0

sơ đồ gantt kế hoạch công việc trong một tháng, work plan monthly

6 12,397 110

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2014, 09:45

slide.tailieu.vnDays1 2 3 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Activity AActivity BActivity CActivity DActivity EActivity FActivity GSơ đồ GanttMột ThángTên công việcFinish-to-StartFinish-to-StartFinish-to-StartStart-to-StartTODAYslide.tailieu.vnDays 1 2 3 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Elem. 01Activity BActivity CActivity DElem. 02Activity FActivity GActivity H Activity IElem. 03Activity KActivity LElem. 04Activity NActivity OActivity PSơ đồ GanttMột Tháng Tên công việcTên công việcTên công việcslide.tailieu.vnSơ đồ GanttMột Tháng Tên công việcTên công việcTên công việcslide.tailieu.vnSơ đồ GanttMột ThángCông việc được chú trọng đặc biệt, cần hoàn thành đúng hạn, hay cần thực hiện 1 cách chính xác caoYour Text HereExample textExample textTextExample textExample textExample textExample textExample textText Text Text Text Textslide.tailieu.vnYour Text HereExample textExample textTextSơ đồ GanttMột ThángExample textExample textExample textExample textText Text Text TextTiến độTiến độTiến độTiến độTiến độslide.tailieu.vnCông việcTháng Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5Giai đoạn M H HEEEEGiai đoạn M M H HEEGiai đoạn LL M M HEEGiai đoạn LL M M M HGiai đoạn LLLL M M HSơ đồ GanttMột ThángE - công việc L - công việcE - công việc L - công việcM - công việc H - công việcM - công việc H - công việc . LLLL M M H Sơ đồ Gantt – Một ThángE - công việc L - công việc E - công việc L - công việc M - công việc H - công việc M - công việc H - công việc . P Sơ đồ Gantt – Một Tháng Tên công việc Tên công việc Tên công việc slide.tailieu.vn Sơ đồ Gantt – Một Tháng Tên công việc Tên công việc Tên
- Xem thêm -

Xem thêm: sơ đồ gantt kế hoạch công việc trong một tháng, work plan monthly, sơ đồ gantt kế hoạch công việc trong một tháng, work plan monthly,