Báo cáo " Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giải phóng phụ nữ ở Việt Nam" pot

5 743 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2014, 00:20

Nghiên cứu - trao đổi 24 Tạp chí luật học - đặc san phụ nữ ThS. Bùi Thị Đào * ựng vi s phỏt trin ca xó hi, s u tranh ca nhõn loi tin b núi chung v ph n núi riờng, vai trũ ca ph n i vi i sng xó hi dn dn c tha nhn chớnh thc v ngy cng rng rói. Tuy nhiờn, s phõn bit i x i vi ph n vn tn ti v biu hin nhiu mc , dng thc khỏc nhau, ngay c nhng xó hi tin b, khin cho ph n phi chu nhiu bt cụng, thit thũi, lm nh hng n tõm lớ, t tng, hn ch s phỏt trin ti nng, trớ tu ca ph n. Lỳc sinh thi, Bỏc H rt quan tõm n vn gii phúng ph n. T rt sm, Bỏc ó nhn thy ph n cỏc nc thuc a khụng ch chu ni kh nhc ca ngi dõn nụ l m cũn vỡ h l ph n. Trong tỏc phm "Bn ỏn ch thc dõn", Bỏc ó mụ t hng trm cnh i x bt cụng, tn bo ca bn thc dõn i vi ph n. Nu núi gn li thỡ "ngoi ph, trong nh, gia ch hay thụn quờ, õu õu h cng vp phi nhng hnh ng tn nhn ca bn quan cai tr, s quan, cnh binh, nhõn viờn nh oan, nh ga".(1) Trong lỏ th gi tp chớ Rabotnhitxa di tờn ca mt ph n Trung Quc, Bỏc vit: "S ỏp bc nng lờn chỳng tụi, nhng chỳng tụi b ỏp bc nng n hn gp nghỡn ln n ụng Khụng cú chỳt quyn t do chớnh tr, kinh t v xó hi, chỳng tụi b búc lt gp ụi vỡ l lao ng v vỡ l n b. Vic khụng cú hc vn, tớnh th ng, tp tc cũn lm cho ni kh cc ca chỳng tụi cng nng n thờm".(2) T tng ca Bỏc v gii phúng cỏc dõn tc thuc a l gii phúng ngi nụ l v gii phúng ngi nụ l khụng th khụng gii phúng ph n. Tuy nhiờn, gii phúng dõn tc khụng cú ngha l ó gii phúng ph n v vn gii phúng ph n khụng ch cn thit vỡ ph n l ngi b ỏp bc m cũn vỡ ph n úng vai trũ to ln trong s phỏt trin ca xó hi. Bỏc tỏn ng nhn xột ca Cỏc Mỏc: "Ai ó bit lch s thỡ bit rng mun sa sang xó hi m khụng cú ph n giỳp vo thỡ chc khụng lm ni".(3) Bỏc ch ra vai trũ ca ph n Vit Nam trong mi lnh vc ca i sng xó hi: - Vai trũ ca ph n trong khỏng chin. Lch s Vit Nam l lch s u tranh khụng ngng vi cỏc th lc ngoi xõm ginh v gi c lp. Trong sut chiu di lch s ú xut hin nhiu gng mt n anh hựng lm rng danh non sụng nh B Trng, B Triu. Nhng tm gng lch s ny thng c Bỏc nờu lờn ng viờn lp lp cỏc m, cỏc ch, cỏc em tip ni truyn thng bt khut gic n nh n b cng ỏnh. Bỏc ghi nhn v biu dng lc lng khỏng C * Ging viờn Khoa hnh chớnh - nh nc Trng i hc lut H Ni Nghiên cứu - trao đổi Tạp chí luật học - đặc san phụ nữ 25 chin n. ú l cỏc m rt hin t t chc nhau li thnh hi cỏc b m chin s, giỳp b i ỏnh gic, giỳp , an i thng binh(4) ho ln lũng yờu nc, yờu con, yờu chin s thnh mi yờu thng vụ b bn m giỳp chin s v sn súc thng binh nh con em rut tht ca mỡnh. ú l nhng i n du kớch rt anh hựng. Trong cỏc chin dch, ph n chim 2/3 lc lng dõn cụng ti lng thc, n dc, lm ng khụng k ma bom bóo n vn vui v ng viờn nhau hon thnh nhim v. Cú nhiu ch em dõn tc thiu s b c t tng mờ tớn, phong tc lc hu bo v cỏn b cỏch mng hot ng. Bỏc cũn ra nhim v cho ch em vựng tm b chim chng ch bt chng con, anh em i lớnh, phỏ mu mụ ch dựng ngi Vit ỏnh ngi Vit, vỡ theo Bỏc a s ngu binh l nhng thanh niờn b bt buc phi i lớnh cho gic, nu ta gii thớch rừ cho h, khoan hng vi h thỡ h s quay v vi T quc. Nu ch vn, ngu vn tt thỡ ta s khụng tn n, hao binh m c c ngi ln sỳng. Thnh qu m cỏch mng t c l nh s hi sinh anh dng ca ton dõn, ton ng, trong ú cú ph n. - Vai trũ ca ph n trong lao ng xõy dng t quc. Trong thi kỡ chin tranh, do mt s ỏng k nam thanh niờn ó c ng viờn ra mt trn nờn lao ng n chim t l ln trong lc lng lao ng xó hi. nụng thụn, 60% xó viờn hp tỏc xó l n, trong ngnh cụng nghip nh ph n chim s ụng. tt c cỏc lnh vc, ph n u tớch cc tham gia sn xut, tng nng sut lao ng. Bỏc ng viờn kp thi cỏc ch cú thnh tớch tt trong phong tro lm phõn xanh hp tỏc xó, khuyn khớch, c v n thanh niờn tip thu kin thc khoa hc - k thut lm ch cỏc mỏy múc hin i trong cỏc nh mỏy, trờn cụng trng. Khụng dng li ú, ph n cũn tham gia cụng tỏc chớnh quyn ngy cng nhiu s ph n hin cụng tỏc cỏc c quan trung ng ó cú trờn 5000 ngi, huyn, xó cú hn 16000 ngi v cỏc tnh cú hn 330 ngi, c bit trong Quc hi khoỏ II ny cú 53 i biu ph n.(5) c bit, cú nhiu ngi ó gỏnh vỏc cỏc cụng vic quan trng nh thm phỏn, chỏnh ỏn, giỏm c nh mỏy, ch nhim hp tỏc xó. Bỏc coi õy l mt thng li chng t ng, Chớnh ph v nhõn dõn ó coi trng vai trũ ca ph n. - Vai trũ ca ph n trong gia ỡnh. Trong nhiu nm, c nc phi ng thi thc hin hai nhim v chin lc l u tranh gii phúng min Nam v xõy dng ch ngha xó hi min Bc. Hai nhim v ny ó thu hỳt tt c mi ngi tham gia, nhng li ớch cỏ nhõn dng nh b lóng quờn. Mc du vy, Bỏc khụng quờn ngi ph n vi thiờn chc lm v, lm m cú nh hng to ln trong vic ng viờn thanh niờn ra mt trn v c bit l nuụi dy thiu niờn, nhi ng - th h tng lai ca t nc. Bỏc coi bo v nhi ng l mt trong cỏc nhim v chớnh ca ph n. Nhim v ny c thc hin cựng cỏc nhim v khỏc. Bỏc ng viờn ph n cn kim xõy dng gia ỡnh, hc tp xoỏ mự ch, nõng cao trỡnh mi mt, on kt, giỳp nhau khụng ch xõy dng t nc m cũn chm súc thiu niờn, nhi ng.(6) Nghiên cứu - trao đổi 26 Tạp chí luật học - đặc san phụ nữ Vi vai trũ to ln nh vy, gii phúng ph n l vn mang tớnh tt yu. Bng vic dn li ca Lờnin ng cỏch mnh phi lm sao dy cho n b nu n cng bit lm vic nc, nh th cỏch mnh mi gi l thnh cụng.(7) Bỏc cho thy gii phúng ph n l trỏch nhim ca xó hi mi. gii phúng ph n, trc ht phi thc hin cỏch mng v t tng, ú l xoỏ b t tng phõn bit i x, t tng trng nam khinh n. Sau khi cỏch mng thnh cụng, cuc sng ca ph n ó cú nhiu thay i, ph n ó c hc hnh, c hot ng xó hi, c tham gia chớnh quyn nhng vn bỡnh ng nam n khụng th thc hin c trong ngy mt, ngy hai. T tng ny th hin c cp gia ỡnh v xó hi trong s nhỡn nhn vai trũ ca ph n, trong vic ỏnh giỏ kh nng ca ph n, c bit khi ct nhc ph n cũn cha mnh dn. Vỡ vy, thc hin bỡnh ng nam n ú l mt cuc cỏch mng khỏ to v khú. Cuc cỏch mng ny khú vỡ trng trai khinh gỏi l mt thúi quen my nghỡn nm li, vỡ n sõu trong u úc ca mi ngi, mi gia ỡnh, mi tng lp xó hi v vỡ khụng th dựng v lc m tranh u. iu ú cng cú ngha rng tin hnh cuc cỏch mng ny cn kiờn quyt nhng khụng núng vi v phi kt hp nhng bin phỏp tuyờn truyn giỏo dc, ci to t tng vi phỏt trin chớnh tr, kinh t, vn hoỏ, phỏp lut "cỏch mng tng ngi, tng gia ỡnh, n ton dõn". S quan tõm ca cỏn b lónh o. bt kỡ cp, ngnh no, cỏn b lónh o cng cú vai trũ v nh hng to ln ti hot ng ca nhõn viờn di quyn, trong ú cú ph n. Bi vỡ, mt trong nhng phm cht cn cú v l trỏch nhim ca cỏn b lónh o l phi bit dựng ngi, tc l bit nhỡn ra v ỏnh giỏ ỳng nng lc, u, nhc im ca tng ngi cú th giao cho h nhng cụng vic phỏt huy ti a th mnh, hn ch ht mc im yu ca tng ngi. S quan tõm ỳng mc ca cỏn b lónh o s to iu kin cho ph n úng gúp trớ tu, ti nng tt nht. Mt khỏc, s ỏnh giỏ, cỏch nhỡn nhn ca cỏn b lónh o cú nh hng mnh ti nhõn viờn di quyn nờn s quan tõm hp lớ ca cỏn b lónh o ti ph n cng to mt mụi trng cụng tỏc, mụi trng xó hi thun li cho s phỏt trin ca ph n trong c quan, n v. S tham gia ca hi ph n v cỏc t chc xó hi khỏc. Cỏc t chc xó hi núi chung c thnh lp nhm mc ớch chớnh l bo v quyn li hp phỏp ca cỏc thnh viờn. Chớnh yu t t nguyn trong vic tham gia t chc to nờn sc mnh on kt, kh nng cm thụng gia cỏc thnh viờn vi nhau. Bo v quyn li ph n khụng th khụng huy ng sc mnh ca cỏc t chc xó hi, c bit l hi ph n v on thanh niờn. Xó hi hoỏ mt s cụng vic gia ỡnh, gii phúng lao ng n. Do thiờn chc ca mỡnh v np suy ngh lõu i ca bao ngi nờn ph n ngoi cỏc cụng vic xó hi ra cũn phi m nhim hu ht cụng vic gia ỡnh. Nhng cụng vic ny chim rt nhiu thi gian, sc lc ca ph n khin cho ph n khụng cú iu kin phn u thun li nh Nghiên cứu - trao đổi Tạp chí luật học - đặc san phụ nữ 27 nam gii. Do ú, cn t chc tt nhng ni gi tr v nhng lp mu giỏo ngi m sn xut tt, t chc nhóng nh n cụng cng gii phúng ph n ra khi bp nỳc.(9) Xõy dng v thc hin phỏp lut. Cựng vi cỏc gii phỏp mang tớnh xó hi, Bỏc c bit quan tõm ti vn gii phúng ph n di gúc nh nc, vỡ i vi nhng ngi ó c giỏo dc, khuyờn rn m vn khụng sa i, thỡ chớnh quyn cn phi thi hnh k lut mt cỏch nghiờm chnh.(10) Lut hụn nhõn v gia ỡnh l vn bn th hin rừ rt t tng gii phúng ph n lut ly v ly chng nhn gii phúng ph n, tc l gii phúng phõn na xó hi. Gii phúng ngi n b, ng thi phi tiờu dit t tng phong kin, t tng t sn trong ngi n ụng.(11) Vn gii phúng ph n trong lut hụn nhõn v gia ỡnh c Bỏc nhiu ln nhc ti mt s im: Xoỏ b ch a thờ, thc hin hụn nhõn mt v mt chng; v chng ly nhau phi thc s yờu thng nhau; cm to hụn, cm cn tr hụn nhõn t do; cụng nhn vic v chng li d t nguyn nhng iu ú ó ghi nhn quyn t quyt nh nhng vn quan trng liờn quan n li ớch ca ngi ph n, v trớ ca ph n trong gia ỡnh cng c cao. Gii phúng ph n khụng ch l trỏch nhim ca xó hi m cũn l trỏch nhim ca chớnh ph n trong s c gng t gii phúng mỡnh. Trỏch nhim ca ph n bao gm: + Hc tp chớnh tr, vn hoỏ, k thut nõng cao trỡnh mi mt. Trong xó hi c, ph n khụng cú iu kin hc tp nờn trỡnh nhn thc b hn ch. Chớnh s hn ch v nhn thc ó hn ch kh nng tham gia cỏc cụng vic xó hi, trúi buc ph n vo cỏc cụng vic vn vt, nhng li ớch tm thng, ú l c s lm phỏt sinh t tng coi thng ph n. V t tng coi thng ny li tc i nhng c hi him hoi ph n khng nh mỡnh. Thỏo g cỏi vũng lun qun ny, ng v nh nc to iu kin cho ph n c hc tp nhng nu khụng cú s t giỏc, tớch cc ca chớnh ngi trong cuc thỡ vn khụng th gii quyt c. Bỏc ó nờu cỏc con s c th v trỡnh ca ph n cỏc nc Liờn xụ, Trung Quc, ly vớ d v thnh qu t c ca ph n thụng qua hc tp, chng minh rng ph n rt cn hc tp v hon ton cú th hc tp tin b khụng thua gỡ nam gii. Bỏc cng khng nh, s d ph n ta thua kộm ph n cỏc nc khỏc chớnh vỡ cha c hc tp y " cỏc nc bn ta nh Liờn xụ, Trung Quc thng thng giỏm c l ph n vỡ nh mỏy dt thuc cụng nghip nh. Bõy gi ph n ta cú dỏm lm nh th khụng? C hc thờm thỡ lm c, nhng giao cho cỏc cụ ngay, chc cha lm c õu".(12) + Thay i nhn thc, xoỏ b tõm lớ mc cm, t ti. T tng coi thng ph n khụng ch cú nam gii m tht ỏng bun l cú ngay trong chớnh bn thõn ph n. T tng ny cú nguyờn nhõn t s giỏo dc ca xó hi c, t tớnh lõy lan ca tõm lớ xó hi v t thc t ph n t thy mỡnh dng nh khụng cú kh nng quyt nh v gii quyt cỏc vn ln ca gia ỡnh v xó hi. Tõm lớ mc cm, t ti lm cho ph n d dng chp nhn thc t bt cụng trong s phõn bit i x, thiu tinh thn u tranh, khụng cú ý thc phn u, li vo n ụng Nghiên cứu - trao đổi 28 Tạp chí luật học - đặc san phụ nữ v xó hi. Chớnh vỡ vy, theo Bỏc ph n khụng ch cú quyn c ng, Chớnh ph giỳp m cũn cn nhn thc rừ v quyt tõm thc hin nhim v ca ngi ph n mi, "trong mi vic, ng v Chớnh ph ta luụn luụn quan tõm giỳp ph n. Vy ch em ph n ta phi nhn rừ a v lm ngi ch v nhim v ngi lm ch nc nh; phi cú quyt tõm mi, o c mi, tỏc phong mi lm trn nhim v mi ca mỡnh". Mun lm trũn nhim v ú "ph n ta phi xoỏ b cỏi tõm lớ t ti, li, phi cú ý chớ t cng, t lp".(13) Thiu s c gng vt qua chớnh mỡnh thỡ dự Nh nc, xó hi cú c gng i x cụng bng, to iu kin phn u n my ph n cng khú tin b v khụng th cú bỡnh ng thc s. Giỳp cho ph n xoỏ b tõm lớ t ti, Bỏc nhiu ln nờu nhng tm gng n thnh t cỏc nc anh em trong thi i mi, nhiu ln nhc nh v truyn thng ỏng t ho ca ph n Vit Nam. Bỏc khng nh "ph n ta sn cú truyn thng cn cự v anh dng, quyt tõm hc thỡ nht nh thnh cụng".(14) Bỏc cng hiu rng do xó hi núi chung cha coi trng trớ tu, ti nng ca ph n nờn s phn u ca ph n gp nhiu khú khn, vy nờn "ph n phi lm sao cho ngi ta thy ph n gii, lỳc ú cỏn b khụng ct nhc, anh ch em cụng nhõn s c mỡnh lờn".(15) + on kt. on kt to nờn sc mnh - yu t quyt nh em li thnh cụng trong mi cuc cỏch mng l quan im ch o ca Bỏc. S nghip gii phúng ph n cng vy, mun gii phúng mỡnh, ph n phi on kt, bao gm: on kt gia ph n cỏc dõn tc; on kt gia ph n lao ng chõn tay v lao ng trớ úc; on kt gia ph n min Bc v ph n min Nam; on kt gia ph n Vit Nam vi ph n quc t. S on kt ny to nờn s cm thụng, chia s, giỳp ln nhau vt qua khú khn chung ca gii cng nh khú khn ca tng ngi, ng viờn nhau hon thnh nhim v ca ngi ph n trong gia ỡnh v xó hi. Khi t ra vn on kt vi ph n tin b trờn th gii Bỏc ó tha nhn tớnh quc t ca s nghip gii phúng ph n. Trong tỏc phm "ng cỏch mnh", Bỏc dnh hn mt phn bn v vn ph n quc t. Bỏc vit "An Nam cỏch mnh cng phi cú n gii tham gia mi thnh cụng, m n gii An Nam mun cỏch mnh thỡ phi theo ph n quc t ch bo".(16) Nh vy, vn gii phúng ph n c th hin nht quỏn trong t tng ca Bỏc. Bỏc khụng ch nờu lờn s cn thit phi gii phúng ph n m cũn xỏc nh chớnh xỏc nguyờn nhõn dn n s phõn bit i x ca xó hi i vi ph n, t ú ch ra cỏch thc tin hnh cuc cỏch mng ny. Cụng cuc gii phúng ph n nc ta ó t c nhng kt qu kh quan trong mi lnh vc v t tng ca Bỏc vn cũn nguyờn giỏ tr cho n ngy nay./. (1), (2), (3), (7).Xem: H Chớ Minh ton tp, tp 2, tp 5; tr.105, 289. (4), (16).Xem: H Chớ Minh ton tp, tp 6, tr. 431, 433. (5), (9), (10), (13), (14). Xem: H Chớ Minh ton tp, tp 10, tr. 184, 296, 227. (6). Xem: H Chớ Minh ton tp, tp 6, tp 10; tr. 432, 89. (11), (12), (15).Xem: H Chớ Minh ton tp, tp 9, tr. 524, 336. . Nghiên cứu - trao đổi 24 Tạp chí luật học - đặc san phụ nữ ThS. Bùi Thị Đào * ựng vi s phỏt trin ca xó hi,. nh nc Trng i hc lut H Ni Nghiên cứu - trao đổi Tạp chí luật học - đặc san phụ nữ 25 chin n. ú l cỏc m rt hin t t chc nhau li thnh hi cỏc
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo " Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giải phóng phụ nữ ở Việt Nam" pot, Báo cáo " Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giải phóng phụ nữ ở Việt Nam" pot, Báo cáo " Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giải phóng phụ nữ ở Việt Nam" pot

Từ khóa liên quan