0

Nghiệp vụ phát hành tiền docx

25 5,171 23

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/03/2014, 23:20

C.2 Phát hành tiền GVC. ThS Lê Văn Hải 1CHƯƠNG 2 – NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH TIỀNC.2 Phát hành tiền GVC. ThS Lê Văn Hải 2I- NGUYÊN TẮC PHÁT HÀNH TIỀN•Nguyên tắc phát hành tiền có đảm bảo bằng vàng•Nguyên tắc phát hành tiền có đảm bảo bằng hàng hóaC.2 Phát hành tiền GVC. ThS Lê Văn Hải 3II- KÊNH PHÁT HÀNH TIỀN•Phát hành tiền thông qua nghiệp vụ tín dụng đối với các NHTG•Phát hành tiền qua kênh cho vay đối với Chính Phủ•Phát hành tiền qua kênh nghiệp vụ thị trường mở•Phát hành tiền qua kênh thị trường ngọai hốiC.2 Phát hành tiền GVC. ThS Lê Văn Hải 4III- NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH TIỀN MẶT1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM LƯU Ý:Tiền mặtTiền đã công bố lưu hànhTiền chưa công bố lưu hànhTiền đình chỉ lưu hànhTiền không đủ tiêu chuẩn lưu thôngC.2 Phát hành tiền GVC. ThS Lê Văn Hải 52. NGHIỆP VỤ IN, ĐÚC TIỀN•Cơ quan in, đúc tiền•Căn cứ để in đúc tiền:Dựa vào kế họach cung ứng tiền tăng thêm đc Chính phủ phê duyệtNhu cầu thay thế tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông cần phải đc thu hồiDự án in, đúc lọai tiền mới chưa công bố lưu hành để bổ sung, thay thế tiền trong lưu thông đã đc Chính phủ cho phépC.2 Phát hành tiền GVC. ThS Lê Văn Hải 6•IN, ĐÚC TIỀNTHIẾT KẾ MẪU TIỀN: NHNN chịu trách nhiệm- Về hình thức: thẩm mỹ, dễ nhận biết, phù hợp bản sắc VH dân tộc-Về mặt kỹ thuật: Phải phù hợp với vật liệu, quy trình công nghệ chế bản và in của Nhà máy; thuận lợi cho việc sử dụng, bảo quản; có khả năng chống giả caoCHẾ BẢN IN, ĐÚC TIỀNTỔ CHỨC QUẢN LÝ VIỆC IN, ĐÚC TIỀNC.2 Phát hành tiền GVC. ThS Lê Văn Hải 73. Bảo quản tiền, tài sản quý và các giấy tờ có giá•Trách nhiệm bảo quản tiền, tài sản quý và GTCG:- Tiền mới in, đúc chưa giao cho NHNN- Tiền chưa công bố lưu hành, tiền đang lưu hành, tiền đình chỉ lưu hành, tiền mẫu, tiền lưu niệm, TS quý, các GTCG- Tiền, TS quý, GTCG thuộc TS của các TCTD•Xây dựng và quản lý kho tiền•Bảo vệ kho tiền:- Tại nhà máy in: do nhà máy bảo quản- Trong phạm vi NHNN: do NHNN bảo quảnC.2 Phát hành tiền GVC. ThS Lê Văn Hải 84. Vận chuyển tiền, tài sản quý và GTCG•Phạm vi, trách nhiệm tổ chức vận chuyển tiền•Phương tiện vận chuyển•Nguyên tắc vận chuyển tiền, TS quý, GTCG trong hệ thống NH và các TCTD:-Phải có lệnh điều chuyển của cấp có thẩm quyền-Tiền đc vận chuyển bằng xe chuyên dụng-Bối trí đủ nhân lực áp tải, bảo vệC.2 Phát hành tiền GVC. ThS Lê Văn Hải 95. Phát hành tiềna. Dự tính khối lượng tiền cung ứng tăng thêm:Thời gian dự tính: hàng năm & ngay từ đầu nămCăn cứ để xác định:- Tỷ lệ tăng trưởng KT so với năm trước- Tỷ lệ LP dự tính- Sự thay đổi của vòng quay T/tệ (nếu có)- Lượng ngọai tệ nằm trong tay người cư trúC.2 Phát hành tiền GVC. ThS Lê Văn Hải 10b. Xác định khối lượng tiền TWCăn cứ để NHNN phát hành tiền trong một thời kỳ nhất định:KH cung ứng tiền tăng thêm hàng năm đc Chính Phủ phê duyệtNhu cầu thanh tóan bằng tiền mặt của nền kinh tếNhu cầu thay thế tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành[...]... quỹ nghiệp vụ phát hànhTiền nhập từ Quỹ DT phát hànhTiền thu hồi từ lưu thông, kể cả các lọai tiền không đủ tiêu chuẩn lưu hànhtiền đình chỉ lưu hành C.2 Phát hành tiền GVC ThS Lê Văn Hải 18 Xuất quỹ nghiệp vụ phát hành • Xuất cho các TCTD, Kho Bạc có tài khỏan tại NHNN khi thực hiện nghiệp vụ chi tiền mặt nhằm thỏa mãn nhu cầu TM của các tổ chức này • Xuất để nhập vào Quỹ DT phát hành C.2 Phát. .. theo quy định C.2 Phát hành tiền GVC ThS Lê Văn Hải 14 XUẤT NHẬP QUỸ DỰ TRỮ PHÁT HÀNH TẠI CN NHNN TỈNH, TP • Nhập Quỹ DT phát hành tại CN.NHNN tỉnh, TP - Nhập tiền từ Quỹ DT phát hành tại kho tiền TW - Nhập tiền từ Quỹ DT phát hành tại các CN NHNN tỉnh, TP khác - Nhập tiền từ quỹ nghiệp vụ phát hành tại chi nhánh C.2 Phát hành tiền GVC ThS Lê Văn Hải 15 XUẤT NHẬP QUỸ DỰ TRỮ PHÁT HÀNH TẠI CN NHNN TỈNH,... nghiệp vụ phát hành tại sở giao dịch NHNN C.2 Phát hành tiền GVC ThS Lê Văn Hải 13 XUẤT NHẬP QUỸ DỰ TRỮ PHÁT HÀNH TẠI KHO TIỀN TW • Xuất Quỹ DT phát hành tại kho tiền TW: - Xuất để chuyển đến các Quỹ DT phát hành tại các CN NHNN tỉnh, TP - Xuất để đổi các lọai tiền nhằm thay đổi cơ cấu mệnh giá các lọai TM cho Quỹ nghiệp vụ phát hành tại kho tiền SGD NHNN và Quỹ DT phát hành tại CN NHNN - Xuất các lọai tiền. .. trữ tiền Để phát hành tiền, NHNN được lập 2 Quỹ: • Quỹ dự trữ phát hành: có ở Kho tiền trung ương và Kho tiền các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố • Quỹ nghiệp vụ phát hành: có ở kho tiền Sở Giao Dịch và các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố C.2 Phát hành tiền GVC ThS Lê Văn Hải 11 a Quỹ dự trữ phát hành: • là quỹ chứa các lọai tiền đc bảo quản và quản lý tại kho tiền trung ương của NHNN và các kho tiền. .. Xuất Quỹ DT phát hành tại CN NHNN tỉnh, TP: - Xuất điều chuyển tiền sang Quỹ DT phát hành tại CN NHNN tình, TP khác - Xuất tiền cho Quỹ nghiệp vụ phát hành tại chi nhánh C.2 Phát hành tiền GVC ThS Lê Văn Hải 16 b Quỹ nghiệp vụ phát hành: • là quỹ chứa các lọai tiền đc bảo quản và quản lý tại kho tiền Sở Giao Dịch NHNN và các kho tiền tại các chi nhánh NHNN tỉnh, TP trực thuộc TW C.2 Phát hành tiền GVC... C.2 Phát hành tiền GVC ThS Lê Văn Hải 12 XUẤT NHẬP QUỸ DỰ TRỮ PHÁT HÀNH TẠI KHO TIỀN TW • Nhập quỹ DT phát hành tại kho tiền TW: - Nhập tiền mới từ nhà in - Nhập tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành thu hồi từ lưu thông từ Quỹ DT phát hành tại các chi nhánh tỉnh, TP họăc Quỹ nghiệp vụ phát hành tại Sở giao dịch NHNN - Nhập tiền từ Quỹ DT phát hành tại các chi nhánh NHNN, Quỹ nghiệp. .. nhập vào Quỹ DT phát hành C.2 Phát hành tiền GVC ThS Lê Văn Hải 19 7 Thu hồi, thay thế tiền: - Thu hồi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông - Thu hồi tiền đã công bố đình chỉ lưu hành C.2 Phát hành tiền GVC ThS Lê Văn Hải 20 8 Tiêu hủy tiền • • • • Thực hiện tại Kho tiền TW Do Thống đốc quyết định Tiền tiêu hủy phải thành phế liệu Các lọai tiền tiêu hủy: - Tiền giấy, tiền kim lọai không đủ tiêu chuẩn... phát hành năm 2011 Biết rằng hệ số tạo tiền của nền kinh tế năm 2011 là 4 lần C.2 Phát hành tiền GVC ThS Lê Văn Hải 24 Giải bài tập 2 Xác định khối lượng tiền trung ương cần phát hành năm 2011? 370 = + 20 + 5 = 117,5 4 Kết quả: tổng khối lượng tiền trung ương cần phát hành năm 2011 là 117,5 ngàn tỷ đồng C.2 Phát hành tiền GVC ThS Lê Văn Hải 25 ... lượng tiền trung ương NHNN xây dựng kế hoạch phát hành tiền năm 2011, giả sử có các số liệu: • M2 cần cung ứng tăng thêm năm 2011/2010 là 370 ngàn tỷ đồng (làm tròn) • Dự kiến tổng lượng tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông năm 2011 là 20 ngàn tỷ đồng • Dự kiến lượng tiền đình chỉ lưu hành năm 2011 là 5 ngàn tỷ đồng Xác định: tổng lượng tiền trung ương cần phát hành năm 2011 Biết rằng hệ số tạo tiền của... chuẩn lưu thông theo quy định - Các lọai tiền đã đình chi lưu hành C.2 Phát hành tiền GVC ThS Lê Văn Hải 21 Bài tập 1: xác định tổng lượng tiền cung ứng tăng thêm hàng năm Tháng 11-2010 NHNN xây dựng KH cung ứng tiền tệ cho năm 2011 Giả sử có các số liệu: • Chỉ tiêu tăng trưởng GDP 2011/2010 dự kiến: 7,5% • Chỉ tiêu lạm phát 2011/2010 dự kiến: 7% • Tốc độ vòng quay tiền tệ dự kiến tăng 10% • Lượng ngoại . C.2 Phát hành tiền GVC. ThS Lê Văn Hải 1CHƯƠNG 2 – NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH TIỀNC.2 Phát hành tiền GVC. ThS Lê Văn Hải 2I- NGUYÊN TẮC PHÁT HÀNH TIỀN•Nguyên. HÀNH TIỀN• Phát hành tiền thông qua nghiệp vụ tín dụng đối với các NHTG• Phát hành tiền qua kênh cho vay đối với Chính Phủ• Phát hành tiền qua kênh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiệp vụ phát hành tiền docx, Nghiệp vụ phát hành tiền docx, , III- NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH TIỀN MẶT, a. Quỹ dự trữ phát hành:, XUẤT NHẬP QUỸ DỰ TRỮ PHÁT HÀNH TẠI KHO TIỀN TW, b. Quỹ nghiệp vụ phát hành:, Xuất quỹ nghiệp vụ phát hành, Thu hồi, thay thế tiền:

Từ khóa liên quan