lịch thống kê kế hoạch công việc trong một tháng dạng bảng

12 14.9K 119
lịch thống kê kế hoạch công việc trong một tháng dạng bảng

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

slide.tailieu.vn January 2013 Sun Sun Mon Mon Tue Tue Wed Wed Thu Thu Fri Fri Sat Sat 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 Lịch – Thống công việc trong 1 thángdạng bảng • Chúng ta sẽ Định nghĩa về quản trị trước khi nghiên cứu đến chức năng quản trị: • Quản trị là sự tác động liên tục có chủ đích của chủ thể quản trị lên đối tượng bị quản trị nhằm mục đích đạt được các mục tiêu đã đặt ra. • Quản trị viên, nói chung, tham gia vào một bộ máy chức năng để cùng đạt được các mục tiêu của tổ chức • Chức năng Tổ chức bao gồm quá trình xác định những nhiệm vụ phải được thực hiện, YOUR TEXT HERE Thông n công việc trong một tháng – Dùng để ghi nhớ, chú thích, những lưu ý slide.tailieu.vn February 2013 Sun Sun Mon Mon Tue Tue Wed Wed Thu Thu Fri Fri Sat Sat 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 Lịch – Thống công việc trong 1 thángdạng bảng • Chúng ta sẽ Định nghĩa về quản trị trước khi nghiên cứu đến chức năng quản trị: • Quản trị là sự tác động liên tục có chủ đích của chủ thể quản trị lên đối tượng bị quản trị nhằm mục đích đạt được các mục tiêu đã đặt ra. • Quản trị viên, nói chung, tham gia vào một bộ máy chức năng để cùng đạt được các mục tiêu của tổ chức • Chức năng Tổ chức bao gồm quá trình xác định những nhiệm vụ phải được thực hiện, Thông n công việc trong một tháng – Dùng để ghi nhớ, chú thích, những lưu ý YOUR TEXT HERE slide.tailieu.vn March 2013 Sun Sun Mon Mon Tue Tue Wed Wed Thu Thu Fri Fri Sat Sat 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 Lịch – Thống công việc trong 1 thángdạng bảng • Chúng ta sẽ Định nghĩa về quản trị trước khi nghiên cứu đến chức năng quản trị: • Quản trị là sự tác động liên tục có chủ đích của chủ thể quản trị lên đối tượng bị quản trị nhằm mục đích đạt được các mục tiêu đã đặt ra. • Quản trị viên, nói chung, tham gia vào một bộ máy chức năng để cùng đạt được các mục tiêu của tổ chức • Chức năng Tổ chức bao gồm quá trình xác định những nhiệm vụ phải được thực hiện, Thông n công việc trong một tháng – Dùng để ghi nhớ, chú thích, những lưu ý YOUR TEXT HERE slide.tailieu.vn April 2013 Sun Sun Mon Mon Tue Tue Wed Wed Thu Thu Fri Fri Sat Sat 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 Lịch – Thống công việc trong 1 thángdạng bảng • Chúng ta sẽ Định nghĩa về quản trị trước khi nghiên cứu đến chức năng quản trị: • Quản trị là sự tác động liên tục có chủ đích của chủ thể quản trị lên đối tượng bị quản trị nhằm mục đích đạt được các mục tiêu đã đặt ra. • Quản trị viên, nói chung, tham gia vào một bộ máy chức năng để cùng đạt được các mục tiêu của tổ chức • Chức năng Tổ chức bao gồm quá trình xác định những nhiệm vụ phải được thực hiện, Thông n công việc trong một tháng – Dùng để ghi nhớ, chú thích, những lưu ý YOUR TEXT HERE slide.tailieu.vn Lịch – Thống công việc trong 1 thángdạng bảng • Chúng ta sẽ Định nghĩa về quản trị trước khi nghiên cứu đến chức năng quản trị: • Quản trị là sự tác động liên tục có chủ đích của chủ thể quản trị lên đối tượng bị quản trị nhằm mục đích đạt được các mục tiêu đã đặt ra. • Quản trị viên, nói chung, tham gia vào một bộ máy chức năng để cùng đạt được các mục tiêu của tổ chức • Chức năng Tổ chức bao gồm quá trình xác định những nhiệm vụ phải được thực hiện, YOUR TEXT HERE Lorem is simp dummy text of then and scrambled it to make a type specimen book. May 2013 Sun Sun Mon Mon Tue Tue Wed Wed Thu Thu Fri Fri Sat Sat 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 slide.tailieu.vn June 2013 Sun Sun Mon Mon Tue Tue Wed Wed Thu Thu Fri Fri Sat Sat 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 Lịch – Thống công việc trong 1 thángdạng bảng • Chúng ta sẽ Định nghĩa về quản trị trước khi nghiên cứu đến chức năng quản trị: • Quản trị là sự tác động liên tục có chủ đích của chủ thể quản trị lên đối tượng bị quản trị nhằm mục đích đạt được các mục tiêu đã đặt ra. • Quản trị viên, nói chung, tham gia vào một bộ máy chức năng để cùng đạt được các mục tiêu của tổ chức • Chức năng Tổ chức bao gồm quá trình xác định những nhiệm vụ phải được thực hiện, Thông n công việc trong một tháng – Dùng để ghi nhớ, chú thích, những lưu ý YOUR TEXT HERE slide.tailieu.vn Lịch – Thống công việc trong 1 thángdạng bảng • Chúng ta sẽ Định nghĩa về quản trị trước khi nghiên cứu đến chức năng quản trị: • Quản trị là sự tác động liên tục có chủ đích của chủ thể quản trị lên đối tượng bị quản trị nhằm mục đích đạt được các mục tiêu đã đặt ra. • Quản trị viên, nói chung, tham gia vào một bộ máy chức năng để cùng đạt được các mục tiêu của tổ chức • Chức năng Tổ chức bao gồm quá trình xác định những nhiệm vụ phải được thực hiện, Thông n công việc trong một tháng – Dùng để ghi nhớ, chú thích, những lưu ý YOUR TEXT HERE July 2013 Sun Sun Mon Mon Tue Tue Wed Wed Thu Thu Fri Fri Sat Sat 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 slide.tailieu.vn August 2013 Sun Sun Mon Mon Tue Tue Wed Wed Thu Thu Fri Fri Sat Sat 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Lịch – Thống công việc trong 1 thángdạng bảng • Text 1 - Lorem is simp dummy text of then and scrambled it to make a type specimen book. • Text 3 - It has onvece. Lorem is simply dummy text of then and scrambled it to make a type specimen book. • Text 4 - Lorem is simp dummy text of then and scrambled . • Text 5 - Lorem is simp dummy text of then and scrambled . Thông n công việc trong một tháng – Dùng để ghi nhớ, chú thích, những lưu ý YOUR TEXT HERE slide.tailieu.vn Lịch – Thống công việc trong 1 thángdạng bảng • Chúng ta sẽ Định nghĩa về quản trị trước khi nghiên cứu đến chức năng quản trị: • Quản trị là sự tác động liên tục có chủ đích của chủ thể quản trị lên đối tượng bị quản trị nhằm mục đích đạt được các mục tiêu đã đặt ra. • Quản trị viên, nói chung, tham gia vào một bộ máy chức năng để cùng đạt được các mục tiêu của tổ chức • Chức năng Tổ chức bao gồm quá trình xác định những nhiệm vụ phải được thực hiện, Thông n công việc trong một tháng – Dùng để ghi nhớ, chú thích, những lưu ý YOUR TEXT HERE September 2013 Sun Sun Mon Mon Tue Tue Wed Wed Thu Thu Fri Fri Sat Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 slide.tailieu.vn October 2013 Sun Sun Mon Mon Tue Tue Wed Wed Thu Thu Fri Fri Sat Sat 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 Lịch – Thống công việc trong 1 thángdạng bảng • Chúng ta sẽ Định nghĩa về quản trị trước khi nghiên cứu đến chức năng quản trị: • Quản trị là sự tác động liên tục có chủ đích của chủ thể quản trị lên đối tượng bị quản trị nhằm mục đích đạt được các mục tiêu đã đặt ra. • Quản trị viên, nói chung, tham gia vào một bộ máy chức năng để cùng đạt được các mục tiêu của tổ chức • Chức năng Tổ chức bao gồm quá trình xác định những nhiệm vụ phải được thực hiện, YOUR TEXT HERE Thông n công việc trong một tháng – Dùng để ghi nhớ, chú thích, những lưu ý [...]... chung, tham gia vào một bộ máy chức năng để cùng đạt được các mục tiêu của tổ chức • Chức năng Tổ chức bao gồm quá trình xác định những nhiệm vụ phải được thực hiện, Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 slide.tailieu.vn LịchThống công việc trong 1 thángdạng bảng Thông tin công việc trong một tháng – Dùng để ghi.. .Lịch – Thống công việc trong 1 thángdạng bảng Thông tin công việc trong một tháng – Dùng để ghi nhớ, chú thích, những lưu ý November 2013 YOUR TEXT HERE • Chúng ta sẽ Định nghĩa về quản trị trước khi nghiên cứu đến chức năng quản trị: •... chức năng quản trị: • Quản trị là sự tác động liên tục có chủ đích của chủ thể quản trị lên đối tượng bị quản trị nhằm mục đích đạt được các mục tiêu đã đặt ra • Quản trị viên, nói chung, tham gia vào một bộ máy chức năng để cùng đạt được các mục tiêu của tổ chức • Chức năng Tổ chức bao gồm quá trình xác định những nhiệm vụ phải được thực hiện, Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 . n công việc trong một tháng – Dùng để ghi nhớ, chú thích, những lưu ý YOUR TEXT HERE slide.tailieu.vn Lịch – Thống kê công việc trong 1 tháng – dạng bảng • . n công việc trong một tháng – Dùng để ghi nhớ, chú thích, những lưu ý YOUR TEXT HERE slide.tailieu.vn Lịch – Thống kê công việc trong 1 tháng – dạng bảng •

Ngày đăng: 18/03/2014, 09:42

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Slide 1

 • Slide 2

 • Slide 3

 • Slide 4

 • Slide 5

 • Slide 6

 • Slide 7

 • Slide 8

 • Slide 9

 • Slide 10

 • Slide 11

 • Slide 12

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan