưỡng Trên đại học Đại học, cao đẳng Trung cấp Sơ cấp Bồi dưỡng Kỹ lãnh đạo, quản lý Ngoại ngữ Tin học Tiếng dân tộc Tổng số 36 0 202 116 0 85 46 0 90 245 465 26 56 1372 7056 3067 3858 2323 3673 1756 4215 1183 780 0 13978 13653 8578 1920 3090 1787 70916 18017 14262 423 7206 475 10288 5196 5598 2312 1307 0 29888 61760 12321 3837 3449 2520 178858 25109 17329 423 11266 2914 13961 6952 9898 3541 2087 0 43956 75658 21364 5783 6595 4312 251147 Chuyên viên cao cấp Các Chuyên viên ngạch cơng chức Chun viên hành Cán 140 0 174 72 63 0 227 23 32 0 912 1030 393 105 442 91 3704 3153 1048 1883 1126 2006 835 2476 481 306 0 5998 10118 1851 1758 2402 576 36017 5016 25702 1305 15400 6088 36393 16047 2763 2082 0 87218 153802 4032 11539 26954 7320 401660 3907 1033 10594 0 7515 1121 2700 5155 0 17850 18801 3475 5625 821 78597 Công chức tập 152 25 270 0 3065 275 1784 91 0 826 1995 593 3915 15 13006 112804 185746 6276 17470 39338 8823 532984 2507 331332 Tổng 2: Cao cấp Chuyên Chuyên Chuyên viên cao viên Cán viên cấp Kỹ nghiệp vụ 8309 30809 2363 28321 1198 8157 47808 1396 23234 3267 7666 C«ng chøc cÊp x· 450 28677 5323 22785 562 3653 1351 36513 265 9745 15402 1235 88233 88541 7655 1695 16740 Tæng 1+2+3: 33.868 76.815 8.109 62.372 4.112 22.680 58.413 2.747 69.645 7.073 19.498 15.402 1.235 244.993 349.945 35.295 24.948 62.673 Nguồn: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng CBCC, Bộ Nội vụ 176 15.642 1.115.463 Phụ lục 5: KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở VIỆT NAM NĂM 2016 Bảng 1: Kết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nước bộ, ngành Trung ương năm 2016 Đơn vị tính: Lượt người Nội dung TT Đối tượng Cấp Bộ, ngành TW Công chức Cấp vụ lãnh tương đạo đương quản lý Cấp phòng TĐ Tổng 1: Chuyên viên cao cấp Chuyên Các viên ngạch cơng chức Chun hành viên Cán Công chức tập Tổng 2: Công chức nguồn quy hoạch Tổng 1+2+3: Lý luận trị Cao cấp Quản lý nhà nước Trung cấp Sơ cấp Bồi dưỡng Chun viên cao cấp Chun mơn Chun viên Chuyên viên Cán 0 78 0 78 334 525 449 120 21 1.052 660 22 823 122 4.156 69 1.464 669 22 1.431 571 4.276 91 0 206 70 361 127 24 952 555 1.701 118 77 Bồi dưỡng Trên đại học Đại học, CĐ Trung cấp Bồi dưỡng Kỹ nghiệp vụ Kỹ LĐ, QL Bồi dưỡng bắt buộc cập nhật kiến thức Quốc phòng An ninh Ngo ại ngữ Tổng số Tin học 210 0 128 10 15.723 0 12.934 445 144 328 93 183 15.723 542 44 22.911 0 9.209 1.630 179 1.047 236 3.113 22.911 90 672 54 0 38.844 22.150 2.080 323 1.415 329 3.296 38.844 0 0 4.448 0 4.067 11 21 67 4.448 100 456 0 766 19 21.418 0 16.150 975 61 95 475 856 21.418 2.692 1.292 4.186 1.669 824 586 90.167 110 57.632 930 934 1.307 1.763 13.768 90.167 23 147 556 330 22.314 0 17.421 11 0 68 5.906 0 5.743 922 1.916 165 4.005 173 1.756 4.811 992 149 438 640 54 100 4.240 3.378 2.734 625 6.076 798 6.132 9.141 11 12 1669 1.711 935 0 144.253 101.013 1.924 48 88 1.405 0 950 314 1.717 2.471 2.394 0 110 124.113 4.319 Nguồn: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng CBCC, Bộ Nội vụ 177 210 1000 285 225 3.209 22.314 54 5.906 1.711 2.536 17.887 144.253 75 24 9.728 3.336 2.940 21.207 192.825 210 1.323 Bảng 2: Kết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016 Đơn vị tính: Lượt người Nội dung Lý luận trị Quản lý nhà nước TT Cao cấp Đối tượng Cấp tỉnh, thành phố Công chức lãnh đạo quản lý Cấp sở tương đương Cấp huyện tương đương Cấp phòng tương đương Tổng 1: Chuyên viên cao cấp Chun viên Các ngạch cơng chức hành Chun viên Cán Cơng chức tập Tổng 2: Trung cấp Sơ cấp Chuyên môn Đại học, CĐ Kỹ LĐ, QL Quốc phòng An ninh goại ngữ Tin học 62 51 48 Tiếng dân tộc Tổng số Bồi dưỡng Chuyên viên cao cấp Chuyên viên Chuyên viên 21 42 13 141 131 226 125 209 13 1.146 849 536 21 124 88 4.751 146 12 1.302 1.181 930 30 12 20 6.728 15.832 4.088 4.194 406 775 482 40.274 18.342 6.169 5.708 459 912 590 51.975 367 29 11 3.897 403 204 70 58 36 5.741 Cán Trên đại học Kỹ nghiệp vụ Trung cấp Sơ cấp 258 435 670 513 1.663 92 164 45 313 303 2.924 5.490 202 1.479 2.383 853 1.099 48 3.880 7.823 294 1.805 226 2.931 1.282 1.468 73 76 13 3 310 334 80 205 37 90 843 6.629 696 3.817 1.335 7.116 21 1.116 239 71 36.217 6.219 3.617 1.025 2.677 841 72.485 324 58 529 125 653 180 533 27 6.845 1.225 423 58 147 113 11.248 45 11 18 901 1.237 7.345 754 4.487 11 1.668 8.010 204 1.222 782 98 47.866 7.876 4.273 1.153 2.884 1.008 90.884 484 1.508 131 269 202 417 245 184 24 2.760 224 225 110 122 56 6.969 107 5.242 1.606 3.484 12 2.070 469 48 2.837 949 182 44.451 583 6.191 501 2.383 997 72.113 5.708 21.915 2.785 10.045 242 4.813 11.779 680 718 3.876 1.077 195 113.419 15.369 16.397 2.223 6.301 2.651 221.941 61 201 540 509 18 Công chức nguồn quy hoạch Công chức cấp xã Tổng cộng: 1+2+3+4: Nguồn: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng CBCC, Bộ Nội vụ 178 Bảng 3: Kết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nước bộ, ngành tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016 Đơn vị tính: lượt người Nội dung đào tạo, bồi dưỡng Nội dung TT Đối tượng Cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý Lãnh đạo cấp Bộ, ngành Trung ương Cấp Vụ tương đương Cấp phòng tương đương Tổng 1: Công chức Công chức tham mưu, hoạch định sách Cơng chức nguồn quy hoạch Thời gian Quản lý, điều hành chương trình KT XH Quản lý hành cơng Quản lý nhà nước chun ngành, lĩnh vực Xây dựng phát triển nguồn lực Chính sách công, dịch vụ công Kiến thức hội nhập quốc tế Phương pháp giảng dạy 31 48 14 20 257 98 349 84 112 130 246 85 441 87 63 110 534 191 838 176 184 112 25 414 117 Người dân tộc thiểu số Nữ 430 13 27 1.477 3.361 68 228 1.338 3.289 56 300 7.080 137 555 1.112 2.498 18 327 29 460 1.114 12 93 1572 3.612 30 420 10.692 167 975 3.405 197 Nội dung khác Trên năm Từ 12 tháng Dưới tháng 91 189 782 19 41 66 41 653 45 114 254 92 47 1.526 72 162 59 53 36 451 63 55 262 64 Ngoại ngữ 65 36 120 12 35 24 Tổng 2: 177 61 534 129 94 77 43 713 127 84 Tổng +2 711 252 1.372 305 278 331 93 90 2.239 199 246 16 270 44 20 229 147 187 889 524 161 Giảng viên sở đào tạo, bồi dưỡng Trong Nguồn: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng CBCC, Bộ Nội vụ 179 909 Tổng số Phụ lục BIỂU ĐỒ LƯƠNG CƠ SỞ QUA CÁC NĂM (Từ 2010 đến 2017) Đơn vị tính: Nghìn đồng Thời gian Lương sở Cơ sở pháp lý Từ 1/5/2010 - Từ 1/5/2011 - Từ 1/5/2012 - Từ 1/7/2013 - Từ 1/5/2016 - 30/4/2011 30/4/2012 30/6/2013 30/4/2016 30/6/2017 730.000 830.000 1.050.000 1.150.000 1.210.000 1.300.000 Nghị định Nghị định Nghị định Nghị định Nghị định Nghị 28/2010/NĐ-CP 22/2011/NĐ-CP 31/2012/NĐ-CP 66/2013/NĐ-CP 47/2016/NĐ-CP 27/2016/QH14 Nguồn: Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ 180 Từ 1/7/2017 ... cứu liên quan đến luận án Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng đội ngũ công chức - nội dung giá trị Chương 3: Xây dựng đội ngũ công chức nhà nước nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh - thực trạng... Chí Minh xây dựng đội ngũ cơng chức Vì vậy, địi hỏi luận án cần nêu xác, đầy đủ khái niệm như: cán bộ, công chức, công chức nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh cơng chức, tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng. .. vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng đội ngũ cơng chức nhà nước Việt Nam Bốn là, chưa có nhiều tác giả nghiên cứu việc xây dựng đội ngũ công chức nhà nước nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh nên
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án xây dựng đội ngũ công chức tại nước ta hiện nay theo tư tưởng hồ chí minh,