0

NgCuu chinhsach tiente

16 5 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2022, 17:37

TRẦN PHI HỒNG ĐH CƠNG NGHIỆP TP HCM Tân Bình, 01.2014 Phân tích sách tiền tệ VN năm 2013 định hướng tầm nhìn năm 2014 - 2015 Task: Analysis of monetary policy in 2013 and orienting vision from 2014 to 2015 Phần 01: Phân tích sách tiền tệ VN năm 2013: Part 1: Analysis of VN monetary policy in 2013: 1.1 Những kết đạt được: The achieved results : Có thể nói, năm 2013 năm mà việc thực sách tiền tệ VN đạt nhiều kết quan trọng so với trước Đó nhận định đại diện Tổ chức ngân hàng giới VN Cụ thể, cơng tác điều hành sách tiền tệ (CSTT) Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bám sát tinh thần đạo Chính phủ, kiên định với mục tiêu lớn kinh tế, đảm bảo hoạt động ngân hàng theo hướng an toàn hiệu Đây năm thứ hai liên tiếp, kinh tế chứng kiến nỗ lực mạnh mẽ NHNN công tác điều hành CSTT hướng tới mục tiêu lớn kiểm soát lạm phát, tái cấu hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD), tháo gỡ khó khăn cho khu vực sản xuất, hỗ trợ thị trường, giải nợ xấu Có thể thấy, CSTT ngày chứng tỏ vai trị then chốt cơng tác điều hành kinh tế vĩ mơ Chính phủ NHNN, góp phần quan trọng việc tăng cường tính ổn định kinh tế It is said that 2013 is the year that Vietnamese implementation of monetary policy has achieved many important results than before That is the statement of the representative of the World Bank Organization in Vietnam Namely, the administration of monetary policy of the State Bank of Vietnam (SBV) has followed closely behind the Government, consistently with the broad objectives of the economy and ensured banking activities safely and effectively This was the second constant year that the economy has witnessed strong efforts SBV in administrating the monetary policy which aims at controlling inflation, restructuring the system of credit institutions (CIs), removing difficulties for production area, marketing assistance, settling bad debt As can be seen, monetary policy proved increasingly key role in the administration’s macroeconomic government and SBV, and contributed importance in enhancing the stability of the economy Chính sách tiền tệ VN năm 2013 đạt kết đáng khích lệ, liệt kê sau: In 2013, Vietnamese monetary policy has achieved encouraging results that can be listed as follow: Một là, Ngân hàng Nhà Nước (NHNN) năm vừa qua kiềm chế lạm phát Diễn biến lạm phát theo xu hướng giảm ổn định Đó mục tiêu TRẦN PHI HỒNG ĐH CƠNG NGHIỆP TP HCM ưu tiên hàng đầu cơng tác điều hành NHNN Cụ thể lạm phát năm 2012 6,81% lạm phát năm 2013 mức 6,04% - mức thấp vòng 10 năm trở lại Firstly, SBV restrained inflation last year Inflation was trending towards stable reduction It is a top priority objective in administrating SBV Specifically, if the inflation of 2012 was 6.81%, the inflation rate in 2013 was only 6.04% - the lowest level in the past 10 years Above is the chart of inflation and interest rate movements – Source: SBV and General Statistics Office Hai là, sách lãi suất điều hành phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô VN Trong năm 2013, mức lãi suất điều hành NHNN điều chỉnh giảm hai lần Hiện tại, lãi suất tái cấp vốn điều chỉnh giảm từ mức 9%/năm xuống 7%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 7%/năm xuống 5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm toán điện tử liên ngân hàng cho vay bù đắp thiếu hụt vốn toán bù trừ NHNN ngân hàng từ 10%/năm xuống 8%/năm Secondly, the interest rate policy is operated appropriately in accordance with macroeconomic developments in Vietnam In 2013, the operating rate of SBV was lowered twice Currently, the refinancing rate is lowered from 9% / year to 7% / year; rediscount rate from 7% / year to 5% / year; interest rates in the overnight inter-bank electronic payment and loan customers to compensate capital shortages in paying are from 10% / year to 8% / year Diễn biến lãi suất thị trường liên ngân hàng theo sát với lãi suất đạo NHNN giảm mạnh Lãi suất huy động giảm liên tục khoảng từ - 4%, lãi suất cho vay giảm từ - 5% so với mức lãi suất cuối năm 2012 Điều khơng phản ánh tính khoản tổ chức tín dụng (TCTD) ngày ổn định, mà cịn biểu tính dẫn dắt thị trường NHNN ngày tăng Interest rate movements in the interbank market aligned with SBV’s direction and declined strongly Raising interest rates steadily declined between 2-4%, interest rates fell from 3-5% over the rate at the end of 2012 This not only reflected stability of the TRẦN PHI HỒNG ĐH CƠNG NGHIỆP TP HCM liquidity of credit institutions but also demonstrated that SBV could lead the market in its better way Ba là, hoạt động thị trường tiền tệ nhìn chung diễn biến tích cực, phản ánh chủ động NHNN cơng tác kiểm sốt khối lượng tiền cung ứng Thirdly, operating on currency market was generally positive developing that also reflected SBV's initiative in controling money supply Trong năm 2013, khối lượng giao dịch (KLGD) thị trường liên ngân hàng diễn ổn định đồng qua quý so với năm 2012, đồng thời hoạt động bơm, hút tiền thị trường mở nhịp nhàng, gần lượng cung tiền dự báo phù hợp với nhu cầu diễn biến kinh tế KLGD giảm đáng kể so với năm 2012 In 2013, transaction volume (TV) in the interbank market is pretty stable and equal through the quarters compared with 2012, at the same time pumping, sucking money on the open market is also very smooth, almost the money supplied was forecast to match the needs and economic development and the transaction volume also decreased significantly compared with 2012 Above is the trading volume of interbank market and status in open market operations – Source: SBV Bốn là, sách điều hành NHNN hướng dịng vốn tín dụng tập trung vào hỗ trợ cho lĩnh vực ưu tiên nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động dự án hiệu Tăng trưởng tín dụng thấp năm trước hiệu chất lượng tín dụng ngày cải thiện Nhờ đó, kinh tế vĩ mơ VN có chuyển biến tích cực, tăng trưởng quý sau cao quý trước, năm sau cao năm trước, lạm phát tiếp tục xu hướng giảm sản xuất kinh doanh có tín hiệu khả quan Fourthly, SBV operating policies led credit flow towards focusing on and supporting priority sectors such as agriculture and rural development, export, TRẦN PHI HOÀNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM support industries, small and medium business, enterprise application for high technology, business that used lot of labor and efficiency projects Credit growth was lower than the previous year but efficiency and credit quality improved increasingly Thus, Vietnamese macroeconomic had made positive changes, higher growth quarter after quarter, year after year Inflation continued downtrend and production business also had better signals Năm là, thị trường ngoại tệ thị trường vàng diễn biến ổn định, phù hợp với diễn biến cung cầu ngoại tệ thị trường, niềm tin vào tiền đồng (VNĐ) ngày củng cố, hỗ trợ kiềm chế lạm phát, góp phần giảm thiểu tình trạng la hóa, vàng hóa Việt Nam; tạo môi trường ổn định để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp việc lập thực kế hoạch kinh doanh Fifthly, foreign exchange market and gold market development were stable and consistent with supplying and demanding for foreign currency in the market The trust in the dong (VNĐ) is being strengthened, supported to curb inflation, contributed to reduce the dollarization, goldenization in Vietnam that created a stable environment to attract foreign investment and favorable conditions for enterprises in the founding and implementing their business plans Sáu là, hoạt động hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) dần vào ổn định, tình hình khoản hệ thống cải thiện rõ nét qua năm, rủi ro đổ vỡ hệ thống bị đẩy lùi; ngân hàng thương mại đáp ứng ngày tốt quy định đảm bảo an toàn hoạt động; tốc độ tăng nợ xấu chậm lại TRẦN PHI HỒNG ĐH CƠNG NGHIỆP TP HCM Sixth, the system operation of credit institutions (CIs) was gradually stable, the liquidity situation of the system is improved clearly over each year and the risks of system collapsed have been pushed back Commercial banks met the safety regulations in operation better and better; NPL growth has slowed down Có thể nói, để đạt kết Chính phủ thực nhiều sách tái cấu hệ thống ngân hàng thời gian vừa qua Bên cạnh kết đạt được, VN đối diện trước thách thức to lớn It can be said that to achieve these results is due to government has made many policies to restructure the banking system last time Besides these achievements, Vietnam also faced enormous challenges 1.2 Những thách thức sách tiền tệ VN: 1.2 The challenge for monetary policy of the VN: Mặc dù đạt kết tích cực nhiều mặt, song bối cảnh kinh tế giới diễn biến phức tạp khó lường; kinh tế nước ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới cịn nhiều khó khăn, đó, cơng tác điều hành CSTT năm 2014 tiếp tục phải đối mặt với khó khăn, thách thức cần phải xử lý thời gian tới Despite the positive results achieved in many ways, the world economy was complicated and unpredictable Domestic economy was deeper integration into the world economy, so the administration of monetary policy in 2014 will continue face difficulties and challenges that need to be handed in the next coming time Trước tiên thách thức đến từ diễn biến phức tạp kinh tế giới: Trong năm 2014, kinh tế giới dự báo có nhiều dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt hồi phục kinh tế đầu tàu (Mỹ) Tuy nhiên, thách thức lớn kinh tế toàn cầu sau khủng hoảng chưa giải cách bền vững, cụ thể tỷ lệ thất nghiệp cao, sách nợ cơng số quốc gia chưa thống nhất, gói nới lỏng định lượng tiếp tục trì, rủi ro cịn tiềm ẩn phần lớn thị trường, bất ổn trị - xã hội tình hình thiên tai diễn biến phức tạp Điều tác động bất lợi đến hoạt động thương mại VN, đến dịch chuyển dòng vốn đầu tư nên tạo áp lực công tác quản lý ngoại hối VN First, the challenges come from the complicated world economy In 2014, although the world economic forecasts have had many positive signs, especially the recovery of the first biggest economy (U.S.), the major challenge of the global economic crisis has not been resolved absolutely, particularly unemployment remained high, debt policy in a number of countries have not been agreed yet, quantitative easing packages continued to be maintained, potential risks were still in most markets, political and social were instable and disasters were complicated That could affect not only commercial activities in Vietnam but also the shift of capital flow Moreover, that also put pressure on foreign exchange management in Vietnam TRẦN PHI HỒNG ĐH CƠNG NGHIỆP TP HCM Tiếp đến thách thức đến từ diễn biến kinh tế nước: Kinh tế vĩ mơ có dấu hiệu tích cực, song chuyển biến cịn chậm, chưa ổn định, vững Tăng trưởng tiềm Việt Nam có xu hướng giảm dần, tăng trưởng kinh tế hai năm trở lại chủ yếu dựa vào xuất nhu cầu nước phục hồi chậm, sức mua yếu, lạm phát kiểm sốt cịn tiềm ẩn nguy tăng cao trở lại… Next, it was the challenge from economic developments in the country Macroeconomics had positive signs, but its change is slow, instable and unsolid Vietnamese potential development is decreasing; economic growth in the past two years mainly based on exports while domestic demand recovered slowly, purchasing ability was weak Although inflation has been controlled, potential risks were higher to return Bên cạnh đó, dịng vốn tín dụng cịn chưa thơng suốt, nợ xấu cịn mức cao, khó khăn thị trường bất động sản chưa thể giải đặc biệt áp lực bội chi ngân sách ngày lớn,… trở thành thách thức lớn cho cơng tác điều hành CSTT năm 2014 nói chung đặc biệt tạo áp lực cơng tác quản lý tín dụng NHNN Những thách thức buộc NHNN phải theo đuổi lúc nhiều mục tiêu trình điều hành sách, đặc biệt việc phải tập trung theo đuổi mục tiêu ngắn hạn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khả hỗ trợ sách tài khóa ngày yếu tạo nhiều khó khăn cho NHNN việc theo đuổi mục tiêu quan trọng CSTT ổn định giá cả, thể mức lạm phát thấp ổn định trung dài hạn In addition, the credit line was not working smoothly, NPLs remained high, the difficulty of the real estate market could not be solved and especially the pressure of budget overspent That had become the major challenges for administrating of monetary policy in 2014 in general and it also put pressure on the management in SBV These challenges would force SVB to pursue multiple goals in operating policy, particularly the focus pursues short -term goals such as pushing economy, while the ability to support of fiscal policy was weak that made many difficulties for SBV The most important goal of monetary policy is stablizing price that reflected in low inflation or stable in the medium and long term TRẦN PHI HỒNG ĐH CƠNG NGHIỆP TP HCM Above is bad debt from 2005 to September 2013 and credit development from 2012 to 2013 – Source: SBV Cuối thách thức trình tái cấu trúc: Trong hai năm vừa qua, đạt kết bước đầu việc thực chương trình tái cấu trúc tổ chức tín dụng (TCTD) giai đoạn 2011 - 2015, song việc giải khó khăn trước mắt Còn vấn đề cốt lõi chương trình tái cấu trúc giải triệt để nợ xấu, tăng cường lực quản trị điều hành sau tái cấu, thay đổi cấu trúc sở hữu, đặc biệt khắc phục vấn đề sở hữu chéo thời gian khởi động… chưa thật dẫn đến thay đổi mang tính chất bền vững Finally, the challenge was restructuring process: In the past two years, although initial results in the implementation of the restructuring program of credit institutions (CIs) have been achieved for the period of 2011 - 2015, that was only addressing the immediate challenges The core issue of the restructuring program was solving bad debt, strengthening governance after the restructuring, changing the ownership structure, especially overcoming bias ownership issues was still in boot time That really led to sustainable changes Bên cạnh đó, khn khổ pháp lý, sách pháp lý cho việc tái cấu TCTD chưa hoàn thiện, đặc biệt chế mua bán nợ xấu, quy chế điều tiết thống hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A), ; nguồn lực tài cơng cịn hạn chế, nguồn lực tài bên ngồi chưa có chế phù hợp để thu hút; trình tái cấu lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước chưa có nhiều khởi sắc,… tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ tính hiệu chương trình tái cấu hệ thống TCTD giai đoạn 2011 - 2015 In addition, the legal framework and regulatory policy for the restructuring of the banks have not been finalized, particularly bad debt trading, regulation that justified the united dealing activities and merging (M & A), public financial TRẦN PHI HỒNG ĐH CƠNG NGHIỆP TP HCM resources were limited, outside financial resources were inappropriate to attract investment; restructuring process in public investment and state-owned enterprises had not had fairly prosperious That would continue affecting the progress and effectiveness of the program to restructure the credit system in the period 2011 - 2015 Theo tôi, với thách thức yếu địi hỏi NHNN tiếp tục phải kiên định với mục tiêu điều hành, phải tăng cường phối hợp chặt chẽ đồng với Bộ, ngành, phải có chiến lược mạnh mẽ nỗ lực cao để giải thành công thách thức Trên sở đó, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 Quốc hội phê duyệt, với tiêu tăng trưởng đạt mức khoảng 5,8%; lạm phát (chỉ số giá tiêu dùng - CPI) mức khoảng 7% In my opinion, the major challenges on SBV kept requiring consistency with operational objectives, strengthening close coordination and synchronizing with the ministries more, having strong strategic and greater efforts to address these challenges successfully On that basis, 2014 economic-social developing goals were approved by Congress, with reaching target only about 5.8% and inflation (consumer price index - CPI) at about 7% Để đạt mục tiêu trên, việc điều hành CSTT phải đảm bảo tính linh hoạt, tiếp tục phát huy tính chủ động cao, định hướng thị trường theo mục tiêu đặt Theo đó, việc điều hành cơng cụ CSTT cần điều hành linh hoạt, đồng bộ, đảm bảo kiểm soát khối lượng tiền cung ứng theo định hướng tăng trưởng tín dụng mức 12 - 14%; tổng phương tiện toán tăng trưởng khoảng 16 - 18%; điều hành chủ động mức lãi suất đạo NHNN để định hướng lãi suất thị trường, đảm bảo tính ổn định, khơng gây biến động bất thường, nhằm tiếp tục tạo ổn định bền vững thị trường tiền tệ, kiềm chế lạm phát; theo dõi sát diễn biến tỷ giá, thị trường tiền tệ, ngoại hối, cung cầu ngoại tệ để điều hành tỷ giá phù hợp; To achieve these objectives, the monetary policy operation must ensure flexibility; continue promoting high proactive and orient market according to targets set Accordingly, the conduct of monetary policy tools need to be flexible managing, synchronizing, ensuring control of money supply volume credit growth at 12-14 %; total payment means increases about 16-18 % ; operating actively the interest rates directed by SBV; ensuring stability that will not cause abnormal changes in order to continue creating sustainable stability on the currency market; restraining inflation; closely monitoring exchange rate movements; currency market; foreign exchange and foreign currency supplying and demanding to run the appropriate rate Tiếp tục thực giải pháp quản lý thị trường vàng, không để biến động thị trường vàng ảnh hưởng đến ổn định vĩ mô; tiếp tục khắc phục tình trạng la hóa kinh tế nhiều biện pháp, cần có phối chặt chẽ điều hành tỷ giá với lãi suất theo hướng khuyến khích giữ VNĐ, hạn chế dịch chuyển sang USD Ngoài ra, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chế TRẦN PHI HỒNG ĐH CƠNG NGHIỆP TP HCM sách cho hoạt động tiền tệ tín dụng nhằm tạo điều kiện cho TCTD tái cấu phát triển mạnh mẽ; Continuing carrying on management solutions measures gold market that will not chane gold market affecting macroeconomic stability; overcoming the dollarization to economy by measures in which there should be close coordination between the executive with interest rates to encourage holding Vietnamese Dong to limit transferring into dollar In addition, the institution and policy for monetary operations need improving to facilitate CIs restructured and flourished Cần tiếp tục thực có hiệu giải pháp tái cấu TCTD để tăng cường tính hiệu chế tác động CSTT tạo đà phát triển hệ thống TCTD năm tiếp theo; Tiếp tục tăng cường lực tra, giám sát, phát ngăn chặn kịp thời hành vi kinh doanh thiếu lành mạnh gây bất ổn định hệ thống; Tăng cường công tác truyền thông, tăng cường trách nhiệm cần đẩy mạnh để nâng cao lòng tin xã hội, tránh thông tin sai lệnh làm ảnh hưởng đến hiệu điều hành Restructuring CIs is performed by effecient measures to enhance the effectiveness of monetary policy mechanism of action that creates momentum to develop the credit system in the next year Inspecting and monitoring are reinforced to detect and prevent timely unfair business causing unsecurity in the system Enhancing communication, responsibility should be strengthened to improve the trust in society and to avoid misinformation that affects operating efficiency Phần 02: Chính sách tiền tệ VN năm 2014 – 2015 Part : Vietnamese Monetary Policy in 2014-2015 Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Chỉ thị 01/CT-NHNN tổ chức thực sách tiền tệ đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu năm 2014 Trong đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu ngân hàng cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi suất khoản vay cũ, miễn, giảm lãi vốn vay… NHNN tập trung đẩy mạnh cấu lại quỹ tín dụng nhân dân; xây dựng thông tư hướng dẫn thủ tục chấp nhà hình thành tương lai; tăng trưởng tín dụng khoảng 12-14% SBV has issued Instruction 01/CT-NHNN implementation of monetary policy and banking operations to ensure safety that is effective in 2014 Among them, SBV requires banks to restructure the repayment period, the interest rates on existing loans, interest exempting loan SBV will focus on promoting the people's credit funds restructuring; circulars construction of residential mortgage procedures established in the future; credit growth around 12-14 % Tại Chỉ thị 01 này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu tổ chức tín dụng (TCTD), đơn vị trực thuộc NHNN thực giải pháp điều hành sách tiền tệ hoạt động ngân hàng năm 2014 nhằm mục tiêu TRẦN PHI HỒNG ĐH CƠNG NGHIỆP TP HCM kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế mức hợp lý Cụ thể thực nhiệm vụ sau: At this Directive 01, the Governor of SBV requires CIs and the units of the central bank perform solutions operating monetary policy and banking activities in 2014 that aims at controlling inflation, stabilizing macro economy , supporting economic growth at a reasonable level Particularly, the following tasks : Tín dụng tăng khoảng 12-14% Mục tiêu nhiệm vụ tổng quát NHNN đặt ra: Điều hành sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với sách tài khóa nhằm kiểm sốt lạm phát theo mục tiêu đề ra, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế mức hợp lý, bảo đảm khoản TCTD kinh tế SBV objective and general duties are set out: Managing proactive monetary policy flexibly, closely coordinating with fiscal policy to control inflation targets, stabilizing macroeconomic, supporting economic growth at a reasonable level and ensuring the liquidity of CIs and the economy Trong năm 2014, định hướng tổng phương tiện tốn tăng khoảng 1618%, tín dụng tăng khoảng 12-14%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế In 2014, the total payment towards will increase about 16-18 %, credit will increase 12-14 % that adjusted to changes and the actual situation Ngân hàng Nhà nước tổ chức thực giải pháp tiền tệ, hoạt động ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất để góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh xuất State Bank will be carry out the solution to currency, banking activities that make favorable conditions for accessing to capital for businesses, cooperatives and producers to help remove difficulties and promote developing production and export Bên cạnh đó, triển khai đồng giải pháp hoàn thiện thể chế, tra, kiểm tra, giám sát để bảo đảm hoạt động hệ thống tổ chức tín dụng an tồn, tn thủ theo quy định pháp luật; tiếp tục triển khai đồng giải pháp cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng xử lý nợ xấu nhằm nâng cao lực quản trị hiệu hoạt động tổ chức tín dụng Besides, solutions will be deployed to synchronize for improving institution, inspecting, testing, supervising to ensure that CIs system operation is secure compliance with the provisions of law; continuing synchronous measures to restructure the CIs system and managing bad debts in order to improve management capability and performance of the credit institution Chỉ thị nêu rõ, đơn vị trụ sở NHNN cần chủ động triển khai giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ đơn vị, tập trung vào số trọng tâm Một trọng tâm là: cần bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ để chủ động điều hành công cụ sách tiền tệ linh hoạt nhằm ổn định thị trường tiền tệ, kiểm soát tốc độ tăng tổng phương tiện tốn, tăng 10 TRẦN PHI HỒNG ĐH CƠNG NGHIỆP TP HCM trưởng tín dụng theo định hướng đề hỗ trợ phát triển kinh tế theo lĩnh vực ưu tiên Chính phủ Directive stated that the headquarter units at SBV should actively implement solutions according to their functions and tasks in which they focus on some main points One of the focuses is: they need closely follow macroeconomic developments and currency to operate the monetary policy actively and flexibly to stabilize the currency market, to control the growth rate of total payment, credit growth and to support the economic development according to Government priorities Tiếp tục thực cho vay tái cấp vốn với khối lượng, lãi suất thời hạn hợp lý tổ chức tín dụng để hỗ trợ khoản, cho vay hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ việc giải nợ xấu hỗ trợ phát triển kinh tế theo lĩnh vực ưu tiên Chính phủ; Điều hành lãi suất, tỷ giá mức phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, đặc biệt diễn biến lạm phát, góp phần ổn định thị trường tiền tệ, bảo đảm giá trị đồng Việt Nam Continuing to carry out the refinancing loan amount, interest rate at reasonable time for the CIs to support liquidity, to lend and support housing, to support the settlement of bad debts and to support according to the economic development priorities of the Government Operating rates and exchange rates are in accordance with the macroeconomic developments, currency, especially the evolution of inflation and stabilizing the currency market, ensuring value for Vietnam Dong Xây dựng thực giải pháp tín dụng theo định hướng tăng trưởng tín dụng 12-14%, phù hợp với khả huy động vốn tổ chức tín dụng, kiểm sốt chất lượng tín dụng xử lý nợ xấu Developing and implementing solutions orienting credit growth of 12-14 % that is consistent with the ability to mobilize capital from CIs, control credit quality and manage bad debts 2.2 Kiểm sốt chất lượng tín dụng, xử lý nợ xấu hồn thiện nhiều sách quan trọng Cũng nằm trọng tâm cần triển khai năm 2014, NHNN yêu cầu đơn vị trực thuộc tiếp tục thực giải pháp hỗ trợ tổ chức tín dụng mở rộng tín dụng có hiệu quả, tác động chuyển dịch cấu tín dụng theo hướng ưu tiên tập trung vốn vay lĩnh vực ưu tiên như: nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay ngoại tệ phù hợp với chủ trương Chính phủ hạn chế la hóa kinh tế, góp phần ổn định tỷ giá thị trường ngoại hối 2.2 Quality control credit, bad debts, and completed many important public policy As part of the focus should be developed in 2014, the central bank asked the subordinate units continue to implement measures to support credit institutions credit expansion effectively, the impact restructuring credit the priority focus 11 TRẦN PHI HOÀNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM towards loans for priority sectors such as agriculture and rural development, export, support industries, small and medium enterprises, business high technology applications; strictly control lending in foreign currency in accordance with the Government's policy of limiting dollarization in the economy, stabilize the exchange rate and foreign exchange markets Phối hợp với Bộ, ngành liên quan xây dựng văn quy phạm pháp luật xử lý vướng mắc liên quan đến hoạt động tín dụng Trong năm 2014, NHNN trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 41/2010/NĐ-CP; xây dựng thông tư hướng dẫn thủ tục chấp nhà hình thành tương lai; xử lý khó khăn, vướng mắc xử lý tài sản đảm bảo, đăng ký giao dịch bảo đảm, công chứng hợp đồng giao dịch bảo đảm; xây dựng thông tư hướng dẫn quy định, chủ trương Chính phủ việc hỗ trợ sản xuất kinh doanh kinh tế sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất nơng nghiệp, sách cho vay chăn ni, thủy sản…, xử lý khó khăn, vướng mắc hoạt động tín dụng ngành, lĩnh vực kinh tế; khó khăn, vướng mắc hoạt động tín dụng sách Coordinate with related ministries and agencies to develop the legal documents and handle problems related to credit operations In 2014, the central bank will process the Government amending and supplementing Decree No 41/2010/ND-CP ; circulars construction of residential mortgage procedures established in the future ; handling difficulties and problems of handling collateral , secured transactions registry , notaries and contracts secured transactions ; circulars building regulations , the policy of the Government to support manufacturing business in the economy as supporting policies to reduce losses in agricultural lending policies for livestock , aquatic production and handle difficult problems of credit operations for industry , economic sector ; difficulties and problems regarding credit policy NHNN tiếp tục rà soát, đánh giá đầy đủ thực trạng, tình hình mức độ nợ xấu tổ chức tín dụng để đạo xử lý kiên quyết, đồng biện pháp Đề án xử lý nợ xấu hệ thống tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh việc mua bán nợ xấu qua Công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam nâng cao vai trò, hiệu hoạt động công ty xử lý nợ xấu; tạo điều kiện thuận lợi cho công ty hoạt động an toàn, hiệu bền vững SBV will continue to review and assess the full reality, the situation and the level of bad debt to credit institutions for direction determination, and the by measures in the scheme of system NPLs organized system of credit is issued in conjunction with Decision dated 31.05.2013 843/QD-TTg of the Prime Minister; promote the sale of bad loans through asset management companies of credit institutions in Vietnam and enhance the role and performance of this company in bad debts; create favorable conditions for companies operating safely, efficiently and sustainably 2.3 Quản lý hiệu thị trường ngoại hối, thị trường vàng 12 TRẦN PHI HỒNG ĐH CƠNG NGHIỆP TP HCM 2.3 Managing the foreign exchange and gold market effectively Trong năm 2014, NHNN thực giải pháp quản lý ngoại hối nhằm quản lý hiệu thị trường ngoại hối, ổn định tỷ giá, chuyển dần quan hệ huy động - cho vay ngoại tệ sang quan hệ mua - bán ngoại tệ, khắc phục tình trạng la hóa kinh tế, tạo điều kiện tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước, cải thiện cán cân toán quốc tế In 2014, SBV will implement the foreign exchange managing solution to effectively manage the foreign exchange market, exchange rate stability that gradually become mobilizing - loan relations into sale foreign currency relation, to overcome the dollarization of the economy, to facilitate foreign reserves State and to improve the balance of international payments Tiếp tục thực vai trò quản lý Nhà nước thị trường vàng theo quy định Nghị định 24/2012/NĐ-CP để tổ chức, xếp chặt chẽ thị trường vàng, đặc biệt thị trường vàng miếng; trì, đảm bảo quyền sở hữu vàng hợp pháp người dân; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng vàng hóa kinh tế; phối hợp với bộ, ngành chức xây dựng phương án huy động nguồn lực vàng nước để phục vụ sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế xã hội điều kiện thị trường vàng hoạt động ổn định; giám sát tổ chức tín dụng áp dụng biện pháp cần thiết để đẩy mạnh tất toán số dư cho vay vốn vàng, thực quy định cung ứng dịch vụ bảo quản vàng miếng Continuing state management role is for the gold market as stipulated in Decree 24/2012/ND-CP to organize, to sort the gold market closely, especially gold bullion market, to maintain and to ensure legal ownership of the gold to people, to prevent and reverse the goldenization in the economy, to coordinate with functional ministries on making projects which mobilize domestic gold for production business and socio-economic development in the gold market which are stable condition Supervising CIs and the adoption of necessary measures to promote settle balances for gold loans, implementing regulations on service providers preserved gold bars Tăng cường công tác tra, giám sát thị trường tiền tệ hoạt động ngân hàng, kiểm soát chặt chẽ chất lượng hoạt động TCTD; phát xử lý nghiêm sai phạm Strengthening inspection, monitoring currency markets, banking activities that are strict for quality control of CIs, detecting, and handling serious violations 2.4 Đẩy mạnh cấu lại tổ chức tín dụng (TCTD) 2.4 Promote the restructuring of credit institutions (CIs) 13 TRẦN PHI HỒNG ĐH CƠNG NGHIỆP TP HCM Trong năm nay, NHNN tiếp tục triển khai đồng giải pháp cấu lại TCTD theo mục tiêu, lộ trình Đề án cấu lại hệ thống TCTD giai đoạn 2011- 2015 Trong đó: triển khai đồng giải pháp cấu lại tài chính, hoạt động quản trị TCTD, tập trung đẩy mạnh cấu lại quỹ tín dụng nhân dân, kiên xử lý TCTD yếu TCTD vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật This year, SBV will continue to implement synchronous measures to restructure CIs in accordance with objectives of the Scheme route restructuring phase system of CIs from 2011 to 2015 Among them is synchronous implementation solutions for financial restructuring and operational management of SBV, which focus on promoting the people's credit funds restructuring, firmly handling weak and serious violations of CIs NHNN kiểm tra, theo dõi, giám sát TCTD việc xây dựng, triển khai phương án cấu lại phê duyệt Chỉ thị nêu rõ, năm 2014, NHNN hoàn thiện chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến năm 2020 SBV will check, monitor and supervise CIs in the forming and implementing of restructuring plans approved Direction also stated that in 2014, the central bank would complete the developing banking strategy in 2020 Tiếp tục triển khai liệt Đề án Đẩy mạnh tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam giai đoạn 2011- 2015 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 27/12/2011), tập trung đạo đẩy mạnh phát triển toán thẻ qua POS; tiếp tục triển khai việc sáp nhập Công ty cổ phần dịch vụ thẻ Smartlink vào công ty chuyển mạch tài quốc gia Việt Nam; đạo việc lựa chọn mơ hình thực thí điểm phát triển tốn khơng dùng tiền mặt số khu vực nông thôn; triển khai phương án xây dựng chuẩn thẻ chip nội địa… Continuing performing drastic Scheme of non-cash payment in Vietnam in the period of 2011 - 2015 approved by the Prime Minister on 27/12/201, in which focuses on speeding up POS payment card development, continuing implementing the merger of Smartlink Card Services Joint Stock Company into the national financial transfering Vietnam, directing the selection of pilot model developed non-cash payments in some rural areas and implementing plans to build domestic chip card standard 2.5 Giảm lãi suất cho vay 2.5 Reducing interest rates Tại Chỉ thị 01 nêu trên, Thống đốc yêu cầu TCTD tiếp tục triển khai liệt giải pháp tháo gỡ khó khăn quan hệ tín dụng tổ chức tín dụng với khách hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng, cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi suất khoản vay cũ; xem xét miễn, giảm lãi vốn vay… In Direction 1, the Governor asked the banks to continue carrying on drastic measures to remove difficulties in the credit relationship between CIs with clients to nake favorable conditions to access to credit sources, such as the 14 TRẦN PHI HỒNG ĐH CƠNG NGHIỆP TP HCM restructuring of the repayment period, reducing interest rates on existing loans; considering interest exemption loan Ngân hàng Nhà nước yêu cầu TCTD thực nghiêm túc quy định lãi suất; áp dụng mức lãi suất cho vay hợp lý sở lãi suất huy động mức độ rủi ro khoản vay; tiết kiệm chi phí, giảm tối đa chi phí quản lý, quảng cáo, khuyến mại chi phí hoạt động để có điều kiện giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng vay đảm bảo an toàn tài hoạt động tổ chức tín dụng SBV requires CIs to implement regulations strictly on interest rates, impose reasonable interest rates on the basis of mobilization rates and risk level of the loan; cost savings, minimizing management costs, advertising, promotional and operational costs which are able to cut interest rates in order to share difficulties with the borrower but to ensure financial security in CIs activities Các TCTD khơng thu loại phí liên quan đến khoản vay, trừ số khoản phí theo quy định Thơng tư 05/2011/TT-NHNN Áp dụng mức thu phí hợp lý khoản thu theo quy định pháp luật nhằm chia sẻ khó khăn khách hàng vay; niêm yết cơng khai loại phí mức phí thu theo quy định pháp luật CIs should not charge the fees relating to the loan, unless the fee prescribed in Circular 05/2011/TT-NHNN CIs should apply a reasonable fee for the account collected under the provisions of law to share difficult for borrowers and public posting of charges and fees are collected in accordance with law Trong giai đoạn 2014-2015, để đảm bảo mục tiêu kiềm chế lạm phát, bên cạnh sách lãi suất, NHNN tiếp tục áp dụng biện pháp thị trường mở cách linh hoạt để kiểm soát tốt lượng tiền cung ứng Điều hành chủ động, linh hoạt mức lãi suất để kiểm soát điều tiết lãi suất thị trường phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, đặc biệt diễn biến lạm phát, góp phần ổn định thị trường tiền tệ In the period of 2014-2015, to ensure inflation target besides the interest rate policy, SBV continues applying the open market measures flexibly to better control the money supply Operating actively and flexible interest rates to control and regulate the market interest rate consistent with macroeconomic developments, currency, especially the evolution of inflation , stabilizing the currency market NHNN lên kế hoạch theo dõi sát tình hình hoạt động tín dụng TCTD, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc chế, sách nhằm tạo thuận lợi cho hệ thống TCTD mở rộng tín dụng đơi với an tồn hoạt động, tập trung vốn tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên Chính phủ SBV plans to monitor the CIs activities closely, timely handling dificulties, obstacling on the mechanisms and policies to facilitate CIs system, expanding CIs with safety operation that focuses on the credit business sector, especially the Government priority areas 15 TRẦN PHI HỒNG ĐH CƠNG NGHIỆP TP HCM Ơng Summit Dutta, Tổng giám đốc HSBC Việt Nam, chuyên gia có uy tín ngành tài TG đánh giá: “Những điểm yếu kinh tế Việt Nam hậu từ tăng trưởng kinh tế dựa chủ yếu vào tín dụng, với tốc độ tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2007-2010 35-55%/năm, góp phần gây thị trường bất động sản gây bất ổn thị trường chứng khoán, làm lạm phát tăng cao đẩy lãi suất cho vay lên dẫn đến nhiều DN lâm vào tình trạng khó khăn, chí phá sản Sau thời gian triển khai sách tiền tệ chặt chẽ, linh hoạt, kinh tế Việt Nam có kết bước đầu Những kết đáng kể tăng trưởng GDP ổn định mức 5%/năm, xuất tăng từ 72 tỷ USD lên 114 tỷ USD Dự trữ ngoại hối tăng lãi suất bình qn giảm Tính đến tháng 12/2013, đồng tiền Việt Nam trở thành đồng tiền ổn định thứ khu vực châu Á HSBC đưa dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam giai đoạn 2014-2015 đạt 5,4-5,8%, cao mức 5,2% dự báo năm 2013” Summit Dutta who is CEO of HSBC Vietnam, a respected expert in financial world sector commented "The weakness of Vietnam's economy is a result from economic growth that relied heavily on credit, the credit growth rate in 20072010 was 35-55 % / year, contributing unstabilization to the stock market and real estate, making high inflation to push up interest rates that many companies fell into the predicament, even bankruptcy After a period of implementing of monetary policy tightly and flexibly, Vietnamese economy had some initial good results These significant results were GDP growth that was more stable at % per year; exports grew from 72 billion to $ 114 billion Foreign exchange reserves increased and average interest rates decreased To 12/2013, Vietnam Dong became the third stable currency in Asia HSBC was forecasting that Vietnam GDP growth in the period of 2014-2015 to reach 5.4 to 5.8 % higher than the 5.2 % as expected in 2013 " Mặc dù dự báo cáo tương đối lạc quan từ đại diện ngân hàng TG tổ chức tín dụng có uy tín VN bối cảnh kinh tế giới diễn biến phức tạp khó lường; kinh tế nước cịn nhiều khó khăn, đó, cơng tác điều hành CSTT năm 2014- 2015 Chính phủ NHNN tiếp tục phải đối mặt với khó khăn, thách thức cần phải xử lý sách khoa học linh hoạt thời gian tới Although these estimates are relatively optimistic report from the world banking representives and other prestigious credit institutions in VN, in the complicated and unpredictable the world economy and the difficult domestic economy, the administration of monetary policy from 2014 to 2015 of the Government and SBV continues facing difficulties and challenges that need to be dealt with science, flexibile policy learning and in the future 16
- Xem thêm -

Xem thêm: NgCuu chinhsach tiente ,