0

5 CV giải trình sai số thuế TNCN

1 2 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2023, 08:22

CÔNG TY CP AN VIỆT NAM Số : 01/2016 V/v: giải trình theo thơng báo số 47465.0106117008/TB-CT-TH CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2016 CƠNG VĂN GIẢI TRÌNH Kính gửi: Chi Cục thuế Quận Hà Đông Đơn vị: Công ty Cổ Phần AN Việt Nam Địa Số MST : SĐT: Sau nhận thông báo số 47465.0106117008/TB-CT-TH ngày 05/09/2016 Chi cục thuế Quận Hà Đơng thơng báo việc có sai lệch hồ sơ toán thuế TNCN báo cáo tài năm 2015 đơn vị nộp quan thuế có chênh lệch tổng thu nhập chịu thuế TNCN thấp số chi trả người lao động (Mã số 03 báo cáo luân chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp) cụ thể: Tiền chi trả cho ngư Chúng tiến hành kiểm tra đối chiếu xác nhận có chênh lệch Năm 2015 tiền chi trả cho người lao động Công ty Cổ Phần AN Việt Nam 2.602.475.031đ Gồm có : Thu nhập chịu thuế TNCN 2.381.769.233đ Tiền ăn ca : 234.850.000đ = 593.000 x 12 tháng x 33 người Khoản chi tiền ăn ca khoản thu nhập khơng tính vào thu nhập chịu thuế TNCN theo TT111/2013/TT-BTC “ tiền ăn ca
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 CV giải trình sai số thuế TNCN ,